รายชื่อนิสิต
รายวิชา301303 : Engineering Statistics
กลุ่ม6
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 58362278 นายณัฐพล หลากสุขถม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
2 58361974 นายกรกริช โฉมงาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
3 58362681 นายมนัญชัย พันธ์ขะวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
4 58362421 นายธีระพงศ์ พุ่มพวง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
5 58362827 นายศุภกิจ พิมพ์ไกร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
6 55362998 นายชนะพล คงเปลื้อง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
7 58362360 นายธนดล บุญลือ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
8 58362858 นายสหภาพ ยืนทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
9 58362414 นายธีรเมธ เทพอินทร์ทร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
10 58361998 นายกวีวัฒน์ แสนยะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
11 58362735 นายวัชรากร กาญจนเวณุ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
12 58362179 นายชัยสิทธิ์ หว่างสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
13 57362118 นายธนบัตร ว่องวัฒนกูล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)40
14 58362407 นายธีรภัทร ปรัชญานนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
15 58362773 นายศรุต จันทร์อินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
16 58362575 นายปุณยวีร์ ปานฟัก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
17 58362193 นายไชยกร รูปสม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
18 58362926 นายสุวรรณชัย แซ่โซ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
19 58362841 นายสมชาย เมอแล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
20 58362070 นายจิรกิตติ์ ธรรมลิขิต วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
21 58362667 นายภัคพล คำฟู วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
22 58362520 นายปรัชญา พานิช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
23 58362544 นายปรีชา ปัญญาเครือ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
24 58362094 นายจิรายุ คำแฝง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
25 58362087 นายจิรวัฒน์ พูลศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
26 58362728 นายวรวุฒิ บุญยงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
27 58362513 นายปฐวี ขอบเขต วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
28 58362216 นายณัฐกมล ถึงนอก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
29 58362674 นายมนตรี หมีไพรพฤกษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
30 58362056 นายจตุพล นาคสัมพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
31 58362322 นายทัศนัย อ่ำกำเนิด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
32 58362971 นายอุกฤษฏ์ สระทองตัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
33 58362902 นายสุรเกียรติ กิจแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
34 58362933 นายอดิเทพ สุขศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
35 58362315 นายทวีทรัพย์ สิงห์กรุง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
36 58362292 นายณัฐวัฒน์ วิญญูหัตถกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
37 58362704 นายรัตนพล นันท์แก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
38 58362636 นายพุฒิชัย นรินทร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
39 58362476 นายเนตรอรัญ ผกาแดง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
40 58362940 นายอภิรมย์ โอ่งอิน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
41 58362711 นายฤทธิพร ปันเฉย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
42 58362049 นายคิว ภูฆัง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
43 58362452 นายนันทวัฒน์ วงศ์สุทธิเวช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
44 58362124 นายเฉลิมพล ชมภูพู่ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
45 58362117 นายเจษฎากร อุทธโยธา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
46 58362254 นายณัฐปคัลภ์ ฟูพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
47 58362384 นายธนาตย์ ลือโสภา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
48 58362209 นายณฐภัทร วงศ์ศาลา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
49 58361981 นายกฤษฎา สิงห์เวิน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
50 58362148 นายชนันวัฒน์ วัฒนวิเชียร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
51 58362612 นายพัชร กาบจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
52 58362803 นายศิวกร คงคำเปา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
53 58362377 นายธนพงศ์ กระพันเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
54 58362582 นายพงศ์กฤษณ์ อิทธินิพัทธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
55 58362964 นายอัคนีรุทธ์ ผาลัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
56 58362766 นายศราวุฒิ สดมพฤติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
57 58362261 นายณัฐพล ปุยภูเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
58 58362629 นายพิชากร เสรีอรุโณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
59 58362483 นายปฏิพันธ์ ปฏิรูปา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
60 58362742 นายวิชัย นามบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
61 58362339 นายธนกร เทศนะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
62 58362445 นายนราวิชญ์ หล้าคำมี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
63 57362286 นางสาวปุณญาพร วิวัฒนไพบูลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
64 58362780 นางสาวศิภาพร ภูเด่นผา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
65 58362797 นางสาวศิรินทิพย์ เอี่ยมสำอางค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
66 58362100 นางสาวจีราภา ผาลี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
67 57362484 นางสาววิราการณ์ ศรีสุธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
68 58362131 นางสาวชญานิศ เรณุมาลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
69 58362018 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีคำภา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
70 58362568 นางสาวปัณฑารีย์ แฝงสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
71 57362651 นางสาวอติพร กำภู ณ อยุธยา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)40
72 58362162 นางสาวชนิฎฐา พัฒนจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
73 58362896 นางสาวสุมาลี สารฟอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
74 57362699 นางสาวอรปรียา ภู่มาลา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)40
75 58362506 นางสาวปฐมพร รีเรียง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
76 58362247 นางสาวณัฐนรี นรพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
77 58362230 นางสาวณัฐทิกา คงปาน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
78 58362919 นางสาวสุรีพร มหาวี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
79 58362872 นางสาวสุดารัตน์ กองดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
80 58362001 นางสาวกัญญารัตน์ ชื่นด้วง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
81 58362469 นางสาวนิรชา เขียวหลาน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
82 59362666 นางสาวนฤมล สอนภาษิต วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
83 59360396 นายกิตตินันท์ มากล้น วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)