รายชื่อนิสิต
รายวิชา001276 : Energy and Technology Around Us
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
1 65380626 นายธรรม์ธรรศ เหล่าณัฐวุฒิกุล วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
2 64381099 นางสาวปนิตา มูลสม วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
3 64380900 นายนฤวร ศิริตา วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
4 64381426 นายพีรณัฐ ด้วงฉุน วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
5 64381587 นางสาวเรวดี สิงห์รักษ์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
6 64381945 นางสาวอนันตญา หามา วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
7 64381907 นางสาวสุปรีญา แก้วบัวดี วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
8 64381532 นางสาวรัชพร เรือนแก้ว วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
9 64382089 นางสาวขวัญแก้ว อยู่คง วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
10 64381501 นางสาวเยาวพา ทองใบ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
11 64381648 นางสาววรัญญา โสมา วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
12 64382065 นางสาวอารียา ขวัญเงิน วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
13 64381891 นางสาวสุนันทา รอดบาง วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
14 64380450 นางสาวชลธิชา รักหาญ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
15 64380344 นางสาวจิรัชญาณ์ ถิ่นศรี วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
16 64380429 นางสาวชนัญชิดา พบร่มเย็น วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
17 64381310 นางสาวพรรณภัทร รวบเครืออยู่ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
18 64380511 นางสาวฐิติพร อินกลั่น วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
19 64381389 นางสาวพิมพ์ชนก หอมละออ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
20 64380139 นางสาวกนกนภา แสงกล้า วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
21 64380641 นางสาวณิชากร น้อยพันธ์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
22 64381006 นางสาวนิธิพร กันทะวงค์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
23 64380320 นางสาวจิรภิญญา ขัดสี วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
24 64380917 นางสาวนัฐฌา ทำสมใจ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
25 64380375 นางสาวจิราวรรณ จันทร์นิ่ม วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
26 64381174 นางสาวปิยธิดา จันทรา วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
27 64381440 นางสาวภัทรวดี สร้อยทอง วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
28 64381082 นางสาวปนัดดา ถิ่นฐาน วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
29 64381297 นางสาวพรนภัส สิงห์กวาง วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
30 64380993 นางสาวน้ำทิพย์ ปิ่นจุไร วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
31 64381464 นายภูวฤทธิ์ กมลสินธ์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
32 64381457 นางสาวภาวิณี ชมภู วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
33 64381747 นางสาวศรัญญา พุทธวงค์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
34 64381563 นางสาวรุ่งฤดี เหิงคำแก้ว วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
35 64382058 นางสาวอารียา มีวงศ์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
36 64381716 นางสาววิชุดา แก้วมิตร วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
37 64381556 นางสาวรัตนวดี ยะยอง วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
38 64381839 นางสาวสุกัญญา พนมพจน์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
39 64380405 นางสาวชนม์นิภา มหาวัน วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
40 64381846 นางสาวสุชัญญา จันรักษา วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
41 64381198 นางสาวปิยะณัฐ อ่องดา วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
42 64381327 นางสาวพรวดี แดงดี วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
43 64381471 นางสาวมานิตา วงแก้ว วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
44 64381235 นางสาวผุสดี มาเสม วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
45 64381204 นางสาวปิยะธิดา อินต๊ะล้อม วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
46 65380640 นายธันยวิชย์ มั่นหมาย วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
47 65163793 นางสาวอลีนา ชอบธรรม วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
48 65161645 นางสาวนริศรา สุขมะลัง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)60
49 65161461 นายธรรมรัตน์ พลเหิม วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
50 65161867 นางสาวบัณฑิตา ภู่จุ้ย วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
51 65162772 นางสาวรัชนีกร สร้อยสุวรรณ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
52 65162451 นางสาวภราพร น้อยแดง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
53 64162094 นางสาวเบญญทิพย์ เดือนดาว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
54 64164166 นางสาวอังค์วรา ไชยสลี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
55 62161914 นายปริญญา กล่อมเสือ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
56 62164083 นายตะวัน คำนิล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
57 65163359 นายสิทธิพงษ์ ต้อยมาเมือง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
58 64160212 นายก้องกิดากร สาจักร วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
59 65164103 นางสาวพรธีรา สิงห์โต วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
60 64161813 นางสาวนราทอง ศรีใจแก้ว วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
61 64164197 นายอัศวิน หาญบูรณรักษ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
62 64163374 นางสาวศิริกุล ถนอมผล วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
63 64161349 นางสาวณัฐมล แสงรูญ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
64 64162933 นางสาวรุ่งฤดี ช่องขันปอน วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
65 64161479 นางสาวทิพย์รัตน์ ชูเมือง วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
 คณะเภสัชศาสตร์
66 63210703 นางสาวปภัทสร สะเดา ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
 คณะวิทยาศาสตร์
67 64312086 นายธนกฤต นิรัติศัย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
68 65314966 นายศุภณัฐ พลกลาง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
69 65240999 นายชาคริต ภักดีโต วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
70 62244617 นายเสกสรรค์ ปฏิสนธิ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
71 65315048 นางสาวสโรชา ลีทอง วท.บ. (ชีววิทยา)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
72 62365169 นางสาวเมทินี ปี่แก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
73 61362046 นางสาวธันย์ชนก ผิวอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
74 62360836 นางสาวเกวลิน มณีวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
75 62364636 นางสาวเพ็ญนภา กันทะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
76 61160598 นายณฐนนท์ กิตติปรีชา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
77 65363377 นายพลวัต หลวงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
78 62361505 นางสาวชลธิชา วิหาระธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
79 62363097 นายธีรภัทร์ ตามวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
80 62366531 นายสิทธินนท์ สุยะตุ่น วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
81 62364261 นายพัทธดนย์ อิ่มคำ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
82 62367538 นายเอกบุรุษ ปะทิ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
83 62363295 นายนภัสรพี ปรุงศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
84 61360257 นายก้องภพ บุญสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
85 62363905 นายปวรุตม์ เส็งหะพันธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
86 62362670 นายธนดล วงษ์น้อย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
87 61311891 นายทองพูน ทองคำ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
88 62362755 นายธนวัฒน์ ผาเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
89 62362939 นายธรรมลักษณ์ โกระวิโยธิน วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
90 62361116 นายจิรโชติ ศาลางาม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
91 62365596 นางสาววรรณศิริ แซ่อึ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
92 62364346 นางสาวพิชชาภา จันทร์เหมย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
93 61362206 นางสาวนภากัณรวี สุขเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
94 62365442 นางสาวเรณุกา นาลงพรม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
95 62366937 นางสาวสุวัจนี ต่อสนิท วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
96 62363547 นางสาวนิภาวรรณ ทองคำ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
97 62362809 นางสาวธนัชพร ปรารถนา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
98 65361250 นายฑศธรรม ท้าวยศ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
99 62367071 นายอดุลวิทย์ ผาเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
100 62362571 นายทิวัตถ์ ศรีชามก วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
101 62364315 นายพันธุ์เลิศ แสวงรุจน์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
102 62360829 นายเกรียงไกร ใจมี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
103 62366494 นายสิงห์สกล ศรีวิชัย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
104 62362533 นายทัศดนัย ทาสี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
105 62360713 นายกิตติพงค์ ปัญชัยยา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
106 62361710 นายชานนท์ จิตต์ถือ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
107 62361246 นายจีรศักดิ์ จรแจ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
108 62364872 นายภาณุพงษ์ เลิศคำ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
109 62366449 นายสหัสวรรษ สมกุล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
110 64367536 นางสาวชลลดา อุ่มแสง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
111 65362363 นายนนทวัฒน์ วิจิตรวาริน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
112 65363919 นายภูเบศวร์ มาเสม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
113 61363906 นายเวทิศ ชากำนัน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)40
114 64367666 นายกวีวัฒน์ ชาญเดช วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
115 65365890 นายณัฐภัทร แก้วพิมพ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
116 65365746 นายกิตติพิชญ์ คำเภา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
117 63361702 นายณธกร เอี่ยมละออ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
118 58364227 นายต้นตระกูล มากจุ้ย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
 คณะศึกษาศาสตร์
119 63410448 นางสาวขวัญสิริ รักษา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
120 63413241 นางสาวรัตนากร สอนคุ้ม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
121 65411344 นางสาวธัญญา ฤทธิ์เทพ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
122 65410040 นางสาวกนกพร ศิริวัฒน์ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
123 65410323 นางสาวเกวลิน บุญรอด กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
124 65410538 นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วมณี กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
125 65410552 นางสาวเจตนิพิฐ เกตุแก้ว กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
126 65411498 นางสาวนภลักษณ์ สุกุนา กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
127 65411375 นางสาวธันย์ชนก คงเพชรศักดิ์ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
128 65413256 นายสุรศักดิ์ อิ่มวงษ์อ้น กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
129 65411610 นางสาวนันท์นภัส คุ้มสุด กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
130 65412174 นายพระนคร มีสุข กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
131 64414322 นางสาวอรจิรา บุญส่ง กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
132 64414476 นางสาวอารีรัตน์ อดุลยรัตนพันธุ์ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
133 65412877 นางสาวศศิธร ภูดวงจิตร์ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
134 64410072 นางสาวกรพินท์ ไพศาลศักดานุภาพ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
135 64413158 นางสาวรุจิรา ปัญญาแดง กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
136 64412533 นางสาวพัชรินทร์ เเก้วนอก กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
137 65410965 นายณัฐนันท์ ปรีชาวนา กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
138 65410569 นายเจษฎา ป้อปาลี กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
139 65411412 นายธีรภัทร์ ผาไข กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
140 65412037 นายพงษ์พิสิทธิ์ เสมาทอง กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
141 65410170 นายกฤตพล มีศิลป์ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
 คณะแพทยศาสตร์
142 65460106 นางสาวกัญญาภัทร เมฆมล พ.บ.10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
143 64472445 นางสาวปภาวรินทร์ ทับสิงห์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
144 64475057 นางสาวธนิดา คงวังทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
145 64474074 นางสาวศุจินธรา วงค์บุตรดา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
146 65471966 นางสาวปิยมาศ อั้นใจ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
147 64474975 นางสาวไอริน เอี้ยวงามดี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
148 64315179 นางสาววรรณภา แก้วกลม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
149 65470839 นางสาวฐิติมา วงษ์นุ่ม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
150 64473824 นางสาววิลาสินี นาคท่าโพ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
151 65470518 นางสาวเจนจิรา เตรียมอ้าย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
152 64474845 นางสาวอัญชลี โพธิ์เข็ม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
153 64474944 นางสาวอินทุอร โอบรี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
154 64475026 นายคมเพชร ภู่ระหงษ์ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
155 64474159 นายสพล ทองมูลไพร ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
156 64473947 นางสาวศศินภา เดื่อคำ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
157 64473107 นางสาวเพชรลดา ทองอิ่ม ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
158 64471493 นางสาวณัฐวดี สุจรัสสมบูรณ์ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
159 64474388 นางสาวสุดาพร ไวว่อง ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
160 64475040 นางสาวดวงกมล หารเวียง ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
161 64475187 นางสาววรรวิษา คำทิ้ง ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
162 64475163 นางสาววรรณิดา คำทิ้ง ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
163 64472537 นางสาวปรียาภัทร ตันยศ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
164 64473930 นางสาวศศิณัฐ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
165 64473671 นางสาววรดา พรหมอยู่ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
166 64474289 นางสาวสิราวรรณ มิยา ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
167 64474906 นางสาวอารียา มะเราะ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
168 64475231 นางสาวสุภัสสร กิติรุ่งรวี ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
169 65471225 นายธนทัต พิณศิริ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
170 65472949 นายวรากร วงษ์อยู่น้อย ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
171 65473250 นายศุภวิชญ์ จูเที่ยง ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
172 65473106 นายวีรภัทร์ รักถึง ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
173 65470365 นางสาวจิดาภา วิชาพร ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
174 65470532 นางสาวฉัตรสุดา คงน้อย ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
175 65470433 นางสาวจิราภรณ์ แก้วทรัพย์ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
176 65470303 นางสาวจรรจนา คำแว่น ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
177 65471287 นางสาวธนาภา สวยสม ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
178 65471669 นางสาวเบญจรัตน์ พูนโพธิ์ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
179 64475194 นายวัชรชัย จันทวรรณ์ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
180 64471462 นางสาวณัฐมน วงศ์ยะ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
181 64475101 นางสาวปรียานุช อุ่นพรม ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
182 64474005 นางสาวศิริกาญจณ์ เหล่าสุขไพศาล ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
183 64470342 นางสาวกัลยา เมืองสันเทียะ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
184 64475095 นางสาวปภาวี ขันฟอง ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
185 64475217 นางสาวศิรินทิพย์. บุญยัง ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
186 64475149 นางสาวมณฑิตา ดอกบัว ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
187 65470266 นางสาวเกสรา สังวรขันตี ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
188 65473694 นางสาวเสาวคนธ์ ยวนยี ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
189 64474326 นางสาวสิริอร คงสม วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
190 62521930 นางสาวนรีรัตน์ รัตนอนันต์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
191 65523603 นางสาวสุนิษา เครือเนตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
 คณะสหเวชศาสตร์
192 65661268 นางสาวเนตรทราย เกตุบุตร วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
193 65661770 นางสาวภคพร กองฟั่น วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
194 65660698 นางสาวณัฐชริกานต์ จันทราช วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
195 64662853 นางสาวสุพิชชา แสงแก้ว วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
196 65662012 นางสาวรัชฎาพร สิงห์ทองหอม วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
197 64660972 นางสาวณิชาพัชร์ พงษ์พานิช วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
198 64663072 นางสาวอัญชิตา เกตุเถื่อน วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
199 64661856 นางสาวพรรณธิภา เบ็ญจรัตน์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
200 64662006 นางสาวพิมพ์นารา วงศ์ชัย วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
201 64662174 นางสาวภารดา ศรีสุทธิสัมพันธ์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
202 64661948 นางสาวพิชญ์สินี ภคินพิตรพิบูล วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
203 64660118 นางสาวกมลวรรณ ม่วงทอง ทศ.บ.10
204 64662419 นายวรินทร อังศุรจิต ทศ.บ.10
205 64662518 นางสาววาสนา รินทะรึก ทศ.บ.10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
206 61710458 นางสาวณัฐณิชา ปั้นพุ่มโพธิ์ สถ.บ.10
207 63711699 นายเมธา เกตุอ่อน สถ.บ.10
208 63712030 นายสุทธิพงษ์ สังวร สถ.บ.10
209 64712480 นายอโนชา ทองชาติ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
210 64710059 นางสาวกมลทิพย์ ดาบลี ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
211 64711124 นางสาวธิติมา สกุลรักษ์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
212 64710981 นายธนบดี พันธุ์เวช ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
213 64712244 นางสาวศุภชา ศรีภูธร ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
214 64710318 นางสาวจีรนันท์ กิ่มสร้าง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
215 64711063 นางสาวธมลวรรณ มีชื่อ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
216 64710226 นางสาวเกิดศิริ สลีวงศ์ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
217 64711032 นางสาวธนสิริ แต่งตัว ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
218 62712444 นายเอกสิทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
219 64711056 นายธนาการ ภักดีวงศ์ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
220 62710839 นายธนวุธ จำบุญมา ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
221 64710721 นายณัฐชนน เนียมประเสริฐ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
222 63263648 นายพีรพล โพธิ์จันทร์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
223 64711865 นายภุชงค์ แพเจริญ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
 คณะนิติศาสตร์
224 65193295 นายอัสลาม พรหมจิตต์ น.บ.10
225 65193110 นางสาวสุภัทรา แจ้งต่าย น.บ.10
226 65192427 นางสาวมนัสนันท์ โมลา น.บ.10
227 65190591 นายเธียรวิชญ์ พิลึก น.บ.10
228 65191369 นายธนวัฒน์ เมฆพัฒน์ น.บ.10
229 65191383 นายธนา ชัยเฉลิม น.บ.10
230 65191598 นางสาวนันธนาภรณ์ คณาวิมล น.บ.10
231 65191376 นางสาวธนัตดา เตชะลู่ น.บ.10
232 65191550 นางสาวนันทกานต์ พันธุ์เอี่ยม น.บ.10
233 65191901 นายปวเรศ ดวงแก้ว น.บ.60
234 65192809 นายศิริ ทรัพย์ปฐวีกุล น.บ.10
235 65240326 นางสาวกิติญาลักษณ์ เอื้อเฟื้อพันธ์ น.บ.10
236 65191093 นายณัฐพร อุกอาจ น.บ.10
237 65190355 นายเกียรติศักดิ์ บ่วงเพ็ชร์ น.บ.10
238 65190058 นางสาวกนกวรรณ ลิ้มทองสุข น.บ.10
239 65190508 นางสาวจิตติยาภรณ์ ชุ่มใจ น.บ.10
240 61192834 นายสุกิจ แป๊ะเอี่ยม น.บ.40
241 62190860 นายธนพรรดิ์ ไพบูลย์ น.บ.10
242 61192339 นายวรายุ อภิสิทธิ์นิรันดร์ น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
243 62266503 นายกฤตธวัฒน์ ศิริพัฒน์พงศ์พร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
244 64260769 นางสาวจีรนันท์ เเจ่มสุวรรณ์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
245 64262145 นายนิพิฐพนธ์ สุริยะ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
246 64264958 นางสาวอภิชญา อุ้ยเจริญ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
247 64262848 นางสาวพัชรพร อบรม ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
248 64262770 นางสาวพรไพลิน งามนิล ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
249 64264095 นายศรายุทธ จันทร์เพชร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
250 62266138 นางสาวอารีรัฐ ธิปันแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
251 64263388 นางสาวภูมิพัฒน์ จงชาญสิทโธ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
252 64261155 นางสาวฐิติรัตณ์ ตุรงค์เรือง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
253 64260127 นางสาวกรรณิการ์ เดชพรม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
254 64265016 นางสาวอรนุช ชัยมงคล ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
255 64264583 นางสาวสุจิตรา นพคุณ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
256 64264422 นางสาวสารินยา บุ้งทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
257 65265398 นางสาวนันทพร วันสา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
258 64263913 นายวศิน เพ็งบุญ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
259 64263562 นายเมธาสิทธิ์ เสือเอี่ยม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
260 62265827 นายอธิป วันทัศน์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
261 64264927 นางสาวอภิชญา ทาแกง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
262 64265368 นายชวกร ภูถาวร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
263 64264538 นางสาวสิริวรรณ วงษ์ช้าง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
264 64262374 นางสาวปภาดา มั่นพุ่ม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
265 64265351 นายจิระศักดิ์ บรรพต ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
266 64263333 นางสาวภานุมาส พงค์สวัสดิ์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
267 64261209 นางสาวณัจตินันท์ อินทอน ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
268 64263548 นางสาวเมขลา เสดา ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
269 64262442 นางสาวปวีณ์สุดา นิลน้อย ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
270 64260790 นางสาวจุฑามาศ ศรีแก้ว ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
271 64264668 นางสาวสุนันทา แถมสุข ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
272 64262428 นายปริญญา แก่นทอง ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
273 62342344 นางสาวณัฐวิภา ศรีนวล ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
274 65345830 นางสาวมลธกานต์ ปีบ้านใหม่ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
275 64343011 นายธนพัฒน์ พุฒใจกล้า ศ.บ.10
276 65348633 นายภวินท์ อติกรจุฑาศิริ ศ.บ.10
277 64342052 นางสาวฐิติกานต์ ดำจ่าง ศ.บ.10
278 65347865 นางสาวสุภาวิดา ตะยุทธ ศ.บ.10
279 65347674 นางสาวสุธิดา โหวดสูงเนิน ศ.บ.10
280 65347247 นายศุภวิชญ์ แสนลี ศ.บ.10
281 65346561 นายวัศพล เดชขุนทด ศ.บ.10
282 62348940 นางสาวอาทิตยา ศรีคง ศ.บ.10
283 65346028 นางสาวรพีพรรณ อุดชาชน ศ.บ.10
284 65345762 นางสาวมณีรัตน์ ภู่พูล ศ.บ.10
285 65346905 นางสาวศรสวรรค์ กูบขุนทด ศ.บ.10
286 65344826 นายพชร พรหมสุข บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)10
287 65343072 นายธนภูมิ นุชแม้น บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)10
288 65346196 นายเลิศภพ จรัสดาราแสง บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)10
289 65347278 นางสาวศุภาพิชญ์ ธนิตย์ธีรพันธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)10
290 65342174 นางสาวณัฏฐนันต์ ร่วมทอง บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)10
291 65342242 นางสาวณัฐชยา แสนวงษ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)10
292 65345571 นางสาวภัทรากานต์ วงศ์คำ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)10
293 65343720 นางสาวนมิดา วรสาร บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)10
294 65344727 นางสาวเปมิกา ยุทธศิลป์เสวี บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
295 65346080 นายรัฐภูมิ บุญญาวงศ์ บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
296 65343058 นายธนภัทร จันทร์กล้า บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
297 65344796 นายพงศ์นิธิศ ผิวอำพันธ์ บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
298 65342754 นางสาวทักษพร บูระพา บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
299 65346462 นางสาววริศรา หอมแก่นจันทร์ บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
300 65341412 นายเจษฎาภรณ์ ศรีเดช บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
301 65342129 นางสาวณรินทร์ทิพย์ ศุภกนิษฐถวิล บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
302 65342013 นางสาวฐิติรัตน์ ภู่ประเสริฐ บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
303 65340651 นายกิตติธัช เกษมสิน บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
304 65347254 นายศุภเสกข์ หาญกำธร บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
305 65344284 นายปภาวิน รักประกิจ บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
306 64345053 นางสาวพรวิชา คำภักดี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
307 64345640 นายพีรดนย์ เดชวิไชย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
308 64344018 นายนิพัฒณ์ เเดงทุ่ง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
309 64342885 นางสาวทิพกัญญา แสนสอ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
310 64345923 นางสาวภัทราภรณ์ สิทธิ์ขุนทศ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
311 64345404 นางสาวพิชชาพร ชลวิสุทธิ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
312 64345039 นางสาวพรรณิภา จันทะแก้ว นศ.บ.10
313 64340973 นายจักรภัทร เชียงทิพย์ นศ.บ.10
314 61341645 นายชัชพล ติดผาย นศ.บ.10
315 64345480 นายพิชญุตม์ พึ่งจันทร์ นศ.บ.10
316 64347668 นายศุภกิตต์ เกตุตะมะ นศ.บ.10
317 64342724 นางสาวดลพร ขันทธรรม นศ.บ.10
318 64344254 นางสาวปทุมพร อ่อนวัน นศ.บ.10
319 64342465 นายณัฐนนท์ อินสอน นศ.บ.10
320 64343554 นายนนทพัทธ์ วงค์แดง นศ.บ.10
321 64340935 นายจรูญโรจน์ ปัญติ นศ.บ.10
322 64340959 นายจักรพันธ์ ปิ่นประดับ นศ.บ.10
323 64341970 นายไชยวัฒน์ จันทร์ทิพย์ นศ.บ.10
324 65345694 นายภูริ พวงรำ นศ.บ.10
325 64344650 นายปิยกุล ถนนนอก นศ.บ.10
326 64342014 นางสาวญาตาวี มุ่งหมาย นศ.บ.10
327 64342755 นางสาวดาริกา พรมเสนา นศ.บ.10
328 64344193 นางสาวเบญจวรรณ ตะวงษ์ นศ.บ.10
329 64341413 นางสาวจุฬารัตน์ ปิตินานนท์ นศ.บ.10
330 64343684 นางสาวนลินนิภา มีรักธรรม นศ.บ.10
331 64343127 นางสาวธนัชชา ทิพวัน นศ.บ.10
332 64344346 นายประทาน หรรษนันท์ นศ.บ.10
333 64343745 นายนวิน เกตุบาง นศ.บ.10
334 64341208 นางสาวจิรภา เทียมสิงห์ นศ.บ.10
 คณะสังคมศาสตร์
335 64243335 นายพีรพงษ์ เขียวศรี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
336 63243077 นางสาวศศิประภา ราชวงษ์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
337 64242512 นางสาวบุณยวีร์ ใจสดสวยสวัสดิ์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
338 64244189 นางสาววรรณพร แจ้งพรหมอินทร์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
339 64242451 นางสาวนุชรินทร์ นันทะเสน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
340 63243824 นางสาวอิสรีย์ จันทร์นิล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
341 63243565 นายอธิษฐ์ เกิดสมบัติ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
342 64243984 นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณเล็ก ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
343 64240488 นางสาวคคนางค์ วิลัยวรรณ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
344 63241875 นางสาวปณิดา ใจมั่น ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
345 63242872 นางสาววรัญญา ภู่หว่าง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
346 64241379 นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์ศรี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
347 65240531 นางสาวจินตภัทร พิมพา ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
348 65240234 นายกันตพิชญ์ บำรุงศรี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
349 64244103 นางสาววจีชนก แร่กุล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
350 62242781 นายพสิษฐ์ พุทธิธนาเศรษฐ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
351 64241966 นางสาวธัญวรัตน์ ทิมจันทึก ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)60
352 62243412 นางสาวรดา สงวนศักดิ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
353 65242924 นางสาวพิมพ์ชนก จันทร์คงมี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
354 65242450 นางสาวประภาสิริ ทรัพย์ปกรณ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
355 64241218 นางสาวญาณัจฉรา ศรีเข้ม วท.บ. (จิตวิทยา)10
356 64241720 นางสาวทิพย์วารี ทองเนตร วท.บ. (จิตวิทยา)10
357 64243014 นางสาวพรนภา ใจแล วท.บ. (จิตวิทยา)10
358 63241868 นายปฐมพงษ์ ธรรมธัชรัต ร.บ.10
359 62244648 นางสาวโสพิตา เมฆแจ้ง ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)