รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม3
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะศึกษาศาสตร์
1 65410019 นางสาวกชณิกา แก้วทันคำ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 65410057 นางสาวกนกพัชร ถิ่นแถว กศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 65410071 นางสาวกมลชนก ปะวันนา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 65410187 นางสาวกฤติยาณี พันธ์มี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 65410217 นางสาวกัญญาณัฐ ครุฑมั่น กศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 65410293 นางสาวกิตติยา เหมือนศรีชัย กศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 65410422 นายจักกฤษณ์ ยิ้มโสภา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 65410682 นางสาวชวาลา อ่อนเฉวียง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 65410699 นางสาวชวิศา ปานจันทร์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 65410774 นางสาวญาติกากานต์ คชสถาน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 65410798 นางสาวฐานิสา บัวงาม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 65410972 นางสาวณัฐนิชา สีคำทา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 65411191 นางสาวธนพร จันทรคณา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 65411252 นางสาวธนาภรณ์ แซ่ลี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 65411399 นางสาวธิดารัตน์ เชื้อประดิษฐ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 65411573 นางสาวนวพรรษ มาลีปาคำ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 65411641 นายนันทวัฒน์ จันทร์ผา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 65411658 นางสาวนลิน แผลงศร กศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 65411689 นางสาวนิลรัตน์ แก่นนาค กศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 65411863 นางสาวปริญญา ศรีนุกูล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 65411900 นางสาวปวิชญา นนทะโคตร กศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 65412051 นางสาวพชรพร คงโนนกอก กศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 65412129 นางสาวพรนภัส มิ่งสุข กศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 65412167 นางสาวพรรณวิษา กาญณา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 65412495 นางสาวมินตรา เรือนจันทึก กศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 65412617 นางสาวลักษณารีย์ กลิ่นจันทร์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 65412808 นางสาววิลาสินี เอื้อจำนงค์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 65412815 นายวิศรุต คำเมืองใจ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 65412907 นางสาวศิริวัลย์ สุขแจ่ม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 65412976 นางสาวสกมนวรรณ มีผล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
31 65413041 นางสาวสรัลชนา การะเกษ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
32 65413140 นายสิริโรจน์ เดชทอง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
33 65413164 นายสุกนต์ธี วัฒนุญาณ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
34 65413232 นางสาวสุภาวดี อินปาน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
35 65413324 นางสาวอภิชญา นนทโคตร กศ.บ. (ภาษาไทย)10
36 65413331 นายอภิเชษฐ์ แก้วทิพย์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
37 65413362 นางสาวอรทัย สีตลาภินันท์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
38 65413478 นางสาวกิ่งกาญจน์ โคตรชา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
39 65413508 นายจักริน ศรีเพชร กศ.บ. (ภาษาไทย)10
40 65413539 นางสาวจุฑามาศ โอนนอก กศ.บ. (ภาษาไทย)10
41 65413652 นายธนาวุฒิ ธรรมสาลี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
42 65413706 นางสาวนันชภรณ์ บุญพรม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
43 65413768 นางสาวปรียากร สุดใจ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
44 65413867 นายราเมศวร์ พันธ์เพชรกุล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
45 65413881 นางสาววรรณิษา บังคม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
46 65413997 นางสาวสุวพิชญ์ อ้นคง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
47 65414024 นางสาวอรปรียา แก้วทุ่ง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
48 65414031 นายอัครชัย ดีมี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)