รายชื่อนิสิต
รายวิชา304419 : Building Design
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 59366770 นายเอกกวี ถาวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
2 59365438 นางสาวศิริพร บุญอ้น วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
3 59360686 นายจิตกร มีรส วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
4 59361447 นายณัฐธัญ จันทิมาต วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
5 59364738 นายวรพล ชุ่มทิ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
6 59362093 นายธนัทภูมิ มณีรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
7 59364226 นายภูริณัฐ ผัดดี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
8 59364691 นายวรนาถ บุญเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
9 59360860 นายฉัตรชัย ใหม่ลา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
10 59361942 นายเทพฤทธิ์ เพ็ชรดวงดี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
11 59365216 นายวีรเชษฐ์ สุขยิ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
12 59361997 นายธนเดช ทรายมูล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
13 59363441 นายพงศ์พัทธ์ ถนอมนิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
14 59364592 นายรุ่งโรจน์ จันทร์ศิริไพบูลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
15 59364547 นายรัตนชัย ช้างโสภา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
16 59361881 นายทินกร โหม่งสูงเนิน วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
17 59363496 นายพชร ทองนิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
18 59366350 นายอภิชาติ เขื่อนใจ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
19 58360533 นายธีรภัทร์ ด้วงทรง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
20 59361225 นายฐนวรรษ ลำใย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
21 59365087 นายวันชนะ ปิงยศ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
22 59360532 นางสาวขวัญฤทัย ชนสยอง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
23 59360709 นางสาวจิตราภรณ์ มะป้อ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
24 59366381 นายอภิวงศ์ พรมนิมิตร วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)