รายชื่อนิสิต
รายวิชา001201 : Thai Language Skills
กลุ่ม5
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 61472028 นางสาวพิชชาพร ศรีสุราช พทป.บ.10
2 61470178 นางสาวกัญญาณัฐ อุดมรัตนศิริชัย พทป.บ.50
3 61470338 นางสาวเกวลิน กลิ่นมั่น พทป.บ.50
4 61471151 นางสาวทิพปภา ท้าวทอง พทป.บ.10
5 61471137 นางสาวทัศนันท์ เนตรแสงศรี พทป.บ.10
6 61472950 นางสาวสายธาร คำคม พทป.บ.10
7 61471854 นางสาวเปรมยุดา กว้างยาว พทป.บ.10
8 61473124 นางสาวสุภาพร ขจรไพร พทป.บ.10
9 61471182 นางสาวทิพวัลย์ คงเจริญ พทป.บ.50
10 61471410 นางสาวธีรนา ผลจันทร์ พทป.บ.10
11 61473025 นางสาวสุกัญญา วิสิฐศรีพานิชย์ พทป.บ.10
12 61472059 นางสาวพิมลพรรณ ตรงต่อกิจ พทป.บ.50
13 61473322 นางสาวอภันตรี อาจธัญญกรณ์ พทป.บ.10
14 61471915 นางสาวพรชิตา รื่นรมย์ พทป.บ.10
15 61473247 นางสาวหทัยรัตน์ ณ เชียงใหม่ พทป.บ.10
16 61473230 นางสาวหทัยรัตน์ ใจเสาร์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
17 61470345 นางสาวขวัญชนก ยอยยิ้ม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
18 61472431 นางสาวรัตน์ระวีวรรณ แสนแก้ว วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
19 61472011 นางสาวพิจิตรา เพชรพงศ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
20 61470192 นางสาวกัญญารัตน์ ตรีหยัน วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
21 61471250 นางสาวธนัชพร พิลา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
22 61470574 นางสาวเจนจิรา ทาลัย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
23 61470130 นายกษิดิ์เดช สรรคพงษ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)50
24 61472479 นายรุจศวัส จันทร์รักษ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
25 61473223 นางสาวหทัยภัทร ทุ่งปรือ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
26 61471519 นางสาวนัฎฐชา งามสอาด วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
27 61472592 นางสาววรรณวนัช บุบผา วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
28 61471700 นางสาวปทุมวดี สละชุ่ม วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
29 61472257 นางสาวมาร์ลี่ เกิ๊ป วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
30 61472714 นางสาวศรีดา แซ่ย่าง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
31 61473384 นางสาวอริสรา เทพประมวล วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
32 61472769 นางสาวศิริธร วงศ์อนุ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
33 61470307 นางสาวกุลธิดา เนตรผาบ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
34 61471991 นายพันธบัตร บุญญาวัฒนฤกษ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
35 61471113 นางสาวทักษอร ปั่นเกิด ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
36 61472974 นายสิทธิโชค วิทยา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
37 61472691 นายวุฒิสัน ไทยเจริญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
38 61471540 นางสาวนันทภรณ์ มงคลเกตุ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
39 61471595 นางสาวน้ำฝน เล่งเจริญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
40 61473087 นางสาวสุธิดา จิรประสาทสุนทร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
41 61471571 นางสาวนารีรัตน์ รอดกสิกรรม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
42 61472608 นางสาววรรนิภา งามสม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
43 61471977 นางสาวพรสินี แก้วจันดี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
44 61473049 นางสาวสุชาดา จงสุขศิริ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
45 61472233 นางสาวมัณฑนา กันใจ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
46 61472387 นางสาวรพีพรรค์ น้อยคุ้ม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
47 61471458 นางสาวนภัสสร ขวัญมุข ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
48 61472158 นางสาวภัทรวดี นาคเกิด ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
49 61471366 นางสาวธันพิมล ทาสุข ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
50 61471403 นางสาวธารินี เหล่ามงคล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
51 61472813 นางสาวศุภกานต์ จอมคำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
52 61471380 นางสาวธารารัตน์ ช่วยปุ่น ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
53 61473162 นางสาวสุวิมล สกุลวา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
54 61473131 นางสาวสุภารัตน์ จันทร์สมบัติ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
55 61473001 นางสาวสิริรัตน์ ราชขวัญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
56 61471472 นางสาวนริศรา ยศปัญญา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
57 61471205 นางสาวทิวาพร คีรีแก้ว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
58 61471076 นางสาวดาวประกาย เทียมญาติ ส.บ. (อนามัยชุมชน)12
59 61471236 นางสาวธนธรณ์ ยิ้มกริ่ม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
60 61470109 นางสาวกรรณิการ์ บุษดาจันทร์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
61 61470598 นางสาวเจนนภา สิงห์กรณ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
62 61470512 นางสาวจีรยา หมื่นศรีชัย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
63 61471281 นางสาวธนิกานต์ อยู่ยิ่ง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
64 61471175 นางสาวทิพย์สุดา สุขสิริรัตน์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
65 61470710 นางสาวชมพูนุช ใจเพลิน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
66 61470086 นางสาวกรรณิกา ชัยมงคล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
67 61470567 นางสาวจุดารัตน์ พันธุระอะ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
68 61470185 นางสาวกัญญารัตน์ น้อยคำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
69 61470703 นางสาวชมพูนุช พูลหน่าย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
70 61470291 นางสาวกุลธิดา ใจคำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
71 61470451 นางสาวจิณจุฑา กฤษณจินดา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
72 61473513 นายวิสารัตน์ จันทร์ตา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
73 61191578 นางสาวปานวาด สังข์สุวรรณ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
 คณะนิติศาสตร์
74 61191103 นายธีระภูมิ ศิริพานิช น.บ.10
75 61190175 นางสาวกาญศิริ ชูสว่าง น.บ.10
76 61191394 นายปกไท ใจสมุทร น.บ.10
77 61192421 นายวุฒิพงศ์ สุวรรณชื่น น.บ.10
78 61192308 นายวราเทพ ศรีน้อย น.บ.10
79 61192360 นายวัฒนชัย นาคหลวง น.บ.10
80 61190380 นายจิรวัฒน์ แจ้งชัด น.บ.10
81 61193046 นายอธิวัฒน์ ปิ่นเฉลียว น.บ.10
82 61191783 นายพัฒนพงศ์ ชนะทอง น.บ.10
83 61192377 นายวิชญ์พล บุญเกิด น.บ.10
84 61190076 นายกฤษตริน อภิวรานุวัฒน์ น.บ.10
85 61192766 นายสิทธิพล สาธุการ น.บ.10
86 61191233 นายนันทพงศ์ ชีวะตานนท์ น.บ.10
87 61191677 นายพชรชัย เกตุพันธุ์ น.บ.10
88 61190557 นายชยุต เนื่องเหมรัช น.บ.10
89 61192414 นายวีระศักดิ์ วรยศ น.บ.10
90 61191813 นายพินิจ จันทนพงศ์วานิช น.บ.10
91 61192711 นายสหภาพ พละสุข น.บ.10
92 61191240 นายภัทรพงษ์ ภูใจ น.บ.10
93 61190410 นายจิรายุส จุลประภา น.บ.10
94 61193176 นายอัครชัย ใยแก้ว น.บ.10
95 61192926 นางสาวสุภัสสร คำแก้ว น.บ.10
96 61192254 นางสาววชิราภรณ์ รุ่งอินทร์ น.บ.10
97 61190236 นางสาวขวัญจิรา ไชยบุญเรือง น.บ.10
98 61192506 นางสาวศิรภัสร คงเปี่ยม น.บ.10
99 61191530 นางสาวปัณฑารีย์ กรวยทอง น.บ.10
100 61190793 นางสาวณัฐณิชา ม่วงนุด น.บ.10
101 61191554 นางสาวปัทมพร ดุจนาคี น.บ.10
102 61192322 นางสาววราภรณ์ ชาติสุนทร น.บ.10
103 61192087 นางสาวมาริสา เดชารัตนชาติ น.บ.10
104 61192575 นางสาวศุกัญยาภัทร์ วัชรธนากรณ์ น.บ.10
105 61191059 นางสาวธัญธิตา ปั่นป่วน น.บ.10
106 61192858 นางสาวสุธินี พลภักดี น.บ.10
107 61191547 นางสาวปัณฑิตา พุ่มด้วง น.บ.10
108 61192551 นางสาวศิริหัสวรรษ เกิดเพชร น.บ.10
109 61190014 นางสาวกนกกร แซ่เจี่ย น.บ.10
110 61191110 นางสาวธีรารัตน์ ศุภหัส น.บ.10
111 61193084 นางสาวอภิชญา นามวงศ์ น.บ.10
112 61192780 นายสิรพัชร เพชรมณี น.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)