รายชื่อนิสิต
รายวิชา001331 : Social Innovation
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
1 64380191 นางสาวกัณฐิกา บุญเที่ยง วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
2 64380290 นางสาวจันทร์เพ็ญ คล้ายทรัพย์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
3 64380306 นางสาวจารุกัญญ์ ขอคำ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
4 64380368 นางสาวจิราพัชร ยะพา วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
5 64380436 นางสาวชนิดาภา แสนกันยา วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
6 64380467 นางสาวชุติมา เพชรหมัด วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
7 64380542 นางสาวณัฏฐิกา สิงห์ดา วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
8 64380719 นายธนเทวา แก้วสวัสดิ์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
9 64380818 นางสาวธัญชนก สายบุญยง วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
10 64380986 นางสาวนารีรัตน์ รักพงษ์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
11 64381020 นางสาวเนตรนภา กลิ่นแจ่ม วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
12 64381143 นางสาวปาจรีย์ กลิ่นหอม วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
13 64381167 นางสาวปิยฉัตร สัตบุตร วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
14 64381303 นางสาวพรนภา เอี่ยมสำอางค์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
15 64381365 นางสาวพิชชาภา มยุโรวาส วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
16 64381655 นางสาววรินทิพย์ แก้วอร่าม วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
17 64381693 นางสาววิชชุดาภรณ์ วงค์ไชย วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
18 64381969 นางสาวอนุสรา โตอุ่นเพชร วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
19 64382140 นางสาวธัญญาลักษณ์ สังข์เงิน วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20 64162025 นายบรรณวิชญ์ ทองอู๋ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
21 65161997 นางสาวปวรลักษณ์ คังตะ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
22 65162871 นายวรชยุต ทรัพย์มาก วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
 คณะเภสัชศาสตร์
23 65210046 นางสาวกัณฐรัตน์ สุดตะกู วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
24 65210275 นางสาวณัฐนันท์ ถิ่นบัวบาน วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
25 65210541 นางสาวพิชญนันท์ ชูแสง วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
 คณะวิทยาศาสตร์
26 64312857 นางสาวนุจิรา แก้วมา วท.บ. (เคมี)10
27 65310029 นางสาวกนกวรรณ บุญโย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
28 65310777 นางสาวจุฑาธิป ศรีบัว วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
29 65310852 นางสาวชญาดา กอบธัญกรณ์ วท.บ. (ชีววิทยา)60
30 65312214 นางสาวธิตินัน สารโพคา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
31 65313464 นางสาวพิยดา กีตา วท.บ. (คณิตศาสตร์)60
32 65313600 นางสาวแพรพลอย เพ็ชรพงษ์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
33 65313778 นางสาวภัสสร กลางวงษ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
34 65314300 นางสาวรัฐนันท์ สกุลณี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
35 65314652 นางสาววิการดา สร้อยมาลุน วท.บ. (ชีววิทยา)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
36 62367255 นายอมรเทพ ดวงทิพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
37 64360049 นายวิทูร ม่วงเย็น วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
38 64360131 นางสาวณิชา คงใบชา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
39 64360209 นางสาวกรกนก เกยเลื่อน วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
40 64360377 นายกัณฑ์เอนก พ่วงรอด วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
41 64360384 นางสาวกันตยา ขงขันมณีเวช วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
42 64360407 นายกัมปนาท จันทร์ตา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
43 64360421 นางสาวกัลยาณี แสนมั่ง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
44 64360704 นางสาวขวัญกมล ลีสอนตะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
45 64360919 นางสาวจันทรา ทับทิม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
46 64360933 นางสาวจิณัฐตา สุพล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
47 64360957 นางสาวจิดาภา ศรีเตชะ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
48 64360964 นางสาวจินตภา ศรีเตชะ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
49 64361008 นายจิรวัฒน์ สะอาด วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
50 64361329 นางสาวชนิสา สอนศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
51 64361374 นางสาวชลธิชา เพ็งด้วง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
52 64361404 นางสาวชลธิชา บุญช่วย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
53 64361435 นางสาวชลิดา เมืองมาน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
54 64361527 นายชาตรี แป้นศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
55 64361664 นางสาวโชษิตา หาวัน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
56 64361756 นางสาวญาปกาญจน์ ยิ้มเจียม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
57 64361763 นางสาวญาราภรณ์ ครุฑศรี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
58 64361862 นายฐิติวัฒน์ บุญมากาศ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
59 64362234 นางสาวณัฐริกา ธงชัย วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
60 64362951 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์แจ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
61 64362982 นางสาวธิติยา ดวงหิรัญ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
62 64363064 นายธีรภัทร โตเทศ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
63 64363118 นายธีรภัทร ศรีสุข วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
64 64363675 นางสาวเบญจพร อภัยรุณ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
65 64363712 นางสาวเบญญาภา กิ่งกาหลง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
66 64363743 นายปฏิภาณ ผาบปิจวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
67 64363774 นางสาวปนัสยา พุ่มเนตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
68 64363873 นายปรวรรต ชนม์ประกาย วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
69 64363903 นายประทีป คุณมี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
70 64363958 นางสาวปวันรัตน์ ม่วงพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
71 64364283 นายพสธร สอนมา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
72 64364368 นางสาวพิมพ์ชนก ยอดฝัน วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
73 64364597 นายภราดร แซ่ลี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
74 64364627 นางสาวภัฏภรณ์ อุเทนหลอย วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
75 64364665 นางสาวภัทรสุดา นาที วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
76 64364863 นางสาวมณฑิตา สารฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
77 64364894 นางสาวมติมนต์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
78 64364931 นางสาวมนัสนันท์ อุทัย วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
79 64365006 นางสาวมุทิตา ดำขำ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
80 64365112 นายรชานนท์ เอี่ยมละมัย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
81 64365167 นายรักสยาม พันคำภู วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
82 64365280 นางสาวรุ้งตะวัน ต๊ะนะสา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
83 64365754 นางสาววิศรุตา จันทร์หอม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
84 64365761 นายวีรพล วงศ์วานศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
85 64365891 นายศรายุธ จันทรา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
86 64366058 นางสาวศิวนาถ ชมอุต วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)60
87 64366065 นายศิวะ จันทร์แจ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
88 64366331 นางสาวสลิลทิพย์ วังคีรี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
89 64366546 นางสาวสุธิดา มียา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
90 64366577 นางสาวสุนิสา ตันใจ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
91 64366812 นายหฤษฎ์กุล วงษ์มีมา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
92 64366898 นางสาวอธิชา กานำ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
93 64367048 นางสาวอรวรรณ เพ็ชรสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
94 64367208 นางสาวอาทิตยา พรมไพสน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
95 64367246 นายอานนท์ วราโภค วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
96 65360406 นายกุมภา เจนสาริกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
97 65361892 นายธนดล วิชัยกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
98 65362707 นายบุณยกร ปามะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
99 65363643 นายพุฒิพงศ์ กันยา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
 คณะศึกษาศาสตร์
100 64410072 นางสาวกรพินท์ ไพศาลศักดานุภาพ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
101 64410454 นางสาวคริษฐา พรสิทธิ์ประเสริฐ กศ.บ. (เคมี)10
102 64411970 นางสาวนิชนันท์ ทะจะกัน กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
103 64412458 นางสาวพรรณภา ยศมาดี กศ.บ. (เคมี)10
104 64412854 นางสาวภิมลภา สิทธินวล กศ.บ. (เคมี)10
105 64413677 นางสาวสกุณา ยาเที่ยง กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
106 64413721 นางสาวสลักจิตร ทรงทอง กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
107 64414247 นางสาวอภิชญา วัฒนสุภิญโญ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
108 64414384 นางสาวอริสา แน่นอุดร กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
109 65410064 นางสาวกนกวรรณ เกรียงสมุทร กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
110 65410378 นางสาวขวัญธิดา เหล่าชัย กศ.บ. (ชีววิทยา)10
111 65410675 นางสาวชวัลลักษณ์ อินทะชุบ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
112 65411573 นางสาวนวพรรษ มาลีปาคำ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
113 65411931 นางสาวปาณิสรา แจ้งจั่น กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
114 65411979 นางสาวปูริดา คุ้มรักษ์ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
115 65412600 นางสาวลษิดา ลักษณคร กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
116 65412662 นางสาววรรณพร บุญหนุนเทศ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
117 65413645 นางสาวตัสนีม ดอเลาะ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
118 65413652 นายธนาวุฒิ ธรรมสาลี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
119 65413829 นางสาวภัทราพร วงศ์ทอง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
 คณะแพทยศาสตร์
120 65460014 นายกนก เงื่องจันทร์ทอง พ.บ.10
121 65460021 นางสาวกนกพร พรหมสุรินทร์ พ.บ.10
122 65460281 นางสาวณภัทร วรพรรดิศาล พ.บ.10
123 65460458 นางสาวธัญชนก สารเจริญ พ.บ.10
124 65460540 นางสาวนันท์นภัส จังพินิจกุล พ.บ.10
125 65460564 นายนิธิพัฒน์ สุวนิช พ.บ.10
126 65460618 นายประติมากร สมร่าง พ.บ.10
127 65460656 นางสาวปาณิสรา ปงศรีชัย พ.บ.10
128 65460670 นางสาวปุญญิศา อินดีคำ พ.บ.10
129 65460694 นายปุณยวีร์ นาคสุวรรณ พ.บ.10
130 65460854 นางสาวพีรญาณ์ พรมมัจฉา พ.บ.10
131 65460861 นางสาวแพรวา แสงอินทร์ พ.บ.10
132 65460885 นายภัทรกร ชีวางกูล พ.บ.10
133 65461028 นายศุภณัฐ วัชรโกมลพันธุ์ พ.บ.10
134 65461172 นางสาวอัญชิสา พึ่งจาบ พ.บ.10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
135 65470785 นางสาวญาณิศา แสงแก้ว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
136 65471355 นางสาวธัญลักษณ์ สังข์ท้วม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
137 65471508 นางสาวนลินี เกตุหอม วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
138 65471690 นางสาวเบญญาภา ทรายเมืองมา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
139 65472468 นางสาวเพชรมณี พันธุ์วิเศษ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
140 65473328 นางสาวสริตา ประจำเขตต์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
141 65473601 นางสาวสุภาวดี ศรีวิชัย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
142 64520054 นางสาวกนกวรรณ ลาปิน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
143 64520115 นางสาวกมลพร นนสุธี วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
144 64520276 นางสาวกัญญาลักษณ์ ปิ่นทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
145 64520290 นางสาวกัญญาวีร์ ผดุงรส วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
146 64520511 นางสาวจตุพร แย้มสุคนธ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
147 64520528 นางสาวจริญา สมอออน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
148 64520542 นางสาวจันทกานติ์ จันทร์อินทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
149 64520573 นางสาวจันธิมา เพชร์ทราย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
150 64520597 นางสาวจารุวรรณ เปรมจิตต์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
151 64520900 นางสาวชลธิชา เตชะน้อย วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
152 64520931 นางสาวชลธิชา ว่าชื่น วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
153 64521044 นางสาวฌัชณา อินผา วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
154 64521099 นางสาวฐิติพร บุญเป็ง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
155 64521174 นางสาวณัฏฐณิชา ชิดสนิท วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
156 64521228 นางสาวณัฐชา เหล่าพุก วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
157 64521471 นางสาวทักษพร นามวงศ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
158 64521655 นางสาวธนัญญา อินทกนก วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
159 64521808 นางสาวธีราพร จัตุจันทร์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
160 64521860 นางสาวนภัสสร ปรางวิรุฬห์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
161 64522034 นายนิธิศ วีระประดิษฐ์ศิลป วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
162 64522065 นางสาวนูรเดียนา บินเซ็ง วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
163 64522157 นางสาวบุณยานุช กำกอบ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
164 64522164 นางสาวบุณยานุช ปรปักษ์ประลัย วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
165 64522232 นางสาวปภัสรา รื่นรวย วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
166 64522317 นางสาวปวีณา เวชประสิทธิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
167 64522409 นางสาวปาลิตา ตามะ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
168 64522638 นางสาวพริฏฐา กองทอง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
169 64522782 นางสาวพีรภรณ์ ประจักษ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
170 64522799 นายพีระพัฒน์ วุฒิพันธ์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
171 64522850 นางสาวแพรวา ฤทธิ์เต็ม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
172 64522898 นางสาวภัคจิรา อินตลาดชุม วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
173 64522942 นางสาวภัทรมน แตงโสภา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
174 64523055 นางสาวภานุมาศ เจตเกษกิจ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
175 64523123 นายภูวพัศ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
176 64523161 นางสาวมัชฌิมา ไพบูลย์กสิกรรม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
177 64523208 นางสาวเยาวพา ฉายเพ็ชร์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
178 64523345 นางสาวรุ่งรวิน ประยูร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
179 64523451 นางสาววรัชยา แก้วเกตศรี วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
180 64523581 นางสาววันนภา เพ็งสกุล วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
181 64523666 นางสาววิภาลักษณ์ จันต๊ะมาศ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
182 64523673 นางสาววิลาวัณย์ ชนะภัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
183 64523772 นางสาวศศิ ประสงค์เงิน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
184 64523819 นางสาวศศิยาภรณ์ กลิ่นหอม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
185 64523840 นางสาวศิริประภา ไชยแก้ว วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
186 64523888 นายศุภกร จานทอง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
187 64523918 นายศุภกิตติ์ อิทธิยะ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
188 64523932 นางสาวศุภมาส มูลสัน วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
189 64524380 นางสาวอติกานต์ บุญชื่น วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
190 64524892 นางสาวเจนิสตา วงษ์เวช วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
191 64525363 นางสาวพรทิพา เสียดขำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
192 64525455 นางสาวพิมลพรรณ วรรณา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
193 64525639 นางสาววิชญาพร ทองต้นวงค์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
194 64525714 นางสาวอภิชญา ทาระไชย วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
195 65520190 นางสาวกัญญาณัฐ นางาม วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
196 65520213 นางสาวกัญญาพัชร นวลขาว วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
197 65520282 นางสาวกัลยกร แก้วมูลมุข วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
198 65520428 นางสาวขวัญชีวา ปัญญาทองสกุล วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
199 65520435 นางสาวคณาพร นามผาญ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
200 65520442 นางสาวงามจิรา คงตาล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
201 65520510 นางสาวจิตนิภา ลภัสธนชัย วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
202 65520961 นางสาวณัฐกมล นาคตระกูล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
203 65521098 นางสาวณัฐพรรณ สุขประเสริฐ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
204 65521210 นางสาวณิฌัชชา เมืองนาค วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
205 65521241 นางสาวทักษพร สระหงษ์ทอง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
206 65521340 นายธนวัตร บ้านสระ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
207 65521371 นางสาวธนัญญา ทองอินทร์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
208 65521432 นางสาวธัญรัตน์ จันทร์มน วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
209 65521470 นางสาวธันยชนก กูดคล้าย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
210 65521562 นายนรบดี วงษ์หาญ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
211 65521784 นางสาวบุษรากร ตุ้ยภูเวียง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
212 65521845 นางสาวปทิตตา ปวงกาวี วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
213 65521876 นางสาวปภานิจ ศิริบาล วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
214 65521951 นายปวีร์ณวัช อินทร์ขุน วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
215 65521975 นางสาวปัญจรัตน์ คะสา วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
216 65522026 นางสาวปารีณา สุขศรี วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
217 65522057 นางสาวปิยรัตน์ พรหมลัทธิ์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
218 65522118 นางสาวพรนภัส รัตนวรรณี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
219 65522279 นางสาวพัสมนตร์ รัศมีอมรธัญ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
220 65522422 นางสาวเพชรลดา นิลเอม วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
221 65522446 นางสาวแพรวพรรณ มั่งมี วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
222 65522507 นางสาวภวิษย์พร กองกันภัย วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
223 65522750 นางสาวเมธาพร ก๋องแก้ว วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
224 65523047 นางสาววริศรา เอี่ยมหุ่น วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
225 65523122 นางสาววิภัสสร ศิริสมษ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
226 65523146 นางสาววิรามร เลิศประวัติ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
227 65523207 นางสาวศศิภรณ์ คำแก้ว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
228 65523221 นางสาวศิรประภา มีทอง วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
229 65523269 นางสาวศิรินทรา ยอดโมรา วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
230 65523368 นางสาวสลิลทิพย์ ทองแจ่ม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
231 65523429 นางสาวสิริพร หินสม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
232 65523634 นางสาวสุพิชฌาย์ ไทยกุล วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
233 65523696 นางสาวสุรีรัตน์ ทัพบุรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
234 65523863 นางสาวอรทัย ทะรินทร์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
235 65524013 นางสาวอารีรัตน์ คำแปง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
 คณะพยาบาลศาสตร์
236 65560134 นางสาวกัญวรา บุญมี พย.บ.10
237 65560325 นางสาวจิรัฐิพร ประเศรษฐสุต พย.บ.10
238 65560981 นางสาวภัทรวดี โพธิ์ศรี พย.บ.10
239 65561032 นางสาวมาลิสา ปิมแปง พย.บ.10
240 65561049 นางสาวเมธกานต์ นาคพรม พย.บ.10
241 65561391 นางสาวสิริสกุลพร ศิริคุณ พย.บ.10
242 65561582 นางสาวอภิษฎา ท้วมพลอย พย.บ.10
 คณะทันตแพทยศาสตร์
243 65610426 นางสาวพิชามญชุ์ แก้วมณี ท.บ.10
244 65610662 นางสาวสุพิชญา สลีวงค์ ท.บ.10
 คณะสหเวชศาสตร์
245 64660415 นางสาวขวัญชฎาวัลย์ พันธไชย วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
246 64660552 นางสาวเจนจิรา เก่งกล้า วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
247 64660569 นางสาวเจนณิษฏา อารยต่อพงศ์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
248 64660590 นายชนะพงษ์ ยอดรัก วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
249 64660637 นางสาวชนิกานต์ แก้วมณี วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
250 64660767 นางสาวฐานิดา จารัมย์วงศ์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
251 64660859 นางสาวณัฏฐณิชา อินละปะ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
252 64660866 นางสาวณัฏฐนันท์ ชำนาญ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
253 64661030 นางสาวดารินทร์ มัดต่อเห็ด วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
254 64661108 นางสาวทิชากร คำภูมี วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
255 64661115 นางสาวทิวตะวัน สอนกะสิน วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
256 64661283 นางสาวธมนวรรณ บุญเจริญผล วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
257 64661368 นางสาวนพมาศสิริ บุญกระจ่าง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
258 64661535 นางสาวเนตรชนก ดำสร วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
259 64661788 นายปุณยวิษณ์ ทุนอินทร์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
260 64662020 นางสาวพิมพ์ผญา อินทร์ธำรง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
261 64662198 นางสาวมณฑกานต์ เยี่ยงวิญญู วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
262 64662938 นางสาวหญิงทิพย์ อายีเงิน วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
263 65660131 นางสาวกัญญาภัค กาญจนมิตร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
264 65660339 นายจอมจักรพรรดิ เรืองฤทธิ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
265 65660391 นายจิรวัฒน์ สีหะวงษ์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
266 65660445 นายจิราวัฒน์ นาสินสร้อย วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
267 65660469 นางสาวจุฑามาศ วงษ์คำ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
268 65660575 นางสาวช่อชมพู อังผาดผล วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
269 65661213 นางสาวนันทิพร คุ้มสุวรรณ์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
270 65661473 นางสาวปัฐวีกานต์ อาษาพันธ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
271 65661497 นางสาวปิยพัชร์ พรสวัสดิ์กลิ่น วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
272 65661558 นางสาวพรนภา มงคลส่ง ทศ.บ.10
273 65661794 นายภราดร วรยศ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
274 65662272 นางสาวศิรภัสสร อนันตบุญ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
275 65662340 นางสาวสิริกมล ใจแสน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
276 65662395 นางสาวสุชัญญา ชนะพิมพ์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
277 65662487 นางสาวเสาวลักษณ์ สันทวุฒิ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
278 65662531 นางสาวอมรรัตน์ รัตนใหม่ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
279 65662555 นางสาวอรวรา วรรณวารี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
280 64710738 นางสาวณัฐชา ศรีทวีกาศ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
281 64710745 นางสาวณัฐณิชา ศุขกสิกร ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
282 64711346 นางสาวเบญจพร เมืองช้าง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
283 64711599 นายพศิน พรหมทอง ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
284 64711612 นายพัชกรณ์ สุดตาคาน ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
285 64711711 นางสาวพิรานันท์ ทองมาก ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
286 64711728 นายพีรพัฒน์ บุญยะศักดิ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
287 64711759 นางสาวภัคจิรา กิ้งคำปา ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
288 64711841 นายภานุวัฒน์ กลัดลัด ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
289 64711865 นายภุชงค์ แพเจริญ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
290 64711919 นางสาวเมธีรา พิมพ์โพชา ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
291 64712008 นายราเมศวร์ แก้วสระแสน ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
292 64712022 นางสาวรุจิรา บุญแสง ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
293 64712183 นางสาวศิรประภา ศิวะบวร ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
294 64712190 นางสาวศิรัญญา คงสิบ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
295 64712312 นายณดล ชูศิลป์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
296 64712343 นายสิทธิกร เมฆเลื่อม ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
297 64712411 นางสาวเสาวณัฐ แก้วทิพย์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
298 64712435 นายหิรัณยกุล บุญเกตุ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
 คณะนิติศาสตร์
299 65191239 นางสาวตริตาภรณ์ สุขเกษม น.บ.10
300 65191789 นางสาวปทิตตา โตอ่อน น.บ.10
301 65192915 นางสาวสมฤดี นุชรอด น.บ.10
302 65192991 นางสาวสุดารัตน์ ศรีอักษร น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
303 65260560 นางสาวจิราพร พันธ์ภูงา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
304 65261482 นางสาวณิชาภัทร พุ่มเจริญ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
305 65261505 นางสาวณีรนุช เสวตราคม ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
306 65261864 นางสาวธัญธร รุ่งเรือง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
307 65261918 นางสาวธัญวรรณ์ กันทะชมภู ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
308 65262205 นางสาวนิศารัตน์ แพงคำรักษ์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
309 65262670 นางสาวปุณยาพร พูลรอด ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
310 65263295 นางสาวภัทรวรินทร์ ทรัพย์มูล ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
311 65263639 นางสาวไรวินท์ คำหอมกุล ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
312 65263653 นางสาวลลิตา ชื่นขาว ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
313 65263844 นางสาววรินยุพา ทองเงิน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
314 65263851 นางสาววริศรา บุญเกิด ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
315 65263875 นางสาววันดี คลังระหัด ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
316 65264384 นางสาวสุนิตรา สงครามศรี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
317 65264728 นางสาวอรณิชา โสภา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
318 65264827 นางสาวอัญชิสา ยอดทอง ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
319 65264995 นางสาวกนกรัตน์ สายอ้น ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
320 65265350 นางสาวธนวรรณ ดวงเกิด ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
321 65340088 นางสาวกรกนก สมจิตร ศ.บ.10
322 65340422 นางสาวกัญญาณัฐ คนธาร์ บธ.บ. (การเงิน)10
323 65341337 นายจุลจักร จันทร์อิ่ม บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)10
324 65341825 นางสาวชุติกาญจน์ กิตติอาภรณ์ ศ.บ.10
325 65342075 นางสาวฑิตยา พักเที่ยง บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)10
326 65342150 นางสาวณัชชา สิงห์ดำรงค์ บช.บ.10
327 65342525 นางสาวณิชา จูเปีย บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)10
328 65342594 นางสาวณีรนุช บัวแก้วเทศ บช.บ.10
329 65342785 นายทัพพ์ ทิวงษา บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
330 65342846 นางสาวทิพนภา ศรีชัย บธ.บ. (การเงิน)10
331 65343713 นางสาวนภารัตน์ ศิริอดิศักดิ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)10
332 65344420 นางสาวปวริศา สีตะระโส บช.บ.10
333 65345021 นางสาวพัชรินทร์ พรินทรากุล ศ.บ.10
334 65345038 นางสาวพัฒนวดี ยืดยาว บช.บ.10
335 65345076 นางสาวพิชชาภา สุทธิบรรจง บช.บ.10
336 65346103 นางสาวรัตนวลี เนินพลับ บธ.บ. (การเงิน)10
337 65346264 นางสาววนภรณ์ เรืองระยนต์ บช.บ.10
338 65346806 นายวิษณุ เรียนคำ บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
339 65347520 นางสาวสิริญญา กีตา บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
340 65347650 นางสาวสุทธิดา เทพิกัน ศ.บ.10
341 65347902 นางสาวสุวพัชร จีนด้วง ศ.บ.10
 คณะสังคมศาสตร์
342 65240791 นางสาวชนิตา จินะปัน ร.บ.10
343 65240876 นางสาวชลลดา แสนสาคร ร.บ.10
344 65241217 นางสาวณัฏฐณิชา นิดนอก ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
345 65241446 นางสาวณิชาดา ติยานันธ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
346 65241637 นางสาวธนภรณ์ ปัญญาธิ วท.บ. (จิตวิทยา)10
347 65241736 นางสาวธมกร ฤกษ์อุดมถวิล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
348 65241842 นายธีรภัทร หิงทอง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
349 65242115 นางสาวนัสรียะฮ์ แกสมาน ร.บ.10
350 65242184 นายนิพิฐพนธ์ ตราปัญญา ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
351 65242313 นางสาวบุญรัตน์ สาพิมาน ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
352 65242665 นางสาวพรพิชชา ไชยโสดา ร.บ.10
353 65243341 นางสาวยุพารัตน์ ศรีภูธร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
354 65243747 นายวสันต์ โชติกิตติบวร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
355 65243839 นางสาววิลาวัลย์ จันทร์ศรีทอง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
356 65244003 นางสาวศิริวรรณ เมฆสาย ร.บ.10
357 65244270 นางสาวสุจินธรา ทาสันเทียะ ร.บ.10
358 65244386 นางสาวสุพิชญา เพ็ชรอ่อน ร.บ.10
359 65245383 นายพีรพัฒน์ ถิ่นจอม ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)