รายชื่อนิสิต
รายวิชา208271 : ASEAN Literary Works
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะศึกษาศาสตร์
1 57412608 นายธนพรรณ ชาตะเมธีวงศ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 57412875 นางสาวโสภาวรรณ อธิราชเทวินทร์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 57412882 นายอนุกูล ชูช่วย กศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 57412585 นายชนินทร นุวัตดี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 57412813 นายเศรษฐวุฒิ ปินไชย กศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 57412738 นางสาวพิรญาณ์ คล้ายชม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 57412516 นางสาวกฤติยา เกียรติกาญจน์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 57412783 นางสาววรัญญา สุดมี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 57412509 นางสาวกมลวรรณ นุชอยู่ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 57413513 นางสาวเพียงพลิน ธรรมพิมญชุ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 57412615 นางสาวธนาพร ศรีปาล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 57412684 นางสาวปิ่นมนัส ใบนิล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 57412929 นางสาวอิสริยาภรณ์ พึ่งจิตร กศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 57412936 นางสาวเอมอร บัวบุญ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 57412523 นางสาวกาญจนา ฐานะวุฒิกุล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 57412837 นางสาวสิริวัฒนา โปร่งใจ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 57412745 นางสาวไพริน มั่นเหมาะ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 57412660 นางสาวบุญสิริ หอมจันทร์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 57412691 นางสาวพนิตนันท์ เขตวิทย์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 57412776 นางสาววรัญญา เรือนมูล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 57412752 นางสาวภัทริกา ศรีภา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 57412868 นางสาวสุมนทา แก้วสุริบูรณ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 57412844 นางสาวสุธิดา ทินวงศ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 57412707 นางสาวพิกุล จันทร์นาลาว กศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 57412530 นางสาวกาญจนา วัลมาลี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 57412554 นางสาวจีรพร คงทน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 57413452 นางสาวปาริฉัตร แซ่ลิ่ม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 57413421 นางสาวธัชพรรณ บุญชู กศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 57413506 นายสมชาย ทุนมาก กศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)