รายชื่อนิสิต
รายวิชา301303 : Engineering Statistics
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 59362567 นายนพพล แดงประไพ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)50
2 59363700 นายพิจักษณ์ ลิ้มพงษ์มิตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
3 59364974 นายวสวัตติ์ สายธิ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
4 59365773 นายสิรภัทร กิติธะนะ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
5 59366060 นายสุรชัช สุภาจีน วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
6 60360043 นายกนก เหมรา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
7 60360173 นางสาวกฤตพร บัณฑิต วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
8 60360760 นางสาวจุฑามาศ เชื้อน่วม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
9 60360821 นายเจษฎา สมานกสิกรรม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
10 60361088 นายเชษฐา เจิมขวัญ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
11 60361156 นางสาวณัฎฐภัทร พลขันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
12 60361262 นางสาวณัฐชยา ธิกะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
13 60361484 นางสาวณิชกานต์ แก้วหล่อ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
14 60361514 นางสาวดวงนภา ไชยสงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
15 60361873 นายธนภัทร สุธาพจน์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
16 60362115 นายธัญพิสิษฐ์ นพกาศ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
17 60362313 นางสาวนพชนก บัวแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
18 60362382 นายนราวุฒิ พ้องพาล วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
19 60362412 นางสาวนฤมล นาคพงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
20 60362573 นายบัณฑิต บุญประสพ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
21 60362924 นางสาวปิยฉัตร เมฆมะตูม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
22 60362955 นางสาวปิยะพร สอนสุรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
23 60363273 นางสาวพัชรมัย โต๊ะเหลือ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
24 60363303 นางสาวพันธิตรา ทองพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
25 60363426 นางสาวพิลิปดา คำวิรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
26 60363518 นางสาวไพลิน เกตุเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
27 60363570 นางสาวภัทรธร ทิมเทียบ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
28 60363631 นางสาวภัทราภรณ์ แสงวรรณธีระ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
29 60363716 นายภูธเนศ อนุพรม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
30 60363983 นายรัฐธนาวิศว์ จันทร์แย้มธรา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
31 60364157 นางสาววรรณกานต์ คำเกลี้ยง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
32 60364164 นางสาววรรษมน พรรณประดิษฐ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
33 60364461 นายวีรวิทย์ อัครกวีเมธายศ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
34 60364522 นายศรวิษฐ์ คุ้มหุ่น วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
35 60364584 นางสาวศศิชา โพธิ์คำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
36 60364607 นางสาวศศิประภา สีนอนิน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
37 60364881 นางสาวสถาปัตย์ สิทธิ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
38 60365123 นางสาวสุชาดา คตสุข วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
39 60365345 นางสาวสุภัสสรา ศรีหาวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
40 60365444 นายสุวรรณภูมิ พุ่มเกตุ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
41 60365574 นายอนันต์ยศ เมธา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
42 60365611 นายอนุชิต อุ่นจันที วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
43 60365765 นายอรรถพันธ์ จันทร์ทรง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
44 60365864 นางสาวอารียา ศรีนวล วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)