รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 64260509 นายเก้าไกล สีนาค ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 62414423 นางสาวสุพิชชญา มุกดาสนิท ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 64263111 นายเพทาย ชมภูนาค ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 64260363 นายกิตติศร วิธุระ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 62243078 นางสาวภัคจีรา พั้วเบ้า ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 64265184 นางสาวอาริสา ศรีสิงห์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 64260974 นางสาวช่อทิพย์ มาสีกุก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 64263128 นางสาวเพียงฤทัย ปวงทุเลา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 64262701 นางสาวพรนภัส เกิดแนวภู ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 64262114 นางสาวน้ำผึ้ง พุทธนารายณ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 64261742 นางสาวธัญชนิต ไชยพรม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 64263722 นางสาววนัสนันท์ เจริญทรัพย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 64263654 นางสาวรัญชนา ปันกิติ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 63265123 นางสาวสุดารัตน์ เทพโสภา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 64261933 นางสาวนภาพร พีระพงษ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 64264163 นางสาวศศิกานต์ ปันปิยานนท์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 64265467 นางสาวปิยฉัตร จันทร์งาม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 64262190 นางสาวนิศามณี แย้มโหมด ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 64260622 นางสาวจันทกานต์ น้อยนวล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 62260907 นางสาวจุฑาทิพย์ สาทประเสริฐ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 64264347 นางสาวสมิตา แช่มชื่น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 64263012 นางสาวพิมพ์วิภา บุญลา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 62263311 นางสาวปิยธิดา ชัยภูมิ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 64265177 นางสาวอารญา ดอนพูนไพร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 64263364 นางสาวภีรดา จีนสลุต ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 64265252 นางสาวเอวิตรา สินธุชัย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 64262220 นางสาวเนตรดาว พงษ์เขียว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 64265085 นางสาวอรุณวรรณ คงนวล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 64262602 นางสาวผกามาศ แก้วมา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 64262589 นางสาวปียาภัทร ทับทิมจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
31 64260547 นางสาวคณัสนันท์ อินสูนย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
32 64260844 นางสาวฉัตรลดา โพธิสว่าง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
33 64261827 นายธีรวัฒน์ มีเหลือง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)