รายชื่อนิสิต
รายวิชา301436 : Industrial Cost Analysis
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 59363687 นายพันธกานต์ ศรีโพธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
2 59361041 นายชัยณรงค์ คงทน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 59362536 นายนนทนันต์ นันทะชัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
4 59362451 นายธีรภัทร อยู่มาก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
5 59362628 นายนราธร กลั่นคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
6 59362208 นายธนิสร ธรสินธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
7 59363113 นายประเสริฐ จันทรมณฑล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
8 59363458 นายพงศ์ภรณ์ จิแนน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
9 59362277 นายธราสุต ชัยบุญธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 59360488 นายกุลธร รุ่งรัตน์ตระกุล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 59364868 นายวรวุฒิ เกษดี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
12 59364851 นายวรวิทย์ กาสีทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
13 59366794 นายโอภาส มะลิทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 59360051 นายกนกศักดิ์ วงศ์ปาลีย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
15 59360648 นายจักรวาล นามะเสน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
16 59360730 นายจิรวัฒน์ ศิริโสภณ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
17 59360174 นายกฤษฎา น้อยยม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
18 59362383 นายธิติ ป๋าปา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
19 59362369 นายธาราดล สว่างกุล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 59366305 นายอนุวัต หม่องเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 59363342 นายปิยวัฒน์ ผดุงแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 59360037 นายกนกพล มูลหงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 59361577 นายณัฐพล มูลมณี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 59366688 นางสาวอารยา อินต๊ะเชื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
25 59365810 นางสาวสิริลักษณ์ เกิดโสฬศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
26 59311633 นางสาวชวนันท์ พรมโต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
27 59362284 นางสาวธัญชนก เจริญศรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
28 59362765 นางสาวนิรชา บุญคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
29 59365858 นางสาวสุชานาถ ม่วงรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
30 59366701 นางสาวอารียา อิวะนา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
31 59364349 นางสาวมาลินี อินพูลใจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
32 59365445 นางสาวศิริพร กลิ่นมัคผล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
33 59365902 นางสาวสุทิศา เหมหงษา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
34 59364295 นางสาวมริษา วราห์คำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
35 59363571 นางสาวพรรณรมณ ปานดวงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
36 59364035 นางสาวภัทรานิษฐ์ มุขไทสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
37 59360662 นางสาวจันทนา ศรีชลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
38 59362918 นางสาวเบญญาพร วงค์แก้วคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
39 59361690 นางสาวดรุณี พามี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
40 59363373 นางสาวปุณยนุช อุปมัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
41 59361300 นางสาวณฐพร ปันเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
42 59363304 นางสาวปิ่นมนัส เนาวบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
43 59364820 นางสาววรรณิดา ใจธิ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
44 59366206 นางสาวหฤทัย มัณฑการ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
45 59365346 นางสาวศศิวิมล ยศตื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
46 59366107 นางสาวสุรมณ หุ่นสุวรรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
47 59360297 นางสาวกันยารัตน์ อินถา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
48 59364721 นางสาววรพรรณ ยาแป้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
49 59360266 นางสาวกัณฐมณี รุ่งเรือง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
50 59366169 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเนียม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
51 59365704 นางสาวสายธาร บุญเสน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
52 59364615 นางสาวรุจิรา ทองรุ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
53 59362192 นางสาวธนิษฐา ถี่ป้อม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
54 59362710 นางสาวนัยนา กวีพิชชาพัชร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
55 59361492 นางสาวณัฐนันท์ ตัดใจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
56 59363533 นางสาวพรทิพย์ จุ้ยแจ่มใส วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
57 59361249 นางสาวฐานิสร ป้องภัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
58 59363403 นางสาวผกาวดี มิคะนุช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
59 59363564 นางสาวพรรณกาญจน์ แซ่ตั้ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
60 59364936 นางสาววราภรณ์ กลิ่นฟุ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
61 59366565 นางสาวอัจฉรา ทองสมัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
62 59366244 นางสาวอนงค์นาฎ มาตรพรหม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
63 59360372 นางสาวกิ่งแก้ว ประทวน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
64 58361776 นางสาวสิตาภา พงษ์พูลผลศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
65 59365926 นางสาวสุธิชา จุ่งมิตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
66 59365131 นางสาววิพุธพร จับใจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
67 59363755 นางสาวพิชญานันท์ โพธิ์เจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
68 59366176 นางสาวเสาวลักษณ์ กันใจแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
69 59360778 นางสาวจิราพร เมืองเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
70 59365056 นางสาววัชราภรณ์ เทพวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
71 59361843 นางสาวทัตพร ผลฟัก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
72 59361898 นางสาวทิพปภา นาควิจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
73 59366596 นางสาวอัญญา คงเพ็ชร์ศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
74 59360761 นางสาวจิรัฐติภรณ์ ลอยลม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
75 59361607 นางสาวณัฐมล ศรีวิชา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
76 59360068 นางสาวกมลชนก อินทลักษณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)