รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 56343828 นางสาวธิดารัตน์ เกิดเกตุ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 57242373 นางสาวอารียา ทัพไทย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 57260049 นางสาวธมลวรรณ เพ็ชร์ยัง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 57260100 นายสันติภาพ หุมอาจ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 57260513 นางสาวศศิภา รุขชาติ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 57347351 นางสาวพรพรรณ โพธิ์ดี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 59260016 นางสาวกชพรรณ มั่นนุช ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 59260139 นายกรินทร์ พรมบ่อ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 59260191 นางสาวกัณฐิมา แสงโพธิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 59260443 นางสาวจันทกานต์ เม่นสิน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 59260481 นางสาวจิตริน ลัมยศ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 59260528 นางสาวจิรัชยา เจริญยิ่ง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 59260542 นางสาวจุฑาทิพย์ แท่นหิน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 59260641 นายเจษฎากร แซ่ลิ้ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 59260757 นางสาวช่อลดา เอื้อเฟื้อสุข ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 59260894 นางสาวณัชชา นุ่มเนื้อ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 59261198 นางสาวทัศดาว สารีนาค ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 59261242 นางสาวทิพวรรณ พรมจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 59261259 นางสาวทิพวรรณ พุทธจร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 59261655 นางสาวนิธิมา ไชยเทศ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 59261822 นางสาวปริชญา สุขแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 59261884 นางสาวปัทมา กุ่ยรักษา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 59262270 นางสาวแพรวา อู๋เจริญ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 59262515 นางสาวรัตนาภรณ์ เจริญทรัพย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 59262584 นางสาววนัสนันท์ ทาคำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 59262638 นางสาววรางคณา วิโรทุษ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 59262683 นายวัชรพงษ์ ภักดี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 59262799 นางสาวศศิกานต์ แก้วน่วม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 59262881 นางสาวศุภกานต์ คู้ลู้ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 59262959 นางสาวสมลวรรน เซ็นนันท์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
31 59263024 นางสาวสิรามล วัฒนบุตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
32 59263123 นางสาวสุนิษา แสงอุ่น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
33 59263956 นางสาวฟ้าใส ไชยทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
34 59264069 นางสาวสุทารัตน์ กรีวาส ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
35 59310803 นางสาวคณิตตา คุณคำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
36 59310926 นางสาวจันทร์จิรา วรวาส ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
37 59312449 นางสาวดวงเดือน บัวเรือง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
38 59313552 นางสาวนรมน สีเขียว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)