รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 62710785 นางสาวทิชาภรณ์ เดชบำรุง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 63260302 นางสาวกัญญาณัฐ เถื่อนเครือวัลย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 63265383 นางสาวสุภาพร เอี่ยมละออ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 65260553 นางสาวจิรัชญา บุญรักษ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 65260997 นางสาวญาสุมินทร์ สุขแสน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 65261154 นางสาวณัฎฐณิชา รินมูล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 65261178 นางสาวณัฏฐนิช หงษาคำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 65261284 นางสาวณัฐธิดา ตันเรือน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 65261314 นายณัฐนนท์ ระพิทย์พันธ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 65261352 นางสาวณัฐนันท์ปพร ปานศักดิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 65261420 นางสาวณัฐศิมา อุ่นใจ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 65261789 นางสาวธนัญญา เพ็ชรทิม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 65261888 นางสาวธัญยพร สุริยา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 65262045 นางสาวนภัสนันท์ พุทธรักษ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 65262151 นางสาวนันนภัทร จันทร์สนอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 65262168 นางสาวน้ำเพชร วิจิตรจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 65262465 นางสาวปรีญาพรณ์ โพธิ์พันธ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 65262489 นางสาวปวริศา ศิริพงษ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 65262571 นางสาวปาริตา สุทโธทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 65262595 นางสาวปิยรัตน์ ดำมัน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 65262762 นางสาวพรรณกาญจน์ พิมพ์งาม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 65262878 นางสาวพันธิตรา กำปั่นทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 65263707 นางสาววนิดา บุญทา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 65263820 นางสาววรารัตน์ ป้อมลอย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 65263929 นายวิชัย ครุฑน้อย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 65264131 นางสาวศุภิสรา เอี่ยมมา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 65264261 นางสาวสิริธร ศิริพันธ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 65264391 นางสาวสุนิตา ขันแข็ง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 65264896 นางสาวอิศราวดี ประสงค์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 65265374 นางสาวธิดารัตน์ คำแป้น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
31 65265817 นายแหลมพงเทพ พรหมแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)