รายชื่อนิสิต
รายวิชา001276 : Energy and Technology Around Us
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 62162614 นางสาวชยษา ภัทรคำพงศ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
2 62163338 นางสาวศุจินทรา หอมบุบผา วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
3 62163239 นางสาวศิณีนาฏ ราชเพียแก้ว วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
4 62163437 นายสหฤษฎ์ อำมะระ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
5 62160856 นางสาวชุติพร คชเวช วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
6 62163598 นายสุทธิพงษ์ มีสวัสดิ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
7 62162416 นายภัทรพงศ์ อินทรสูตร วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
8 63160466 นางสาวจันทร์ปรียา รุ่งรอด วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)10
9 62162348 นายภณภัทร จริยโกมล วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
10 62162218 นายสหภาพ เสเปี้ย วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
11 62160900 นายฐิติกร จูงวงษ์สุข วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
12 62161464 นายธีรทัต กิ่งรัก วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
13 62162270 นายพิสิทธิ์ โพธิ์พา วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
14 62162089 นางสาวพรกนก นิลม้าย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
15 62161013 นางสาวณัฐธิดา เอกตาแสง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
16 62161280 นายธนภูมิ โรจน์บุนส่งศรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
17 62161068 นายณัฐภัทร เพลินจิตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
18 62163505 นางสาวสิริวิมล พุ่มจร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
19 62160436 นางสาวจันจิรา ใจทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
20 63164495 นางสาวอาทิตยา นิยมถิ่น วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
21 63160497 นางสาวจิณห์นิภา จันทร์ลอย วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
22 63164433 นางสาวอริยาภรณ์ สุวิทชาญวรกุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
23 63164044 นางสาวสุธามาศ ฉิมจิ๋ว วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
24 63163719 นางสาวศิริพร กาญจนสุวรรณ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
25 62162157 นางสาวพัชรี สีสวย วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
26 63162842 นางสาวภัทรวดี เขียวไสว วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
 คณะเภสัชศาสตร์
27 62210599 นางสาวธนสรณ์ ปานมณี วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
28 62211503 นางสาวสิริกัลยา จันทร์สุกรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
29 62211459 นางสาวศุภาพิชญ์ สิทธิ วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
30 62211251 นางสาวรุ่งรวีวรรณ์ ด้วงเฟื่อง วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
 คณะวิทยาศาสตร์
31 62311159 นางสาวชนิกานต์ อินชัน วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
32 62316949 นางสาวรจนา รักษาคม วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
33 62314624 นางสาววลัยลักษณ์ รองทอง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
34 62310565 นางสาวกุลธิดา แก้วเจ็ดคำ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
35 62310329 นายก่อพงศ์ ขันสิงห์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
36 62312132 นางสาวทิพรัตน์ มาโพธิ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
37 62315249 นางสาวสมใจ สุขแท้ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
38 62316956 นายรัชชานนท์ จุ้ยกระยาง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
39 62314723 นางสาววิรัญชนา จิตอารีย์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
40 62311838 นายณัฐพงษ์ ศรีอาวุธ วท.บ. (เคมี)10
41 62316369 นายเอกภวิษย์ มังคละ วท.บ. (เคมี)10
42 62311463 นางสาวโชษิตา ศิตศิรัตน์ วท.บ. (เคมี)10
43 62315607 นางสาวสุชัญญา เสียงหาญ วท.บ. (เคมี)10
44 62314334 นางสาวรัฐติกาญจน์ โชตินิกร วท.บ. (เคมี)10
45 62311418 นางสาวชิษฐานันท์ จันตะสา วท.บ. (เคมี)10
46 62312422 นางสาวธนัญญา ศรีแสง วท.บ. (เคมี)10
47 62316093 นางสาวอริสรา พาอินทร์ วท.บ. (เคมี)10
48 62312842 นางสาวนวพร พุทธน้อย วท.บ. (เคมี)10
49 62314020 นางสาวภาสินี หาญแท้ วท.บ. (เคมี)10
50 62313665 นางสาวพิชญา โตเปลี่ยน วท.บ. (ชีววิทยา)10
51 62314150 นางสาวมัลลิกา อยู่เพชร วท.บ. (ชีววิทยา)10
52 62313917 นางสาวภัทรวดี หมอกเมฆ วท.บ. (ชีววิทยา)10
53 62315591 นางสาวสุจิตรา ทองคำ วท.บ. (ชีววิทยา)10
54 62312736 นายนนทิพัฒน์ พิบูลย์มณี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
55 62311678 นายณัฐกิตติ์ จิตนาธรรม วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
56 62313214 นายประนิวัฒน์ แก้วเสมอ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
57 62313160 นายปณิธิ ยอดนิล วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
58 63312131 นายธีรภัทร นรากรณ์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
59 62316185 นางสาวอัฐภิญญา ฦาชา วท.บ. (ฟิสิกส์)10
60 62311111 นางสาวชนากรณ์ เมณฑ์กูล วท.บ. (ฟิสิกส์)10
61 62312118 นางสาวทัสญภรณ์ ลานพลอย วท.บ. (ฟิสิกส์)10
62 62313092 นางสาวบุษราภรณ์ บุญญะตา วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
63 62312057 นายเดชาพล เขียวแก้ว วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
64 63311370 นายณัฐกิตติ์ เนินทอง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)50
65 63312438 นายนิธิศ ศรีแจ่มดี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)50
66 62312194 นายเทิดเกียรติ เทียนเงิน วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
67 62311012 นายชญานนท์ ใจดี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
68 62312200 นายธนกร รุจิกาญจนรัตน์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
69 62311647 นายณัฐกานต์ เสือแก้ว วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
70 63362419 นายธนกร คำเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
71 63367056 นางสาวสุภาวดี พันล้ำ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
72 63360927 นายจาตุรนต์ หลักแหลม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
73 62363202 นายนนทกร รุ่งจรัสศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
74 62363530 นายนิพพิชฌน์ เทวะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
75 62361321 นายเจษฎา น่วมประวัติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
76 63367568 นายอรรฆรัตน์ สืบศรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
77 63365328 นายรัชชานนท์ รอดแตง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
78 63362860 นายธีร์ทัต คำอุดม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
79 63361788 นางสาวณัฎฐินันท์ แรงขิง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
80 62363660 นางสาวบุณสิตา ปวงอาจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
81 60361323 นางสาวณัฐธยา นุชลา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
82 60363198 นางสาวพรรัตน์ แก้วบริบัตร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
83 60363617 นางสาวภัทรภรณ์ ยิ่งยืน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
84 60361538 นางสาวดาวเรือง ทนงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
85 60363921 นางสาวรสสุคนธ์ สิงห์ธนะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
86 60360128 นางสาวกรกนก ศิริรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
87 63366936 นางสาวสุนิกานต์ ทองสี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
88 63366110 นางสาวศศิภา พรหมลัทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
89 63367308 นางสาวอนุชศรา เฉลิมโชคอำนวย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
90 63362136 นายณัฐศิษฎ์ บำรุงไทย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
91 62365510 นายวงศกร สิงห์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
92 62363233 นายนพกร ถุงเวียง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
93 62366951 นายเสถียรพงษ์ มีสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)50
94 62365053 นายมนัญชัย โชติน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
95 62363578 นายนิรัตติศัย ทนุ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
96 62362786 นายธนวินท์ หล่อวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
97 62362335 นายณัฐวุฒิ นามวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
98 63364093 นายพยนต์ อินทร์โท วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
99 63364970 นายภูษิต แปงล้วน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
100 63360071 นางสาวกนกพรรณ มลฑาทิพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
101 63361092 นางสาวจิราภรณ์ ขวัญประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
102 63361870 นางสาวณัฐชา เเก้วเพ็ง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
103 63361047 นางสาวจิรวรรณ สื่อเฉย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
104 63360064 นางสาวกนกพร มลฑาทิพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
105 62364889 นางสาวเอกสุรีย์รวิ พ่วงบุใหญ่ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
106 62365800 นางสาววิชิดา นพรัตน์สุดากุล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
107 62367309 นางสาวอโรชา สระกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
108 62365077 นางสาวมนัสวี อยู่ครอบ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
109 62367170 นางสาวอภิชญา โลมปลา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
110 62367491 นางสาวอุบลรัตน์ ประกอบผล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
111 62365138 นางสาวมาริสา บุญจริง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
112 62362304 นางสาวณัฐมน โฮมเปือย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
113 62360799 นางสาวกุลิสรา นุจัตุรัส วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
114 62362021 นางสาวณัฏฐธิดา เครือราษฎร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
115 62360362 นางสาวกรวิภา คำเครือ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
116 62360386 นางสาวกฤตพร บุญจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
117 63363584 นางสาวเบญจมาศ พาหา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
118 63367223 นางสาวหทัยรัตน์ กว้างนอก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
119 63367513 นางสาวอรนาฎ สิงห์ทา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
120 63362631 นางสาวธนัชชา แสงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
121 63367643 นางสาวอริสา ขันรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
122 63364321 นางสาวพาณิภัค ขาวพรม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
123 63363386 นางสาวนารีรัตน์ ดีดำแดง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
124 63366752 นางสาวสุดารัตน์ สิงห์มณี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
125 62361413 นางสาวชญานิษฐ์ เลิศสถิตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
126 60362580 นางสาวบัณฑิตา สุขสมบูรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
127 63366431 นายสรวิศ สิทธิสุทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
128 63360491 นายกิตติทัต สร้อยมี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
129 62367682 นายสิทธิชัย อยู่มา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)50
130 62364407 นายพิทวัส เจนจบ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
131 62363783 นายปภพ พันเลิศพาณิชย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
132 62360454 นายกฤษขจร เพ็งเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
133 62362458 นายต่อเขต เจอหลวง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
134 62360478 นายกฤษฎิ์ สมศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
135 62360171 นายชินกิตติ์ บุญกองรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
136 62360942 นายเขตโสภณ เป็กเครือ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
137 60360357 นายกัลยกร นาแหลม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
138 60365291 นายสุบรรณ คำโสภา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
139 61364118 นายศุภกฤต รีเรียง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
140 63368213 นายสิทธิกร สร้อยสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
141 62360157 นางสาวปานวณี ทุ่งเจ็ด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
142 61360455 นางสาวเกศินี ณรงค์ศิริรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
143 61363722 นายวาทิต บุญนิธิ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
144 61363593 นางสาววรัญญา ลาวัลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
145 61360639 นางสาวจันทิมันต์ เป็นต้น วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
146 61364194 นางสาวศุภษร สนแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
147 61363760 นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
148 61360417 นางสาวกุลศิริ รุ่งบาง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
149 61363463 นางสาวริญญารัศมิ์ ศรีประสม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
150 63364314 นางสาวพาณิณี อุลปาทร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
151 61362671 นายปิยณัฐ สุวรรณวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
152 61364453 นายสิทธิศักดิ์ สิทธิ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
153 61361483 นายณัฐวุฒิ สิงหาบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
154 61360158 นายกฤศกร สุขนรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
155 61360837 นายเจษฎา สัธนะพรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
156 61361872 นายธนภูมิ สุทธาพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
157 61360813 นายเจตพล หม่องผัน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
158 61363876 นายวีรพล คำดิษฐ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
159 61360554 นายโฆสิต พงษ์ไพร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
160 61361933 นายธนัธชา แก้วไกรสร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
161 61365085 นางสาวอาชิรญาณ์ ยาสมุทร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
162 63365083 นางสาวมินตรา อินต๊ะยา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
163 63362020 นายณัฐภัทร กอคูณกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
164 63360750 นายคุณากร พาพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)50
165 63361825 นายณัฐกุล แก้วคง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
166 61365351 นายวรวัชร เถาะสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
167 63364901 นายภูเบศท์ จิวหานังกุล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
168 63364994 นายมงคลวัฒน์ ใสยอด วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
169 63364918 นายภูผา ชีพธำรง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
170 63364987 นายมงคล ซิมทิม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
171 63364604 นายภมรพล เสือนิล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
172 63364888 นายภูบดินทร์ กลิ่นกลั่น วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
173 62362601 นางสาวธนกร หลีเกษม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
174 63361740 นายณภัทร ทองแจ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)12
175 62366784 นางสาวสุธาวัลย์ อ่ำปาง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
176 62363653 นางสาวบุญศิตา โตหรั่ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
177 62363608 นางสาวนุชรดี หมื่นยงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
178 62365763 นางสาววารินี ทองดอนยอด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
179 61363302 นางสาวมณีรัตน์ โตเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
180 61363579 นางสาววรรณวิสาข์ ถิ่นไทยงาม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
181 61365047 นางสาวอักษราภัค ขันสาวะดี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
182 61365108 นางสาวอาภากร แป้นลาภ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
183 61365269 นายอิศวะ คิดนอก วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
184 61364774 นางสาวสุวิภา ทองอยู่ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
185 61361162 นางสาวฐิตาภา เนื่องเถื่อน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
186 61361100 นางสาวชุติมา บุญคุ้ม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
187 61362619 นางสาวปรีญา มะโน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
188 62361215 นางสาวจิราวรรณ นันฝั้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
189 62366333 นางสาวสตรีรัตน์ ผาสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
190 62362236 นางสาวณัฐนิชา บุญลาภ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
191 62361260 นางสาวจุฑามณี ชมไกล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
192 62361772 นางสาวชุติมา ศรีสุขใส วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
193 62366180 นายศิริศักดิ์ เงินคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
194 62366968 นายเสนีย์ เสวีวัลลภ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
195 62366760 นายสุทธิพงษ์ สุขสงคราม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
196 62361390 นายเฉลิมชัย บุญยปรารภชัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
197 62362014 นายณัฏฐกิตต์ สียะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
198 62360881 นายเกียรติศักดิ์ แก้วพิลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
199 62362762 นายธนวัฒน์ แสงพา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
200 63361580 นางสาวญาณิศา เสวียนวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
201 63361689 นางสาวฐิติยาภรณ์ พลแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
202 63360958 นางสาวจารุวรรณ ของดี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
203 63360224 นางสาวกฤติชญาภร นาคคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
204 63361238 นางสาวชฎาพร กุลมล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
205 62365565 นางสาวณัชชากัญญ์ จักปั่น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
206 62363943 นางสาวปัทมา วะลาสิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
207 62364049 นางสาวผกามาศ ใจคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
208 62365121 นางสาวมาริษา มาตรสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
209 62363981 นางสาวปาริชาติ พุ่มทับทิม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
210 62367422 นางสาวอาทิตยา ชูผกา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
211 62365497 นางสาวลินดา วงษ์จันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
212 62367293 นางสาวอรัญญา สร้างยศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
213 62365855 นางสาววีรดา ใจจาย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
214 62361826 นางสาวฐานวีร์ ชมภูมิ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
 คณะศึกษาศาสตร์
215 62413884 นางสาวศิรประภา ลดาวัลย์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
216 63412916 นางสาวพิมอักษร อิ่มศิล กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
217 62412306 นางสาวปณัฐฌา มหาวรรณ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
218 63412534 นางสาวปิยพร ช่วยบุญ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
219 63413913 นายเศรษฐพงศ์ จันทราพันธ์ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
220 62410951 นายชนินทร์ เบ้าทอง กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
221 63412312 นางสาวเบญญา คำสีแดง กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
222 62412726 นางสาวพรสวรรค์ หอมหวล กศ.บ. (เคมี)10
223 62413716 นางสาววิกาวี ศรีจันทร์ กศ.บ. (เคมี)10
224 62412139 นางสาวนันท์นภัส นวลผ่อง กศ.บ. (เคมี)10
225 62411897 นางสาวธิดารัตน์ แก้วภู กศ.บ. (เคมี)10
226 62410562 นางสาวจณิสตา จันทร กศ.บ. (เคมี)10
227 62411002 นางสาวชลธิชา คำทุม กศ.บ. (เคมี)10
228 62413631 นางสาววราทิพย์ มนต์รัตน์ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
229 62411903 นางสาวธิติพร กิติยะ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
230 62413488 นางสาวรุ่งนภา โพธิ์ศรี กศ.บ. (ชีววิทยา)10
231 62414454 นางสาวสุพิชญา เพชรไทย กศ.บ. (ชีววิทยา)10
232 62411354 นางสาวณัฏฐนิช อยู่สายบัว กศ.บ. (ชีววิทยา)10
233 62410647 นางสาวจารุวรรณ พุ่มพวง กศ.บ. (ชีววิทยา)10
234 62414126 นางสาวสายฝน มีดี กศ.บ. (ชีววิทยา)10
235 63413517 นางสาววริษรา ยาบูฮา กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
236 63412381 นางสาวประธานพร มูลเมือง กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
237 63413593 นางสาววาทินี ทองดี กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
238 63411711 นางสาวธัญชนก บุญมีสุโพธิ์ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
239 62413075 นางสาวภริตรา ขัติยศ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
240 63411872 นายธีรวัฒน์ ที่ระลึก กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
241 63411315 นายณัฐภูมิ ฉิมมุดฉา กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
242 62412627 นางสาวพนิดา ประสาทงาม กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
243 63410301 นายกิตตกานต์ คำเเถลง กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
244 63411056 นายฐิติกร สายสุจริต กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
245 63411827 นายธีรนัย ฉ่ำกมล กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
246 63410349 นางสาวกิตติยา กระตุฤกษ์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
247 62410791 นายจิราธร ทาสุวรรณ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
248 63411728 นางสาวธัญญลักษณ์ ปัทมคัมน์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
249 62411835 นายธเนศพล วงศ์ศิลา กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
250 62410630 นายจักรพันธ์ เหล่าเขตกิจ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
251 56412524 นางสาวปัณรส ธนะศรี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
252 62411705 นายธนกฤต ไชยมาตย์ ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
253 62360034 นายณัฐธยาน์ เครือแก้ว ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
254 62412566 นางสาวโปรดปราน วงค์สาม ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
255 62412108 นางสาวนัทธ์หทัย บัวริคาน ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
256 61473032 นางสาวสุจิตรา เทวีสิทธิ์ พท.ป.บ.10
257 61473025 นางสาวสุกัญญา วิสิฐศรีพานิชย์ พท.ป.บ.10
258 61472028 นางสาวพิชชาพร ศรีสุราช พท.ป.บ.10
259 61472141 นางสาวภัทรวดี จันทร์น้อย พท.ป.บ.10
260 61470475 นางสาวจิตราภรณ์ ทองดอนเกลื่อง พท.ป.บ.10
261 63473887 นางสาวสุพิชญา บุญศรี วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
262 63470725 นางสาวจิราพัชร พงษ์คำ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
263 63473801 นางสาวสุนันตรา สุขุมานันท์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
264 63473641 นางสาวสัจจพร ชมภูมิ่ง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
265 63473481 นางสาวศศิวิมล รางคำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
266 62523255 นางสาวรัตนากร ปรางค์สมจิตร์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
267 62521282 นายณัฐภัทร ศรีอักษร วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
268 62521626 นายธนินทร์ภัค ศรีเนตร วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
269 62523064 นายมนัสนันท์ ยาปัน วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
270 62520940 นางสาวชุลีพร สืบสาย วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
271 62521466 นางสาวทิตยาภา คงสัมฤทธิ์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
272 62520179 นางสาวกัญชพร ปั้นนาค วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
273 62522746 นางสาวพิชญา จันทโรจน์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
274 62521213 นางสาวณัฐณิชา เทียนสุข วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
275 62523972 นางสาวสไบทิพย์ ธงหนึ่ง วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
276 63523308 นางสาวมาทิกานต์ เกตุเมฆ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
277 63521717 นางสาวธนภร ประเสริฐสุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
278 62522449 นางสาวปิยธิดา เจริญศิลป์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
279 62522401 นางสาวปานทิพา พิมพ์ภักดิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
280 62524344 นางสาวสุภาวดี สอนง่าย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
281 63520925 นายชัยพฤกษ์ บุญส่ง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
282 62524641 นางสาวอนุศรา กรวยสวัสดิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
283 63521885 นางสาวธัญลักษณ์ คำวอน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
284 62524177 นางสาวสุชาวดี สันทารุนัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
285 63520284 นางสาวกัลยา กุ่นทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)50
 คณะทันตแพทยศาสตร์
286 62610313 นายปฐกานต์ วชิรัคกุล ท.บ.10
287 62610436 นางสาวพิมพ์พิศา ปันติ๊บ ท.บ.10
288 62610108 นายชนาธิป ขำเอี่ยม ท.บ.10
289 62610597 นายเอกดนัย อันปัญญา ท.บ.10
290 62610580 นายอัครวินท์ รัชตะสาคร ท.บ.10
291 62610450 นายภาณุวัฒน์ เอียกุล ท.บ.10
292 62610467 นายภานุวัฒน์ รัสสัยการ ท.บ.10
293 62610559 นายอธิคุณ วิวรวงษ์ ท.บ.10
294 62610016 นายกนกชัย ตลอดกาล ท.บ.10
295 62610184 นายเตชินท์ วงศ์สมุท ท.บ.10
296 62610092 นายฉันทวัฒน์ คล้ายสุบรรณ ท.บ.10
297 62610306 นายปกป้อง ฤทธิ์ขจร ตั้งใจ ท.บ.10
298 62610511 นายวริทธิ์ เดชะไกศยะ ท.บ.10
299 62610054 นายกิตติพงษ์ ชั่งภู่ ท.บ.10
300 62610061 นายคมกฤช บุญมาคำ ท.บ.10
301 62610504 นายวราวุธ เพ็งทอง ท.บ.10
302 62610269 นายนรภัทร สิทธิตัน ท.บ.10
303 62610085 นายเจตนันท์ เทียนสว่างกุล ท.บ.10
304 62610207 นายธนพล เล้าเจริญสกุล ท.บ.10
305 62610337 นายปริญญา รวมคำ ท.บ.10
306 62610078 นายคมกฤช บุญข่าย ท.บ.10
307 62610481 นายรัฐพล เพ็งคำ ท.บ.10
308 62610115 นางสาวชนิสรา ศิริวัฒน์ ท.บ.10
309 62610344 นางสาวปัณฑารีย์ กิจพ่วงสุวรรณ ท.บ.10
310 62610412 นางสาวพิชญาภา ตางจงราช ท.บ.10
311 62610351 นางสาวปัณณะระสี วชิรวัฒก์ ท.บ.10
312 62610030 นางสาวกัญญาณัฐ ทิพย์ถิระพงศ์ ท.บ.10
313 62610290 นางสาวบุญรักษา ฉิมชั้น ท.บ.10
314 62610405 นางสาวพิชชา ชีพอารนัย ท.บ.10
315 62610566 นางสาวอภิญญา แดงลา ท.บ.10
316 62610375 นางสาวปุณณภา ธัญญเจริญ ท.บ.10
317 62610238 นางสาวธัญญาอรอัณณ์ ชูลักษณะเดชา ท.บ.10
318 62610252 นางสาวธิญาดา อนันต์ศิลา ท.บ.10
319 62610399 นางสาวพันไมล์ เกื้อสกุล ท.บ.10
320 62610023 นางสาวกนกอร ฉัตรเกื้อกูลวงศ์ ท.บ.10
321 62610542 นางสาวสุพิชญา คงธีรภัทร ท.บ.10
322 62610528 นางสาวสิรีนน่า โชโลส ท.บ.10
323 62610474 นางสาวรัชนีกร คำลือ ท.บ.10
324 62610153 นางสาวฐิติอาพร ศิริสวัสดิ์ ท.บ.10
325 62610603 นางสาวเอม ฤทธิ์วิรุฬห์ ท.บ.10
326 62610047 นางสาวกัญญาพัชร สุดพิมศรี ท.บ.10
327 62610160 นางสาวณัฐชตา ล้อชัยเวช ท.บ.10
328 62610245 นางสาวธัญวรัตน์ พูลพร ท.บ.10
329 62610320 นางสาวประพิณพร ศรีสว่าง ท.บ.10
330 62610368 นางสาวปุณณภา กระแสร์ตานนท์ ท.บ.10
331 62610146 นางสาวญาตาวี พรหมมิ ท.บ.10
332 62610191 นางสาวทัชนิกา ขันจันทร์ ท.บ.10
333 62610221 นายธัชชัยภูเมศ รฐารุ่งชัยโชคนิธิ ท.บ.10
 คณะสหเวชศาสตร์
334 62660554 นายชาคริต ถวิลถึง ทศ.บ.10
335 62660462 นายชลชาติ เเสนคำ ทศ.บ.10
336 62661063 นางสาวธีมาพร สงหนู ทศ.บ.10
337 62661599 นางสาวพินทุณิชา รอดแก้ว ทศ.บ.10
338 62660592 นายชินวัฒน์ สุรินทร์ไชย ทศ.บ.10
339 62660172 นางสาวกัญญาภัค หล่อเทียนชัย ทศ.บ.10
340 62661728 นายภูวเนศวร์ อ้ายเปี้ย ทศ.บ.10
341 62662091 นายศรัณย์ โมลา ทศ.บ.10
342 61662436 นางสาวออมทอง เทียนขาว วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
343 62661407 นางสาวปัญญวีร์ ยะรี วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
344 62522418 นางสาวปานฝัน ปานกลิ่น วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
345 62661223 นางสาวนิภาพร ตะเอกา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
346 62661490 นางสาวพนิดา ปัญญาวงค์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
347 62660196 นางสาวกิจฐมนตรา ทองชั่ง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
348 62660691 นางสาวณภัชนันท์ สะอาด วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
349 62661087 นางสาวธีราภรณ์ จีนยี่ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
350 62662787 นายชัชวาลย์ บำเพ็ญเชาว์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
351 62662497 นางสาวสุภาวดี พลวัชรินทร์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
352 62662022 นางสาววาลาสิณี แสงไทย วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
353 62662503 นางสาวสุภาวดี อะคะเส วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
354 62662848 นางสาวทิพย์อัปสร บูรณจารี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
355 62662039 นายวิชญ์ภาส พัฒนเจริญ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
356 62660684 นางสาวฐิติวรดา ติณะคัด วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
357 62661285 นางสาวปฐมาวดี ดอนพนัส วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
358 62661896 นางสาวลัดดาวรรณ คีรีธีระกุล วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
359 62661148 นายนราทิตย์ จันแรง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
360 62661957 นางสาววรัชยา สิทธิ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
361 62661629 นายพีรณัฐ ผู้รุ่งเรือง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
362 62660011 นางสาวกชกร บังเอิญ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
363 62662350 นางสาวสิรินันท์ จันทร์ยวง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
364 62660622 นางสาวมารตี บุญเมือง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
365 62661513 นางสาวพรพิสุทธิ์ โฉมสุข วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
366 62660349 นางสาวจุฑามาศ ม่วงบ้านยาง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
367 62660769 นางสาวณัฐชา ทองก้อน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
368 62661872 นางสาวลดามณี เชื้อดี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
369 62661711 นางสาวภูริดา เบ้าเจริญ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
370 62661612 นางสาวพิมวรีย์ ดวงเงา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
371 62660240 นางสาวจันธิมา เกตุมิ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
372 62661209 นางสาวนิธิพร เกตุแก้ว วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
373 62660417 นางสาวชนัญธิดา อ่อนกาสินธุ์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
374 62662329 นายสิทธิชัย ชินบุตร วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
375 62660844 นางสาวณิชมน ฉวีนวล วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
376 62661001 นางสาวธมลพร ปิยะนันท์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
377 62661650 นางสาวภัชญา กงบังเกิด วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
378 62661315 นางสาวปนัดดา แก้วน้อย วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
379 62662428 นางสาวสุพรรษา มาดี วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
380 62661292 นางสาวปณิดา เขียวทับทิม วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
381 62661520 นางสาวพรวดี ยอดเมือง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
382 62661995 นางสาววริศรา เดชสำเภา วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
383 62524818 นายอัฏฐวิชช์ สิงห์กสิกรรม วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
384 62660097 นายกฤตนัย อินทโชติ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
385 62662053 นางสาววิชุดา บรรลือ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
386 62660189 นางสาวกันธิชา จูเปรมปรี วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
387 62662299 นายสรวิชญ์ บุตรฟองคำ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
388 62662824 นายวัชรากร ละครจุ่น วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
389 62660974 นายธนวัฒน์ ต่ำจันทร์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
390 62662077 นายวิรัช ฉันทพานิช วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
391 63710623 นายณัฐการ สิริธัญกิจ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
392 63711767 นายเรวัต เอมโอด ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
393 59711297 นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง ผลพัฒนกุล สถ.บ.40
 คณะนิติศาสตร์
394 63190531 นายจิรพัส ทับมีบุญ น.บ.10
395 63190678 นายเจษฎา ทองสถิตภู น.บ.12
396 63192061 นางสาวพิจิตรา สุขอร่าม น.บ.10
397 63190562 นางสาวจิราวรรณ ศรีจันทร์ น.บ.10
398 63190388 นางสาวเกวลิน อุ่นเรือน น.บ.10
399 63193013 นางสาวศศิธร เครือทิพย์ น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
400 62260563 นายคมสัน เจตตะพันธ์ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
401 62265315 นายสามารถ ศรีกีรติการ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
402 62265124 นายศุภกร มั่นภักดี ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
403 62265865 นายอนุสิกข์ วิชิตไพรบูรณ์ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
404 62260730 นางสาวจิตติมา ปาทาน ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
405 62260266 นางสาวกษฎาภรณ์ ก๋าคำ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
406 62260044 นางสาวกนกพิชญ์ จิตอาษา ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
407 62266183 นางสาวอิศริยา มีอ่อน ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
408 62261560 นางสาวณฐพร พิบูลสถิตรัตน์ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
409 63263433 นางสาวพัชลัดดา วรรณบุตร ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
410 63343678 นายธีรพัฒน์ หล้าสุก นศ.บ.10
411 63244104 นางสาวฐิตาพร เขียวเรือง นศ.บ.10
412 63341698 นางสาวชลธิชา วรรณพัฒน์ นศ.บ.10
413 63348499 นางสาวสุนันทา ศรีนวล นศ.บ.10
414 63342756 นายณัฐวุฒิ อุปแก้ว นศ.บ.10
415 63341551 นางสาวชนิดาพร อุ่นตาน้อย นศ.บ.10
416 63348048 นางสาวสรณ์สิริ วงษ์มามี บธ.บ. (การเงิน)10
417 63348208 นางสาวสิริกานต์ พรหมน้อย บธ.บ. (การเงิน)10
418 63347911 นางสาวศุจีภรณ์ แพงย้อย บธ.บ. (การเงิน)10
419 63343975 นางสาวนัฐสุดา กลิ่นษร บธ.บ. (การเงิน)10
420 63343999 นายนัทธพงศ์ ทองเพชร บธ.บ. (การเงิน)10
421 63348598 นางสาวสุพรรษา คำเลิศ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
422 63348437 นางสาวสุดารัตน์ บุญทศ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
423 63346273 นางสาวเนตรณิชา ศรีวงค์พรรณ ศ.บ.10
424 63349441 นางสาวอารียา เพชรกันหา ศ.บ.10
 คณะสังคมศาสตร์
425 63243473 นางสาวสุมินตรา นำฟู วท.บ. (จิตวิทยา)10
426 63243985 นางสาวขวัญชฎา จามรพิทักษ์พันธ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
427 63242056 นายปุณณภัทร พุทธภูมิ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
428 63241059 นางสาวณัฐชา ไป๋สกุล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
429 63243794 นางสาวอารียา พงศ์พจมาน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
430 63241004 นางสาวณัฏฐนันท์ สิทธิสุนทรพูน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
431 63240953 นางสาวณัชฌาวี ใจเอิบ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
432 63240663 นายชนินทร์ เพ็ชร์สว่างเกิด ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
433 63241394 นายธวัชชัย อรรถโสภา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
434 63243749 นางสาวอาทิตยา ยกตระกูล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)