รายชื่อนิสิต
รายวิชา301303 : Engineering Statistics
กลุ่ม4
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 58366603 นายอนันตชัย กาหา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
2 58366597 นายธีรภัทร์ ธงสันเทียะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
3 58366573 นางสาวณัชนินทร์ ตางาม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
4 58366566 นางสาวกชพรรณ กงถัน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 58366559 นายศิวกานต์ สินไพศาลสมบูรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
6 58366542 นายพิษณุ มาวิเลิศ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
7 58366535 นายธนบูรณ์ บุญพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
8 58366528 นายชัยสิทธิ์ ฉายจิตต์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
9 58366511 นายกัมปนาท ใหม่จันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
10 58366443 นายศตวรรษ กันทะตา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
11 58366375 นายอาทิตย์ เสายา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 58366344 นางสาวอภัชญา สีคช วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
13 58366337 นางสาวอนุสรา เปลื้องกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
14 58366320 นายอดุลวิทย์ วรรณวงศ์กา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 58366269 นางสาวศิริวรรณ แสงดาว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
16 58366238 นายวุฒิพงษ์ หอมสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
17 58366221 นางสาววีรวรรณ แซ่วื่อ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
18 58366214 นางสาววิมลรัตน์ อินแสนต๊ะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
19 58366191 นายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
20 58366177 นางสาวมาริษา เมืองเดช วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
21 58366160 นางสาวมณีรัตน์ ปิ่นมณี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
22 58366146 นางสาวภัทราพร เตียงกูล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
23 58366115 นางสาวพีรนุช ตรงต่อกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
24 58366108 นางสาวพิมพ์นารา พงษ์สุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
25 58366092 นางสาวพัชรียา เดชณรงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
26 58366061 นางสาวปนิดา อุตตะบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
27 58366054 นางสาวเบญญทิพย์ สุขเพ็ง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
28 58366023 นางสาวธวัลพร มุษกะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
29 58366016 นายทิวทรรศน์ มงคลชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
30 58365965 นางสาวจีราพร สานุสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
31 58365927 นายคมสันต์ ตรีระเเสง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
32 58365910 นางสาวขนิษฐา มหาชน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
33 58365903 นายกฤตวัฒน์ เวชสุภากุล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
34 58365897 นายกฤตภาส สุขนวล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
35 58365880 นางสาวกนกภรณ์ เทียนบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
36 58365859 นายอามีน กิมเหลือง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
37 58365842 นายอาจนรา เดชารัตนะ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
38 58365828 นางสาวอภิญญา จันทร์ละมูล วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
39 58365811 นายอนุรักษ์ บุญดา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
40 58365804 นายอดิเทพ สนามทอง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
41 58365798 นางสาวสุวนันท์ สุขโข วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
42 58365774 นางสาวสุพิชชา เสือขำ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
43 58365767 นางสาวสุนิสา โพธิ์ครุฑ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
44 58365743 นายสิทธิกร จันทร์ถอด วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
45 58365736 นายศุภณัฐ ชาติเชยแดง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
46 58365729 นางสาวศิริรัตน์ สามี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
47 58365705 นายศรัณย์ แป้นคง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
48 58365699 นางสาววิระยา ปิยะประชากร วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
49 58365675 นางสาววณิชญา ธิศรี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
50 58365651 นางสาวรัตติยา นันธิพานิช วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
51 58365644 นางสาวยุภารัตน์ ขจร วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
52 58365637 นางสาวมณีรัตน์ โกวฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
53 58365620 นายภาณุเดช สีแพง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
54 58365590 นางสาวเพ็ชรรัตน์ สิงห์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
55 58365576 นางสาวปิยะฉัตร เอกรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
56 58365552 นางสาวปดิวรดา ธูปเทียน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
57 58365545 นางสาวบัณฑิตา ยาลังสี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
58 58365521 นางสาวนรมน หมั่นการนา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
59 58365491 นายธงชัย ลีออง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
60 58365484 นายณัฐกานต์ แรงเกตุกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
61 58365477 นางสาวฐิติภรณ์ จูทอง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
62 58365453 นางสาวชมพูนุท บุญหอม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
63 58365446 นางสาวชญานิศ หลำคำ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
64 58365439 นางสาวเจณิษย์สรา ไกรหิรัญสกุล วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
65 58365422 นางสาวเกษณีพรรณ ยศอาจ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
66 58365415 นายกิตติธัช หมื่นสิน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
67 58365408 นางสาวกาญจนา อ่วมจ้อย วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
68 58365392 นางสาวกนกวรรณ เขียวเฮียว วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
69 58312396 นางสาวสุกัลยา เกตุแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
70 57365980 นายนพรุจ อินอยู่ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
71 57362590 นายสุทธิพงษ์ มณีสาคร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
72 57362538 นายศุภวิทย์ อิศรนาเวศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
73 57362477 นายวิชยุตม์ นาคประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
74 57362194 นายนัทธพงษ์ คุ้มภัยเพื่อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
75 57362019 นายณัฐกุล เจียมศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
76 57361838 นายกฤษณ์ สอนสำแดง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
77 57360633 นายวศิน สมานกสิกรรม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
78 57360411 นายปรีชา เคลือวัล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)