รายชื่อนิสิต
รายวิชา001225 : Life Privacy
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 60163118 นายสุวิจักขณ์ ปะระวันนา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
2 60162647 นายวิวัฒน์ ปฤษณา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
3 60162296 นางสาวมิลตา รักสาวน้อย วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
4 60161077 นางสาวณัฐสุดา ชูศิลป์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
5 60160179 นางสาวกาญจนา แตงช้าง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
6 60160049 นางสาวกนกวรรณ ยศปัญญา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
 คณะเภสัชศาสตร์
7 60211062 นางสาวศุภางค์มาส โญกาศ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
8 60211000 นางสาวศศิภา แหกาวี ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
 คณะวิทยาศาสตร์
9 60316101 นางสาวสุกฤตา จันทร์ทิพย์ วท.บ. (เคมี)10
10 60316088 นางสาวปวริศา แข็งขัน วท.บ. (เคมี)10
11 60314718 นางสาวศรัณยา อินทพงษ์ วท.บ. (เคมี)10
12 60314237 นางสาวลลิตา คงกระพันธ์ วท.บ. (เคมี)10
13 60313919 นางสาวเมธาวีร์ บุญมีจิว วท.บ. (เคมี)10
14 60313445 นางสาวพิชญาภา แจ้งเรื่อง วท.บ. (เคมี)10
15 60312660 นางสาวน้ำทิพย์ พานสอน วท.บ. (เคมี)10
16 60311830 นางสาวณิฌากรณ์ ปิ่นเขียน วท.บ. (เคมี)10
17 60311106 นางสาวจุธามาส เพ็งแจ่ม วท.บ. (เคมี)10
18 60310208 นางสาวกรรณิการ์ รอดกสิกรรม วท.บ. (เคมี)10
19 60310086 นางสาวกนกวรรณ ชัยคำภา วท.บ. (เคมี)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
20 60365963 นางสาวไอรินทร์ มีบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 60365901 นางสาวอุไรรัตน์ แดงมา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 60364812 นางสาวศุภัชฌา สายเเดง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 60364638 นางสาวศิรภัสสร ยอดคีรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 60363822 นายยศนนท์ ศรีนาค วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
25 60363372 นางสาวพิมพกาณต์ เเสนมั่ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
26 60362979 นางสาวผุสดี ศรีธิกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
27 60362672 นายปกรณ์ รอบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
28 60362344 นางสาวนภัสวรรณ การดื่ม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
29 60362047 นางสาวธัญชนก สุยะวิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
30 60361927 นายธนากร เมฆกระจาย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
 คณะศึกษาศาสตร์
31 60412742 นางสาวอริสา ปิ่นแก้ว กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
32 60412728 นายอนาวิล รัตนกุล กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
33 60412681 นางสาวศศินิภา เพ็ชรรัตน์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
34 60412667 นายวสันต์ สุริวงค์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
35 60412636 นายยุทธพงษ์ กรมทอง กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
36 60412469 นางสาวอัจฉราพรรณ รัตน์วรวงศ์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
37 60412438 นางสาวอรยา ศรีวิโรจน์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
38 60412278 นายสุทธิศักดิ์ สะทองเทียน กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
39 60412209 นางสาวสิตานัน พรมสุวรรณ์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
40 60412056 นางสาวศศิวิมล ศิลปชัย กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
41 60411578 นายพีรเดช ศรีวิราช กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
42 60411493 นายพานุกร ขิงหอม กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
43 60411394 นายพงศธร ฟักเงิน กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
44 60411271 นายปราโมทย์ อินทุ่ง กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
45 60411127 นายนุกูล ขุนชำนาญ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
46 60410977 นายธีรวิชญ์ ถิ่นจันทร์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
47 60410830 นายธนพล ผึ้งสีใส กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
48 60410786 นางสาวทักษพร ทองคู่ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
49 60410632 นางสาวณรสิตา คำแฝง กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
50 60410410 นายเจตนิพัทธ์ ห่างทุกข์หมด กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
51 60410212 นายคฑาชัย ด้วงชื่น กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
52 60410038 นางสาวกนกวรรณวา ฟักโต กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
53 60521703 นางสาวเวธกา เนียมใบ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
54 60521567 นายวรเดช ฐิติยกรสกุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
55 60521284 นางสาวภคพร สงวนพงษ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
56 60520362 นางสาวชาลิสา จิตตมานนท์กุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
57 60520157 นางสาวกัลยกร อินหันต์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
 คณะสหเวชศาสตร์
58 60662796 นางสาวอัญณิฌา มียอด ทศ.บ.10
59 60662673 นางสาวอภิญญา กรุงภูเวช วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
60 60662635 นายอนุวัฒน์ เปี้ยปลูก วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
61 60662321 นางสาวสโรชา พรมวัง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
62 60662260 นางสาวโศภิษฐา สันแดง ทศ.บ.10
63 60662208 นางสาวศุภกานต์ จงเทพ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
64 60662116 นางสาวศิรประภา ขันทอง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
65 60662079 นางสาวศศิธร โลหาวุธ ทศ.บ.10
66 60661881 นายวชิรวิทย์ วินิจจตุรงค์ ทศ.บ.10
67 60661867 นายวงศกร จันทร์จิตวิริยะ ทศ.บ.10
68 60661546 นางสาวพิชภักดิ์ เทียนสว่าง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
69 60661447 นางสาวพนิตตา ต้นแพง ทศ.บ.10
70 60661263 นางสาวใบเตย แสงเสงี่ยม ทศ.บ.10
71 60661126 นางสาวธีรานันท์ หอมตา ทศ.บ.10
72 60661010 นางสาวธัญรดา เกษแสนวงษ์ ทศ.บ.10
73 60660990 นางสาวธัญชนก เจริญสุข วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
74 60711647 นางสาวศุภางค์ เพ็ชรโพธิ์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
75 60710947 นางสาวพภัสสรณ์ ชีวธรรมธรณ์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
76 60710817 นางสาวเบญจมาศ นาสิงห์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
77 60710312 นางสาวชนิดา คงศิริ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
78 60316231 นางสาวเพชรรัตน์ ภูแสงสั่น ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
79 61348651 นางสาวกมลพรรณ คุยสี บช.บ.10
80 61348606 นางสาวเอมมิกา น้อยท่าทอง บธ.บ. (การเงิน)10
81 61348590 นายธนกฤต จึงสมศักดิ์ บธ.บ. (การเงิน)10
82 61348521 นางสาวอินทิรา เหล็กสิงห์ บช.บ.10
83 61348491 นางสาวอารียา สิงหเดช บธ.บ. (การเงิน)10
84 61348484 นางสาวอารียา ไล้สวน บช.บ.10
85 61348460 นางสาววรรณกร นาเจริญ บช.บ.10
86 61348439 นางสาวอาภัสรา บุญเเถว บช.บ.10
87 61348354 นางสาวอังคณา แสงสุนทร บธ.บ. (การเงิน)10
88 61348309 นางสาวอริสรา สารยศ บธ.บ. (การเงิน)10
89 61348231 นางสาวอภิสมัย กันยาสน บช.บ.10
90 61348217 นางสาวอภิญญา ค่ำคูณ บธ.บ. (การเงิน)10
91 61348064 นางสาวอนัญญา กรมทนา บธ.บ. (การเงิน)10
92 61347999 นางสาวอตินุช สินแสง บธ.บ. (การเงิน)10
93 61347913 นางสาวหทัยชนก เกตุอ่อน บช.บ.10
94 61347869 นางสาวสุวิชาดา อ่อนละมัย บธ.บ. (การเงิน)10
95 61347784 นางสาวสุภาภรณ์ ไผ่ตรง บช.บ.10
96 61347777 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีโสภณ บธ.บ. (การเงิน)10
97 61347760 นางสาวสุภาภรณ์ ป้อมมงกุฎ บช.บ.10
98 61347722 นางสาวสุพิชญา อินแก้ว บธ.บ. (การเงิน)10
99 61347678 นางสาวสุนิสา พรหมลัทธิ์ บช.บ.10
100 61347579 นางสาวสุทธิ์ธิดา มณีรัตน์ บช.บ.10
101 61347463 นางสาวสุชัญญา แก้วเกษ บช.บ.10
102 61347432 นางสาวสุกุลยา สอนคำหาร บธ.บ. (การเงิน)10
103 61347401 นางสาวสุกัญญา รักไทย บช.บ.10
104 61347395 นางสาวสิริยากร ธนานุศักดิ์ บช.บ.10
105 61347319 นางสาวสาวิณี สิทธินัน บธ.บ. (การเงิน)10
106 61347302 นางสาวสาลิณี เนตรแสงศรี บธ.บ. (การเงิน)10
107 61347210 นายสราวุธ จิราพงษ์ บช.บ.10
108 61347203 นางสาวสร้อยเพชร ไชยวงค์ บธ.บ. (การเงิน)10
109 61347159 นางสาวสกุลรัตน์ ป้องป้อม บช.บ.10
110 61347111 นางสาวศุภาวรรณ จันทะคุณ บช.บ.10
111 61346978 นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าพล บช.บ.10
112 61346954 นางสาวศิริรัตน์ จันทะ บธ.บ. (การเงิน)10
113 61346930 นางสาวศิริมา บุญเนียม บธ.บ. (การเงิน)10
114 61346909 นางสาวศิริประภา จันทร์หลวง บช.บ.10
115 61346862 นางสาวศิริธาดา ฉ่ำทอง บธ.บ. (การเงิน)10
116 61346770 นางสาวศศิตา สุรเสียง บช.บ.10
117 61346763 นางสาวศศิฎารัตน์ ปวนยศ บช.บ.10
118 61346749 นางสาวศศมน อินทร์วิชัย บช.บ.10
119 61346671 นายศรัณย์ภัทร เมธีรัตนาพิพัฒน์ บธ.บ. (การเงิน)10
120 61346664 นางสาวศรัญญา แย้มสุริวงษ์ บช.บ.10
121 61346633 นายวุฒิพงษ์ รัตนมูล บช.บ.10
122 61346626 นายวุฒินันท์ จันทร์ดา บธ.บ. (การเงิน)10
123 61346619 นายวุฒิชัย รอดนวล บช.บ.10
124 61346541 นางสาววิลาวัลย์ คำนวนมิตร บธ.บ. (การเงิน)10
125 61346503 นางสาววิภาวรรณ บดีรัฐ บช.บ.10
126 61346466 นายวิชิตพล อิมพิมพ์ บช.บ.10
127 61346459 นางสาววิชิดา อำภาพันธ์ บธ.บ. (การเงิน)10
128 61346435 นายวิชพล สุภา บธ.บ. (การเงิน)10
129 61346398 นางสาววาสิฐฐี เนตรแสงศรี บธ.บ. (การเงิน)10
130 61346381 นางสาววายุภักดิ์ ศิริกุลวิเชฐ บช.บ.10
131 61346367 นางสาววัลลภา อินทรีย์ บธ.บ. (การเงิน)10
132 61346336 นางสาววัชราภรณ์ ปันบุ่ง บธ.บ. (การเงิน)10
133 61346305 นายวสันต์ เต่าเล็ก บธ.บ. (การเงิน)10
134 61346237 นางสาววรรณภา หลาบสิงห์ บช.บ.10
135 61346206 นางสาววรรณนิสา แดงเรือง บธ.บ. (การเงิน)10
136 61346190 นางสาววรรณธัช บรรณะทอง บช.บ.10
137 61346183 นางสาววรนิษฐา เรืองสมบัติ บธ.บ. (การเงิน)10
138 61346145 นางสาววชิราภรณ์ แสงเงิน บช.บ.10
139 61346107 นางสาวลดาวัลย์ ศรีชื่น บธ.บ. (การเงิน)10
140 61345964 นางสาวรัชนีกร ภู่ทอง บธ.บ. (การเงิน)10
141 61345926 นางสาวรัชนี สัมฤทธิ์ บธ.บ. (การเงิน)10
142 61345919 นายรังสิมา มิตรชื่น บธ.บ. (การเงิน)10
143 61345834 นายรณกร แซ่ห่าน บธ.บ. (การเงิน)10
144 61345742 นางสาวเมธาวี เพชรคุ้ม บธ.บ. (การเงิน)10
145 61345704 นางสาวมุทิตา ศรีแก้ว บธ.บ. (การเงิน)10
146 61345612 นางสาวมนภัสสร เครือประดิษฐ์ บช.บ.10
147 61345520 นายภาสวีร์ สุขกล่อม บธ.บ. (การเงิน)10
148 61345513 นางสาวภาวิดา ขันทะสาร บช.บ.10
149 61345490 นายภาณุวัฒน์ สานา บช.บ.10
150 61345469 นางสาวภัสวิดาพร บุตรเนตร บธ.บ. (การเงิน)10
151 61345421 นายภัทรปรัชญ์ มั่นศักดิ์ บช.บ.10
152 61345339 นางสาวฟ้าใส เกสกุลณี บช.บ.10
153 61345230 นายพีรดนย์ ทองดวง บช.บ.10
154 61345209 นางสาวพิยะดา อ่วมบุญ บช.บ.10
155 61345162 นางสาวพิมพ์พลอย นุ่มนิ่ม บช.บ.10
156 61345131 นางสาวพิมพ์นารา กองแสง บธ.บ. (การเงิน)10
157 61345117 นางสาวพิณเฌอฟ้า สุวรรณกนิษฐ์ บช.บ.10
158 61345087 นางสาวพิชญา สงคราม บธ.บ. (การเงิน)10
159 61345032 นางสาวพาขวัญ สิงห์พรม บช.บ.10
160 61344967 นางสาวพัทธ์ธีรา แสงแก้ว บธ.บ. (การเงิน)10
161 61344875 นางสาวพฤษภา พุดทิม บช.บ.10
162 61344851 นางสาวพรสุดา งิมสันเทียะ บธ.บ. (การเงิน)10
163 61344769 นางสาวพรพรรณ สุวรรณสินธุ์ บช.บ.10
164 61344738 นางสาวพรนภา ทองฉอ้อน บธ.บ. (การเงิน)10
165 61344707 นางสาวพรนภัส ธีรพงษ์ บช.บ.10
166 61344684 นายพรดรัล ศรีแสง บช.บ.10
167 61344653 นายพชรพล พุ่มสิโล บช.บ.10
168 61344639 นางสาวพจณิชา ร่มจำปา บช.บ.10
169 61344592 นายพงศธร เรืองแจ่ม บธ.บ. (การเงิน)10
170 61344523 นางสาวปิยะนุช พรมแพร บธ.บ. (การเงิน)10
171 61344509 นางสาวปิยธิดา ใยสำลี บช.บ.10
172 61344493 นายปิยเดช เรืองเดช บช.บ.10
173 61344448 นางสาวปาริชาติ แสไพศาล บช.บ.10
174 61344431 นางสาวปาริฉัตร ขวัญเขียว บช.บ.10
175 61344424 นางสาวปาริฉัตร ชูศิลป์ บช.บ.10
176 61344417 นางสาวปาณิสรา อาจรักษา บธ.บ. (การเงิน)10
177 61344356 นางสาวปัณณพร แสงแก้วศรี บช.บ.10
178 61344332 นางสาวปัญศิริณทร์ ศรีรัตนพัฒน์ บช.บ.10
179 61344134 นางสาวปภาวดี แซ่กือ บธ.บ. (การเงิน)10
180 61344035 นางสาวเบญจพร เทืองน้อย บช.บ.10
181 61343991 นางสาวบุณฑริกา หลิมศิริวงค์ บช.บ.10
182 61343977 นางสาวบุญธิมารัตน์ แสนสุขสกุลชล บธ.บ. (การเงิน)10
183 61343953 นางสาวบัวบูชา ตั้งจิตติพร บธ.บ. (การเงิน)10
184 61343946 นายเนติศักดิ์ สุขเกษม บธ.บ. (การเงิน)10
185 61343922 นางสาวนุชนารถ แก้วแท้ บช.บ.10
186 61343915 นางสาวนุชจรี เชื้อเขตรกิจ บช.บ.10
187 61343908 นางสาวนิศารัตน์ ทองเนื้ออ่อน บธ.บ. (การเงิน)10
188 61343878 นางสาวนิรมล ดวงปัญญาสว่าง บธ.บ. (การเงิน)10
189 61343700 นางสาวนฤมล ทะนันไชย บช.บ.10
190 61343694 นางสาวนฤมล ชาญชำนิ บช.บ.10
191 61343601 นางสาวนภาพรรณ ศรีปาน บช.บ.10
192 61343595 นางสาวนภาพร นาคทอง บธ.บ. (การเงิน)10
193 61343564 นางสาวนภัสสร แสงคำ บช.บ.10
194 61343557 นางสาวนภัสวรรณ เมืองนันท์ บช.บ.10
195 61343540 นางสาวนภัสกมล มณีกาศ บช.บ.10
196 61343472 นางสาวนงนภัส สมยิ้ม บช.บ.10
197 61343441 นางสาวนกชพร บุญทูล บช.บ.10
198 61343397 นายธีรศักดิ์ อินทกนก บธ.บ. (การเงิน)10
199 61343243 นางสาวธาราทิพย์ เหลืองสุวรรณ บช.บ.10
200 61343229 นายธันวา น้อยอินทร์ บธ.บ. (การเงิน)10
201 61343168 นางสาวธัญธีรา คันที บช.บ.10
202 61343151 นางสาวธัญญาเรศ สุขหนุน บธ.บ. (การเงิน)10
203 61343052 นางสาวธนาภา ศรีวิชัย บธ.บ. (การเงิน)10
204 61343045 นางสาวธนาภรณ์ อำพา บธ.บ. (การเงิน)10
205 61342970 นางสาวธนัชชา ทวีวิโรจน์สกุล บธ.บ. (การเงิน)10
206 61342826 นายธนพนธ์ เกียรติวิชชุกุล บธ.บ. (การเงิน)10
207 61342802 นายธนทัต ตินะมาตร บธ.บ. (การเงิน)10
208 61342758 นางสาวธดาภรณ์ ถาปาวงค์ บช.บ.10
209 61342741 นายไททัน สินธุวารินทร์ บธ.บ. (การเงิน)10
210 61342611 นางสาวทนิสา สิทธิวงศ์ บช.บ.10
211 61342581 นางสาวตวิษา สุขสุวรรณ บช.บ.10
212 61342529 นางสาวณิชารีย์ พรพันธ์เดชวิทยา บช.บ.10
213 61342505 นางสาวณิชกมล เรือนสอน บช.บ.10
214 61342475 นายณัฐวุฒิ ชัยคำ บธ.บ. (การเงิน)10
215 61342413 นางสาวณัฐวดี แสงอรุณศิลป์ บช.บ.10
216 61342390 นางสาวณัฐริกา เปิดช่อง บช.บ.10
217 61342345 นายณัฐพล แสงเพ็ชร บช.บ.10
218 61342253 นางสาวณัฐณิชา ธรรมสอน บธ.บ. (การเงิน)10
219 61342093 นางสาวณัฏฐณิชา พานิช บธ.บ. (การเงิน)10
220 61342086 นางสาวณัฎฐา น้อมไทสง บช.บ.10
221 61342079 นางสาวณัชฐาภรณ์ ศิวะเศรษฐี บช.บ.10
222 61342055 นางสาวณัชชา คำภาพ บช.บ.10
223 61342031 นางสาวณภัทร รองทอง บช.บ.10
224 61342024 นายณฐกร เหล่าสุทธิ บธ.บ. (การเงิน)10
225 61342000 นางสาวฑิตฐิตา สุดสวาสดิ์ บช.บ.10
226 61341812 นางสาวฌาติรกานต์ ฤทธิ์บำรุง บช.บ.10
227 61341805 นายโชคอนันต์ ชมนกยูง บช.บ.10
228 61341799 นางสาวชุติมา คำแสน บธ.บ. (การเงิน)10
229 61341768 นายชุติเทพ สุวรรณรัตน์ บธ.บ. (การเงิน)10
230 61341751 นางสาวชุติกาญจน์ โทสาลี บธ.บ. (การเงิน)10
231 61341737 นายชินวัฒน์ เหลื่อมเพชร บธ.บ. (การเงิน)10
232 61341706 นายชาญวุฒิ กู้เกียรติกำธร บช.บ.10
233 61341669 นางสาวชัญญา อินทรรัสมี บธ.บ. (การเงิน)10
234 61341614 นางสาวชลิตา อุปกิจ บธ.บ. (การเงิน)10
235 61341584 นางสาวชลธิชา เอี่ยมสอาด บธ.บ. (การเงิน)10
236 61341577 นางสาวชลธิชา ธรรมศิวานนท์ บธ.บ. (การเงิน)10
237 61341492 นางสาวชนาภา บุญราชแขวง บช.บ.10
238 61341454 นางสาวชนากานต์ เขียวเมือง บธ.บ. (การเงิน)10
239 61341393 นางสาวชนม์ทิชา วิเศษทักษ์ บช.บ.10
240 61341263 นางสาวจุฑารัตน์ มะโนปา บธ.บ. (การเงิน)10
241 61341218 นางสาวจุฑามาศ มั่งเงิน บช.บ.10
242 61341171 นางสาวจีราวรรณ ท้าวเงิน บธ.บ. (การเงิน)10
243 61341164 นายจีรเมธ อุ่นจันทร์ บช.บ.10
244 61341096 นายจิรพงศ์ ยาวิเศษ บธ.บ. (การเงิน)10
245 61341072 นางสาวจิตราพร คุ้มเสม บธ.บ. (การเงิน)10
246 61341034 นางสาวจิดาภา สงข์ขำ บช.บ.10
247 61341010 นางสาวจารุกัญญ์ ขวัญแน่น บช.บ.10
248 61341003 นางสาวจันทิมา กังวาล บช.บ.10
249 61340945 นายจตุรวิทย์ เหลืองอัจจิกุล บช.บ.10
250 61340921 นางสาวจตุพร เกไธสง บช.บ.10
251 61340907 นางสาวคุณภัทร คำสิงห์ บช.บ.10
252 61340891 นายคมิก ตนะทิพย์ บธ.บ. (การเงิน)10
253 61340846 นางสาวขวัญชีวา อาชาบุญญาวิศิษฏ์ บช.บ.10
254 61340761 นางสาวเกศนี ดีอ่ำ บช.บ.10
255 61340754 นางสาวเกศกนก เวทสุวรรณ์ บช.บ.10
256 61340747 นางสาวเกวลิน ชาญตะบะ บช.บ.10
257 61340709 นางสาวกุสุมาลย์ สีอินทร์ บช.บ.10
258 61340679 นางสาวกุลธิดา ไพสาลี บช.บ.10
259 61340624 นายกิตติศักดิ์ หล้าเพชร บธ.บ. (การเงิน)10
260 61340570 นางสาวกาญจนา ธรรมลังกา บธ.บ. (การเงิน)10
261 61340563 นางสาวกัลยารวิศ พิตพิบูลย์ บช.บ.10
262 61340495 นางสาวกัญญาลักษณ์ ทองทิน บช.บ.10
263 61340488 นางสาวกัญญารัตน์ ฟักหล่ำ บธ.บ. (การเงิน)10
264 61340433 นางสาวกัญญพัชร อำนวยเกียรติ บช.บ.10
265 61340389 นายกฤษณะ เจริญศิลป์ บธ.บ. (การเงิน)10
266 61340372 นางสาวกฤติมา ทวาทศปกรณ์ บช.บ.10
267 61340365 นางสาวกฤติกา สมณะ บช.บ.10
268 61340327 นายกฤต ชูปั้น บช.บ.10
269 61340310 นางสาวกรองทราย แก้วบาง บช.บ.10
270 61340280 นางสาวกรรณิการ์ แร่กุล บช.บ.10
271 61340273 นางสาวกรรณิการ์ ดำดี บธ.บ. (การเงิน)10
272 61340259 นางสาวกรรณิกา แข่งขัน บช.บ.10
273 61340235 นางสาวกรกมล สุขาภิรมย์ บช.บ.10
274 61340136 นางสาวกมลกาญณ์ วินิจ บช.บ.10
275 61340129 นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์เกิด บช.บ.10
276 61340112 นางสาวกนกวรรณ ขันจอก บช.บ.10
277 61340068 นางสาวกนกนิภา เหลืองตรงกิจ บธ.บ. (การเงิน)10
278 60662475 นางสาวสุธาธิณี เผือกจีน ศ.บ.10
279 60346702 นางสาวอุดมลักษณ์ จาดพุ่ม บช.บ.10
280 60340755 นางสาวจรรยา ทรัพย์สมบูรณ์ บช.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)