รายชื่อนิสิต
รายวิชา301303 : Engineering Statistics
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 59364608 นายรุจนโรจน์ สอนอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
2 59363298 นายปิติภัทร แสงพลบ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
3 59360877 นายฉัตรมงคล จันทร์คำจร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
4 59362734 นายนิธิ รัตนศิริแสงโชติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
5 59361973 นายธนกฤต ศรีสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
6 59362178 นายธนารักษ์ แต่สุวรรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
7 59360471 นายกิติศักดิ์ จันทร์สุกปุก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
8 59363144 นายปริญญา วงษ์จันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
9 59363465 นายพงศ์ศิริ กิจเจริญชีพชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
10 59360631 นายจักรพรรดิ ยศมา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
11 59366077 นายสุรเชษฐ์ แพพูล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
12 59360419 นายกิตติศักดิ์ ปุ้มแสง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
13 59364363 นายเมธัส ใหญ่ศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
14 59365261 นายวุฒิพงษ์ โมรารัมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
15 59364196 นายภูผา กันตีมูล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
16 59364981 นายวสุนรัตน์ สุยะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
17 59362970 นายปฏิภาณ ตาอินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
18 59364912 นายวราชัย สุขสบาย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
19 59361126 นายชินวัฒน์ คำหอม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
20 59363410 นายพงศกร พรมมี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
21 59364073 นายภาณุเดช หาญคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
22 59364127 นายภานุกร กองนึก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
23 59365032 นายวัชรศักด์ ไชยศรีย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
24 59363854 นายพีรพงษ์ พรมชุม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
25 59361119 นายชินกร พรหมศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
26 59365049 นายวัชระ ราชทะนุ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
27 59365360 นายศาสตราวุธ อุทิศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
28 59362062 นายธนวัฒน์ กลมไล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
29 59360839 นายเจษฎา ยานันท์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
30 59364660 นายวณิชกรณ์ ด่านอุดม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
31 59363984 นายภัคพงศ์ เดชานุภาพ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
32 59365223 นายวีรเดช แก้วนุช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
33 59361317 นายณรงค์เดช นิ่มสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
34 59361539 นายณัฐพงษ์ สารยศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
35 59360198 นายกวิน แสงจินา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
36 59361829 นายทวีรัฐ จุ้ยสกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
37 59365025 นายวัชรพล เชื่อมไพบูลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
38 59363106 นายประสบโชค ศรีฮวบ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
39 59360587 นายคุณานนต์ มิดาแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
40 59366404 นายอภิสิทธิ์ เปี้ยฟ้า วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
41 59362116 นายธนาคาร จิระศิริโชติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
42 59365117 นายวายุภักษ์ ธวัชวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
43 59360891 นายเฉลิมเกียรติ สีงาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
44 59361737 นายดุสิต ทาอาสา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
45 59366145 นายเสกสรร กุฎมณี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
46 59363182 นายปวรปรัชญ์ พลับเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
47 59362925 นายปกรณ์ อิสสระ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
48 59362673 นายนัฐครินทร์ สายคเชนทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
49 59366220 นายอชิตพล สำเภา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
50 59361461 นายณัฐธี เชื้ออินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
51 59364486 นายรัชตะ เบียเชะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
52 59363816 นายพิรวิชญ์ เกิดเหมาะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
53 59361751 นายตฤณชัย สุวรรณไตรย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
54 59360570 นายคณิศร ทองดีบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
55 59365292 นายศรัณชัย ยนท์สาตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
56 59361065 นายชัยภัทร บัวคลี่ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
57 59362086 นายธนัชกุล กาญจนา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
58 59366237 นายอดุล บุตรสีทา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
59 59364271 นางสาวมนัสวี พันธ์งอก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
60 59366657 นางสาวอาทิติยา รื้อยอด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
61 59364400 นางสาวโยษิตา สุขติเวชพงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
62 59363724 นางสาวพิชชารีย์ เอบศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
63 59363809 นางสาวพิมพ์วิภา ศรีรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
64 59360242 นางสาวกัญญารัตน์ หมู่มาก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
65 59366640 นางสาวอาทิตยา ทองศรีกล่ำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
66 59361485 นางสาวณัฐนรี ลักษณะกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
67 59361232 นางสาวฐานัชฌา พิมงาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
68 59365919 นางสาวสุธาสินี จูจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
69 59365537 นางสาวศุภนิดา อ่ำเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
70 59360075 นางสาวกมลทิพย์ ท้วมจั่น วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
71 59361768 นางสาวเตชิณี รัตนแสงศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
72 59364066 นางสาวภัสสร เภาแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
73 59365841 นางสาวสุชาดา พัดเย็นสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
74 59365322 นางสาวศศิธร สีหะวง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)