รายชื่อนิสิต
รายวิชา303429 : Illumination Engineering
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 59360457 นางสาวกิติญา ฉุยเนย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
2 59361171 นางสาวโชษิตา ชูโชติ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
3 59361195 นายไชยภัทร สตะนีกรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
4 59361270 นายฐิติศักดิ์ เทียนด้วง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
5 59361836 นายทักษ์สิน สระทอง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
6 59362109 นายธนากร ปามูล วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
7 59362659 นายนฤเบศร์ น้อยบาท วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
8 59363274 นายปัณณวัฒน์ ทะนันไชย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
9 59363427 นายพงศธร ตันชูชีพ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
10 59363557 นายพรรคพล หอมแพงไว้ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
11 59363663 นายพัฒนพงษ์ ยาพรหม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
12 59363762 นายพิชยะ จินดาประภาพร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
13 59364264 นายมนัส คุ้มก่ำ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
14 59364523 นายรัฐพงศ์ สุขเกษม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
15 59364561 นายรามชัย โกโสภา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
16 59364875 นายวรวุฒิ สารพฤกษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
17 59365742 นายสิทธินันท์ โสดาบรรลุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
18 59365988 นายสุพรหม มุ่งหมาย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
19 59366534 นายอัครชัย ห้อธิวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
20 59366664 นายอานุภาพ ขำบัณฑิตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)