รายชื่อนิสิต
รายวิชา301303 : Engineering Statistics
กลุ่ม5
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 60362672 นายปกรณ์ รอบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
2 60362825 นางสาวปรียานุช เป็กเตปิน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
3 60362276 นายนคเรศ เจริญพะกุไพศาล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
4 60362542 นางสาวนิรชา แท่งทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 60364850 นางสาวสกลภัทร เสือทัพ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 60365307 นางสาวสุพัตรา จันทเมธิ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 60364430 นางสาววิไลพร จินดามัง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 60364409 นางสาววิภาวดี ทองดอนน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 60361859 นางสาวธนภรณ์ แตงไทย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
10 60365246 นางสาวสุธินี ศิริโท วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
11 60360548 นางสาวขนิษฐา โชควิเศษชัยสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 60360654 นางสาวจิตตินันท์ กองนึก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
13 60364294 นางสาววันทนา ทองดอนน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
14 60364171 นายวรวัฒน์ มูลไทย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 60365222 นายสุทธิสิทธิ์ จันทร์สุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
16 60361804 นายธนดล อึ้งอิสรานุกูล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
17 60362689 นายปฏิภาณ นามบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
18 60364737 นายศุภเกียรติ ศักดิ์สุนทร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
19 60365536 นายอดิศร เหล่าจั่น วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
20 60364508 นายศรชัย ทองศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
21 60363822 นายยศนนท์ ศรีนาค วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
22 60365956 นายโอบบุญ ไชยโยธา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
23 60363846 นายยศพันธ์ จันตา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
24 60364713 นายศุภกิตติ์ สุขพืชผล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
25 60365772 นางสาวอริสา เจนจบ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
26 60360623 นางสาวจันทกานต์ มลเดช วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
27 60362832 นางสาวปลายฟ้า พาซุย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
28 60360135 นางสาวกรรณิกา โทคำมูล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
29 60365499 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวบาน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
30 60365437 นางสาวสุวนันท์ ดวงเดือน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
31 60362634 นางสาวเบญจพร ด้วงมูล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
32 60361125 นางสาวญานิกา รวมสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
33 60361392 นางสาวณัฐมน ทับพุ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
34 60361231 นางสาวณัฐกานต์ บูรณพล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
35 60360968 นางสาวชลลดา ครองจริง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
36 60365451 นางสาวสุวรรณา ทองอยู่ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
37 60365512 นางสาวอชิรญา ภูสีน้ำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
38 60360630 นางสาวจามจุรีย์ จันทร์สาขะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
39 60365284 นางสาวสุนิษา แก้วสุก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
40 60365406 นางสาวสุรางคณา มีบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
41 60363167 นางสาวพรทิพย์ ป้อมแช่ม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
42 60364775 นางสาวศุภลักษณ์ มารมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
43 60364867 นางสาวสกาวเดือน ลิ้มภักดี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
44 60364669 นางสาวศิริกุล ตั๋นเฟย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
45 60365727 นางสาวอรปรียา โตส้ม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
46 60362801 นายปริญญา อภิปัญญาวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
47 60364829 นายศุภากร ปัญญาประชุม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
48 60361064 นายชินภัทร ผึ่งบรรหาร วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
49 59360136 นายกฤตภาส ไชยบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
50 60361514 นางสาวดวงนภา ไชยสงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
51 60365574 นายอนันต์ยศ เมธา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
52 60360425 นายกิตติพล แก้วกำเนิด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
53 60363716 นายภูธเนศ อนุพรม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
54 60362474 นายนันทวัฒน์ อัตถาพรม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
55 60361088 นายเชษฐา เจิมขวัญ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
56 58366559 นายศิวกานต์ สินไพศาลสมบูรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)