รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม3
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะศึกษาศาสตร์
1 64410010 นางสาวกชมน ขวัญไกรศิริ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 64410034 นางสาวกนกกาญจน์ ปัญญาเชียว กศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 64410119 นางสาวกฤติมา ทับเมือง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 64410133 นางสาวกลรัตน์ อิทธิรักษ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 64410331 นางสาวกุลธิดา พงษ์เฉย กศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 64410362 นางสาวกุลวรา มาลาคำ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 64410522 นายจารุเดช ดวงตา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 64410577 นางสาวจิติพร ศรีแก้ว กศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 64410706 นายฉัตรดนัย กลิ่นทับ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 64410843 นางสาวชลิษา โสสนุย กศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 64410959 นายณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 64410997 นางสาวณัฎฐมนฑน์ จิระเดชประไพ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 64411017 นางสาวณัฐจิรา พูลผล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 64411031 นางสาวณัฐณิชา อนุรักษ์วัฒนะ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 64411055 นางสาวณัฐธิดา อินเลี้ยง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 64411178 นางสาวณัฐวดี เกตุพันธุ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 64411321 นางสาวถิติณัฐ มุขแสน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 64411345 นางสาวทัศนียา ปัญญาวิจารณกุล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 64411352 นางสาวทิพยภัสสร์ ถังทอง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 64411369 นางสาวทิพวัลย์ แม่เย็น กศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 64411383 นายธนกร ทิพย์ประมวล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 64411468 นางสาวธนพร อินทร์สอน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 64411604 นางสาวธัญญลักษณ์ บุญสมัคร กศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 64411741 นางสาวนภัทสรา จันดาหาญ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 64411871 นางสาวนัชธิดา นวลนิล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 64412236 นางสาวปาจรีย์ จินดาศรี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 64412359 นางสาวพชรวรรณ บัวผัน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 64412373 นางสาวพรชนัน นาสะอ้าน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 64412472 นางสาวพรรภษา ศิหิรัญ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 64412601 นางสาวพิมพิไล มีผล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
31 64412953 นางสาวมาลิตา สุขหิต กศ.บ. (ภาษาไทย)10
32 64413028 นางสาวรมย์ธีรา ดวงชมภู กศ.บ. (ภาษาไทย)10
33 64413073 นายรัชชานนท์ ธะนะ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
34 64413189 นางสาวลภัสรดา คุ้มไพรี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
35 64413264 นางสาววรลักษณ์ วิเชียรโชติ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
36 64413295 นางสาววราภรณ์ วงศ์ใหญ่ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
37 64413400 นายวิธิสรรค์ หามา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
38 64413493 นายศราวุธ ไชยบุญคุณ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
39 64413530 นางสาวศศิประภา บุญเสริม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
40 64413561 นางสาวศิริลักษณ์ แพงเจริญ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
41 64413578 นางสาวศิริลักษณ์ เปรี่ยมทรัพย์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
42 64413639 นางสาวศุภิสรา พ่อสิงห์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
43 64413851 นางสาวสิริชนม์ ทองศิริ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
44 64413868 นางสาวสุชันยา บุญประสพ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
45 64413950 นางสาวสุธิชารัชต์ ทวีวัชต์ธนะกุล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
46 64414025 นางสาวสุพิชญา หาญรักษ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
47 64414063 นางสาวสุภาภรณ์ ยันศิริ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
48 64414094 นางสาวสุรดา แสงชลิต กศ.บ. (ภาษาไทย)10
49 64414230 นางสาวอภิชญา กาวิชัย กศ.บ. (ภาษาไทย)10
50 64414261 นายอภินันท์ แตงใบอ่อน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
51 64414308 นางสาวอมรรัตน์ หลิ่มสืบ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
52 64414360 นางสาวอริศรา พิธีเรือง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
53 64414469 นางสาวอารดา ด้วงช่วย กศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)