รายชื่อนิสิต
รายวิชา001212 : English Critical Reading for Effective Communication
กลุ่ม6
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์
1 63311790 นายธนวัฒน์ อินทรสำราญ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
2 63315071 นายสุรสิทธิ์ ค้อมทอง วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
3 63711293 นายปาราเมศ บัวผัน ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
4 63710838 นายธนากรณ์ ม่านมูล ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
5 63712238 นายเอกวัจน์ ศรีอุทโยภาส ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
6 62191362 นายปริญญ์ หาญยากรณ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
7 63711552 นายเพชร ศรีไสยเพชร ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
8 63711798 นางสาวลักษิกา ธนาสมบูรณ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
9 63711514 นางสาวพีรดา แจ้บุญ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
10 63264737 นางสาวศศิณานนท์ เนินพลับ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
11 63711927 นายสรศักดิ์ กล้ากสิการณ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
12 63710791 นายธนวรรฒ สวัสดิดล ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
13 63712146 นายอภิสิทธิ์ สุวรรณกูล ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
14 63710609 นายณัฏฐ์ชนสรณ์ ภูพุ่ม ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
15 63711651 นายมกรพงศ์ คงสนิท ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
16 63711446 นายพัทนดนย์ หอมหวล ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
17 63711101 นางสาวนิรัชชา ชะอุ่ม ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
18 63710043 นางสาวกรพินธุ์ อุดหล้า ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
19 63711002 นางสาวนวรัตน์ สลีอ่อน ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
20 63710029 นางสาวกมลชนก ทรัพย์ขำ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
21 63711316 นางสาวปิยะวดี อาณารัตน์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
22 63711309 นางสาวปิยพร เนตรเเสงสี ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
23 63711064 นางสาวนารดา คำต๊ะ สถ.บ.10
 คณะนิติศาสตร์
24 63192610 นางสาวรินสุดา ศรีบุญธรรม น.บ.10
25 63190906 นางสาวณัคคณางค์ กรอบทอง น.บ.10
26 63192528 นางสาวเมขลา โยธาสอน น.บ.10
27 63191064 นางสาวณัฐวรรณ หาพุก น.บ.10
28 63193327 นางสาวสุธีรักษ์ โพธิ์ยิ้ม น.บ.10
29 63191811 นางสาวปาริษา บริบูรณ์ น.บ.10
30 63190708 นางสาวชนัญชิดา เรือนมั่น น.บ.10
31 63193020 นางสาวศศิพร ฤทธิ์เต็ม น.บ.10
32 63192559 นางสาวยุวดี คุ้มบำรุง น.บ.10
33 63192894 นางสาววิศากร เก่งนอก น.บ.10
34 63191842 นางสาวปิยธิดา ดอกคำ น.บ.10
35 63193303 นางสาวสุธิษา แก้วจันทร์ น.บ.10
36 63192092 นางสาวพิชญา ทองไทย น.บ.10
37 63192115 นางสาวพิชดา พุ่มพฤกษ์ น.บ.10
38 63191835 นางสาวปิยธิดา ช่วยหลำ น.บ.10
39 63190104 นางสาวกชกร ทองสืบสาย น.บ.10
40 63190548 นางสาวจิราพร สร้อยสุวรรณ์ น.บ.10
41 63190920 นางสาวณัฎฐณิชา สินทรโก น.บ.10
42 63191996 นางสาวพลอยชมภู ศรีราชเลา น.บ.10
43 63190999 นางสาวณัฐกานต์ เหมืองแก้ว น.บ.10
44 63191422 นางสาวธัญลักษณ์ กริ่งทอง น.บ.10
45 63192306 นายภัทรพล ชำนิถิ่นเถื่อน น.บ.10
46 63191019 นายณัฐดณัย ผิวพรรณ น.บ.10
47 63190517 นายจิตตภณ จงสมจิตต์ น.บ.60
48 63191057 นายณัฐพล บัวติ๊บ น.บ.10
49 63191644 นางสาวนิณัฐชา รินทองมา น.บ.10
50 63192542 นายยุติธรรม ศรีม่วง น.บ.10
51 63192139 นายพิชิตชัย เกตุอินทร์ น.บ.10
52 63190784 นายชัยรัตน์ ทองมา น.บ.10
53 63190555 นายจิรายุ วังคีรี น.บ.10
54 63193532 นายอธิบดี นามอาญา น.บ.10
55 63192757 นางสาววรัญญา สมบูรณ์ยิ่ง น.บ.10
56 63190524 นายจิตรกร โพธิ์งาม น.บ.10
57 63193396 นางสาวสุพิชญา จิตอารีย์ น.บ.10
58 63191989 นายพลอธิป เขจรศาสตร์ น.บ.10
59 63191224 นายธนดล ปัญญา น.บ.10
60 63192108 นางสาวพิชญาภัค นรายศ น.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)