รายชื่อนิสิต
รายวิชา001201 : Thai Language Skills
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะเภสัชศาสตร์
1 60210270 นางสาวชลธิชา เจาะจง ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
2 60210836 นางสาวรวิริน ดีเจริญ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)60
3 60210300 นางสาวชุติมณฑน์ แก้วเกิด ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
4 60210904 นางสาววริยา ลือตาล ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
5 60210720 นางสาวพิชญาภา ทิพย์กุมาร ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
6 60210461 นางสาวธันย์ชนก ใจยัง ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
7 60210867 นางสาวรุ่งทิวา จริยะมา ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
8 60210843 นางสาวรักชนิตย์ ธิปันแก้ว ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
9 60211024 นางสาวศิรดา ขำสาย ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
10 60210249 นางสาวชนากานต์ ตุลาพันธ์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
11 60210126 นางสาวจริญญา ใชยกาวิล ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
12 60211192 นางสาวสุรดา รอดคลองตัน ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
 คณะแพทยศาสตร์
13 60460651 นายพีระพงษ์ จินดาพรประเสริฐ พ.บ.10
14 60460293 นายณตะวัน ลิ้มรวิกุล พ.บ.10
15 60460330 นายณัฐพงษ์ รัตนสำเนียง พ.บ.10
16 60461207 นางสาวอารยา เจษฎ์ปิยะวงศ์ พ.บ.10
17 60460743 นายภูธิป ยาเภา พ.บ.10
18 60461153 นายอภิสิทธิ์ พิทักษ์วินัย พ.บ.10
19 60460903 นายวริทธิ์ พินิจรัตนอนันต์ พ.บ.10
20 60461160 นายอังกูร ศักดิสิริ พ.บ.10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
21 60471183 นางสาวสิริยาภรณ์ สองวงศ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
22 60470285 นางสาวเจนจิรา น้อยลา วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
23 60470711 นางสาวปรียะพร กิ่งเพชรเสรีชน วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
24 60471541 นายประจักษ์ นันทชัย วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
25 60470261 นายจิราเมธ เหล็กสุวรรณ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
26 60471084 นายศรวิษฐ์ เงินเชื้อ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
27 60470278 นางสาวจุฑามาศ กลิ่นจันทร์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
28 60470865 นางสาวพิมพ์ประภา สุริยะ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
29 60470971 นายรัชชานนท์ บุญเปี่ยม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
30 60471022 นายวรพงษ์ ชาไพโรจน์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
31 60471602 นางสาวภริดา สิทธิชัย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
32 60471527 นางสาวธัญชนก ว่องวุฒิญาณ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
33 60471701 นางสาวศิริทิพย์ จันทร์อ้น ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
34 60471787 นางสาวอนันตญา คำมนตรี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
35 60471794 นางสาวอมลวรรณ กองแก้ว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
36 60471633 นางสาววรัทยา ท่อเจริญสุข ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
37 60471589 นางสาวปิยะรัตน์ ทัพภูธร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
38 60471565 นางสาวปัฐวิภา จันทนา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
39 60471435 นางสาวเกศรินทร์ ไชยสงคราม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
40 60470377 นางสาวณัฐธยาน์ ปาลาศ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
41 60471381 นางสาวอารีรัตน์ จันผง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
42 60471046 นางสาววราภรณ์ โตประสิทธิ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
43 60471497 นางสาวณิชกานต์ ไชยวัง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
44 60470582 นางสาวนันทวรรณ สุนทร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
45 60471411 นางสาวกันยารัตน์ ภู่นุช ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
46 60470308 นางสาวชนัญชิดา เอ็บมูล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
47 60470209 นางสาวจันพิมพ์ สาโท ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
48 60471404 นางสาวกฤษริยากรณ์ ยอดนครจง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
49 60471190 นางสาวสุกฤติยารัตน์ มีเฟีย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
50 60470537 นางสาวนภัสร์พรรณ หนักแน่น ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
51 60470667 นางสาวนุชมาศ อ้นเก้ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
52 60470247 นางสาวจิรานันท์ กาวิโล  ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
53 60471305 นางสาวอนันตยา จันทร์ผูก ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
54 60471213 นางสาวสุนิตา ศรีธะนู ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
55 60471442 นางสาวจิรัฐติกาล นังตะลา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
56 60470629 นางสาวนิภาพร แสนเม้า ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
57 60470728 นางสาวปัทมาวรรณ เผือกกล่อม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
58 60470452 นางสาวเดือนฉาย สุรพล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
59 60470896 นางสาวภัทราวดี โรจนวิจิตร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
60 60471169 นางสาวสมฤทัย ยศสุวรรณ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
61 60471138 นางสาวศิริภรณ์ คำศรี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
62 60471077 นางสาววิลาสินี รัตนศรีวิโรจน์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
63 60470346 นางสาวณฐาพัชร์ ทวีพรวัฒนศิริ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
64 60471121 นางสาวศิรินทรา บุญยัง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
65 60471176 นางสาวสมัชญา อินอยู่ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
66 60470339 นางสาวญาณิศา ขำบันดิษฐ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
67 60471282 นางสาวอทิตยา เดชคุณมาก ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
68 60470995 นางสาวลลิตตา ชัยแก้ว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
69 60471466 นางสาวจีรนันท์ คล้ายทรัพย์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
70 60471510 นายธนภัทร พิมเสน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
71 60470797 นายปิยะ ศรีสวรรค์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
72 60470322 นายชาญณรงค์ อินต๊ะ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
73 60471039 นายวรัญญู จันศรี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
74 60470179 นายจักรพันธ์ ถอดเขี้ยว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
75 60470391 นายณัฐวุฒิ ศรีเมือง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
76 60470186 นายจักรภัทร รัตนวุฒิรัตน์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
77 60470902 นายภานุรุจ ศุภชนะสกุล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
78 60470780 นายปิยพัทธ์ เพิ่มพูนธนาลาภ ส.บ. (อนามัยชุมชน)60
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
79 60520614 นางสาวทักษิณา จงมีสุข วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
80 60521895 นางสาวสายธาร จันทร์นา วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
81 60520041 นางสาวกมลพรรณ ตรองตรึก วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
82 60521529 นางสาวฤดีมาศ พิชญ์ชยะนนท์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
83 60520874 นางสาวนภัสสร เลื่อมตา วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
84 60520607 นางสาวดุสิตา นางแย้ม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
85 60522007 นางสาวสุวรี บุญฉลวย วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
86 60520645 นางสาวทิตยา มั่นนุช วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
87 60520300 นางสาวชนนิกานต์ ตู้ทอง วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
88 60522120 นางสาวอรพรรณ ศูนย์สิทธิ์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
89 60520249 นางสาวจันทิมา นิยม วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
90 60522328 นายธนพนธ์ จรุงรักษ์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
91 60522342 นายธีรพัฒน์ พุมมา วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
92 60522229 นายกฤตภาสต์ อ่วมสถิตย์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
93 60521000 นายปกรณ์เกียรติ ธนาสุขะ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
94 60522618 นางสาวอาทิติยา แก้วสระศรี วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
95 60522441 นางสาวเพชรรัตน์ เพชรรักษ์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
96 60521390 นางสาวมลสิการ รักษางาม วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
97 60522236 นางสาวกันยภัทร วงค์ตาหล้า วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
98 60521185 นางสาวพิชญาภา โทนกล้า วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
99 60522472 นายภาณุเมศวร์ ทิพยศรจิระโชติ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
100 60521383 นางสาวมนัสวรรณ ปัญญาธนสานต์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
101 60520461 นายณัฐนัย นวลป้อง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
102 60520843 นายธีรภัทร ศรีเพชร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
103 60520744 นายธนภูมิ งามสอาด วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
104 60521642 นายวิทวัส ทาใจ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
105 60522175 นางสาวอารียา อ้วนลา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
106 60521345 นางสาวภาวรินทร์ อยู่สุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
107 60522144 นางสาวอักษราภัค เป็งอิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
108 60520638 นางสาวทัศนีย์ เจริญศักดิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
109 60522335 นางสาวธนวรรณ เปรี่ยมสุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)60
110 60522403 นางสาวปลายฟ้า บุญชื่น วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
111 60522632 นางสาวเอมวิกา เอมสอาด วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
112 60522519 นางสาววรรณภา มีมุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
113 60521017 นางสาวปทิตตา ตุ่นคำแดง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
114 60522038 นางสาวอนัทชา ทองสิทธิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
115 60520348 นางสาวชัญญานุช ปานแก้ว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
116 60522212 นางสาวเอมทิรา แก้วมณี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
117 60522281 นางสาวณัชชากมน ทะมะรมย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
118 60520782 นางสาวธวัลรัตน์ อ่ำนุ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
119 60522267 นางสาวชนิดา ทองต้นวงค์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
120 60520164 นางสาวกานต์ธิดา โป่งคำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
121 60521321 นางสาวภัทรภร ชัยศุภสกุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
122 60521093 นางสาวปัณณศา แม้นจิตร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
123 60520904 นางสาวนวรัตน์ รัตตนะ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
124 60520287 นางสาวจิราวรรณ อิ่นสุทะ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
125 60521697 นางสาววีรยา โคตรปัจจิม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
126 60521413 นางสาวมินทรา นุชสวาท วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
127 60521253 นางสาวเพ็ญนภา บางฉนวน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
128 60521208 นางสาวพิมพ์นิภา ยอดกระโหม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
129 60520584 นางสาวดาริณี นงนวล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
130 60520935 นางสาวนันทิตา จับใจนาย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
131 60520355 นางสาวชาริยา ชัยบุรินทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
132 60520492 นางสาวณัฐมน พรมภักดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
133 60521116 นางสาวปาริฉัตต์ อารยางกูร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
134 60521963 นางสาวสุนิสา ยศอ่อน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
135 60521710 นางสาวศมนญา สารผล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
136 60520560 นางสาวดวงกมล คำเถื่อน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
137 60520676 นางสาวทิพย์สุดา ปินนะสุ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
138 60520539 นางสาวณัฐิกา คำขันตี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
139 60520454 นางสาวณัฐกฤตา มากเงิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
140 60520546 นางสาวณิชาภัทร ต่ายเทศ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
141 60520379 นางสาวซัลบียา ภักดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
142 60520119 นางสาวกัญญา บุญโสภา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
143 60520157 นางสาวกัลยกร อินหันต์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
144 60520362 นางสาวชาลิสา จิตตมานนท์กุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
145 60521703 นางสาวเวธกา เนียมใบ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
 คณะสหเวชศาสตร์
146 60521550 นางสาววชิรญาณ์ แสงงาม วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
147 60520836 นางสาวธันยพร อภิรักษ์เสนา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
148 60661102 นางสาวธีรดา พิทักษ์ธีรดา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
149 60660099 นางสาวกมลชนก โยธิน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
150 57710322 นายปฏิพัทธ์ ทองดา บช.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)