รายชื่อนิสิต
รายวิชา208451 : Seminar in Thai Language
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 56261542 นายวัชรพล ชะวะนะศักดิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 56261450 นางสาวธัชพรรณ ภู่พงษ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 56261528 นางสาวรังสิมา รุ่งเรือง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 56261313 นางสาวกนกพร ปักษี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 56261382 นางสาวชื่นกมล โคตพันธ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 56260552 นางสาวชนนันทร์ ทองเขียว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 56260538 นางสาววรัชญา สุวรรณ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 56261399 นางสาวฐาปณี ขัตธรรมศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 56261603 นางสาวอัจฉรา เพ็ชรเม็ดเอี่ยม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 56261320 นางสาวกนิษฐา เบ้ามั่น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 55190201 นางสาวบุหลัน จันทร์ศิริไพบูลย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 56261498 นางสาวนุชนาฎ กันมา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 56261566 นางสาวสิริวิมล เย็นฉ่ำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 56261436 นางสาวณิชาภา กระกรกุล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 56260378 นางสาวดวงพร คำวัฒนา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 56261504 นางสาวปริศนา รุ่งรัตน์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 56261481 นางสาวนันทชา มานะสุข ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)