รายชื่อนิสิต
รายวิชา001276 : Energy and Technology Around Us
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 61162097 นางสาวณัฏฐ์กมล สีสุก วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
2 61161076 นายพีรดนย์ ถาวรธรรมฤทธิ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
3 61160659 นางสาวณัฏฐนิชา ศรีอักษร วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
4 61160024 นางสาวกนกพร โพธิ์สุวรรณ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
5 61160314 นางสาวจามจุรี วิชาพร วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
6 61161595 นายภาสกร จตุรัตน์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 55363964 นายทศพร แสงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
8 61362558 นางสาวปนัสดา ลำพา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
9 61361155 นางสาวญาณิศา กลั่นเรือง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
10 61361292 นางสาวณัฐฐินันท์ วงศ์หล้า วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
11 61470857 นายฐณิตพงศ์ ขุนวิเศษ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
12 61470079 นางสาวกรรณ์ธิมา สีดำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
13 61472974 นายสิทธิโชค วิทยา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
14 61472684 นายวีรพงษ์ นากลาง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
15 61472967 นายสิทธิชัย อิงชัยภูมิ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
16 61470215 นายกิตติธัช สุขจิต ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
17 61473513 นายวิสารัตน์ จันทร์ตา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
18 61471670 นางสาวเบญญาภา พรมศรี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
19 61470529 นางสาวจุฑามณี อยู่บุญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
20 61470451 นางสาวจิณจุฑา กฤษณจินดา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
21 61470512 นางสาวจีรยา หมื่นศรีชัย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
22 61472127 นางสาวภัทรภร จักรยาโน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
23 61471335 นางสาวธัญญลักษณ์ แซ่จิ๋ว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
24 61471601 นางสาวนิตยา นริศราวุธ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
25 61471472 นางสาวนริศรา ยศปัญญา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
26 61470635 นางสาวชนกนันท์ สาใจ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
27 61472271 นายมีไชย สันโดษวนาไพร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
28 61472523 นางสาววชิราภรณ์ ทองดี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
29 61472899 นางสาวสโรชา เชื้อแจ่ม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
30 61473377 นางสาวอรสุดา แซ่จ่าว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
31 61473001 นางสาวสิริรัตน์ ราชขวัญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
32 61473148 นางสาวสุภาวิณี ดีเทียน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
33 61473179 นางสาวเสาวนิตย์ ไชยกาล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
34 61472554 นางสาววรรณพร อ่อนหวาน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
35 61473209 นางสาวเสาวรส บัวเกตุ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
36 61472653 นางสาววิชาดา คงเจริญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
37 61472332 นางสาวยุวดี ยิ้มสกุล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
38 61472486 นางสาวเรณุกา เขียวงาม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
39 61470611 นางสาวชฎาพร เสร็จประเสริฐ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
40 61470697 นางสาวชนิสรา ศรีเพ็ง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
41 61470185 นางสาวกัญญารัตน์ น้อยคำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
42 61470727 นางสาวชลธิชา ทับทิม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
43 61471533 นางสาวนันท์ชพร ลีวัง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
44 61471458 นางสาวนภัสสร ขวัญมุข ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
45 61471106 นางสาวทักษพร จำปาทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
46 61470086 นางสาวกรรณิกา ชัยมงคล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
47 61470291 นางสาวกุลธิดา ใจคำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
48 61471366 นางสาวธันพิมล ทาสุข ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
49 61470734 นางสาวชลธิชา ปลั่งฤทธิ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
50 61473353 นางสาวอรปรียา คนซื่อ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
51 61471663 นางสาวเบญญาภา สอนใจหาญยุทธ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
52 61471144 นางสาวทัศวรรณ สิงห์สร้อย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
53 61472134 นางสาวภัทรวดี ยอดผา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
54 61470116 นายกฤติน ใจกล้า วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
55 61471359 นางสาวธัญพิชชา สุดเขียน วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
56 61471328 นางสาวธัญญรัตน์ เอี่ยมสาย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
57 61471502 นางสาวนฤมล จารีรัตน์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
58 61471007 นางสาวณัฐลิกา น้อยนาฝาย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
59 61472110 นางสาวราชิรินทร์ธิรา ไชยสิทธิ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
60 61521597 นางสาววิธยาภรณ์ ทนันชยานนท์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
 คณะสหเวชศาสตร์
61 61660555 นางสาวชนิกานต์ ภู่กองพัน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
62 61662481 นางสาวอิ่มกมล แสนธิ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
63 61660982 นางสาวธัญลักษณ์ ชูไว วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
64 61661071 นางสาวนันท์ชญาณ์ พลพิรพัฒน์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
65 61661286 นางสาวปิยนิดา พุทธเนตร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
66 61312843 นางสาวบุษยา รักก้อน วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
67 61311457 นางสาวณภัทร ฟักบัว วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
68 61662634 นางสาวอิงฟ้า หลักดี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
69 61711523 นายศุภณัฐ วงษ์จินดา สถ.บ.10
70 61710984 นายพงษ์พัฒน์ ตรัสรู้ สถ.บ.10
71 61710052 นางสาวกมลวรรณ ตรัสรู้ สถ.บ.10
72 61711226 นางสาวมนัสวี เกิดจันทร์ตรง สถ.บ.10
73 61710908 นางสาวปลายรุ้ง แก้วถนอม สถ.บ.10
74 61711752 นางสาวอภิสรา สัมมาญาณ สถ.บ.10
75 61711714 นายสุรสีห์ ปันสาร ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
76 61711844 นายเอกราช เกิดประดิษฐ์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
77 61711769 นายอภิสิทธิ์ สังข์มูล ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
78 61711486 นายศาศวัต พรมนาคา ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
79 61711196 นายภูวนาท นุชสวาท ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
80 61711370 นายวสุพล แสงสุวรรณ์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
81 61711165 นายภูมินทร์ ชุมเเสง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
82 61710489 นายณัฐพงศ์ เสืออินทร์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
83 61710205 นายจิระพงศ์ ใสดี ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
84 61710212 นายจิรายุ เตี้ยมจุมพล ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
85 61710960 นายพงศธร ยอดดำเนิน ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
86 61710106 นายกฤษณัน มากบำรุง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
87 61711455 นางสาวศศิกัญชณา ตะเที่ยง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
88 61711233 นางสาวมัณฑนา หินโม ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
89 61711653 นางสาวสุพรรษา โพธิ์สวัสดิ์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
90 61711721 นางสาวโสภิตา จอจันทร์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
91 61711639 นางสาวสุธินี สกุลลีรุ่งโรจน์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
92 61711493 นางสาวศิริวรรณ บัวตูม ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
93 61711103 นางสาวภัณฑิรา จันทร์วงค์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
94 61711820 นางสาวอารยา โคตจันทา ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
95 61711622 นางสาวสุธินี มีอาชา ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
96 61711011 นางสาวพรรณี หิรัญญาพร ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
97 61710540 นางสาวดวงกมล มียวน ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
98 61710687 นางสาวธันยพร รุ่งเรือง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
99 61711295 นางสาวลักขณา ตาเรือน ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
100 61710878 นางสาวปรัชพร พรหมฝาย ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
101 61711790 นางสาวอักษร มั่นหมาย ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
102 61710250 นางสาวจุฑามาศ เรือนมูล ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
103 61711257 นางสาวมาสิรี สุวรรณภูมิ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
104 61711110 นางสาวภัทรพร สัจสันตินุกูล ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
105 61710595 นายธนกร ฉลองเกื้อกูล ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
106 61711691 นายสุรเชษฎ์ ภิญโญขวัญ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
 คณะมนุษยศาสตร์
107 62264707 นางสาววริศรา จันทวงษ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
108 61263978 นางสาวศศิธร ศรีมุข ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
109 61262100 นางสาวนราภัทร แก้วเวียงชัย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
110 61261233 นางสาวณัชฐิญา ชัยนุภาพ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
111 61260540 นายจักรพงษ์ อนุจร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
112 61264487 นางสาวสุทธิตา อร่ามเรือง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
113 62263199 นายประภาวัฒน์ คงหัต ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
114 61348507 นางสาวอิงลดา สรรเสริญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
115 61261141 นางสาวฐิตาภา แก้วยอด ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
116 61262650 นายปัญญพนต์ ภูเขียว ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
117 61264234 นางสาวสริยาภรณ์ บุญช่วยเจริญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
118 61263992 นางสาวศศิประภา กาใจ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
119 61262582 นางสาวปรียาภรณ์ ปัญญาธรรม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
120 61263145 นางสาวเพ็ญพิมล โตคำวรพจน์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
121 61262339 นางสาวนุศรา เตชะมานิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
122 61260373 นายกิตติชัย เชื้อผู้ดี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
123 61261134 นางสาวญาสุมิน เทพรักษา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
124 61263558 นางสาวลลิตา ชมเชย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
125 61263367 นางสาวมิณท์รวี ศิริศรีพิศาล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
126 60261449 นางสาวนันทนา ม่วงเพชร ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
127 61265163 นางสาวจุฬาวรรณ เผือกรักษ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
128 61261516 นางสาวดวงกมล เพ็ชร์กล่อง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
129 61262803 นางสาวปิยะธิดา ประมูลทรัพย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
130 61262346 นางสาวเนตรทราย สุพบุตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
131 61242287 นางสาวเพียงฤทัย งามภูเขียว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
132 61263107 นางสาวพิมพ์ลภัส เกตุพิจิตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
133 61265170 นางสาวเจนจิรา บุญมา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
134 61262599 นางสาวปลื้มกมล มั่งแดง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
135 61262957 นางสาวพัชราภา ประเทือง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
136 61260823 นางสาวเจนนิศา คงเพียร ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
137 61263121 นางสาวพิไรวรรณ ศรทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
138 61263091 นางสาวพิมพ์ลภัส ตินนัง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
139 61261875 นายธวัชชัย อ่วมบุญ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
140 61263831 นายวิริยะ โดรณ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
141 61265118 นายเอกราช จรัญกิจ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
142 61261677 นางสาวธนพร หาดแก้ว ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
143 61264470 นางสาวสุดารัตน์ ทับทิมศรี ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
144 61263114 นางสาวพิยดา กาเพชร ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
145 61264364 นางสาวสิริปรียา บุญเฟื่อง ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
146 61260489 นางสาวเกวลิน ลำภา ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
147 61260359 นางสาวการะเกด รอดภัย ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
148 61264074 นางสาวศิริลักษณ์ ปันผสม ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
149 61264395 นางสาวสิริมนต์ ศรีโยหะ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
150 61261189 นางสาวฐิติมา ฐิติโชติรัตนา ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
151 61260786 นางสาวเจตสุภา สัจวาท ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
152 61264098 นางสาวศิริวรรณ แก้วทุ่ง ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
153 61342888 นางสาวธนภรณ์ เทิ้งบ้านคลอง ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
154 61346411 นางสาววิชชาพร พรหมสุข ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
155 61343984 นางสาวบุญสิตา เเสงเย็น ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
156 61341522 นางสาวชยุดา คงวงศา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
157 61348576 นางสาวอุษมา ทาริยะวงศ์ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
158 61345070 นางสาวพิชญา ยิ้มคง ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
159 61343649 นางสาวนริศรา ปรีชาการ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
160 61348750 นางสาวรัฎทิภรณ์ เฟื่องสกุล ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
161 61340198 นางสาวกมลวรรณ เกตุอุ่น ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
162 61345599 นางสาวมทินา ทุ่งยอ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
163 61344943 นางสาวพัทธ์ธิรา ป้อมภา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
164 61346480 นายวิทวัส สมท่า ศ.บ.10
165 61343717 นายนลธวัช วงศ์ดาว ศ.บ.10
166 61342789 นายธนกฤต เชื้อจีน ศ.บ.10
167 61345810 นางสาวโยธกานต์ หลำพรม ศ.บ.10
168 61347715 นางสาวสุพิชชา สีฆ้อง ศ.บ.10
169 61348330 นางสาวอวัสดา อุดอินทร์ ศ.บ.10
170 61348712 นายพงษ์วิทย์ ทองจันทร ศ.บ.10
171 61348262 นายอภิสิทธิ์ นาคคงคำ ศ.บ.10
172 61347821 นายสุริยา ท่าโพธิ์ ศ.บ.10
173 61341201 นางสาวจุฑามาศ สาทประเสริฐ ศ.บ.10
174 61341836 นางสาวญาณิศา ไผ่เรือง ศ.บ.10
175 61341508 นางสาวชนิกานต์ ยอดดำเนิน ศ.บ.10
176 61344028 นางสาวบุษรินทร์ นพรัก ศ.บ.10
177 61348538 นางสาวอินทิรา จันทร์สุขวงค์ ศ.บ.10
178 61346299 นางสาววรินทร ใจอินต๊ะ ศ.บ.10
179 61340150 นางสาวกมลพรรณ เชียงพันธ์ ศ.บ.10
180 61342499 นางสาวณัฐสุดา ด้วงน้อย ศ.บ.10
181 61344097 นางสาวปพิชญา เมืองพรหม ศ.บ.10
182 61341355 นางสาวชญานิศ แป้นตระกูล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
183 61347944 นางสาวหฤทัย ขุนงามขำ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
184 62349251 นายอดุลย์วิทย์ พนัสจุฑาบูลย์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
185 61244137 นายปรินทร ดีอินทร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
186 61344660 นายพนธกร ไข่ทา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
187 61342772 นายธนกร เพ็งสว่าง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
188 61341140 นายจิรายุร์ เจี่ยวัฒนานนท์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
189 61343496 นายนนทกร กาศทิพย์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
190 61344813 นายพรรณกรณ์ จิตรสินี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
191 61344110 นายปภพ อ่องเอิบ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
192 61342604 นายไตรภพ รุ่งรังษี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
193 61343458 นายนคราช ไชยชนะ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
194 61345254 นายพีรพันธ์ แซ่เตีย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
195 61340785 นายเกียรติศักดิ์ นันตะนะ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
196 61342352 นายณัฐภัทร เมฆเกลื่อน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
197 61343380 นายธีรศักดิ์ ข่ายเงิน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
198 61345896 นายรักษิต ทองสนิท บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
199 61347425 นายสุกิจจาพล พุ่มไม้ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
200 61347128 นายเศรษฐวิทย์ มานน์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
201 61346725 นายศราวุธ ทองทิน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
202 61342116 นางสาวณัฐชญาภรณ์ สายสิทธิ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
203 61344271 นางสาวปวรวรรณ ระวังภัย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
204 61344554 นางสาวปุณยาพร จำปา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
205 61346534 นางสาววิลาวัลย์ ฟักแก้ว บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
206 61347142 นางสาวสกนธรัตน์ ชาบาง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
207 61345636 นางสาวมนสิชา แย้มจันทึก บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
208 61345711 นางสาวเมตตา ตันใจซื่อ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
209 61346169 นางสาววนัชพร สุทธิศร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
210 61340952 นางสาวจรรยา ใบบัว บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
211 61345322 นางสาวฟาติมะ ลาดิษฐ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
212 61343250 นางสาวธิชากร กลั่นเขตกรรม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
213 61345223 นางสาวพีรญา วังรัตนสมบัติ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
214 61342468 นายณัฐวุฒิ บุตรดา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
215 61341850 นางสาวญาณิศา เมืองแก่น บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
216 61345193 นางสาวพิมมาลา ผสม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
217 61347173 นายสพลดนัย เล็กเริงสินธุ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
218 61347340 นางสาวสิปรางค์ ณ พัทลุง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
219 61348200 นางสาวอภิชญา ปลาสุวรรณ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
220 61346732 นางสาวศวิตา ชนะชัยไพบูลย์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
221 61347647 นางสาวสุธีกานต์ หงษ์วงศ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
222 61341126 นางสาวจิราพัชร ชัยเลิศ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
223 61347531 นางสาวสุฑามาศ อยู่ทิพย์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
224 61346282 นางสาววรัญญา เจริญพัฒนาสกุล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
225 61347654 นางสาวสุนิษา ทองมาก บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
226 61345575 นายมงคล อยู่คง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
227 60345088 นางสาววริศรา เด็ดขาด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
228 61340013 นางสาวกชพร สุดหอม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
229 61340181 นางสาวกมลวรรณ ว่องไว บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
230 61340655 นางสาวกุลธิดา เจริญรัตน์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
231 61345865 นางสาวรสริน แก้วการไถ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
232 61343618 นางสาวนรมน ประทุมพงษ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
233 61342093 นางสาวณัฏฐณิชา พานิช บธ.บ. (การเงิน)10
234 61341799 นางสาวชุติมา คำแสน บธ.บ. (การเงิน)10
235 61341751 นางสาวชุติกาญจน์ โทสาลี บธ.บ. (การเงิน)10
236 61341072 นางสาวจิตราพร คุ้มเสม บธ.บ. (การเงิน)10
237 61340570 นางสาวกาญจนา ธรรมลังกา บธ.บ. (การเงิน)10
238 61340273 นางสาวกรรณิการ์ ดำดี บธ.บ. (การเงิน)10
239 61347722 นางสาวสุพิชญา อินแก้ว บธ.บ. (การเงิน)10
240 61346398 นางสาววาสิฐฐี เนตรแสงศรี บธ.บ. (การเงิน)10
241 61345704 นางสาวมุทิตา ศรีแก้ว บธ.บ. (การเงิน)10
242 61348606 นางสาวเอมมิกา น้อยท่าทอง บธ.บ. (การเงิน)10
243 61346862 นางสาวศิริธาดา ฉ่ำทอง บธ.บ. (การเงิน)10
244 61346541 นางสาววิลาวัลย์ คำนวนมิตร บธ.บ. (การเงิน)10
245 61348491 นางสาวอารียา สิงหเดช บธ.บ. (การเงิน)10
246 61343151 นางสาวธัญญาเรศ สุขหนุน บธ.บ. (การเงิน)10
247 61341584 นางสาวชลธิชา เอี่ยมสอาด บธ.บ. (การเงิน)10
248 61343977 นางสาวบุญธิมารัตน์ แสนสุขสกุลชล บธ.บ. (การเงิน)10
249 61341577 นางสาวชลธิชา ธรรมศิวานนท์ บธ.บ. (การเงิน)10
250 61343908 นางสาวนิศารัตน์ ทองเนื้ออ่อน บธ.บ. (การเงิน)10
251 61344523 นางสาวปิยะนุช พรมแพร บธ.บ. (การเงิน)10
252 61341263 นางสาวจุฑารัตน์ มะโนปา บธ.บ. (การเงิน)10
253 61343953 นางสาวบัวบูชา ตั้งจิตติพร บธ.บ. (การเงิน)10
254 61345919 นายรังสิมา มิตรชื่น บธ.บ. (การเงิน)10
255 61348590 นายธนกฤต จึงสมศักดิ์ บธ.บ. (การเงิน)10
256 61341768 นายชุติเทพ สุวรรณรัตน์ บธ.บ. (การเงิน)10
257 61343229 นายธันวา น้อยอินทร์ บธ.บ. (การเงิน)10
258 61341737 นายชินวัฒน์ เหลื่อมเพชร บธ.บ. (การเงิน)10
259 61345520 นายภาสวีร์ สุขกล่อม บธ.บ. (การเงิน)10
260 61345742 นางสาวเมธาวี เพชรคุ้ม บธ.บ. (การเงิน)10
261 61346367 นางสาววัลลภา อินทรีย์ บธ.บ. (การเงิน)10
262 61346336 นางสาววัชราภรณ์ ปันบุ่ง บธ.บ. (การเงิน)10
263 61346930 นางสาวศิริมา บุญเนียม บธ.บ. (การเงิน)10
264 61346206 นางสาววรรณนิสา แดงเรือง บธ.บ. (การเงิน)10
265 61347302 นางสาวสาลิณี เนตรแสงศรี บธ.บ. (การเงิน)10
266 61348309 นางสาวอริสรา สารยศ บธ.บ. (การเงิน)10
267 61347319 นางสาวสาวิณี สิทธินัน บธ.บ. (การเงิน)10
268 61347869 นางสาวสุวิชาดา อ่อนละมัย บธ.บ. (การเงิน)10
269 61348064 นางสาวอนัญญา กรมทนา บธ.บ. (การเงิน)10
270 61346459 นางสาววิชิดา อำภาพันธ์ บธ.บ. (การเงิน)10
271 61340280 นางสาวกรรณิการ์ แร่กุล บช.บ.10
272 61342758 นางสาวธดาภรณ์ ถาปาวงค์ บช.บ.10
273 61343564 นางสาวนภัสสร แสงคำ บช.บ.10
274 61346770 นางสาวศศิตา สุรเสียง บช.บ.10
275 61346503 นางสาววิภาวรรณ บดีรัฐ บช.บ.10
276 61348231 นางสาวอภิสมัย กันยาสน บช.บ.10
277 61347111 นางสาวศุภาวรรณ จันทะคุณ บช.บ.10
278 61340433 นางสาวกัญญพัชร อำนวยเกียรติ บช.บ.10
279 61346145 นางสาววชิราภรณ์ แสงเงิน บช.บ.10
280 61341218 นางสาวจุฑามาศ มั่งเงิน บช.บ.10
281 61342611 นางสาวทนิสา สิทธิวงศ์ บช.บ.10
282 61343243 นางสาวธาราทิพย์ เหลืองสุวรรณ บช.บ.10
283 61344424 นางสาวปาริฉัตร ชูศิลป์ บช.บ.10
284 61344431 นางสาวปาริฉัตร ขวัญเขียว บช.บ.10
285 61346909 นางสาวศิริประภา จันทร์หลวง บช.บ.10
286 61340495 นางสาวกัญญาลักษณ์ ทองทิน บช.บ.10
287 61344769 นางสาวพรพรรณ สุวรรณสินธุ์ บช.บ.10
288 61340372 นางสาวกฤติมา ทวาทศปกรณ์ บช.บ.10
289 61346879 นางสาวศิรินทิพย์ จำปาลาด นศ.บ.10
290 61347067 นางสาวศุภรัสมี แซ่ย่าง นศ.บ.10
291 61347739 นางสาวสุภัทรา สายไธสง นศ.บ.10
292 61345902 นางสาวณิชตา บุญญาธนาผล นศ.บ.10
293 61347487 นางสาวสุชาดา ขาวดี นศ.บ.10
294 61346855 นายศิรวิทย์ นามนาค นศ.บ.10
295 61347135 นายเศรษฐสิริ สุวัฒนากูร นศ.บ.10
296 61347975 นายอดิศร อินทร์เม่น นศ.บ.10
297 61346329 นายวัชระ กล่ำสามเรือน นศ.บ.10
298 61344288 นางสาวปวันรัตน์ หมั่นกิจการ นศ.บ.10
299 61344172 นางสาวประภัสสร ภูดินทราย นศ.บ.10
300 61343205 นางสาวธันยชนก พินิจฤทธิกร นศ.บ.10
301 61343731 นางสาวนัฐธกมล ไกรกิจราษฎร์ นศ.บ.10
302 61346886 นางสาวศิรินทิพย์ ศักดิ์เจริญชัยกุล นศ.บ.10
303 61340020 นางสาวกชวรรณ ทองทับ นศ.บ.10
304 61340266 นางสาวกรรณิกา สุวรรณวงค์ นศ.บ.10
305 61342284 นางสาวณัฐธิดา ประกอบแนม นศ.บ.10
306 61344004 นางสาวบุณยานุช หงษ์สกุล นศ.บ.10
 คณะสังคมศาสตร์
307 61240504 นางสาวจุฑาทิพย์ มีสี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
308 61242904 นายวศิน วรรคตอน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
309 61240139 นางสาวกรวิภา แซ่เล้า ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
310 61243116 นางสาวศิโรรัตน์ คุ้มเขตร์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
311 61240979 นายณัฐศิลป์ บัวประชุม ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
312 61240559 นางสาวชณิกา จันทรวงค์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
313 61242539 นายภูมิภัทร ไชยนิลวงศ์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
314 61242690 นางสาวรัตติญา โพธิ์ศรี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
315 61243376 นางสาวสุคนธา ดวงเดือน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
316 61241655 นางสาวนิษฐา จันทร์เกิด ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
317 61243239 นางสาวสริตา เชื้อปิตุ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
318 61243109 นางสาวศิริลักษณ์ ภู่สวัสดิ์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
319 61240566 นายชนาธิป ทรัพย์บุญมี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
320 61242195 นางสาวพิชญา ขัดสี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
321 61243789 นางสาวอภินันท์ กาวินชัย ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
322 61240344 นางสาวเกวลิน ตรีเนตร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
323 61243772 นางสาวอภิญญา โสมา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
324 61243871 นางสาวอสมาภรณ์ อรทัย ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
325 61240962 นายณัฐวุฒิ เจริญศิลป์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
326 61241730 นางสาวบุษบา เหนือเกตุ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
327 61241624 นางสาวนิตยา พรมมิน ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
328 61240146 นางสาวกรวีร์ ทองกุล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
329 61242782 นางสาววณัฐชา พุฒิธนนนท์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
330 61241495 นางสาวนรินทร อยู่คง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
331 61240993 นางสาวณิชมน บุญชู ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
332 61244243 นางสาวอัยยวีร์ บัวนารี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
333 61240757 นายณรงค์ชัย พิทักษ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
334 61242478 นายภาณุพงศ์ เสาจันทร์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
335 61243314 นายสิริพันธุ์ พลายงาม ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
336 61241235 นายธราธิป นุชท่าโพ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
337 61241259 นายธัชพล ถุงเสน ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
338 61242522 นายภูบดินทร์ เนตรสว่าง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
339 61240276 นายกิตติภพ บุญประดับ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
340 61241372 นายธีรพงศ์ ประภากุล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
341 61241945 นายพงศกร มาเขียว ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
342 61241679 นายเนรมิต เนตรมงคล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
343 61241426 นายธีรศักดิ์ อินเลี้ยง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
344 61241457 นายนครินทร์ สิงห์โต ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
345 61243260 นายสหพัชร์ คงเจริญ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
346 61244083 นายจิรพัทธ์ อ่อนจันทร์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
347 61241198 นางสาวธนิษฐา ดวงสง่าศรี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
348 61241792 นางสาวปภัสสร พิมพ์คูณ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
349 61241747 นายปกป้อง แก้วจุฬาลักษณ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
350 61241686 นางสาวบงกฎ พันธ์เพ็ง วท.บ. (จิตวิทยา)10
351 61242003 นางสาวพชรพร ดีอิ่ม วท.บ. (จิตวิทยา)10
352 61240382 นางสาวขวัญชนก แสนคำมูล วท.บ. (จิตวิทยา)10
353 61242249 นางสาวพิริยา พรมดี วท.บ. (จิตวิทยา)10
354 61241648 นางสาวนิศารัตน์ จันทร์สุวรรณ์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
355 61244229 นางสาวสุชาดา รอดอินทร์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
356 61243505 นางสาวสุพิชชา เครือแก้ว วท.บ. (จิตวิทยา)10
357 61243673 นางสาวอดิศรา ชัยธวัชวิบูลย์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
358 61243956 นางสาวอาทิตยา พลับใหญ่ วท.บ. (จิตวิทยา)10
359 61244076 นางสาวไอริน จันทร์กระจ่าง วท.บ. (จิตวิทยา)10
360 61243888 นางสาวอสมาภรณ์ เตมีย์ศักดิ์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
361 61240160 นางสาวกฤติยา บุญสวน วท.บ. (จิตวิทยา)10
362 61242713 นางสาวรินทร์รวี วัชรินทร์เสวี วท.บ. (จิตวิทยา)10
363 61242553 นางสาวมณีทิพย์ พันธ์สวัสดิ์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
364 61243345 นางสาวสุกัญญา แยช่อกู่ วท.บ. (จิตวิทยา)10
365 61240719 นางสาวฐิติชกร แจ่มใส วท.บ. (จิตวิทยา)10
366 61243161 นางสาวศุภสุดา โพธิ์โสรีย์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
367 61241907 นางสาวปาณิสรา วุฒินันท์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
368 61243895 นายอัคคัญญ์ บั้งเงิน ร.บ.10
369 61240887 นายณัฐพงษ์ ทุมมี ร.บ.10
370 61242515 นายภิเษก วงศ์สิงห์ ร.บ.10
371 61242133 นายพันธกานต์ นาคธูป ร.บ.10
372 61243963 นางสาวอารยา อ่ำเอกงาน ร.บ.10
373 61243178 นางสาวศุภสุตา สารดี ร.บ.10
374 61241822 นางสาวประภัสสร แสงเดช ร.บ.10
375 61242171 นางสาวพิชญ์สินี นิ่มมณี ร.บ.10
376 61240252 นางสาวกานต์ธิดา เปลี่ยมทรัพย์ ร.บ.10
377 61243253 นางสาวสลิลทิพย์ ปรางทับทิม ร.บ.10
378 61242331 นางสาวฟ้าใส ครุธวิเศษ ร.บ.10
379 61241815 นางสาวปรมัธ ข่ายทอง ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)