รายชื่อนิสิต
รายวิชา303382 : Signal Processing
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 60364744 นายศุภชัย แซ่โง้ว วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
2 60363396 นางสาวพิมพ์ประพัฒน์ คำข่าย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
3 60363938 นายระพีพัฒน์ แผลงศร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
4 60365949 นายเอกรัตน์ สอนสี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
5 60363228 นายพลธนาศักดิ์ ทิพย์ปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
6 60365857 นางสาวอารยา เฉลิมผา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
7 60362443 นางสาวนัฐชฎาภรณ์ บุตรทอง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
8 60360067 นางสาวกมลลักษณ์ มาแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
9 60362054 นางสาวธัญญ์รวี ชัยวลีศรีเกษม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
10 60360302 นางสาวกัญญาวีร์ ขอนดอก วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
11 60364874 นางสาวสกุลทอง เอี่ยมสกุล วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
12 60363389 นางสาวพิมพกานต์ ใจเอื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
13 60365147 นางสาวสุชานันท์ สุริยวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
14 60361736 นางสาวทีน่า วัฟซีน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
15 60362610 นางสาวบุษบา สีสุข วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
16 57363573 นางสาวสุธาริณี สุวรรณวิริยะ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
17 60360272 นางสาวกัญจน์นิกข์ แซ่ย้าง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
18 60360098 นายกรกช เป้าหินตั้ง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)