รายชื่อนิสิต
รายวิชา206131 : Chinese Reading I
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 61264500 นางสาวสุทาทิพย์ ศรีสอาด ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
2 63243640 นางสาวอรอนงค์ หน่อคำ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
3 63260159 นางสาวกมลวรรณ กล่อมปาน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
4 63261149 นางสาวชรินรัตน์ เสงี่ยม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
5 63262368 นางสาวนภัสวรรณ จันทร์ผูก ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
6 63340509 นางสาวกัญดา สุขเกษม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
7 63342428 นางสาวณัฐกฤตา ป้อมฝั้น ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
8 63473269 นางสาววรรณิดา แก่นจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
9 64260066 นางสาวกนกวรรณ แซ่วื่อ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
10 64260158 นางสาวกฤตทยาภรณ์ ยิ้มสิทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
11 64260233 นางสาวกัญญารัตน์ สงเคราะห์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
12 64260356 นายกิตติพิชญ์ อินทรเกษตร ศศ.บ. (ภาษาจีน)60
13 64260424 นางสาวกุลกานต์ บุญต่อ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
14 64260448 นางสาวกุลนิษฐ์ ภูโอบ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
15 64260486 นางสาวเกศวลัย ชมเชย ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
16 64260585 นายคุณาธิป เยาวลักษณ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
17 64263449 นางสาวมนัสพร จันทร์แจ้ง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
18 64263524 นางสาวมุกครินทร์ ทะนิล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
19 64263593 นางสาวยาวณี พันคง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
20 64263616 นางสาวรดามณี เกลียวกลม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
21 64263715 นางสาววนัชพร สังข์ทอง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
22 64264064 นางสาววิลาวรรณ อบเชย ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
23 64264101 นางสาวศรินทิพย์ เนตรแสงสี ศศ.บ. (ภาษาจีน)60
24 64264170 นางสาวศศิวิมล มากเล่ง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
25 64264248 นางสาวศิริกร ศรีไชยเจริญวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
26 64264361 นางสาวสโรชา นุ่มสุข ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
27 64264378 นางสาวสโรชา แตงอ่อน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
28 64264507 นางสาวสิริรัตน์ เอมกฤษ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
29 64264538 นางสาวสิริวรรณ วงษ์ช้าง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
30 64264552 นางสาวสุกัญญา ซ้อมจันทา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
31 64264613 นายสุทธิรักษ์ หอมดวง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
32 64264767 นางสาวสุวรรณรัตน์ ชำนิจ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
33 64264828 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขุประการ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
34 64264927 นางสาวอภิชญา ทาแกง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
35 64264965 นางสาวอภิชา มณีจักร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
36 64265115 นางสาวอัจฉริยา ยอดรัก ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
37 64265344 นางสาวกนกวรรณ เปี้ยจันทึก ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
38 64265351 นายจิระศักดิ์ บรรพต ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
39 64265368 นายชวกร ภูถาวร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
40 64265580 นางสาวเลลิตา เงินทอง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
41 64265689 นางสาวอภิญญา ตั้งวงศ์ทอง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
42 64265702 นางสาวอัมพร บุญทวี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)