รายชื่อนิสิต
รายวิชา303213 : Electrical Circuit Analysis for Computer Engineering
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 59361799 นายทยุต อนุลีจันทร์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 58364036 นายกิตติธัช กำจร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
3 58364265 นายธนพล วงษโสภา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
4 59360013 นางสาวกชมาศ แม่นยำ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
5 59360044 นางสาวกนกวรรณ กิ่งไทร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
6 59360105 นางสาวกรรณิการ์ ลาสอน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
7 59360440 นายกิตติสรณ์ อภัยจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
8 59360501 นางสาวเกศมณี จันผ่อง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
9 59360556 นายคชา วงศ์เศรษฐภูษิต วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
10 59360563 นายคณาพงษ์ แสงโชติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
11 59360617 นายจักรกฤษณ์ บุญกลม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
12 59360624 นายจักรกฤษณ์ เสือครบุรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
13 59360679 นางสาวจารุวรรณ จันทร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
14 59360693 นางสาวจิตตวัฒนา กาวีวล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
15 59360747 นายจิรศักดิ์ ด้วงคำจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
16 59360969 นายชยันต์ มีโพธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
17 59361263 นางสาวฐิติรัตน์ เรืองศรีจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
18 59361324 นายณรงค์ศักดิ์ กาเบ้า วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
19 59361430 นายณัฐดนัย จันทะกูล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
20 59361676 นางสาวณัฐสกุล โสภา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
21 59362017 นายธนพนธ์ สร้อยทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
22 59362055 นายธนวรรธน์ ขันทะรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
23 59362123 นายธนาโชติ อุทัยอ่วม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
24 59362130 นางสาวธนาพรรณ เทศเรียน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
25 59362345 นางสาวธัญวรัตน์ พุฒลพ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
26 59362437 นายธีรพงศ์ แจ่มจำรัส วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
27 59362505 นางสาวนงนภัส อ่อนคง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
28 59362512 นายนที คำพิมพ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
29 59362680 นางสาวนัทวรรณ เดโชเม็ง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
30 59362819 นายบดีศรณ์ กุลนันทคุณ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
31 59362826 นายบริรักษ์ อภัยภักดี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
32 59363137 นายปราณนท์ ยอดคำ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
33 59363175 นายปรินทร์ เศรษฐวิวัฒน์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
34 59363281 นางสาวปาริชาติ หล่มชารี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
35 59363335 นางสาวปิยธิดา กอบแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
36 59363519 นายพชรพล เขียวไพรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
37 59363793 นางสาวพิมพ์ชนก ขันทองดี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
38 59363908 นายพุฒิพงศ์ ใจกล่ำ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
39 59363922 นางสาวแพรพลอย สิงห์คำ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
40 59363946 นางสาวเฟื่องฟ้า ดลประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
41 59363977 นายภราดร สุยะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
42 59364028 นายภัทรากร สุภา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
43 59364097 นายภาณุพงศ์ สร้อยระย้าแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
44 59364202 นายภูพัฒน์ กาสา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
45 59364219 นายภูมินทร์ จันทร์ธิมา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
46 59364257 นายมนต์มนัส จงเกษกรรม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
47 59364356 นายเมธวัจน์ วัชรพิทยพงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
48 59364509 นายรัชนาท ขุนทิพย์สมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
49 59364585 นางสาวรุ่งรวี อาษากิจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
50 59364639 นางสาวลัทธวรรณ จันทร์ประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
51 59364882 นางสาววรัญญา อินวิเชียร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
52 59365018 นายวัชรเดช ถุงจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
53 59365063 นายวัชรินทร์ ปัญญาวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
54 59365247 นายวีระพงษ์ กิ่งเพชรเสรีชน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
55 59365476 นางสาวศิริลักษณ์ เทียมเมฆา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
56 59365575 นายศุภวิชญ์ ปัญญาแฝง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
57 59365599 นางสาวสกุลรัตน์ พัวสุวรรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
58 59365827 นายสิโรตม์ มะอิ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
59 59365865 นางสาวสุดารัตน์ จันทิมา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
60 59366084 นายสุรโชค แก้วจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
61 59366251 นางสาวอนัญญา คุ้มปาน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
62 59366268 นายอนันดา วุฒวรรณะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
63 59366428 นายอภิสิทธิ์ ป้องปาน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
64 59366527 นายอัคคเดช อะทะยศ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
65 59366732 นายอิง แซ่หยาง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
66 59366756 นายอุดม ศรีปาน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
67 59366787 นายโอบนิธิ ปิวศิลป์ศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
68 59366817 นางสาวไอศลิน สุตา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)