รายชื่อนิสิต
รายวิชา206131 : Chinese Reading I
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 63265666 นางสาวอรวรรณ อัมพะวัน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
2 64260639 นางสาวจันทการติ์ ก้านดอกไม้ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
3 64260714 นายจิรภัทร แขวกระทุ่ม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
4 64260721 นางสาวจิราพร เจริญสุข ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
5 64260783 นางสาวจุฑามณี ไชยนารถ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
6 64260875 นางสาวชญานิศ ประสาทเขตการณ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
7 64260882 นางสาวชญานี พงษ์ผ่องพูล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
8 64260936 นางสาวชนิกานต์ ไหวเคลื่อน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
9 64260950 นางสาวชลธิชา แสงมณี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
10 64261124 นางสาวฐิตินันท์ เหลือสืบชาติ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
11 64261186 นายณภัทร เถาวัลย์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
12 64261490 นางสาวทอฝัน ธรรมชัย ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
13 64261551 นางสาวทิพรัตน์ พัฒนไพศาล ศศ.บ. (ภาษาจีน)60
14 64262091 นางสาวนัยน์ปพร จำเริญทรัพย์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
15 64262329 นางสาวปณิตา จันทร์ลาด ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
16 64262374 นางสาวปภาดา มั่นพุ่ม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
17 64262398 นางสาวปรมิตา ตู้เชื้อ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
18 64262510 นางสาวปานน้ำผึ้ง พรพ่วง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
19 64262862 นางสาวพัชราภรณ์ ดวงใจ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
20 64262947 นางสาวพิณทิรา โยธา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
21 64262961 นางสาวพิมชนก โอ่เรือง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
22 64263067 นายพีรเศรษฐ์ จงรักษ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
23 64263258 นางสาวภัทรวดี คิดค้า ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
24 64263289 นางสาวภัทราพร แก้วสาแสน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
25 64263326 นายภาณุวัฒน์ พวงกุหลาบ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
26 64263371 นางสาวภูณิศชญา จันทิวาสน์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
27 64265474 นางสาวพรรณวรท สุพรรณ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
28 64265566 นายรัตนกร สีหลิ่ง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
29 64265726 นางสาวชนิดาภรณ์ แก้วตาล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)