รายชื่อนิสิต
รายวิชา301438 : Value Engineering
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 59361041 นายชัยณรงค์ คงทน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
2 59361898 นางสาวทิพปภา นาควิจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 59363113 นายประเสริฐ จันทรมณฑล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
4 59363458 นายพงศ์ภรณ์ จิแนน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
5 59362277 นายธราสุต ชัยบุญธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
6 59360488 นายกุลธร รุ่งรัตน์ตระกุล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
7 59360051 นายกนกศักดิ์ วงศ์ปาลีย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
8 59360730 นายจิรวัฒน์ ศิริโสภณ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
9 59311633 นางสาวชวนันท์ พรมโต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 59362284 นางสาวธัญชนก เจริญศรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 59365858 นางสาวสุชานาถ ม่วงรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
12 59362192 นางสาวธนิษฐา ถี่ป้อม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
13 59363373 นางสาวปุณยนุช อุปมัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 59364820 นางสาววรรณิดา ใจธิ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
15 59361690 นางสาวดรุณี พามี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
16 59361300 นางสาวณฐพร ปันเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
17 59363304 นางสาวปิ่นมนัส เนาวบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
18 59365902 นางสาวสุทิศา เหมหงษา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
19 59363755 นางสาวพิชญานันท์ โพธิ์เจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 59364721 นางสาววรพรรณ ยาแป้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 59365346 นางสาวศศิวิมล ยศตื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 59365926 นางสาวสุธิชา จุ่งมิตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 59365056 นางสาววัชราภรณ์ เทพวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 59362918 นางสาวเบญญาพร วงค์แก้วคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
25 59366701 นางสาวอารียา อิวะนา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
26 59362451 นายธีรภัทร อยู่มาก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)