รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะศึกษาศาสตร์
1 59410251 นางสาวกุลสตรี สังเสวี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 59410305 นางสาวเกศรินทร์ ไชยตัน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 59410411 นางสาวจิดาภา จาดเมือง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 59410589 นางสาวชฎาพร มีไชโย กศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 59410848 นางสาวณัฐณิชา เจริญสอน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 59410862 นางสาวณัฐนภา ครุฑนาค กศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 59411098 นายธนเดช มัจฉาน้อย กศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 59411111 นางสาวธนภรณ์ อิงคนินันท์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 59411128 นางสาวธนภรณ์ ดวงโฮ้ง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 59411142 นายธนากร สิทธิกาล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 59411586 นางสาวปรียา พ่วงพี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 59411715 นางสาวเปรมอนันท์ โนอิ่นแก้ว กศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 59411807 นางสาวพรวลัย ดอนชะเอม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 59412002 นางสาวภัทราวรรณ ผาเจริญ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 59412057 นายภานุพงศ์ สุริวงษ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 59412255 นางสาวเรือนขวัญ ภู่เจริญ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 59412309 นายวรพงษ์ เจริญสุข กศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 59412408 นางสาววันดี มณีนุตร์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 59412415 นางสาววาสนา ศรีอินคำ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 59412453 นางสาววิภาดา นาเมฆ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 59412477 นางสาววิไลลักษณ์ ธิปธวินกุน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 59412552 นางสาวศศิธร อิ่มวิทยา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 59412743 นางสาวสิริวิมล พิมพ์ศรี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 59412774 นางสาวสุจิตรา แก่นโส กศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 59412958 นางสาวสุวกุล นาคสุขมูล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 59413184 นายอุกฤษฏ์ เทพวรวุฒิ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 59413269 นางสาวขนิษฐดา เผ่าพันธุ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
 คณะมนุษยศาสตร์
28 57191855 นางสาวปัทมาภรณ์ ขวัญแน่น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 59412538 นางสาวศรัณยา บุญยัง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)