รายชื่อนิสิต
รายวิชา302449 : Combustion and Pollution Control
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 59364073 นายภาณุเดช หาญคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)40
2 58362971 นายอุกฤษฏ์ สระทองตัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
3 58361981 นายกฤษฎา สิงห์เวิน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)40
4 59360471 นายกิติศักดิ์ จันทร์สุกปุก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
5 58362094 นายจิรายุ คำแฝง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
6 59361973 นายธนกฤต ศรีสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
7 58362254 นายณัฐปคัลภ์ ฟูพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
8 58362414 นายธีรเมธ เทพอินทร์ทร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
9 59365919 นางสาวสุธาสินี จูจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
10 59364400 นางสาวโยษิตา สุขติเวชพงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)40
11 59365117 นายวายุภักษ์ ธวัชวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)40
12 57362668 นายอนันต์ กอนวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)40
13 58362377 นายธนพงศ์ กระพันเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
14 59360891 นายเฉลิมเกียรติ สีงาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
15 59360587 นายคุณานนต์ มิดาแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
16 59364608 นายรุจนโรจน์ สอนอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)