รายชื่อนิสิต
รายวิชา001201 : Thai Language Skills
กลุ่ม23
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะศึกษาศาสตร์
1 61410020 นางสาวกนกวรรณ เนื่องนุช กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
2 61410051 นางสาวกมลวรรณ บำเพ็ญ ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
3 61410075 นางสาวกรกช เม่นเกิด กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
4 61410082 นางสาวกรรณธิมาพร หินอ่อน ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
5 61410129 นายกฤษฎา แก้วเปี้ย ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
6 61410167 นางสาวกัญญ์วรา สิงห์โต ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
7 61410181 นางสาวกัญญาพัชร พูลศรี ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
8 61410228 นางสาวกานติมา ด่านประดิษฐ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
9 61410259 นายกิตติพงศ์ ดวงดีภิระบรรณ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
10 61410273 นางสาวกิตติวรา ราษี กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
11 61410303 นางสาวกุลนาถ แหวนสุข ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
12 61410310 นางสาวกุลปริยา สาระรักษ์ ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
13 61410358 นายคณุตม์ บุญมาก กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
14 61410389 นางสาวเครือวัลย์ อ่อนสิงห์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
15 61410433 นายจักรพรรดิ์ อภิวงศ์โสภณ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
16 61410594 นางสาวเจนจิรา มิ่งขวัญ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
17 61410624 นางสาวฉัตรทิพย์ ยาสมุทร ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
18 61410990 นางสาวชาลิสา อุดมเกียรติ์ ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
19 61411249 นางสาวณัฐชยา คำเย็น ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
20 61411386 นายณัฐภัทร ใจดี กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
21 61411539 นายธนดล ดอนเย็นไพร กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
22 61411546 นายธนพล สติแน่ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
23 61411584 นางสาวธนัชพร นาสา ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
24 61411645 นายธรรมภณ พุ่มเชย กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
25 61411652 นางสาวธัญญารัตน์ เถรนอก ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
26 61411706 นางสาวธัญลักษณ์ ธาตุทอง ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
27 61411744 นางสาวธาราทิพย์ คำลือ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
28 61411812 นางสาวธีรนาฎ วันควร กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
29 61411850 นายธีรภัทร พาทอง กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
30 61411881 นายนพรัตน์ ปานแอ๊ด กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
31 61411966 นายนวชล ทิพย์ศรีบุตร ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
32 61412000 นางสาวนันท์นภัส มณีนิล กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
33 61412017 นายนันทวัฒน์ กุลคง กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
34 61412024 นายนัยสิทธิ์ รักวงค์ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
35 61412031 นางสาวนานากร หนันศรี ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
36 61412079 นายนิพิศ ศรีสุวรรณ์ ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
37 61412093 นางสาวนิศาชล เพิ่มการนา ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
38 61412116 นางสาวนิสาลักษณ์ อนันทสุข กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
39 61412123 นายนุติพันธ์ มากสาคร กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
40 61412147 นายบัณฑิต โฉมศรี กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
41 61412161 นางสาวบุษกร สีเชียงหา ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
42 61412185 นางสาวบุษยา น้อยนาค ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
43 61412192 นางสาวเบญจวรรณ ภูษาอินทร์ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
44 61412208 นางสาวเบญจวรรณ จินเตาหลี กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
45 61412215 นางสาวเบญญาภา ใจคอดี กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
46 61412307 นางสาวประกายเพชร ยานนาวา กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
47 61412345 นางสาวปริตา ศิริญชัยกุล กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
48 61412376 นางสาวปัญญพัฒน์ ชื่นบางบ้า กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
49 61412468 นายพชรพล พัชรมงคลสกุล ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
50 61412543 นายพันดวง พิทักษ์มารดา กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
51 61412574 นายพิชิตชัย เสื้อทอง กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
52 61412598 นางสาวพิณญาดา เชื้อไทย กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
53 61412611 นางสาวพิมพ์อักษร โลเลิศ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
54 61412666 นายพีรพล สินทรัพย์ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
55 61412673 นายพีรพัฒน์ สังวร กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
56 61412727 นางสาวเพ็ชรรัตน์ แก้วกวย กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
57 61412796 นายภัทรดนัย กอนพ่วง กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
58 61412819 นางสาวภัทรพรรณ ลอรักษา ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
59 61412925 นายภูริวัฒน์ เนติโยธิน กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
60 61412994 นายรณกิตติ์ สุภา กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
61 61413014 นางสาวรพีพรรณ ตันเต กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
62 61413076 นางสาวรัชนิกานต์ จูทอง ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
63 61413083 นางสาวรัญชนา แก้วเทพ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
64 61413168 นางสาววชิรญาณ์ ศิริรัตน์ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
65 61413205 นายวทัญญู อินทุภูติ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
66 61413212 นางสาววธิดา กิจโมกข์ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
67 61413229 นายวรเชษฐ์ แสงบุดดี กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
68 61413236 นายวรพล แก้ววาว กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
69 61413243 นายวรพัฒน์ มันดี กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
70 61413342 นางสาววศินี โกสีย์ไกรนิรมล กศ.บ. (ชีววิทยา)10
71 61413359 นายวัชรพงษ์ มุ่งดี กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
72 61413373 นางสาววันวิสา วัฒนากูล กศ.บ. (ชีววิทยา)10
73 61413403 นางสาววิลาวรรณ์ พรรณา กศ.บ. (ชีววิทยา)10
74 61413434 นางสาววีราลักษณ์ ผือโย กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
75 61413489 นางสาวศศิชา สุนเทียน กศ.บ. (ชีววิทยา)10
76 61413526 นางสาวศิริญา จำปา กศ.บ. (ชีววิทยา)10
77 61413571 นายศุภณัฐ พงษ์สุขพิณ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
78 61413595 นางสาวศุภลักษณ์ พูมทอง กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
79 61413601 นายศุภวิชญ์ ฟองอ่อน กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
80 61413618 นายศุภวิชญ์ ฟักคำ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
81 61413649 นางสาวสกุลวันทน์ สายาจักร ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
82 61413656 นายสถิตคุณ ยาน้อย กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
83 61413663 นางสาวสรชา ศักดี ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
84 61413670 นางสาวสรัลพร สุปินะ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
85 61413694 นายสาริษฐ์ ศรีใจ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
86 61413755 นางสาวสิริณัฐณิชา จุลอุณห์ ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
87 61413762 นางสาวสิรินันท์ แท่นจันทร์ ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
88 61413809 นางสาวสุชัญญา สังข์ทอง กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
89 61413830 นางสาวสุดารัตน์ สุขสำราญ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
90 61413847 นางสาวสุดารัตน์ สู่ศิริ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
91 61413854 นายสุทเนตร ภู่เด่นชัย กศ.บ. (ชีววิทยา)10
92 61413861 นายสุทิวัส โพธิบัลลังก์ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
93 61413915 นางสาวสุพรทิพย์ มาคำ ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
94 61413939 นางสาวสุพรรณี เพ็ชรรอด ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
95 61413946 นางสาวสุพรรษา ทองคำ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
96 61413953 นางสาวสุพรรษา โพธิ์ไคย ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
97 61413984 นางสาวสุภาวดี ทองดี กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
98 61414011 นายสุรชาติ แหวนเพ็ชร กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
99 61414028 นางสาวสุรภา ศิริเพ็ชร กศ.บ. (ชีววิทยา)10
100 61414035 นางสาวสุรัตน์ธิชา ไชยชาล์รัมย์ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
101 61414059 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองดีวิเศษ ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
102 61414097 นางสาวอชิรญา คิดศรี ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
103 61414103 นายอดิศร แก้วเกษศรี กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
104 61414134 นายอนิรุธ หาญณรงค์ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
105 61414158 นางสาวอภิชญา อิ่มเงิน ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
106 61414226 นางสาวอมลรัศมิ์ สิทธิสาริกรรม ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
107 61414233 นางสาวอรจิรา ทรงสถาน ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
108 61414240 นางสาวอรพรรณ กำลังหาญ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
109 61414325 นายอัครพล สิทธิพันธ์ ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
110 61414332 นายอัครวุฒิ สีมา ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
111 61414349 นางสาวอัจจิมา คุ้มเมือง กศ.บ. (ชีววิทยา)10
 คณะสหเวชศาสตร์
112 61660029 นางสาวกนกพร จงจินารี ทศ.บ.10
113 61660074 นางสาวกนกวรรณ พินิจกิจ ทศ.บ.10
114 61660135 นางสาวกัญญาพัชร ปุ่นปาน ทศ.บ.10
115 61660234 นายเกริกเกียรติ เมืองพรวน ทศ.บ.10
116 61660265 นางสาวคณิตา แตงอ่อน ทศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)