รายชื่อนิสิต
รายวิชา301416 : Production Planning and Control
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 60363259 นายพลานนท์ พุ่มพวง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
2 60362818 นายปริญญา ดวงจิตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 60365635 นายอภิชัย นะใจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
4 60362429 นายนฤสรณ์ ยมนา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
5 60364720 นายศุภกิตติ์ เวชศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
6 60365659 นายอภินันทน์ กองแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
7 60361545 นายเดชฤทธิ์ กิติเดช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
8 60360203 นายกฤษฎี ทวีรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
9 60364256 นายวัชรพงศ์ ศิลปาภิสันทน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 60360722 นายจิรายุส อินอิว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 60365925 นายเอกการัณภูมิ ตันเยี่ยนนิติ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
12 60365871 นายอิทธิพล ฟองจางวาง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
13 60361880 นายธนยศ วงษ์บุญมีเดช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 60363211 นายพฤทธิ์ บัวชุม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
15 60364577 นายศราวุฒิ สูงนนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
16 60360524 นายไกรวิชญ์ ทองแตง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
17 60360388 นายกิตติ ประพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
18 60361774 นายธนกร อินพรม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
19 60360685 นายจิรวัฒน์ นันทเรืองศรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 60365192 นายสุทธิพร โกนันทะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 60362535 นายนิตินันต์ กัญญาประสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 60362061 นายธัญญวัฒน์ แผ่วสูงเนิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 59363687 นายพันธกานต์ ศรีโพธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 59361041 นายชัยณรงค์ คงทน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
25 59362536 นายนนทนันต์ นันทะชัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
26 59362451 นายธีรภัทร อยู่มาก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
27 59362628 นายนราธร กลั่นคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
28 59362208 นายธนิสร ธรสินธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
29 59363113 นายประเสริฐ จันทรมณฑล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
30 59363458 นายพงศ์ภรณ์ จิแนน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
31 59362277 นายธราสุต ชัยบุญธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
32 59364868 นายวรวุฒิ เกษดี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
33 59364851 นายวรวิทย์ กาสีทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
34 59366794 นายโอภาส มะลิทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
35 59360051 นายกนกศักดิ์ วงศ์ปาลีย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
36 59360648 นายจักรวาล นามะเสน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
37 59360730 นายจิรวัฒน์ ศิริโสภณ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
38 59360174 นายกฤษฎา น้อยยม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
39 59362383 นายธิติ ป๋าปา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
40 59362369 นายธาราดล สว่างกุล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
41 59366305 นายอนุวัต หม่องเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
42 59360037 นายกนกพล มูลหงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
43 60365833 นางสาวอาทิตยา พาอ้อ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
44 60365550 นางสาวอนัญญา มาแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
45 60360289 นางสาวกัญจนพร ขุนชาวนา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
46 60365055 นางสาวสายหยุด คมขำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
47 60364973 นางสาวสโรชา สมเจริญสิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
48 60363686 นางสาวภาณุมาส ประชุม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
49 60362184 นางสาวธิตินันท์ หล้าตา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
50 60365826 นางสาวอัญชีรา บุญแหยม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
51 60362450 นางสาวนันท์นภัส ฑิตยาวีรพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
52 60364317 นางสาววารุณี บุญชิด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
53 60361262 นางสาวณัฐชยา ธิกะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
54 60364591 นางสาวศศิธร บุญชิต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
55 60361521 นางสาวดวงพร คมขำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
56 60362979 นางสาวผุสดี ศรีธิกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
57 60365277 นางสาวสุนทรี ท้าววัง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
58 60360340 นางสาวกันทิมา สุดสายตา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
59 60362863 นางสาวปวันรัตน์ โสวาปี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
60 60364959 นางสาวสรุตา วงศ์เจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
61 60365963 นางสาวไอรินทร์ มีบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
62 60360487 นางสาวเกวรินทร์ หาญสุดเลิศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
63 60363204 นางสาวพฤกษา จูจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
64 60361354 นางสาวณัฐนาถ รัตนประหาต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
65 60362719 นางสาวปณิตา อู่แสนขันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
66 60360920 นางสาวชนิภา เลิศเพทาย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
67 60362894 นางสาวปัทมาภรณ์ ชื่นสำราญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
68 60360074 นางสาวกมลวรรณ จิระโต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
69 60362191 นางสาวธิศรา คงสิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
70 60362047 นางสาวธัญชนก สุยะวิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
71 60365901 นางสาวอุไรรัตน์ แดงมา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
72 60363358 นางสาวพิทยาภรณ์ ผิวสำโรง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
73 60364812 นางสาวศุภัชฌา สายเเดง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
74 60365352 นางสาวสุภาภรณ์ ตาจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
75 60360159 นางสาวกรวินทร์ ใจกล้า วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
76 60364638 นางสาวศิรภัสสร ยอดคีรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
77 60363778 นางสาวมัลลิกา ท้าวตื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
78 60365338 นางสาวสุภัคชญา รัตนใหม่ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
79 60365178 นางสาวสุดารัตน์ กฤษณ์หว่าง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
80 60365802 นางสาวอัจฉราพรรณ ต๊ะดุก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
81 60363372 นางสาวพิมพกาณต์ เเสนมั่ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
82 60360463 นางสาวกุลนิษฐ์ เวียงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
83 60362177 นางสาวธิดารัตน์ รักจ้อย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
84 60365505 นางสาวโสรยา กมลรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
85 60362740 นางสาวปภาวรินท์ โคราช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
86 60361705 นางสาวทิพย์ธัญญา ชะเอม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
87 60363532 นางสาวนฤภรกมล ใยแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
88 60365482 นางสาวเสาวภา คำมา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
89 60364799 นางสาวศุภวรรณ คัดคอย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
90 60362085 นางสาวธัญญารัตน์ สีทา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
91 60360951 นางสาวชลลดา เรือนอินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
92 60362344 นางสาวนภัสวรรณ การดื่ม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
93 59366688 นางสาวอารยา อินต๊ะเชื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
94 59365810 นางสาวสิริลักษณ์ เกิดโสฬศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
95 59362284 นางสาวธัญชนก เจริญศรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
96 59362765 นางสาวนิรชา บุญคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
97 59365858 นางสาวสุชานาถ ม่วงรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
98 59366701 นางสาวอารียา อิวะนา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
99 59364349 นางสาวมาลินี อินพูลใจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
100 59365445 นางสาวศิริพร กลิ่นมัคผล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
101 59365902 นางสาวสุทิศา เหมหงษา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
102 59364295 นางสาวมริษา วราห์คำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
103 59363571 นางสาวพรรณรมณ ปานดวงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
104 59364035 นางสาวภัทรานิษฐ์ มุขไทสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
105 59360662 นางสาวจันทนา ศรีชลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
106 59362918 นางสาวเบญญาพร วงค์แก้วคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
107 59361690 นางสาวดรุณี พามี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
108 59363373 นางสาวปุณยนุช อุปมัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
109 59361300 นางสาวณฐพร ปันเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
110 59363304 นางสาวปิ่นมนัส เนาวบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
111 59364820 นางสาววรรณิดา ใจธิ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
112 59366206 นางสาวหฤทัย มัณฑการ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
113 59365346 นางสาวศศิวิมล ยศตื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
114 59366107 นางสาวสุรมณ หุ่นสุวรรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
115 59360297 นางสาวกันยารัตน์ อินถา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
116 59360266 นางสาวกัณฐมณี รุ่งเรือง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
117 59366169 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเนียม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
118 59365704 นางสาวสายธาร บุญเสน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
119 59364615 นางสาวรุจิรา ทองรุ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
120 59362192 นางสาวธนิษฐา ถี่ป้อม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
121 59362710 นางสาวนัยนา กวีพิชชาพัชร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
122 59361492 นางสาวณัฐนันท์ ตัดใจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
123 59363533 นางสาวพรทิพย์ จุ้ยแจ่มใส วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
124 60360050 นางสาวกนกนันท์ ขำแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
125 59361249 นางสาวฐานิสร ป้องภัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
126 59363403 นางสาวผกาวดี มิคะนุช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
127 59363564 นางสาวพรรณกาญจน์ แซ่ตั้ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
128 59364936 นางสาววราภรณ์ กลิ่นฟุ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
129 59366565 นางสาวอัจฉรา ทองสมัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
130 59366244 นางสาวอนงค์นาฎ มาตรพรหม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
131 59360372 นางสาวกิ่งแก้ว ประทวน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
132 59365926 นางสาวสุธิชา จุ่งมิตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
133 59365131 นางสาววิพุธพร จับใจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
134 59363755 นางสาวพิชญานันท์ โพธิ์เจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
135 59360778 นางสาวจิราพร เมืองเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
136 59365056 นางสาววัชราภรณ์ เทพวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
137 60160674 นางสาวชลธิชา ปัญญาคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
138 59361843 นางสาวทัตพร ผลฟัก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
139 59361898 นางสาวทิพปภา นาควิจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
140 59366176 นางสาวเสาวลักษณ์ กันใจแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
141 59366596 นางสาวอัญญา คงเพ็ชร์ศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
142 59360761 นางสาวจิรัฐติภรณ์ ลอยลม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
143 59361607 นางสาวณัฐมล ศรีวิชา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
144 59360068 นางสาวกมลชนก อินทลักษณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)