รายชื่อนิสิต
รายวิชา001212 : English Critical Reading for Effective Communication
กลุ่ม25
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะพยาบาลศาสตร์
1 63560624 นางสาวพยิตา แสงโชติ พย.บ.10
2 63560600 นางสาวพชรมณ มณีจักร์ พย.บ.10
3 63560389 นางสาวนฤมล ปราบจันทร์ พย.บ.10
4 63560440 นางสาวนันทิชา ศรีขำมี พย.บ.10
5 63560501 นางสาวบุษศญารัตน์ รัชอินทร์ พย.บ.10
6 63560174 นางสาวฉัตรอนงค์ คงอิ่ม พย.บ.10
7 63560594 นายพงศ์ปณต โพอุทัย พย.บ.10
8 63560471 นางสาวนุชนาฎ บริวัน พย.บ.10
9 63561027 นายศุภกฤต ตุ่นสิงห์คำ พย.บ.10
10 63560792 นางสาวมนธิชา จรัสดาราแสง พย.บ.10
11 63560273 นางสาวณิชากร ปาริมา พย.บ.10
12 63560891 นางสาววัลยาพร ณ ลำพูน พย.บ.10
13 63560181 นางสาวชนิภรณ์ หนูทัศน์ พย.บ.10
 คณะสหเวชศาสตร์
14 63661901 นางสาวมานิตา ลือฉาย ทศ.บ.10
15 63662151 นางสาววิชญดา เจริญลาภล้ำ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
16 63662649 นายอนาวิล วงศ์สอน วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
17 63662038 นายวรโชติ สมสอาด วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
18 63661031 นางสาวธนาภา กาญจนประทุม วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
19 63661468 นางสาวปรีชญากรณ์ ปรีชาวัฒนากร วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
20 63660195 นางสาวกัณณากานต์ นุตตะระ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
21 63660867 นางสาวณัฐวัลย์ ใจอิ่ม วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
22 63660300 นายครรชิตพล หมดทุกข์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
23 63660577 นางสาวชัญญานุช เเถมเถื่อน วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
24 63660690 นายฐิระศักดิ์ พรดอนงามเมืองปัก วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
25 63660935 นางสาวทฤฒมน เทพสาธร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
26 63660423 นางสาวจุฑาทิพย์ ไชยประเทศ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
27 63662373 นางสาวสิริกร วิสิทธิ์ตระกูล วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
28 63661246 นางสาวนันท์นลัท อ้นไชยะ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
29 63661840 นางสาวภูริตา สมจิตต์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
30 63661017 นางสาวธนัญญา ตู้ธนสาร วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
31 63662755 นางสาวอัญธิชา แสนสุยะ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
32 63661505 นางสาวปาณิศา โสบุตร วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
33 63661512 นางสาวปารียา ธารีรัตน์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
34 63662045 นางสาววรดา นุชท่าโพธิ์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
35 63662762 นางสาวอัมพรมาศ ช่างเหล็ก วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
36 63661390 นางสาวปภาวรินท์ อ่อนละไม วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
37 63661666 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นปิง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
38 63662274 นายศุภกิจ สาระวิถี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
39 63660959 นายทิชานนท์ ธรรมยม วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
40 63662502 นายสุภัทร แก้วทิพสาน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
41 63660492 นางสาวชนัญชิดา สูงกิจบูลย์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
42 63660164 นางสาวกัญญาณัฐ สุระปัญญา วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
43 63660829 นางสาวณัฐธิดา ไทยประเสริฐ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
44 63660010 นายดนุพล เหลาแหลม วท.บ. (รังสีเทคนิค)50
45 63661826 นายภัทระ เจียกรัมย์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
46 63660041 นางสาวกตพร มาลัย วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
47 63661673 นางสาวพิมพ์วรีย์ อิศรา วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
48 63660775 นางสาวณัฐชนก สรเดช วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)