รายชื่อนิสิต
รายวิชา301331 : Industrial Work Study
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 60362573 นายบัณฑิต บุญประสพ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
2 62362311 นางสาวณัฐวดี มีแสง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
3 59365513 นายศิวพักตร์ เอมอยู่ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
4 60362115 นายธัญพิสิษฐ์ นพกาศ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
5 62363868 นายปริญญา บุญมี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
6 62363806 นายปรมี ขันธุแสง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
7 62363387 นายนฤพนธ์ อินทำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
8 62362823 นายธนากร สายแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
9 62364605 นายพุฒิพงศ์ อินขุนทด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
10 62367156 นายอนุสรณ์ แสงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
11 60363273 นางสาวพัชรมัย โต๊ะเหลือ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
12 62362717 นางสาวธนพร ปิ่นล่ม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
13 62363608 นางสาวนุชรดี หมื่นยงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
14 62366784 นางสาวสุธาวัลย์ อ่ำปาง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
15 62362878 นางสาวธนาพร บัวกลอย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
16 62366661 นางสาวสิริวรรณ อ่อนศรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
17 62363653 นางสาวบุญศิตา โตหรั่ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
18 62363615 นางสาวเนตรดรุณี โสฬส วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
19 62365183 นางสาวยลดา สายบุญยง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
20 62366555 นายสิรภพ ศุภกฤตกำธร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
21 62366340 นางสาวสไบทิพย์ นุวรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
22 62366470 นางสาวสายใจ ฮุยสระเกตุ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
23 62365343 นายรัตนชัย ปานหมอยา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
24 62365367 นางสาวรัตนาภรณ์ ฉินเช้า วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
25 62365671 นายวรายุทธ ครูบา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
26 62365763 นางสาววารินี ทองดอนยอด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
27 62363134 นายธีรภัทร เดชสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
28 62360515 นายกษม จันทร์เงียบ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
29 62361642 นายชัยวัฒน์ กรรณิกา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
30 62366159 นายศิริรัตน์ กองวิเชียร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
31 62366142 นางสาวศิริพร หนูตา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
32 62365947 นางสาวศรสวรรค์ เฉลิมอัด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
33 62360904 นายขจรเกียรติ แสงแดงชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
34 62360935 นางสาวขวัญชีวา พันธุ์รัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
35 62361147 นางสาวจิรัฐติกานต์ น้อยทิม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
36 62361239 นางสาวนิชาภา ดีพรมมา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
37 62362601 นางสาวธนกร หลีเกษม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
38 62364841 นายภาคิน เเซ่เต็ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)