รายชื่อนิสิต
รายวิชา001212 : English Critical Reading for Effective Communication
กลุ่ม85
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะเภสัชศาสตร์
1 63210512 นางสาวธารณรินทร์ ยศราวาส ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
2 63210673 นายปฐพล ศรีรัตนพงษ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
3 63211618 นายจักรภัทร เศษจันทร์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
4 63210352 นางสาวณิชกมลกานต์ มุ่งปั่นกลาง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
5 63210840 นายพัฒนชัย ชูมลัยวงษ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
6 63211151 นายวัฒนชัย ณ ลำปาง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
7 63210925 นางสาวพิยดา โพธิ์งาม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
8 63211205 นางสาววิลาสินี ใหมสุวรรณ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
9 63211243 นายศุภกร ชังปลื้ม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
10 63211427 นายเสถียรพงศ์ แก้วเมธีกุล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
11 63211434 นางสาวหทัยชนก วงษ์โสมะ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
12 63211588 นางสาวอารยา จรัญรัตนศรี ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
13 63210017 นางสาวกรวรรณ ปั้นทอง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
14 63210765 นายปิยะภูมิ จักรสาน ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
15 63210192 นายชัพวิชญ์ พิมประภัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
16 63210796 นางสาวเปรมวดี พวงทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
17 63211410 นางสาวสุวิมล ฉลาด วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
18 63211359 นางสาวสุจารี คงชัยยศ วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
19 63210161 นางสาวชญานิตย์ ถิ่นสุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
20 63210154 นางสาวแจ่มนภา ปอยู วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
21 63211465 นางสาวเหมมาภรณ์ ตี้ฮ้อ วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
22 63211441 นางสาวหยาดฟ้า สีน้ำเงิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
23 63210208 นางสาวชาลิสา กั๊กหนู วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
24 63210918 นางสาวพิยดา สมเภา วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
25 63473627 นางสาวสริดา อินทร์งาม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
26 63471531 นางสาวธนัญญา วังแสง วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)60
27 63474198 นางสาวอมรรัตน์ ชัยอำนาจ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
28 63472507 นางสาวพรรณภษา ยวงสอน วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
29 63470183 นายกฤษฎา สดชื่น วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
30 63470312 นางสาวกัลยา อยู่อินทร์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
31 63471166 นายณรงค์เดช ตรีอินทร์ทอง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)50
32 63473962 นางสาวสุมาลี อินเปี่ยม วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
33 63470169 นายกรวิชญ์ นงนวล วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
34 63472217 นางสาวปัญญาพร จันทร์บวร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
35 63472750 นางสาวเพ็ญพิชชา พุ่มเจริญ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
36 63474037 นางสาวอณิษฐา พรหมเศรณี วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
37 63472767 นางสาวภณิดา จำปาไทย วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
38 63523926 นายศรัณยู แหยมนาค วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
39 63521793 นางสาวธนัญญา เวชวิฐาน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
40 63520871 นางสาวชรัญญา อ้วนมาก วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
41 63521724 นางสาวธนภรณ์ ชูสิทธิ์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
42 63520710 นางสาวจุฑามณี ชมที วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
43 63521021 นางสาวญาณิศา วงศ์อุไร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
44 63524503 นางสาวสุพัชชา หนูเทศ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
45 63521380 นางสาวพิชามญชุ์ สิรกานต์กุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
46 63520970 นางสาวชุติกาญจน์ ทับสวัสดิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
47 63524640 นางสาวสุภาวดี บุญธรรม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
48 63522417 นางสาวบุษยมาส สิงหาบุตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
49 63520697 นางสาวจีรนันท์ ศรีสุวรรณ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
50 63524954 นางสาวอาทิตยา แพพะยอม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
51 63521748 นางสาวธนภรณ์ เยาวนาถ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
52 63520239 นางสาวกัญญารัตน์ น้ำพี้ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
53 63522479 นางสาวปนัดดา เเก่ข้างพลู วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
54 63521595 นางสาวทิพวรรณ คนซื่อ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
55 63522349 นางสาวบัณฑิตา คงมะกล่ำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
56 63524305 นางสาวสิรินธรรัตน์ วงศ์สวรรค์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
57 63520932 นายชัยพัฒน์ อมรนารา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
58 63523391 นางสาวรพีพรรณ จันทร์ใหญ่ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
 คณะสหเวชศาสตร์
59 63520826 นายชนะพล บุญพิมพ์ ทศ.บ.10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
60 63348208 นางสาวสิริกานต์ พรหมน้อย บธ.บ. (การเงิน)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)