รายชื่อนิสิต
รายวิชา001221 : Information Science for Study and Research
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 60460088 นายกษิดิศเดช สวนปลิก วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
 คณะแพทยศาสตร์
2 60460835 นางสาวรินทร์ประภา จูเจริญ พ.บ.10
3 60460842 นางสาวณปภัช ไชยมงคล พ.บ.10
4 60460859 นางสาววรปรียา ขำปลอด พ.บ.10
5 60460866 นางสาววรพรรณ บรรเจิดศิลป์ พ.บ.10
6 60460927 นางสาววิภาพร สุหฤทดำรง พ.บ.10
7 60460941 นางสาววีรัชญา คำวิเศษ พ.บ.10
8 60460958 นางสาววีรินทร์ เจริญเลิศ พ.บ.10
9 60460965 นางสาวศวิตา ไชยมหาพฤกษ์ พ.บ.10
10 60460972 นางสาวศศิโสภา พ่วงก้อน พ.บ.10
11 60460989 นางสาวศิตา ตันจนาพันธ์ พ.บ.10
12 60460996 นางสาวณปภัช อิทธิยาภรณ์ พ.บ.10
13 60461009 นางสาวศุภานัน บุญวัฒน์ พ.บ.10
14 60461016 นางสาวสกาวรัตน์ สุริยา พ.บ.10
15 60461085 นางสาวสุธารัตน์ อยู่รอด พ.บ.10
16 60461115 นางสาวสุภาพักตร์ ภูริศรี พ.บ.10
17 60461122 นางสาวสุมัชญา สารีคำ พ.บ.10
18 60461139 นางสาวหทัยกานต์ บุญมาก พ.บ.10
19 60461146 นางสาวอภิชญา วงศ์ทรัพย์สกุล พ.บ.10
20 60461184 นางสาวอาทิตยา เหลี่ยมอุไร พ.บ.10
21 60461191 นางสาวอาทิมา เอกอนันตไชย พ.บ.10
22 60461207 นางสาวอารยา เจษฎ์ปิยะวงศ์ พ.บ.10
23 60460132 นางสาวกุลนิษฐ์ ชีพธำรง พ.บ.10
24 60460156 นางสาวเกวลิน นราธรศิรกุล พ.บ.10
25 60460170 นางสาวขวัญชนก กีรติวงศา พ.บ.10
26 60460187 นางสาวเขมจิรา ดาวสดใส พ.บ.10
27 60460217 นางสาวคนิษตา สมเนตร พ.บ.10
28 60460231 นางสาวจิราพัชร ครุฑเมือง พ.บ.10
29 60460248 นางสาวจุฬาลักษณ์ เอกสุวรรณเจริญ พ.บ.10
30 60460262 นางสาวชนิภา อุดมสิน พ.บ.10
31 60460279 นางสาวชลดา อรัญเจริญวัฒน์ พ.บ.10
32 60460309 นางสาวณัฐชยา อินพล พ.บ.10
33 60460316 นางสาวณัฐณิชา แสงเพชร พ.บ.10
34 60460361 นางสาวณิชาภัทร พลเหิม พ.บ.10
35 60460385 นางสาวทวินันท์ หงษ์ยี่สิบเอ็ด พ.บ.10
36 60460408 นางสาวทวีรัตน์ วงศ์สุทธิ์ พ.บ.10
37 60460422 นางสาวธนภรณ์ ประคำ พ.บ.10
38 60460446 นางสาวธนวรรณ เลิศชนนิกานต์กูล พ.บ.10
39 60460477 นางสาวธัญชนก วิสุทธิรัตน์ พ.บ.10
40 60460491 นางสาวธีร์จุฑา คุณจันทรโชติ พ.บ.10
41 60460538 นางสาวนัญนภัส ดวงแดง พ.บ.10
42 60460545 นางสาวนิติรัตน์ เอี่ยมทุเรียน พ.บ.10
43 60460569 นางสาวเบญจมาศ เยาว์ธานี พ.บ.10
44 60460576 นางสาวเบญจวรรณ บุญบูรา พ.บ.10
45 60460668 นางสาวเฟื่องฟ้า นิโยวนิช พ.บ.10
46 60460583 นางสาวปพัชญา อรุณศรี พ.บ.10
47 60460590 นางสาวปรายดาว ศรีเจริญ พ.บ.10
48 60460606 นางสาวปีย์วรา คำเสาร์ พ.บ.10
49 60460620 นางสาวพรณภา สาริมา พ.บ.10
50 60460682 นางสาวภวิษย์พร ลาภธนชัย พ.บ.10
51 60460729 นางสาวภาวรินทร์ ชัยจิตติประเสริฐ พ.บ.10
52 60460736 นางสาวภาษิตา จันทร์เพ็ญ พ.บ.10
53 60460019 นางสาวกชนุช ธนะขว้าง พ.บ.10
54 60460026 นางสาวกชวรรณ มีนวล พ.บ.10
55 60460033 นางสาวกรกฎกร เสือโต พ.บ.10
56 60461214 MissCHIMMI SELDEN NAMDA พ.บ.10
57 60460774 นายภูริณัฐ แสงนา พ.บ.10
58 60460910 นายวาทิต เอมถนอม พ.บ.10
59 60461030 นายสิรภพ เอิบบุญญา พ.บ.10
60 60460903 นายวริทธิ์ พินิจรัตนอนันต์ พ.บ.10
61 60460934 นายวีรภัทร ซอนจำปา พ.บ.10
62 60460750 นายภูบดินทร์ แดงไฟ พ.บ.10
63 60460767 นายภูมิ อรรถฐิตินัย พ.บ.10
64 60460873 นายวรศักดิ์ วิทยถาวรวงศ์ พ.บ.10
65 60460880 นายวรากร จันทร์แสน พ.บ.10
66 60461047 นายสิรวิชญ์ เอิบบุญญา พ.บ.10
67 60461078 นายสุทธิภัสส์ นพโชติภัทร์ พ.บ.10
68 60461092 นายสุปรีชา แดงจิ๋ว พ.บ.10
69 60461108 นายสุภพงศ์ ประไพเพชร พ.บ.10
70 60461160 นายอังกูร ศักดิสิริ พ.บ.10
71 60460484 นายธิษณิน พินิชกชกร พ.บ.10
72 60460118 นายกันตินันท์ สมภพ พ.บ.10
73 60460255 นายชญานนท์ พงษ์พานิช พ.บ.10
74 60460460 นายธนายุทธ สายคำทอน พ.บ.10
75 60460552 นายบรรยวัสถ์ สาเกกูล พ.บ.10
76 60460644 นายพิชญะ ประดุจพงษ์เพ็ชร์ พ.บ.10
77 60460743 นายภูธิป ยาเภา พ.บ.10
78 60460378 นายทรงกลด เพียแก้ว พ.บ.10
79 60460637 นายพัชรเทพ แซ่อุ้ย พ.บ.10
80 60460057 นายกฤตวัฒน์ ธาราวัชรศาสตร์ พ.บ.10
81 60460064 นายกลวัชร คำแปง พ.บ.10
82 60460071 นายกษิดิศ ก้าวสมบัติ พ.บ.10
83 60460095 นายกอบโชค พงษ์อริยะทรัพย์ พ.บ.10
84 60460101 นายกันตภณ โชติเจริญรัตน์ พ.บ.10
85 60460125 นายกำแพง ศรีวิยะ พ.บ.10
86 60460149 นายเกรียงศักดิ์ อุ่นบุญธรรม พ.บ.10
87 60460194 นายคงเทพ คุณประทุม พ.บ.10
88 60460200 นายคณิน อมรางกูร พ.บ.10
89 60460224 นายคุณานพ ธนศักดิ์เดชา พ.บ.10
90 60460286 นายฐปนินทร์ บรรณาธรรม พ.บ.10
91 60460293 นายณตะวัน ลิ้มรวิกุล พ.บ.10
92 60460323 นายณัฐดนัย กิจกรรณิการ์ พ.บ.10
93 60460330 นายณัฐพงษ์ รัตนสำเนียง พ.บ.10
94 60460347 นายณัฐภัทร บุญสิงห์ พ.บ.10
95 60460354 นายณัฐสิทธิ์ โชตยันดร พ.บ.10
96 60460392 นายทวีภัทร ใจยะสิทธิ์ พ.บ.10
97 60460415 นายธนนันท์ อนุรักษ์ พ.บ.10
98 60460439 นายธนภัทร พัฒนทวีสินสกุล พ.บ.10
99 60460453 นายธนวิทย์ ยังคง พ.บ.10
100 60460507 นายธีรพัฒน์ ศรีวิจารย์ พ.บ.10
101 60460514 นายธีรภัทร ชมขวัญ พ.บ.10
102 60460521 นายเธียรวิชญ์ บุญศิริรุ่งเรือง พ.บ.10
103 60460651 นายพีระพงษ์ จินดาพรประเสริฐ พ.บ.10
104 60460613 นายพงศภัค เลี่ยมวัฒนสุธา พ.บ.10
105 60460675 นายภวัต ศรีเมือง พ.บ.10
106 60460699 นายภาค อรรถฐิตินัย พ.บ.10
107 60460705 นายภาณุชัย มหธรรม พ.บ.10
108 60460712 นายภาณุพงศ์ พิพัฒนานิมิตร พ.บ.10
109 60460040 นายภคสิษฐิ์ พรมสุจา พ.บ.10
110 60460897 นางสาววริญญา ขันทอง พ.บ.10
111 60461061 นางสาวสุชานันท์ ชาญวิกย์การ พ.บ.10
112 60461177 นางสาวอัจฉราพรรณ หงษ์ประสิทธิ์ พ.บ.10
113 60460798 นางสาวเมทินี แซ่เฮ้ง พ.บ.10
114 60461023 นางสาวสมิตา เหล่าจินดาพันธ์ พ.บ.10
115 60461054 นางสาวสุจิรา อุดมพรวัฒนะ พ.บ.10
116 60460781 นางสาวมิกฑิตา แก่นจันทร์ พ.บ.10
117 60460804 นางสาวโยษิตา เยรบุตร พ.บ.10
118 60460811 นางสาวรวิสรา ทองกร พ.บ.10
119 60460828 นางสาวรักษิณา มูรามัญ พ.บ.10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
120 60470223 นายจิรภัทร ปิ่นชูทอง พทป.บ.10
121 60471398 นางสาวอินทุกาญจน์ คงภู พทป.บ.10
122 60470100 นายกันตินันท์ หิรัญโรจน์ พทป.บ.10
123 60470483 นายธนดล รักคำ พทป.บ.10
124 60470490 นายธนทัต อ่อนสละ พทป.บ.10
125 60471640 นายวัชรพล ก้อนแก้ว พทป.บ.10
126 60471763 นางสาวสุภาภรณ์ ไม้กร่าง พทป.บ.10
127 60470049 นางสาวกมลชนก ดำรงสกุลโชติ พทป.บ.10
128 60470025 นางสาวกนกวรรณ มีเทียม พทป.บ.10
129 60470056 นางสาวกมลญลักษณ์ ทับหุ่น พทป.บ.10
130 60470087 นางสาวกัญญาภัค อนุชาพัด พทป.บ.10
131 60470117 นางสาวกัลย์สุดา เหล็กคำ พทป.บ.10
132 60470124 นางสาวกัลยาณี บามา พทป.บ.10
133 60470254 นางสาวจิราพร ศรตราสิน พทป.บ.10
134 60470292 นางสาวเจนจิรา ทองชมภู พทป.บ.10
135 60470476 นางสาวทานตะวัน ทองขำ พทป.บ.60
136 60470568 นางสาวนัฐริกา จันทร์ดำ พทป.บ.10
137 60470599 นางสาวนาตยา ยอดคำ พทป.บ.10
138 60470742 นางสาวปาริฉัตร สุขดี พทป.บ.10
139 60471060 นางสาววิมลสิริ ถิ่นสิริพัฒนกิจ พทป.บ.10
140 60471367 นางสาวอัจฉราภรณ์ วงค์ญาติ พทป.บ.10
141 60461153 นายอภิสิทธิ์ พิทักษ์วินัย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะพยาบาลศาสตร์
142 60560016 Ms.Yangden Kinzang พย.บ.10
143 60561310 Mr.Chheng Keaheng พย.บ.10
144 60561082 นายศุภกิจ อินประดับ พย.บ.10
145 60561099 นายเศรษฐหิรัณย์ เขื่อนแก้ว พย.บ.10
146 60560429 นายณัฐภพ ตุ้ยศรี พย.บ.10
147 60560085 นายกฤตนนท์ กากัน พย.บ.10
148 60560146 นายเกียรติศักดิ์ อ่ำเอี่ยม พย.บ.10
149 60560153 นายจิรกฤต ยศยอด พย.บ.10
150 60560283 นายชยพล คำก๋อง พย.บ.10
151 60560474 นายเทอดเกียรติ เจริญสุข พย.บ.10
152 60560481 นายธนวัฒน์ เห็มภาค พย.บ.10
153 60560764 นายพัฒนพงศ์ ไพศาลธรรม พย.บ.10
154 60561006 นางสาววรารัตน์ บ้านสระ พย.บ.10
155 60561044 นางสาววิไลวรรณ์ ใหม่จันทร์ พย.บ.10
156 60561228 นางสาวอภิสรา กลัดแก้ว พย.บ.10
157 60560962 นางสาวลัดดา เชื้อบุญมี พย.บ.10
158 60561334 นางสาวพิชยา จันทโชติ พย.บ.10
159 60560979 นางสาววรฤทัย เพียคำ พย.บ.10
160 60561204 นางสาวอภิญญา ดอกกุหลาบ พย.บ.10
161 60560887 นางสาวเมธินี เพ็งสวย พย.บ.10
162 60560900 นางสาวยินดี เทียนงูเหลือม พย.บ.10
163 60560917 นางสาวนลินญา ศฤงคาร พย.บ.10
164 60560924 นางสาวรจนา ยะพันธ์ พย.บ.10
165 60560948 นางสาวรัตนา นามรอด พย.บ.10
166 60560955 นางสาวละอองทิพย์ พรมอินทร์ พย.บ.10
167 60560986 นางสาววรัญญา บุญเรือง พย.บ.10
168 60560993 นางสาววรางคณา เพชราบรรพ์ พย.บ.10
169 60561013 นางสาววริศรา กันไชย พย.บ.10
170 60561020 นางสาววิชญาพร นิลนามะ พย.บ.10
171 60561037 นางสาววิภารัตน์ ดงพอง พย.บ.10
172 60561068 นางสาวศศิวิมล พรมบึงลำ พย.บ.10
173 60561075 นางสาวศิริรัตน์ เป็งด้วง พย.บ.10
174 60561129 นางสาวสุดาภา ถุงคำ พย.บ.10
175 60561136 นางสาวสุธิดา ทองสืบสาย พย.บ.10
176 60561143 นางสาวสุนิกา กันทา พย.บ.10
177 60561150 นางสาวสุพนิดา อนันต์ พย.บ.10
178 60561167 นางสาวสุพิชญา ศรีชัยพันธุ์ พย.บ.10
179 60561174 นางสาวสุภาวรรณ์ ดาวงษ์ พย.บ.10
180 60561181 นางสาวสุวัฒนา เย็นคงคา พย.บ.10
181 60561198 นางสาวสุษิณี เอี๊ยบทวี พย.บ.10
182 60561211 นางสาวอภิญญาภรณ์ มาศรี พย.บ.10
183 60561235 นางสาวอรทัย ปัญญาภู พย.บ.10
184 60561242 นางสาวอัมพวา ตาปลา พย.บ.10
185 60561259 นางสาวอาทิตญา ดวงทิพย์ พย.บ.10
186 60561266 นางสาวอาทิตยา แก่นนาค พย.บ.10
187 60561273 นางสาวอาทิตยา ดำนิล พย.บ.10
188 60561280 นางสาวอารีรัตน์ เรืองสุวรรณ พย.บ.10
189 60561297 นางสาวอุทัยวรรณ ศรียา พย.บ.10
190 60561303 นางสาวชนัญชิดา ชัยนา พย.บ.10
191 60560825 นางสาวพิมพรรณ โนชัย พย.บ.10
192 60560832 นางสาวภัทรศยา ใจดี พย.บ.10
193 60560849 นางสาวภาวิณีย์ งิ้วสูง พย.บ.10
194 60560863 นางสาวมะลิวรรณ หอมแพงไว้ พย.บ.10
195 60560870 นางสาวมาลัยวรรณ จันทร์เขียว พย.บ.10
196 60560139 นางสาวเกศรินทร์ญาณี ดวงตาปา พย.บ.10
197 60560306 นางสาวชุติกาญจน์ ทองทา พย.บ.10
198 60560528 นางสาวธัญชนก สายทอง พย.บ.10
199 60560658 นางสาวปภาวรินทร์ คำเครือ พย.บ.10
200 60560733 นางสาวพรพิมล มวลเกษม พย.บ.10
201 60560313 นางสาวชุติกาญจน์ มนต์แก้ว พย.บ.10
202 60560443 นางสาวดุจดาว วรสิทธิ์ พย.บ.10
203 60560177 นางสาวจิราภา สวัสดี พย.บ.10
204 60560399 นางสาวณัฐชยา เมฆอากาศ พย.บ.10
205 60560542 นางสาวนภสร ธะนะใจ พย.บ.10
206 60560665 นางสาวปรัชญาภรณ์ ทองจันทร์ พย.บ.10
207 60560405 นางสาวณัฐฐาทิพย์ ทะกา พย.บ.10
208 60560412 นางสาวณัฐพร เนียมหอม พย.บ.10
209 60560436 นางสาวดารารัตน์ พรมมา พย.บ.10
210 60560030 นางสาวกนกรัตน์ วงษ์หีบทอง พย.บ.10
211 60560047 นางสาวณัฐชนันต์ ขัติพันธุ์ พย.บ.10
212 60560054 นางสาวกนกวรรณ ด่านจิตติศิริ พย.บ.10
213 60560078 นางสาวกรรณิกา แสนเทียม พย.บ.10
214 60560092 นางสาวกันต์ฤทัย แดนไกวัลฉัตร พย.บ.10
215 60560108 นางสาวกัลญา พะคะนวน พย.บ.10
216 60560115 นางสาวกานต์ชนก นาคครุฑ พย.บ.10
217 60560160 นางสาวจิราพา แซ่พ่าน พย.บ.10
218 60560184 นางสาวจิราวรรณ ชมภูพล้อย พย.บ.10
219 60560191 นางสาวจีรานันท์ คำปวง พย.บ.10
220 60560214 นางสาวจุฑามาศ คะลา พย.บ.10
221 60560221 นางสาวจุฬารัตน์ ป้องท้าว พย.บ.10
222 60560061 นางสาวกมลรัชต์ เที่ยงตรง พย.บ.10
223 60560238 นางสาวชฎาธาร เอี่ยมต่อม พย.บ.10
224 60560245 นางสาวชนาภา แก้วเต็ม พย.บ.10
225 60560252 นางสาวชนิกานต์ คฤหาสน์สุวรรณ พย.บ.10
226 60560269 นางสาวชมพูนุช นาคำ พย.บ.10
227 60560276 นางสาวชมภูรัตน์ มีเดช พย.บ.10
228 60560290 นางสาวชลลดา วรรณคำ พย.บ.10
229 60560337 นางสาวชุติมณฑน์ ขำทอง พย.บ.10
230 60560344 นางสาวญาณัชชา ส่วยโหย่ง พย.บ.10
231 60560351 นางสาวฐิตาภา มรคานันท์ พย.บ.60
232 60560368 นางสาวฐิติกา นนทประสาท พย.บ.10
233 60560375 นางสาวฐิติมา บุญสูง พย.บ.10
234 60560382 นางสาวณรัตน์ฏิพร ทองหนัก พย.บ.10
235 60560450 นางสาวทรัพย์สิดี สิงห์กรุง พย.บ.10
236 60560467 นางสาวทัศนีย์ คำแก้ว พย.บ.10
237 60560498 นางสาวธนัญญา สนั่นเอื้อ พย.บ.10
238 60560504 นางสาวธมนวรรณ ประทุมโช พย.บ.10
239 60560511 นางสาวธัญชนก เกงเขตร์ พย.บ.10
240 60560535 นางสาวนนธิญา กุณะแสงคำ พย.บ.10
241 60560559 นางสาวนริสรา สิงหเสนี พย.บ.10
242 60560573 นางสาวนฤภรณ์ สุขทุ่นฟุย พย.บ.10
243 60560580 นางสาวนันทณัฏฐ์ นันตา พย.บ.10
244 60560597 นางสาวนันท์นภัส เอี่ยมไผ่ พย.บ.10
245 60560610 นางสาวนุสบา ต๊ะสุ พย.บ.10
246 60560627 นางสาวเบญจพร โพธิ์แก้ว พย.บ.10
247 60560641 นางสาวเบญจมาศ เชื้อหมอ พย.บ.10
248 60560672 นางสาวปรายฟ้า สามล พย.บ.10
249 60560689 นางสาวปรารถนา วัฒนจิตสัมพันธ์ พย.บ.10
250 60560702 นางสาวปวีณา กุดดี พย.บ.10
251 60560726 นางสาวปาลิดา ปานดำ พย.บ.10
252 60560757 นางสาวพัชราพรรณ อภิวงค์ พย.บ.10
253 60560771 นางสาวพิชชานันท์ นิธิเปรมะพัฒน์ พย.บ.10
254 60560788 นางสาวพิชญดา ทนงอาจ พย.บ.10
255 60560795 นางสาวพิชญาภา ศรีเงิน พย.บ.10
256 60560818 นางสาวพิมชนก พุธเหียง พย.บ.10
257 60560023 นางสาวฐิตาภา กล่อมอู่ พย.บ.10
 คณะทันตแพทยศาสตร์
258 60610018 นายกฤต ด่านกิตติไกรลาศ ท.บ.10
259 60610452 นางสาวอัจฉราวลัย กาวชู ท.บ.10
260 60610100 นายชาคริต แสงสว่าง ท.บ.10
261 60610162 นายตรีวิชญ์ แสงไชยา ท.บ.10
262 60610186 นายธนกฤต สังข์ทอง ท.บ.10
263 60610230 นายปฏิภาณ ปานแก้ว ท.บ.10
264 60610032 นายกิตติพศ ปั่นทระนาถ ท.บ.10
265 60610049 นายจตุรภัทร ปรีชาวัฒนเศรษฐ์ ท.บ.10
266 60610308 นางสาวพิชญ์สินี จริยสุธรรมกุล ท.บ.10
267 60610476 นางสาวอาทิตยา อ่องเมือง ท.บ.10
268 60610445 นางสาวอักษรา สมศรีโหน่ง ท.บ.10
269 60610438 นางสาวสุภาลักษณ์ ชุ่มแจ่ม ท.บ.10
270 60610353 นายรวิพล เครือเทพ ท.บ.10
271 60610278 นายปุณณวิทย์ บดีรัฐ ท.บ.10
272 60610339 นายภูมิพัฒน์ เหลี่ยมดี ท.บ.10
273 60610407 นายสิรวิชญ์ ดรุณถนอม ท.บ.10
274 60610469 นายอัชบาล ทุนกุล ท.บ.10
275 60610124 นางสาวณัฏฐภรณ์ เทียนกัณฑ์เทศน์ ท.บ.10
276 60610063 นางสาวจิรัชญา บุญศรี ท.บ.10
277 60610087 นางสาวชนนิกานต์ นาคเสน ท.บ.10
278 60610247 นางสาวปริญญาภรณ์ ณ อุโมง ท.บ.10
279 60610070 นางสาวจุฑามาศ ฉิมสุพร ท.บ.10
280 60610179 นางสาวทิพพาพร วะเศษสร้อย ท.บ.10
281 60610193 นางสาวธมนวรรณ ขุนภักดี ท.บ.10
282 60610216 นางสาวนวิยา ประดิษฐ์วัฒนกิจ ท.บ.10
283 60610223 นางสาวนัฐชา คำรอด ท.บ.10
284 60610025 นางสาวกาญจนา ประทุมทิพย์ ท.บ.10
285 60610094 นางสาวชนิกานต์ มั่งคั่ง ท.บ.10
286 60610117 นางสาวซาช่า มันจันดา ท.บ.10
287 60610131 นางสาวณัฐกาญจน์ โลหวิบูลย์กิจ ท.บ.10
288 60610148 นางสาวณิลณัฐ ตฤดียะถาวร ท.บ.10
289 60610155 นางสาวตรีรัตน์ นุกูลกิจ ท.บ.10
290 60610209 นางสาวนงนภัส จิรทีปต์ณิชกุล ท.บ.10
291 60610254 นางสาวปรียาณัฐ พุฒตาลดง ท.บ.10
292 60610414 นางสาวสุพรรษา เนียมเที่ยง ท.บ.10
293 60610292 นางสาวพัทธ์ธีรา อัศวสัมฤทธิ์ ท.บ.10
294 60610261 นางสาวปานแข เหมือนใจนึก ท.บ.10
295 60610285 นางสาวพลอยพิน ชัยเลิศ ท.บ.10
296 60610315 นางสาวพิชญา คงรักษา ท.บ.10
297 60610322 นางสาวอริณย์ลภัส คงกระพันธ์ ท.บ.10
298 60610346 นางสาวรมิดา หงษ์โม่ ท.บ.10
299 60610360 นางสาววริศรา สุทธวิรีสรรค์ ท.บ.10
300 60610384 นางสาววิลาสินี ชาญณรงค์ ท.บ.10
301 60610421 นางสาวสุพัชรี ทันงาน ท.บ.10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
302 57711473 นางสาวศุภลักษณ์ รักเกื้อ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
303 60460163 นายไกร บูรณะกรณ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
 คณะมนุษยศาสตร์
304 57262111 นางสาวชีวิตชนก บิณฑวิหค ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
305 57346514 นางสาวชนิสรา สุขหร่อง บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)10
 คณะสังคมศาสตร์
306 57241833 นายวโรดม คีรีวงศ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)