รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 61263824 นายวิรัลวิชญ์ ฉัตรธง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 61261585 นางสาวทัศวรรณ รักษา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 61263534 นายรามิล ทองเสน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 61262544 นายปรียา ทองมาลัย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 61264982 นายอานนท์ ทองศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 61265156 นายคมชิต วุทธา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 59315341 นายภควัต มะโน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 61260328 นางสาวกาญจนา เก็ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 61260656 นางสาวจินดารัตน์ สุขสีใจ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 61262568 นางสาวปรียาดา เหมือนแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 61265231 นางสาวบุญนภา โฉมห่วง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 61260441 นางสาวกุลวรรณ ศรีฟอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 61261554 นางสาวตันหยง พุกทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 59261624 นางสาวนารีรัตน์ สุวรรณตันทุลา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 61263633 นางสาววณาพร ยะคำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 61263053 นางสาวพิมพกานต์ เอี่ยมทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 61260267 นางสาวกัลยาณี แก้วเมือง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 61264418 นางสาวสุจิตตรา ปานบุญ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 61263497 นางสาวรัชนีกร แก้ววิเชียร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 61242607 นางสาวมาริษา ผิวแดง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 61264593 นางสาวสุภาพร บิดา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 61243383 นางสาวสุชาดา ใจแปง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 61264869 นางสาวอรพรรณ จันทร์ขำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 61260014 นางสาวกชกร ศรีเรือง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 61262407 นางสาวบุษบา สุดชารี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 61260137 นางสาวกรรณิการ์ ถนอมกาย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 61264449 นางสาวสุณิสา กรุดกราน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 59262010 นางสาวพรชิตา เงินยวง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 61264333 นางสาวสิริกัญญา หมากสุข ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 59261112 นางสาวดารณี พุกสุข ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
31 61260618 นายจิณณวัตร ทัดพลอย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)