รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม3
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะศึกษาศาสตร์
1 61412291 นายปรมินทร์ ลีลากุด กศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 61414066 นางสาวโสรยา ฤทธิศักดิ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 61411119 นายณชพล ฉิมสุด กศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 61411935 นายนรินทร์ เนื้ออ่อน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 61410877 นางสาวชลฤทัย สีสด กศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 61412277 นางสาวปพริมภรณ์ เสาสุขใจ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 61412802 นายภัทรพงศ์ สิทธิพล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 61412550 นางสาวพิชญ์กมล ใยสำลี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 61411089 นางสาวฐิติยา ธะนะใจ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 61413793 นางสาวสุจิราภรณ์ ก้อนทอง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 61263787 นางสาววิชุดา กันทะวงศ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 61412659 นางสาวพีรดา สายบุญมี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 61412154 นางสาวบุญพิทักษ์ กรุณวงค์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 61410174 นางสาวกัญญาณัฐ นนทะโคตร กศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 61410570 นางสาวจีรนันท์ คำอ่าง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 61414189 นางสาวอภิญญา ชะนะมา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 61412963 นางสาวมาริสา แสงบุตดี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 61411751 นางสาวธิดารัตน์ สุนทรปาน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 61413281 นางสาววรัญญา ม่วงมี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 61413823 นางสาวสุดารัตน์ ตราชู กศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 61410297 นางสาวกุลธรานันท์ ทาบาง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 61412871 นางสาวภาณุมาส แสนใจวุฒิ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 61411676 นางสาวธัญธิตา ยิ้มพะ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 61413502 นางสาวศศิประภา ลอกทอง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 61412635 นางสาวพิริยา จันทร์กลิ่น กศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 61412284 นางสาวปพิชญา สุทธการ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 61414356 นางสาวอาริยา ชูช่วย กศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 61413397 นางสาววิภาดา ผากาเกตุ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 61410709 นางสาวชนกภัทร์ แดนเมือง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 61521207 นางสาวพัชรพร แพทย์ไชโย กศ.บ. (ภาษาไทย)10
31 61410969 นางสาวชัญญานุช จันคำ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
32 61410662 นางสาวชญาดา ศรีโคตร กศ.บ. (ภาษาไทย)10
33 61414363 นางสาวอาริสา ชัยษา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
34 61414264 นางสาวอริศรา สุสินนะ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
35 61411072 นางสาวฐิตาพร ขอนทอง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
36 61412789 นางสาวภัณฑิรา จุลโพธิ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
37 61410280 นางสาวกุลจิรา เณรศาสตร์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)