รายชื่อนิสิต
รายวิชา001276 : Energy and Technology Around Us
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 61161595 นายภาสกร จตุรัตน์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
2 61161076 นายพีรดนย์ ถาวรธรรมฤทธิ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
3 61160659 นางสาวณัฏฐนิชา ศรีอักษร วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
4 61160024 นางสาวกนกพร โพธิ์สุวรรณ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
5 61160314 นางสาวจามจุรี วิชาพร วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
6 61162097 นางสาวณัฏฐ์กมล สีสุก วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 55363964 นายทศพร แสงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
8 61362558 นางสาวปนัสดา ลำพา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
9 61361155 นางสาวญาณิศา กลั่นเรือง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
10 61361292 นางสาวณัฐฐินันท์ วงศ์หล้า วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
11 61471359 นางสาวธัญพิชชา สุดเขียน วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
12 61471663 นางสาวเบญญาภา สอนใจหาญยุทธ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
13 61471144 นางสาวทัศวรรณ สิงห์สร้อย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
14 61470116 นายกฤติน ใจกล้า วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
15 61471502 นางสาวนฤมล จารีรัตน์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
16 61471328 นางสาวธัญญรัตน์ เอี่ยมสาย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
17 61473353 นางสาวอรปรียา คนซื่อ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
18 61472110 นางสาวราชิรินทร์ธิรา ไชยสิทธิ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
19 61471007 นางสาวณัฐลิกา น้อยนาฝาย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
20 61472134 นางสาวภัทรวดี ยอดผา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
21 61473001 นางสาวสิริรัตน์ ราชขวัญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
22 61473148 นางสาวสุภาวิณี ดีเทียน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
23 61473179 นางสาวเสาวนิตย์ ไชยกาล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
24 61472554 นางสาววรรณพร อ่อนหวาน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
25 61473209 นางสาวเสาวรส บัวเกตุ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
26 61472653 นางสาววิชาดา คงเจริญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
27 61472332 นางสาวยุวดี ยิ้มสกุล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
28 61472486 นางสาวเรณุกา เขียวงาม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
29 61470611 นางสาวชฎาพร เสร็จประเสริฐ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
30 61470697 นางสาวชนิสรา ศรีเพ็ง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
31 61470185 นางสาวกัญญารัตน์ น้อยคำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
32 61470727 นางสาวชลธิชา ทับทิม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
33 61471533 นางสาวนันท์ชพร ลีวัง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
34 61471458 นางสาวนภัสสร ขวัญมุข ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
35 61471106 นางสาวทักษพร จำปาทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
36 61470086 นางสาวกรรณิกา ชัยมงคล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
37 61470291 นางสาวกุลธิดา ใจคำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
38 61471366 นางสาวธันพิมล ทาสุข ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
39 61470734 นางสาวชลธิชา ปลั่งฤทธิ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
40 61470635 นางสาวชนกนันท์ สาใจ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
41 61471472 นางสาวนริศรา ยศปัญญา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
42 61471601 นางสาวนิตยา นริศราวุธ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
43 61471335 นางสาวธัญญลักษณ์ แซ่จิ๋ว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
44 61472127 นางสาวภัทรภร จักรยาโน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
45 61470512 นางสาวจีรยา หมื่นศรีชัย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
46 61470451 นางสาวจิณจุฑา กฤษณจินดา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
47 61470529 นางสาวจุฑามณี อยู่บุญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
48 61471670 นางสาวเบญญาภา พรมศรี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
49 61473377 นางสาวอรสุดา แซ่จ่าว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
50 61472899 นางสาวสโรชา เชื้อแจ่ม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
51 61472523 นางสาววชิราภรณ์ ทองดี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
52 61472271 นายมีไชย สันโดษวนาไพร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
53 61470215 นายกิตติธัช สุขจิต ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
54 61472967 นายสิทธิชัย อิงชัยภูมิ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
55 61472684 นายวีรพงษ์ นากลาง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
56 61472974 นายสิทธิโชค วิทยา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
57 61470079 นางสาวกรรณ์ธิมา สีดำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
58 61470857 นายฐณิตพงศ์ ขุนวิเศษ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
59 61473513 นายวิสารัตน์ จันทร์ตา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
60 61521597 นางสาววิธยาภรณ์ ทนันชยานนท์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
 คณะสหเวชศาสตร์
61 61311457 นางสาวณภัทร ฟักบัว วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
62 61312843 นางสาวบุษยา รักก้อน วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
63 61662634 นางสาวอิงฟ้า หลักดี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
64 61661071 นางสาวนันท์ชญาณ์ พลพิรพัฒน์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
65 61661286 นางสาวปิยนิดา พุทธเนตร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
66 61660982 นางสาวธัญลักษณ์ ชูไว วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
67 61662481 นางสาวอิ่มกมล แสนธิ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
68 61660555 นางสาวชนิกานต์ ภู่กองพัน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
69 61710250 นางสาวจุฑามาศ เรือนมูล ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
70 61710595 นายธนกร ฉลองเกื้อกูล ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
71 61711110 นางสาวภัทรพร สัจสันตินุกูล ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
72 61711691 นายสุรเชษฎ์ ภิญโญขวัญ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
73 61711790 นางสาวอักษร มั่นหมาย ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
74 61711257 นางสาวมาสิรี สุวรรณภูมิ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
75 61710878 นางสาวปรัชพร พรหมฝาย ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
76 61711295 นางสาวลักขณา ตาเรือน ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
77 61710205 นายจิระพงศ์ ใสดี ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
78 61710212 นายจิรายุ เตี้ยมจุมพล ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
79 61710106 นายกฤษณัน มากบำรุง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
80 61711455 นางสาวศศิกัญชณา ตะเที่ยง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
81 61711233 นางสาวมัณฑนา หินโม ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
82 61711653 นางสาวสุพรรษา โพธิ์สวัสดิ์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
83 61711721 นางสาวโสภิตา จอจันทร์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
84 61711639 นางสาวสุธินี สกุลลีรุ่งโรจน์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
85 61711493 นางสาวศิริวรรณ บัวตูม ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
86 61711103 นางสาวภัณฑิรา จันทร์วงค์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
87 61711820 นางสาวอารยา โคตจันทา ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
88 61711622 นางสาวสุธินี มีอาชา ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
89 61711011 นางสาวพรรณี หิรัญญาพร ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
90 61710489 นายณัฐพงศ์ เสืออินทร์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
91 61711165 นายภูมินทร์ ชุมเเสง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
92 61711370 นายวสุพล แสงสุวรรณ์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
93 61711196 นายภูวนาท นุชสวาท ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
94 61711486 นายศาศวัต พรมนาคา ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
95 61711769 นายอภิสิทธิ์ สังข์มูล ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
96 61711844 นายเอกราช เกิดประดิษฐ์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
97 61710960 นายพงศธร ยอดดำเนิน ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
98 61711714 นายสุรสีห์ ปันสาร ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
99 61710687 นางสาวธันยพร รุ่งเรือง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
100 61710540 นางสาวดวงกมล มียวน ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
101 61710984 นายพงษ์พัฒน์ ตรัสรู้ สถ.บ.10
102 61710908 นางสาวปลายรุ้ง แก้วถนอม สถ.บ.10
103 61710052 นางสาวกมลวรรณ ตรัสรู้ สถ.บ.10
104 61711523 นายศุภณัฐ วงษ์จินดา สถ.บ.10
105 61711226 นางสาวมนัสวี เกิดจันทร์ตรง สถ.บ.10
106 61711752 นางสาวอภิสรา สัมมาญาณ สถ.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
107 61260786 นางสาวเจตสุภา สัจวาท ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
108 61263114 นางสาวพิยดา กาเพชร ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
109 61264470 นางสาวสุดารัตน์ ทับทิมศรี ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
110 61261189 นางสาวฐิติมา ฐิติโชติรัตนา ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
111 61261677 นางสาวธนพร หาดแก้ว ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
112 61260489 นางสาวเกวลิน ลำภา ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
113 61264074 นางสาวศิริลักษณ์ ปันผสม ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
114 61264364 นางสาวสิริปรียา บุญเฟื่อง ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
115 61264098 นางสาวศิริวรรณ แก้วทุ่ง ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
116 61260359 นางสาวการะเกด รอดภัย ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
117 61264395 นางสาวสิริมนต์ ศรีโยหะ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
118 61263831 นายวิริยะ โดรณ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
119 61261875 นายธวัชชัย อ่วมบุญ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
120 61265118 นายเอกราช จรัญกิจ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
121 61260823 นางสาวเจนนิศา คงเพียร ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
122 61263091 นางสาวพิมพ์ลภัส ตินนัง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
123 61263121 นางสาวพิไรวรรณ ศรทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
124 61262346 นางสาวเนตรทราย สุพบุตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
125 61265163 นางสาวจุฬาวรรณ เผือกรักษ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
126 61262803 นางสาวปิยะธิดา ประมูลทรัพย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
127 61262599 นางสาวปลื้มกมล มั่งแดง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
128 61265170 นางสาวเจนจิรา บุญมา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
129 61261516 นางสาวดวงกมล เพ็ชร์กล่อง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
130 61263107 นางสาวพิมพ์ลภัส เกตุพิจิตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
131 61242287 นางสาวเพียงฤทัย งามภูเขียว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
132 61262957 นางสาวพัชราภา ประเทือง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
133 60261449 นางสาวนันทนา ม่วงเพชร ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
134 62264707 นางสาววริศรา จันทวงษ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
135 61261233 นางสาวณัชฐิญา ชัยนุภาพ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
136 61264487 นางสาวสุทธิตา อร่ามเรือง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
137 61262582 นางสาวปรียาภรณ์ ปัญญาธรรม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
138 61263145 นางสาวเพ็ญพิมล โตคำวรพจน์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
139 61262339 นางสาวนุศรา เตชะมานิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
140 61261134 นางสาวญาสุมิน เทพรักษา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
141 61263367 นางสาวมิณท์รวี ศิริศรีพิศาล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
142 61263978 นางสาวศศิธร ศรีมุข ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
143 61262100 นางสาวนราภัทร แก้วเวียงชัย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
144 61263558 นางสาวลลิตา ชมเชย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
145 61263992 นางสาวศศิประภา กาใจ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
146 61264234 นางสาวสริยาภรณ์ บุญช่วยเจริญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
147 61261141 นางสาวฐิตาภา แก้วยอด ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
148 61348507 นางสาวอิงลดา สรรเสริญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
149 62263199 นายประภาวัฒน์ คงหัต ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
150 61260540 นายจักรพงษ์ อนุจร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
151 61262650 นายปัญญพนต์ ภูเขียว ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
152 61260373 นายกิตติชัย เชื้อผู้ดี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
153 61346329 นายวัชระ กล่ำสามเรือน นศ.บ.10
154 61347975 นายอดิศร อินทร์เม่น นศ.บ.10
155 61340020 นางสาวกชวรรณ ทองทับ นศ.บ.10
156 61340266 นางสาวกรรณิกา สุวรรณวงค์ นศ.บ.10
157 61342284 นางสาวณัฐธิดา ประกอบแนม นศ.บ.10
158 61344004 นางสาวบุณยานุช หงษ์สกุล นศ.บ.10
159 61344288 นางสาวปวันรัตน์ หมั่นกิจการ นศ.บ.10
160 61344172 นางสาวประภัสสร ภูดินทราย นศ.บ.10
161 61343205 นางสาวธันยชนก พินิจฤทธิกร นศ.บ.10
162 61343731 นางสาวนัฐธกมล ไกรกิจราษฎร์ นศ.บ.10
163 61346886 นางสาวศิรินทิพย์ ศักดิ์เจริญชัยกุล นศ.บ.10
164 61346879 นางสาวศิรินทิพย์ จำปาลาด นศ.บ.10
165 61347067 นางสาวศุภรัสมี แซ่ย่าง นศ.บ.10
166 61347739 นางสาวสุภัทรา สายไธสง นศ.บ.10
167 61345902 นางสาวณิชตา บุญญาธนาผล นศ.บ.10
168 61347487 นางสาวสุชาดา ขาวดี นศ.บ.10
169 61346855 นายศิรวิทย์ นามนาค นศ.บ.10
170 61347135 นายเศรษฐสิริ สุวัฒนากูร นศ.บ.10
171 61342758 นางสาวธดาภรณ์ ถาปาวงค์ บช.บ.10
172 61343243 นางสาวธาราทิพย์ เหลืองสุวรรณ บช.บ.10
173 61346770 นางสาวศศิตา สุรเสียง บช.บ.10
174 61343564 นางสาวนภัสสร แสงคำ บช.บ.10
175 61348231 นางสาวอภิสมัย กันยาสน บช.บ.10
176 61347111 นางสาวศุภาวรรณ จันทะคุณ บช.บ.10
177 61340495 นางสาวกัญญาลักษณ์ ทองทิน บช.บ.10
178 61346145 นางสาววชิราภรณ์ แสงเงิน บช.บ.10
179 61346909 นางสาวศิริประภา จันทร์หลวง บช.บ.10
180 61341218 นางสาวจุฑามาศ มั่งเงิน บช.บ.10
181 61342611 นางสาวทนิสา สิทธิวงศ์ บช.บ.10
182 61344424 นางสาวปาริฉัตร ชูศิลป์ บช.บ.10
183 61344431 นางสาวปาริฉัตร ขวัญเขียว บช.บ.10
184 61346503 นางสาววิภาวรรณ บดีรัฐ บช.บ.10
185 61340280 นางสาวกรรณิการ์ แร่กุล บช.บ.10
186 61340372 นางสาวกฤติมา ทวาทศปกรณ์ บช.บ.10
187 61344769 นางสาวพรพรรณ สุวรรณสินธุ์ บช.บ.10
188 61340433 นางสาวกัญญพัชร อำนวยเกียรติ บช.บ.10
189 61345919 นายรังสิมา มิตรชื่น บธ.บ. (การเงิน)10
190 61348590 นายธนกฤต จึงสมศักดิ์ บธ.บ. (การเงิน)10
191 61341768 นายชุติเทพ สุวรรณรัตน์ บธ.บ. (การเงิน)10
192 61343229 นายธันวา น้อยอินทร์ บธ.บ. (การเงิน)10
193 61341737 นายชินวัฒน์ เหลื่อมเพชร บธ.บ. (การเงิน)10
194 61345520 นายภาสวีร์ สุขกล่อม บธ.บ. (การเงิน)10
195 61345742 นางสาวเมธาวี เพชรคุ้ม บธ.บ. (การเงิน)10
196 61346367 นางสาววัลลภา อินทรีย์ บธ.บ. (การเงิน)10
197 61346336 นางสาววัชราภรณ์ ปันบุ่ง บธ.บ. (การเงิน)10
198 61346930 นางสาวศิริมา บุญเนียม บธ.บ. (การเงิน)10
199 61346206 นางสาววรรณนิสา แดงเรือง บธ.บ. (การเงิน)10
200 61347302 นางสาวสาลิณี เนตรแสงศรี บธ.บ. (การเงิน)10
201 61348309 นางสาวอริสรา สารยศ บธ.บ. (การเงิน)10
202 61347869 นางสาวสุวิชาดา อ่อนละมัย บธ.บ. (การเงิน)10
203 61348064 นางสาวอนัญญา กรมทนา บธ.บ. (การเงิน)10
204 61346459 นางสาววิชิดา อำภาพันธ์ บธ.บ. (การเงิน)10
205 61347722 นางสาวสุพิชญา อินแก้ว บธ.บ. (การเงิน)10
206 61346398 นางสาววาสิฐฐี เนตรแสงศรี บธ.บ. (การเงิน)10
207 61345704 นางสาวมุทิตา ศรีแก้ว บธ.บ. (การเงิน)10
208 61348606 นางสาวเอมมิกา น้อยท่าทอง บธ.บ. (การเงิน)10
209 61346862 นางสาวศิริธาดา ฉ่ำทอง บธ.บ. (การเงิน)10
210 61346541 นางสาววิลาวัลย์ คำนวนมิตร บธ.บ. (การเงิน)10
211 61348491 นางสาวอารียา สิงหเดช บธ.บ. (การเงิน)10
212 61343151 นางสาวธัญญาเรศ สุขหนุน บธ.บ. (การเงิน)10
213 61341584 นางสาวชลธิชา เอี่ยมสอาด บธ.บ. (การเงิน)10
214 61343977 นางสาวบุญธิมารัตน์ แสนสุขสกุลชล บธ.บ. (การเงิน)10
215 61341577 นางสาวชลธิชา ธรรมศิวานนท์ บธ.บ. (การเงิน)10
216 61343908 นางสาวนิศารัตน์ ทองเนื้ออ่อน บธ.บ. (การเงิน)10
217 61344523 นางสาวปิยะนุช พรมแพร บธ.บ. (การเงิน)10
218 61341263 นางสาวจุฑารัตน์ มะโนปา บธ.บ. (การเงิน)10
219 61343953 นางสาวบัวบูชา ตั้งจิตติพร บธ.บ. (การเงิน)10
220 61342093 นางสาวณัฏฐณิชา พานิช บธ.บ. (การเงิน)10
221 61341799 นางสาวชุติมา คำแสน บธ.บ. (การเงิน)10
222 61341751 นางสาวชุติกาญจน์ โทสาลี บธ.บ. (การเงิน)10
223 61341072 นางสาวจิตราพร คุ้มเสม บธ.บ. (การเงิน)10
224 61340570 นางสาวกาญจนา ธรรมลังกา บธ.บ. (การเงิน)10
225 61340273 นางสาวกรรณิการ์ ดำดี บธ.บ. (การเงิน)10
226 61347319 นางสาวสาวิณี สิทธินัน บธ.บ. (การเงิน)10
227 61341126 นางสาวจิราพัชร ชัยเลิศ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
228 61340952 นางสาวจรรยา ใบบัว บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
229 61340655 นางสาวกุลธิดา เจริญรัตน์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
230 61340181 นางสาวกมลวรรณ ว่องไว บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
231 61340013 นางสาวกชพร สุดหอม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
232 60345088 นางสาววริศรา เด็ดขาด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
233 61347173 นายสพลดนัย เล็กเริงสินธุ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
234 61345575 นายมงคล อยู่คง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
235 61342468 นายณัฐวุฒิ บุตรดา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
236 61347531 นางสาวสุฑามาศ อยู่ทิพย์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
237 61347647 นางสาวสุธีกานต์ หงษ์วงศ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
238 61345865 นางสาวรสริน แก้วการไถ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
239 61347654 นางสาวสุนิษา ทองมาก บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
240 61346282 นางสาววรัญญา เจริญพัฒนาสกุล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
241 61346732 นางสาวศวิตา ชนะชัยไพบูลย์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
242 61348200 นางสาวอภิชญา ปลาสุวรรณ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
243 61347340 นางสาวสิปรางค์ ณ พัทลุง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
244 61345193 นางสาวพิมมาลา ผสม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
245 61341850 นางสาวญาณิศา เมืองแก่น บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
246 61345223 นางสาวพีรญา วังรัตนสมบัติ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
247 61343250 นางสาวธิชากร กลั่นเขตกรรม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
248 61343618 นางสาวนรมน ประทุมพงษ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
249 61345322 นางสาวฟาติมะ ลาดิษฐ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
250 61342116 นางสาวณัฐชญาภรณ์ สายสิทธิ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
251 61341355 นางสาวชญานิศ แป้นตระกูล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
252 61344110 นายปภพ อ่องเอิบ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
253 61344813 นายพรรณกรณ์ จิตรสินี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
254 61346725 นายศราวุธ ทองทิน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
255 61347128 นายเศรษฐวิทย์ มานน์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
256 61347425 นายสุกิจจาพล พุ่มไม้ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
257 61345896 นายรักษิต ทองสนิท บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
258 61343380 นายธีรศักดิ์ ข่ายเงิน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
259 61342352 นายณัฐภัทร เมฆเกลื่อน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
260 61340785 นายเกียรติศักดิ์ นันตะนะ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
261 61345254 นายพีรพันธ์ แซ่เตีย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
262 61343458 นายนคราช ไชยชนะ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
263 61342604 นายไตรภพ รุ่งรังษี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
264 61343496 นายนนทกร กาศทิพย์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
265 61341140 นายจิรายุร์ เจี่ยวัฒนานนท์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
266 61342772 นายธนกร เพ็งสว่าง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
267 61344660 นายพนธกร ไข่ทา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
268 61244137 นายปรินทร ดีอินทร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
269 62349251 นายอดุลย์วิทย์ พนัสจุฑาบูลย์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
270 61347944 นางสาวหฤทัย ขุนงามขำ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
271 61346534 นางสาววิลาวัลย์ ฟักแก้ว บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
272 61347142 นางสาวสกนธรัตน์ ชาบาง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
273 61345636 นางสาวมนสิชา แย้มจันทึก บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
274 61345711 นางสาวเมตตา ตันใจซื่อ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
275 61346169 นางสาววนัชพร สุทธิศร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
276 61344554 นางสาวปุณยาพร จำปา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
277 61344271 นางสาวปวรวรรณ ระวังภัย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
278 61346480 นายวิทวัส สมท่า ศ.บ.10
279 61344097 นางสาวปพิชญา เมืองพรหม ศ.บ.10
280 61341836 นางสาวญาณิศา ไผ่เรือง ศ.บ.10
281 61348712 นายพงษ์วิทย์ ทองจันทร ศ.บ.10
282 61348262 นายอภิสิทธิ์ นาคคงคำ ศ.บ.10
283 61341508 นางสาวชนิกานต์ ยอดดำเนิน ศ.บ.10
284 61344028 นางสาวบุษรินทร์ นพรัก ศ.บ.10
285 61348538 นางสาวอินทิรา จันทร์สุขวงค์ ศ.บ.10
286 61346299 นางสาววรินทร ใจอินต๊ะ ศ.บ.10
287 61347821 นายสุริยา ท่าโพธิ์ ศ.บ.10
288 61343717 นายนลธวัช วงศ์ดาว ศ.บ.10
289 61342789 นายธนกฤต เชื้อจีน ศ.บ.10
290 61345810 นางสาวโยธกานต์ หลำพรม ศ.บ.10
291 61347715 นางสาวสุพิชชา สีฆ้อง ศ.บ.10
292 61342499 นางสาวณัฐสุดา ด้วงน้อย ศ.บ.10
293 61348330 นางสาวอวัสดา อุดอินทร์ ศ.บ.10
294 61340150 นางสาวกมลพรรณ เชียงพันธ์ ศ.บ.10
295 61341201 นางสาวจุฑามาศ สาทประเสริฐ ศ.บ.10
296 61343984 นางสาวบุญสิตา เเสงเย็น ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
297 61344943 นางสาวพัทธ์ธิรา ป้อมภา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
298 61343649 นางสาวนริศรา ปรีชาการ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
299 61348576 นางสาวอุษมา ทาริยะวงศ์ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
300 61348750 นางสาวรัฎทิภรณ์ เฟื่องสกุล ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
301 61345599 นางสาวมทินา ทุ่งยอ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
302 61346411 นางสาววิชชาพร พรหมสุข ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
303 61340198 นางสาวกมลวรรณ เกตุอุ่น ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
304 61342888 นางสาวธนภรณ์ เทิ้งบ้านคลอง ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
305 61345070 นางสาวพิชญา ยิ้มคง ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
306 61341522 นางสาวชยุดา คงวงศา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
 คณะสังคมศาสตร์
307 61243895 นายอัคคัญญ์ บั้งเงิน ร.บ.10
308 61240887 นายณัฐพงษ์ ทุมมี ร.บ.10
309 61242515 นายภิเษก วงศ์สิงห์ ร.บ.10
310 61242133 นายพันธกานต์ นาคธูป ร.บ.10
311 61243963 นางสาวอารยา อ่ำเอกงาน ร.บ.10
312 61243178 นางสาวศุภสุตา สารดี ร.บ.10
313 61241822 นางสาวประภัสสร แสงเดช ร.บ.10
314 61242171 นางสาวพิชญ์สินี นิ่มมณี ร.บ.10
315 61240252 นางสาวกานต์ธิดา เปลี่ยมทรัพย์ ร.บ.10
316 61243253 นางสาวสลิลทิพย์ ปรางทับทิม ร.บ.10
317 61242331 นางสาวฟ้าใส ครุธวิเศษ ร.บ.10
318 61241815 นางสาวปรมัธ ข่ายทอง ร.บ.10
319 61241686 นางสาวบงกฎ พันธ์เพ็ง วท.บ. (จิตวิทยา)10
320 61242003 นางสาวพชรพร ดีอิ่ม วท.บ. (จิตวิทยา)10
321 61240382 นางสาวขวัญชนก แสนคำมูล วท.บ. (จิตวิทยา)10
322 61242249 นางสาวพิริยา พรมดี วท.บ. (จิตวิทยา)10
323 61241648 นางสาวนิศารัตน์ จันทร์สุวรรณ์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
324 61244229 นางสาวสุชาดา รอดอินทร์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
325 61243505 นางสาวสุพิชชา เครือแก้ว วท.บ. (จิตวิทยา)10
326 61243673 นางสาวอดิศรา ชัยธวัชวิบูลย์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
327 61243956 นางสาวอาทิตยา พลับใหญ่ วท.บ. (จิตวิทยา)10
328 61244076 นางสาวไอริน จันทร์กระจ่าง วท.บ. (จิตวิทยา)10
329 61243888 นางสาวอสมาภรณ์ เตมีย์ศักดิ์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
330 61240160 นางสาวกฤติยา บุญสวน วท.บ. (จิตวิทยา)10
331 61242713 นางสาวรินทร์รวี วัชรินทร์เสวี วท.บ. (จิตวิทยา)10
332 61242553 นางสาวมณีทิพย์ พันธ์สวัสดิ์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
333 61243345 นางสาวสุกัญญา แยช่อกู่ วท.บ. (จิตวิทยา)10
334 61240719 นางสาวฐิติชกร แจ่มใส วท.บ. (จิตวิทยา)10
335 61243161 นางสาวศุภสุดา โพธิ์โสรีย์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
336 61241907 นางสาวปาณิสรา วุฒินันท์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
337 61241792 นางสาวปภัสสร พิมพ์คูณ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
338 61241747 นายปกป้อง แก้วจุฬาลักษณ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
339 61240146 นางสาวกรวีร์ ทองกุล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
340 61241624 นางสาวนิตยา พรมมิน ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
341 61242782 นางสาววณัฐชา พุฒิธนนนท์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
342 61241495 นางสาวนรินทร อยู่คง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
343 61240993 นางสาวณิชมน บุญชู ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
344 61244243 นางสาวอัยยวีร์ บัวนารี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
345 61240757 นายณรงค์ชัย พิทักษ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
346 61242478 นายภาณุพงศ์ เสาจันทร์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
347 61243314 นายสิริพันธุ์ พลายงาม ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
348 61241235 นายธราธิป นุชท่าโพ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
349 61241259 นายธัชพล ถุงเสน ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
350 61242522 นายภูบดินทร์ เนตรสว่าง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
351 61240276 นายกิตติภพ บุญประดับ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
352 61241372 นายธีรพงศ์ ประภากุล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
353 61241945 นายพงศกร มาเขียว ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
354 61241679 นายเนรมิต เนตรมงคล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
355 61241426 นายธีรศักดิ์ อินเลี้ยง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
356 61241457 นายนครินทร์ สิงห์โต ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
357 61243260 นายสหพัชร์ คงเจริญ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
358 61241198 นางสาวธนิษฐา ดวงสง่าศรี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
359 61244083 นายจิรพัทธ์ อ่อนจันทร์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
360 61243376 นางสาวสุคนธา ดวงเดือน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
361 61240344 นางสาวเกวลิน ตรีเนตร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
362 61243116 นางสาวศิโรรัตน์ คุ้มเขตร์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
363 61243109 นางสาวศิริลักษณ์ ภู่สวัสดิ์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
364 61241730 นางสาวบุษบา เหนือเกตุ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
365 61242195 นางสาวพิชญา ขัดสี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
366 61243789 นางสาวอภินันท์ กาวินชัย ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
367 61240979 นายณัฐศิลป์ บัวประชุม ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
368 61242539 นายภูมิภัทร ไชยนิลวงศ์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
369 61240559 นางสาวชณิกา จันทรวงค์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
370 61240566 นายชนาธิป ทรัพย์บุญมี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
371 61243772 นางสาวอภิญญา โสมา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
372 61240962 นายณัฐวุฒิ เจริญศิลป์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
373 61242904 นายวศิน วรรคตอน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
374 61243871 นางสาวอสมาภรณ์ อรทัย ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
375 61240139 นางสาวกรวิภา แซ่เล้า ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
376 61242690 นางสาวรัตติญา โพธิ์ศรี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
377 61240504 นางสาวจุฑาทิพย์ มีสี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
378 61243239 นางสาวสริตา เชื้อปิตุ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
379 61241655 นางสาวนิษฐา จันทร์เกิด ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)