รายชื่อนิสิต
รายวิชา301436 : Industrial Cost Analysis
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 57361210 นายธีรศักดิ์ สุคันธวิภัต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
2 58361004 นางสาวกฤษณา เทียบน้ำอ่าง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 58361011 นายกล้า วารีพิทักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
4 58361035 นางสาวกอบกาญจน์ ไม่เสื่อมสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
5 58361066 นายกิตตินันท์ จันทร์เงิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
6 58361073 นายกิตติพงษ์ โสดา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
7 58361097 นางสาวขวัญฤดี พรมทัด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
8 58361103 นางสาวขวัญฤทัย บุญทัน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
9 58361110 นายจิรวัฒน์ ปิตโต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 58361134 นางสาวเจนจิรา คงถาวร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 58361141 นางสาวเจนจิรา อริยะเดช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
12 58361158 นายเฉลิมศักดิ์ น้อยเเห้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
13 58361189 นางสาวชาลิสา เพ็ชรคง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 58361202 นายฐิติวัสส์ ยังเอี่ยม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
15 58361219 นายณัชชา อินทะจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
16 58361226 นางสาวณัฐนิชา น้อยบัว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
17 58361233 นายณัฐรักษ์ ส่องแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
18 58361240 นางสาวณัฐวรา จาเปา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
19 58361257 นายดะนัย พิจจ๊ะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 58361264 นางสาวตวงทิพย์ อัครไกรสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 58361271 นายทีปกร อ่อนนา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 58361288 นายธนชิต ชัยลังกา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 58361295 นายธนชิต บุญแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 58361301 นางสาวธนวรรณ โหราศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
25 58361318 นายธนันต์ธรณ์ ถาดี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
26 58361325 นายธนาดุล สมบัติยั่งยืน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
27 58361332 นายธราเทพ ตั้งนพวรรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
28 58361349 นางสาวธัญญารัตน์ บุญเรศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
29 58361363 นายธีรพัฒน์ สุขเอี่ยม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
30 58361370 นายธีรภัทร ประภาสเจษฎา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
31 58361417 นางสาวนัฎธิดาภรณ์ ละน่าน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
32 58361424 นายนัทธพงศ์ อิสโร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
33 58361431 นางสาวนันทิกานต์ แก้วยา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
34 58361448 นางสาวนิจจารีย์ กันเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
35 58361462 นายบัณฑิต ยศวงค์เจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
36 58361479 นางสาวเบญญา สระทองแร่ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
37 58361486 นายปริญญา เอมมะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
38 58361509 นางสาวปิยนันท์ กาดำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
39 58361516 นางสาวผริตา แก้วปัน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
40 58361530 นายพิษณุ ขันศรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
41 58361554 นางสาวไพลิน โสพันพิม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
42 58361561 นางสาวภัชราวดี กุณาวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
43 58361585 นางสาวภัทรศยา ยอดเพ็ชร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
44 58361615 นางสาวยศวดี สนิท วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
45 58361639 นางสาวรชาณี เฉลาภักดี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
46 58361646 นางสาวเรณู ปุ้มตะมะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
47 58361653 นายวซีม ฟักประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
48 58361660 นายวรพงศ์ ภู่คำมี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
49 58361677 นางสาววรรณกานต์ เทพสุคนธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
50 58361684 นางสาววรรณระวี ผดุงโกเม็ด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
51 58361714 นางสาวศมลวรรณ กึนสี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
52 58361738 นางสาวศิริกาญจน์ สังขะโห วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
53 58361745 นางสาวศุภลักษณ์ ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
54 58361752 นางสาวศุภศิริ อิศรนาเวศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
55 58361769 นางสาวสาธินี อินทร์ทองสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
56 58361776 นางสาวสิตาภา พงษ์พูลผลศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
57 58361783 นางสาวสิรินญา คำภิระวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
58 58361820 นางสาวสุพัตรา ครุธอินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
59 58361851 นางสาวสุภาพร แซ่ลอ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
60 58361868 นางสาวสุรีพร อินทพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
61 58361875 นางสาวอภิชญา ภู่ทัศนะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
62 58361882 นางสาวอภิสรา คุ้มเณร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
63 58361899 นางสาวอรทัย คล้ายท่าโรง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
64 58361912 นางสาวอรอุทัย คำมี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
65 58361936 นายอัครพล เณรเถาว์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
66 58361943 นางสาวอัญชลี พจุไทย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
67 58361950 นางสาวอิศยาภรณ์ สุพรรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
68 58366306 นางสาวสุมารินทร์ เกาะยุทธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
69 58366474 นายบุญญฤทธิ์ กองถวิล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
70 58471741 นางสาวนีรนุช ศรสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)