รายชื่อนิสิต
รายวิชา001276 : Energy and Technology Around Us
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 63165003 นางสาวอวภาส์ คำระภี วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
2 63164938 นายวุฒิชัย เรืองเพชร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
3 63164860 นายพงศกรณ์ ชนะดี วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
4 63164709 นางสาวกัญญาณัฐ สงฆ์จันทร์ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
5 63164631 นายเอกณัฐ กุลทองคำ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
6 63164501 นางสาวอาทิตยา หนูยัง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
7 63164334 นายอภิสิทธิ์ ทัตเศษ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
8 63164303 นางสาวอภิชญา รินฤทธิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
9 63164211 นางสาวหยาดทิพย์ ปรัชญ์ฐากรณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
10 63164181 นางสาวเสาวรี บุญโสภณ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
11 63164150 นางสาวสุรีมาศ ปิ่นแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
12 63164136 นางสาวสุเมธา สุขอินทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
13 63164037 นางสาวสุทธิตา ผดาวัลย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
14 63163993 นางสาวสุชาดา ศรสุรินทร์ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
15 63163986 นางสาวสุชาดา สิงห์ทรัพย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
16 63163900 นางสาวสลิลทิพย์ สอนสังข์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
17 63163818 นางสาวศุภลักษณ์ หวานฉ่ำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
18 63163610 นางสาวศศิวิมล มีแก้ว วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
19 63163603 นางสาวศศิวิมล บุญทวี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
20 63163467 นายวันมงคล สันตะวัน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
21 63163450 นายวสวัตติ์ ปานสุวรรณ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
22 63163443 นางสาววริษฐา แก้วอาสา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
23 63163214 นางสาวรุ่งนภา ปู่เหลือง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
24 63163184 นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยเชษฐ์ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
25 63163139 นายรัชพล เนินพลับ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
26 63162989 นางสาวภูษณิศา เซียววงษ์ครอบ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
27 63162880 นายภาณุวัฒน์ ประสพลาภ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
28 63162835 นางสาวภัชราวดี บุญลือ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
29 63162736 นางสาวพิมพ์วิภา โพธิ์ศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
30 63162729 นางสาวพิมพ์ประภา มงคลชัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
31 63162675 นางสาวพิชญธิดา ลายลักษณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
32 63162644 นางสาวพิจิตรา เลิกอินทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
33 63162569 นางสาวพรหมพร พรมจันที วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
34 63162545 นางสาวพรรณิตา ปานคง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
35 63162477 นายพชรพล สังข์สุวรรณ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
36 63162446 นางสาวเปมิกา ชมภูทวีป วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
37 63162378 นางสาวปิยธิดา จำปาขาว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
38 63162224 นางสาวปรัชนียา เลิศธัญญา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
39 63162194 นางสาวปพิชญา ตันติโภคิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
40 63162071 นางสาวนิรมล ห้อยดอกหอม วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
41 63162040 นางสาวนิพาดา พิจารย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
42 63161937 นางสาวนริศรา กาสา วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
43 63161845 นายธีรัตม์ สาตร์ทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
44 63161821 นายธีรวัฒน์ สิงห์เรือง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
45 63161791 นายธีรพัฒน์ จันสา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
46 63161746 นางสาวธิดารัตน์ อินหลี วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
47 63161692 นางสาวธัญชนก คุ้มจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
48 63161685 นางสาวธัญกร ไข่ทา วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
49 63161630 นายธนากร บุญเอี่ยมศรี วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
50 63161623 นายธนากร พันพิทักษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
51 63161364 นางสาวดารุณทิพย์ หมื่นโฮ้ง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
52 63161326 นางสาวดวงทิพย์ โสพิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
53 63161241 นายณัฐภัทร สนิท วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
54 63161128 นายณัฐชนน สิงห์หะ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
55 63161012 นางสาวฐิติวรดา โจ่มาลา วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
56 63161005 นางสาวฐิตินันท์ ศรีชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
57 63160947 นางสาวญาดา สมนา วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
58 63160879 นางสาวชาลินี รุ่งเรือง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
59 63160756 นางสาวชนกนันท์ แสนยะเสนีย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
60 63160749 นางสาวชญานี เอี่ยมพงษ์ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
61 63160480 นางสาวจารุภา แหยมนาค วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
62 63160343 นางสาวกีรติยา สุขสวัสดิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
63 63160305 นายกิตติพงษ์ จันทร์เนตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
64 63160275 นางสาวกานติมา บำรุงกิจ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
65 63160190 นางสาวกัญชพร เพ็งนุ่ม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
66 63160039 นางสาวพิมลสิริ โตนุ่ม วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
67 62163758 นางสาวสุมินตรา ขาวสวัสดิ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
68 62163147 นางสาวศรัณยา ศรีชื่น วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
69 62162652 นางสาวรสพร ใจฉ่ำ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
70 62161235 นายทรงยศ คำภักดี วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
71 62161051 นายณัฐพล ทองมี วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
72 62160733 นางสาวชนิสรา สร้อยทา วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
73 62160498 นางสาวจิณณพัต สุขหู วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
 คณะเภสัชศาสตร์
74 63211618 นายจักรภัทร เศษจันทร์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
75 63211557 นางสาวฬิษา พณสหภาษณ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
76 63211502 นางสาวอมรรัตน์ เทศแย้ม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
77 63211496 นายอภิสิทธิ์ โกสุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
78 63211328 นางสาวศิริลักษณ์ ใจแสน วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
79 63211304 นางสาวสิมินลักษณ์ อินทจักร์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
80 63211182 นางสาววิภากร บุญเรือง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
81 63211151 นายวัฒนชัย ณ ลำปาง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
82 63211038 นางสาวยวิษฐา โสภณวิชญ์กุล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
83 63211021 นางสาวมีรดา คำบุญเรือง วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
84 63211014 นางสาวมาลัย ไวที ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
85 63210970 นางสาวภัณฑิรา ทิมอรรถ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
86 63210857 นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์พรมศรี ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
87 63210840 นายพัฒนชัย ชูมลัยวงษ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
88 63210802 นางสาวพนาน่าน คำแสน ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
89 63210741 นางสาวปัทมพร สิงห์ลอ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
90 63210734 นางสาวประภัสสร แสงตุ๊ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
91 63210642 นางสาวบุษยมาศ อุ่นอมรชัยกุล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
92 63210635 นายบารเมษฐ์ โคตรคันทา ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
93 63210628 นางสาวบัณฑิตา จูเขียว ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
94 63210468 นางสาวธนาพร ดาอินทร์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
95 63210406 นายธนธัช ธำรงโสตถิสกุล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
96 63210123 นางสาวจิดาภา ศรีจันทร์ฉาย ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
97 63210086 นางสาวขวัญจิรา อินทนันชัย ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
98 63210048 นางสาวกัญญาณัฐ สันติภูบาล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
99 62210681 นายธีรดนย์ นิลสนธิ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
100 62210391 นางสาวชัญญา พรหมพีรพัฒน์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
 คณะวิทยาศาสตร์
101 63316849 นายปฏิภาณ นามแก้ว วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
102 63316795 นายก้องกิดากรณ์ จันทร์ศร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
103 63316757 นางสาวอภิชญา อำนาจสมบูรณ์สุข วท.บ. (ชีววิทยา)10
104 63316740 นางสาวอทิตยา คนงาม วท.บ. (ชีววิทยา)10
105 63316733 นางสาวหนึ่งธิดา แสนสุข วท.บ. (ชีววิทยา)10
106 63316702 นางสาวสุวนันท์ สังคง วท.บ. (ชีววิทยา)10
107 63316696 นายสุรเชษฐ์ กลั่นหุ่น วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
108 63316634 นางสาวสิริกร มั่นสมใจ วท.บ. (ฟิสิกส์)10
109 63316535 นายวัทธิกร จงพานิช วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
110 63316474 นายภูวเนศวร์ กลั่นหุ่น วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
111 63316450 นางสาวภันทิลา วิทยาสมานสกุล วท.บ. (ชีววิทยา)10
112 63316375 นางสาวพีรยา ขันทอง วท.บ. (ชีววิทยา)10
113 63316337 นางสาวพัชรินทร์ รุ่งเรือง วท.บ. (ชีววิทยา)10
114 63316306 นางสาวพชรกมล กาศลังกา วท.บ. (เคมี)10
115 63316245 นางสาวปทิตตา สาศิริ วท.บ. (ฟิสิกส์)10
116 63316238 นายเนติชัย ยอดหาญ วท.บ. (ชีววิทยา)60
117 63316191 นางสาวธีรรัตน์ ฟักเขียว วท.บ. (ฟิสิกส์)10
118 63316177 นางสาวธารารัตน์ โพธิ์หอม วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
119 63316153 นางสาวธัญลักษณ์ แก้วลุง วท.บ. (สถิติ)10
120 63316122 นายธนายุต ปานภู่ทอง วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
121 63316078 นายถนัชชานันท์ พร้อมสุข วท.บ. (ชีววิทยา)60
122 63316061 นายไตรรัตน์ โพธิ์แส วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
123 63316016 นางสาวณัฐณิชา ทองเทศ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
124 63315989 นางสาวญาณิศา ดอกไม้เทศ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
125 63315941 นางสาวชลิตา ดีแย้ม วท.บ. (ชีววิทยา)10
126 63315903 นางสาวจุฑามาศ ปัญญา วท.บ. (เคมี)60
127 63315897 นางสาวจุฑามาศ โชคพรประเสริฐ วท.บ. (เคมี)10
128 63315835 นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สถิตย์ วท.บ. (เคมี)10
129 63315811 นางสาวเกวลิน ชูติธวัช วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
130 63315774 นางสาวกัลยรักษ์ ดาวัน วท.บ. (ชีววิทยา)10
131 63315651 นายเพชรพันธ์พงษ์ พลประเสริฐ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
132 63315545 นางสาวอารีรัตน์ ช้ำวอน วท.บ. (เคมี)10
133 63315293 นางสาวอมรรัตน์ กำจาย วท.บ. (เคมี)10
134 63315156 นางสาวโสรยา แป้นจันทร์ วท.บ. (เคมี)10
135 63315118 นางสาวสุวรรณภา โม้ป้อ วท.บ. (เคมี)10
136 63314999 นางสาวสุพักตร์ษร พิมพ์อินทร์ วท.บ. (เคมี)10
137 63314869 นางสาวสุชาดา สวัสดี วท.บ. (เคมี)10
138 63314838 นางสาวสุขุมาภรณ์ เพิ่มพล วท.บ. (เคมี)10
139 63314678 นายสรอรรถ พ่วงเต็ง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
140 63314661 นายสรศักดิ์ คำพัน วท.บ. (เคมี)10
141 63314654 นายสรวิศ บุญมากาศ วท.บ. (ชีววิทยา)10
142 63314647 นายสรวิชญ์ วงค์ทาฝั้น วท.บ. (ฟิสิกส์)10
143 63314609 นางสาวสพิชชา อินถา วท.บ. (ชีววิทยา)10
144 63314579 นางสาวศุภาวรรณ สิริปา วท.บ. (เคมี)10
145 63314425 นางสาวศิริชนก อ่ำบางกระทุ่ม วท.บ. (เคมี)10
146 63314319 นายเวสารัช ส้มแก้ว วท.บ. (ชีววิทยา)10
147 63314210 นางสาววิภาดา สีสังข์ วท.บ. (เคมี)10
148 63314050 นางสาววรางคณา ชัยวงค์ษา วท.บ. (เคมี)10
149 63313886 นายวงศธร นามเหลา วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
150 63313831 นางสาวรินทร์ลภัส ธนากูลวรานนท์ วท.บ. (เคมี)10
151 63313510 นางสาวภัทรนันท์ งานอ่อน วท.บ. (ชีววิทยา)10
152 63313374 นางสาวพิยดา หลวงโปธา วท.บ. (เคมี)10
153 63313268 นางสาวพัชรินทร์ ใจศรี วท.บ. (เคมี)60
154 63313190 นางสาวพลอยไพลิน บัวบาน วท.บ. (เคมี)10
155 63313091 นางสาวพรรณนิภา ทับใจดี วท.บ. (ฟิสิกส์)10
156 63313060 นางสาวพรพรรณ พิศพาน วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
157 63313053 นางสาวพรปภัสสร เพชรไทย วท.บ. (เคมี)10
158 63312957 นางสาวปิยธิดา คำเหลือง วท.บ. (เคมี)10
159 63312933 นางสาวปิณฑิรา กล่ำทวี วท.บ. (ชีววิทยา)10
160 63312919 นางสาวปัณณพร คนคล่อง วท.บ. (เคมี)10
161 63312483 นางสาวเนตรนภา หาญวิเศษมงคล วท.บ. (เคมี)10
162 63312384 นางสาวนารีรัตน์ พงษ์สระพัง วท.บ. (เคมี)10
163 63312292 นางสาวนัชธิชา เกตุทิม วท.บ. (เคมี)10
164 63312278 นางสาวนฤมล จินานาง วท.บ. (เคมี)10
165 63312216 นางสาวนภัสรา เพ็ชรมี วท.บ. (เคมี)10
166 63311998 นางสาวธัญลักษณ์ อินตา วท.บ. (ชีววิทยา)10
167 63311875 นางสาวธมณพรรษธร เหลื่อมมะลัง วท.บ. (ชีววิทยา)10
168 63311646 นางสาวทิวาพร วงศ์เชียงยืน วท.บ. (เคมี)10
169 63311608 นายทัศน์พล จันทร์ศรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
170 63311592 นางสาวทัดษพร อินทร์แปลง วท.บ. (เคมี)10
171 63311462 นายณัฐพงษ์ วงศ์ประพันธ์ วท.บ. (เคมี)10
172 63311363 นางสาวณัฐกฤตา คงสมเพชร วท.บ. (เคมี)10
173 63311332 นางสาวณัฏฐนิชา จังพล วท.บ. (เคมี)10
174 63311301 นางสาวณัฎฐณิชา ไพราม วท.บ. (เคมี)10
175 63311271 นางสาวณัชชา พรธาดาวิทย์ วท.บ. (เคมี)10
176 63311233 นางสาวฐิติรัตน์ ศรีอิ่นแก้ว วท.บ. (ชีววิทยา)10
177 63311042 นางสาวชลิตตา บัวป้อม วท.บ. (ชีววิทยา)10
178 63310960 นางสาวชนธิชา ใจแสน วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
179 63310915 นางสาวชญานิษฐ์ มีแสง วท.บ. (ชีววิทยา)10
180 63310793 นางสาวจิราพัชร์ แบนปิง วท.บ. (สถิติ)10
181 63310533 นางสาวเกษลดา พยอม วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
182 63310496 นางสาวเกตน์นิภา อินต๊ะเม้า วท.บ. (เคมี)10
183 63310243 นางสาวกรเกตุ เหมชานันท์ วท.บ. (สถิติ)10
184 63310182 นายกมล เที่ยงตรง วท.บ. (สถิติ)10
185 63310069 นายวิชชากร ศรีบุรินทร์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
186 63310038 นายนฤบดินทร์ ตรียานุสรณ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
 คณะศึกษาศาสตร์
187 63414781 นางสาวอารีรัตน์ นันทกุล กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
188 63414583 นางสาวอรพินท์ ต่วนโต กศ.บ. (เคมี)10
189 63414521 นางสาวอภัสรา ลี้ลับ กศ.บ. (เคมี)10
190 63414187 นางสาวสุชานันท์ พุฒหมื่นไว กศ.บ. (เคมี)10
191 63414170 นางสาวสุชานันท์ ยะขาว กศ.บ. (ภาษาไทย)10
192 63413838 นายศิวกร กันธุระ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
193 63413708 นางสาวศศิธร ศรีไทย กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
194 63413555 นางสาววัชรี ชาวโคตร กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
195 63413456 นางสาววรวีร์ ปั้นนาค กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
196 63413432 นางสาววรรัตน์ พุทธานุเสกสรร กศ.บ. (เคมี)10
197 63413180 นายรพีพงษ์ ปิงยอง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
198 63413050 นายภูพิสิษฐ์ คำพุฒ กศ.บ. (เคมี)10
199 63413029 นางสาวภิญญดา บุญตั้ง กศ.บ. (เคมี)10
200 63412985 นายภราดร วงศ์หมื่นเนตร กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
201 63412831 นางสาวพิมทอง แสนภิบาล กศ.บ. (ชีววิทยา)10
202 63412756 นางสาวพัชร์วรี ธรรมวิลัยพันธุ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
203 63412664 นางสาวพรรณพัชร หมื่นทอง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
204 63412299 นางสาวเบญจ์ปิยะศิริ สิริปัญญาธิรัตน์ กศ.บ. (เคมี)10
205 63412251 นายบุญชัย ยิ้มมี กศ.บ. (เคมี)10
206 63412190 นางสาวนิรัชพร ปอใจ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
207 63411704 นางสาวธัญชนก จิตรละเอียด กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
208 63411636 นางสาวธนวรรณ มากมูล กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
209 63411582 นายธนเทพ เก่งเขตรกิจ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
210 63411308 นางสาวณัฐพัชร อินจำโรง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
211 63411100 นางสาวณวรา เหลือน้อย กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
212 63410998 นางสาวญาณิน คำสิม กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
213 63410905 นางสาวชุติกาญจน์ คงรอด กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
214 63410745 นางสาวชฎาพร เอี่ยมเจริญ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
215 63410578 นางสาวจิณณพัต ขีดดี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
216 63410486 นายคณานนต์ สองสี กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
217 63410394 นางสาวกุลนันทน์ คำดำ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
218 63410257 นางสาวกันทรากร ป่าหลวง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
219 63410233 นางสาวกัญญาพร สุขถนอม กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
220 63162767 นายพิษณุ โตนาราง กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
 คณะแพทยศาสตร์
221 63461167 นางสาวอนัตตา วิริยะบรรเจิด พ.บ.10
222 63461020 นายเศรษฐศาสตร์ สีชุมภู พ.บ.10
223 63460962 นางสาวศริญญา วันทิ พ.บ.10
224 63460887 นางสาวโยษิตา นันทพรนิรชา พ.บ.10
225 63460726 นายปิยะสิริ สิริสุข พ.บ.10
226 63460702 นางสาวปาลินี คงวัฒนานนท์ พ.บ.10
227 63460603 นายเนติธร วงค์ธิดา พ.บ.10
228 63460221 นายชามิล ชายกุล พ.บ.10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
229 63316498 นางสาวรัตนธิดา บัวเข็ม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
230 63316405 นางสาวภัคจิรา จันทร์ประเสริฐ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
231 62475059 นายอิทธิพัทธ์ สารบรรณ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
232 62474885 นางสาวอรรีญา จรรยารักษ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
233 62474823 นางสาวอภิญญา ไชยมี วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
234 62474717 นางสาวหทัยกานต์ สมอินทร์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
235 62474670 นางสาวเสนานี เจริญนุ่ม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
236 62474632 นางสาวสุภาวดี สว่างเมฆ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
237 62474489 นางสาวสุทธิดา ผาตี วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
238 62474397 นางสาวสุกัญญา สีบุ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
239 62474212 นางสาวสาธิตา ศรีทอง วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
240 62474083 นายศุภกิตติ์ สิงห์พยา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
241 62474076 นายศิวภาค เพ็ญสุภา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
242 62473963 นายศักดิ์พล เกษามูล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
243 62473901 นางสาววิไลวรรณ ซ้อนเพชร วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
244 62473840 นางสาววิภาวรรณ สุคง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
245 62473604 นายวรปรัชญ์ สัณฐิติวิฑูร วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
246 62473581 นางสาววรดา ปัญญาลือ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
247 62473574 นายวรกันต์ พงษ์สุขพิณ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
248 62473277 นางสาวเมธาวี ณ.อิ่น ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
249 62473239 นางสาวมัลลิกา เฉลิมพงษ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
250 62473222 นางสาวมนทกานติ จันทร์จำรัส ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
251 62473123 นายภานุวัตร สมุทธารักษ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
252 62473079 นางสาวภัทรวดี เพ็ชจีน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
253 62473024 นางสาวภคนันท์ มากพา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
254 62472843 นางสาวพิมพ์นารา เป็งมา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
255 62472836 นางสาวพิมพ์นารา ดงสา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
256 62472812 นายพิทวัส ขันติ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
257 62472614 นางสาวพรชนก สอนทิ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
258 62472409 นางสาวปวีณา ศรีสมบัติ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
259 62472027 นางสาวนิภา สงวนวงษ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
260 62471990 นางสาวน้ำฝน แสงตะคร้อ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
261 62471938 นางสาวนลิน ย่องหาญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
262 62471761 นายธีระพงศ์ ประจวบจันทร์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
263 62471709 นายธาม ทัศจันทร์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
264 62471693 นางสาวธันย์ชนก วานิช วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
265 62471600 นายธนินทร กลิ่นซ้อน วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
266 62471570 นางสาวธนาภรณ์ รู้ธำรงกุล วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
267 62471556 นางสาวธนภรณ์ สาระชาติ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
268 62471518 นายทิพานันท์ สุขโขเจริญ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
269 62471488 นางสาวติชิลา จันทะเล็ก ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
270 62471389 นางสาวณิชาภัทร ภคพงศ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
271 62471303 นายณัฐพงศ์ ทัพทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
272 62471235 นางสาวณัฐกานต์ เสือเจริญ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
273 62471228 นายณัฐกร เทพรังสฤษฎิ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
274 62471167 นายณรงค์เดช นาดี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
275 62471082 นายโชครวี คำอั้น ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
276 62470993 นายชัยวัฒน์ รัตนวิภาคกุล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
277 62470931 นางสาวชลธิชา ชื่นจันทร์เกิด วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
278 62470917 นางสาวชมภูนุท ไทยใหม่ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
279 62470801 นางสาวชญาน์นันท์ ฤทธิ์สกุลวงษ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
280 62470788 นางสาวฉัตรยาลักษณ์ บรรดิษฐ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
281 62470757 นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์ลือ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
282 62470610 นายจิรวัฒน์ เติมศิลป์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
283 62470139 นายกฤตยชญ์ เงินเสือ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
284 62470122 นางสาวกฤตญวรรณ บุตรวงค์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
285 62312705 นางสาวธีระนาฏ เมฆอนันต์ธวัช วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
286 63524787 นางสาวอรณิชา น้อมสิริ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
287 63524701 นางสาวหัทยา จันสะวะ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
288 63523988 นางสาวศศิธร ปิ่นพิมาย วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
289 63523421 นางสาวรัชฎาพร ใจกว้าง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
290 63522981 นายพิพัฒน์ โพธิ์พันธุ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
291 63521564 นางสาวทิฆัมพร ปอสันเทียะ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
292 63521540 นางสาวตอฮีเราะห์ กาซอ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
293 63316368 นางสาวพิมพ์พิศา เพียรไธสง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
294 63315927 นางสาวชญาภา มหาสัตย์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
 คณะพยาบาลศาสตร์
295 63560259 นางสาวณัฐกานต์ หอมรื่น พย.บ.10
 คณะสหเวชศาสตร์
296 62662510 นางสาวสุภาวดี ทรัพย์สิน ทศ.บ.10
297 62662336 นางสาวสิริกร กรีอุทัย ทศ.บ.10
298 62661544 นายพศุตม์ สวนกูล วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
299 62661117 นางสาวนพเก้า ศุภกนิษฐถวิล ทศ.บ.10
300 62660677 นางสาวฐิติรัตน์ เผือกทอง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
301 60662475 นางสาวสุธาธิณี เผือกจีน วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
302 62712352 นางสาวอัญชิสา ผลทอง สถ.บ.10
303 62712185 นางสาวสุภชา สุประการ สถ.บ.10
304 62712147 นางสาวสุธินี เจริญวิกกัย สถ.บ.10
305 62712000 นางสาวสมิตา เลิศกระจ่างจินดา สถ.บ.10
306 62711812 นางสาววันวิสา สุธรรมมา ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
307 62711744 นางสาวรัตนพร เทพทอง สถ.บ.10
308 62711683 นางสาวโยษิตา เปินสมุทร ศป.บ. (ทัศนศิลป์)60
309 62711430 นางสาวพิมพกา กั้วจำนงค์ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)60
310 62711423 นายพิชญุตม์ ทรัพย์อนันต์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
311 62711300 นางสาวผกามาส เดชะผล สถ.บ.10
312 62711195 นายบุญเยี่ยม คำปัน ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
313 62711188 นายบุญเดช มั่งมีมหาศาล ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
314 62711065 นายนภัสถ์ เสริมสุข ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
315 62710914 นางสาวธัญลักษณ์ ใจงาม ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
316 62710655 นายณัฐกรณ์ กัตฐะ สถ.บ.10
317 62710563 นางสาวฐานิยา รุ่งเรือง ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
318 62710327 นางสาวจิราวรรณ ปาณะดิษฐ์ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
319 62710280 นายจิรภัทร ช่วยหลำ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
320 62710174 นางสาวขนิษฐา หงษ์สร้อยคำ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
321 62710167 นางสาวเกศกนก จันทร์ทอง สถ.บ.10
322 62710105 นางสาวกอปรบุญ วิชัยขัทคะ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
323 61711776 นางสาวอมรรัตน์ วังแสง สถ.บ.10
324 61711677 นางสาวสุพัชกานต์ โลหะเวช สถ.บ.10
325 61711615 นางสาวสุทิศา เรืองฤทธิ์ สถ.บ.10
326 61711585 นางสาวสิริวงค์ คำยี่ สถ.บ.10
327 61711578 นางสาวสิริกร ยารักษ์ สถ.บ.10
328 61711561 นางสาวสินิทรา นฤสุขสวัสดิ์ สถ.บ.10
329 61711462 นางสาวศศิวรรณ แจ้งกระจ่าง สถ.บ.10
330 61711349 นายวรนนท์ ชูอินทร์ สถ.บ.10
331 61711271 นายรัชนัย รัชบุตร สถ.บ.10
332 61711189 นายภูริเดช บุญคุ้ม สถ.บ.10
333 61711158 นายภานุพงษ์ เน่าบู่ สถ.บ.10
334 61711141 นายภาณุวัฒน์ จันธิมา สถ.บ.10
335 61711127 นางสาวภัทราภรณ์ ขาวพุ่ม สถ.บ.10
336 61711080 นางสาวเพนนี แสงอาวุธ สถ.บ.10
337 61711073 นางสาวเพ็ญพิชชา พรมอินทร์ สถ.บ.10
338 61711042 นางสาวพิชญา กิตติธาราทรัพย์ สถ.บ.10
339 61711028 นายพฤฒภณ สีบานเย็น สถ.บ.10
340 61710991 นายพชร เอี่ยมมะ สถ.บ.10
341 61710885 นางสาวปราญชลี ปิ่นแก้ว สถ.บ.10
342 61710861 นางสาวเนตรนภา พันธุ์กาง สถ.บ.10
343 61710816 นางสาวนิธิกานต์ ห่อหุ้ม สถ.บ.10
344 61710793 นางสาวนันทพร พันธุ์รักษ์ สถ.บ.10
345 61710786 นายนรภัทร สินขุนทด สถ.บ.10
346 61710779 นายนนทพัทธ์ ขันคำนันต๊ะ สถ.บ.10
347 61710762 นายนนทนันท์ รณคนา สถ.บ.10
348 61710755 นายนครินทร์ มูลฐี สถ.บ.10
349 61710632 นายธนาธิป ยาวิลาศ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
350 61710243 นางสาวจุฑาทิพย์ สุขทอง สถ.บ.10
351 61710168 นางสาวจารุวรรณ อินยา สถ.บ.10
352 61710151 นายคุณัชญ์ ทุคหิต สถ.บ.10
353 61710137 นายเกรียงไกร โนจรมา สถ.บ.10
 คณะนิติศาสตร์
354 63193853 นางสาวณัฏฐริตา ดีศรี น.บ.10
355 63193754 นางสาวอัญชิสา อินเสือ น.บ.10
356 63193495 นางสาวหนึ่งฤทัย เชื้ออินทร์ น.บ.10
357 63193457 นายสุรศักดิ์ เพิ่มพิพัฒน์ น.บ.10
358 63193440 นายสุรชัช วงค์ถาติ๊บ น.บ.10
359 63193419 นางสาวสุภาพร เขื่อนสุวรรณ์ น.บ.10
360 63193402 นางสาวสุภาณี จันทะดวง น.บ.10
361 63193396 นางสาวสุพิชญา จิตอารีย์ น.บ.10
362 63193334 นางสาวสุนทรี นิ่มเป็นสุข น.บ.10
363 63193303 นางสาวสุธิษา แก้วจันทร์ น.บ.10
364 63193181 นางสาวสโรชา ทองดอนจุ้ย น.บ.10
365 63193143 นายสมพชร นามแก้ว น.บ.10
366 63193105 นายศุภณัฐ แก้วกลิ่น น.บ.10
367 63193006 นางสาวศศิกานต์ พ่วงความสุข น.บ.10
368 63192962 นางสาวศจิกานต์ อยู่นิ่ม น.บ.10
369 63192801 นางสาววสุกาญจน์ สิทธิอ่วม น.บ.10
370 63192559 นางสาวยุวดี คุ้มบำรุง น.บ.10
371 63192481 นางสาวมนัสวรรณ องอาจ น.บ.60
372 63192382 นายภุชิสส์ ค้อมทอง น.บ.10
373 63192344 นายภานุวัฒน์ ชูขำ น.บ.10
374 63192313 นางสาวภัทราภรณ์ ผึ้งแย้ม น.บ.10
375 63192269 นายภัทรชัย สวนนุ่ม น.บ.10
376 63192207 นายพีรพัฒน์ ถิ่นจอม น.บ.10
377 63192177 นางสาวพิรดา วีระพันธ์ น.บ.10
378 63192092 นางสาวพิชญา ทองไทย น.บ.10
379 63192054 นางสาวพัณณิตา เส็งขำ น.บ.10
380 63192030 นางสาวพัชราภา ภู่ระหงษ์ น.บ.10
381 63191996 นางสาวพลอยชมภู ศรีราชเลา น.บ.10
382 63191989 นายพลอธิป เขจรศาสตร์ น.บ.10
383 63191903 นายพงศ์พณิช ประเสริฐศักดิ์ น.บ.10
384 63191842 นางสาวปิยธิดา ดอกคำ น.บ.10
385 63191798 นางสาวปริยาภัทร กาตะคุ น.บ.10
386 63191774 นายประวิทย์ ทมิฬชัย น.บ.10
387 63191750 นายปฐมพงศ์ ไอยศูรย์ น.บ.10
388 63191743 นายปฏิภาณ ต่อรัมย์ น.บ.10
389 63191712 นางสาวบุญธิดา แก้วย้อย น.บ.10
390 63191682 นางสาวเนตรชนก ขำปลอด น.บ.10
391 63191675 นางสาวนิสารัตน์ แสงเลื่อม น.บ.10
392 63191491 นายธีรศักดิ์ สีนวล น.บ.10
393 63191446 นางสาวธันยพร บุญเพ็ง น.บ.10
394 63191422 นางสาวธัญลักษณ์ กริ่งทอง น.บ.10
395 63191118 นางสาวณิชากร ทองเครือมา น.บ.10
396 63190951 นายณัฏฐพล กุลโสธร น.บ.10
397 63190913 นางสาวณัชชา น่วมวัฒน์ น.บ.10
398 63190883 นายณธรเทพ สุขโท้ น.บ.10
399 63190791 นางสาวชิดชนก ทรัพย์ประเสริฐดี น.บ.10
400 63190784 นายชัยรัตน์ ทองมา น.บ.10
401 63190654 นางสาวเจตสิกา จำนงประโคน น.บ.10
402 63190630 นางสาวจุฑาลักษณ์ พรพฤฒิพงศ์ น.บ.10
403 63190593 นางสาวจุฑาภรณ์ เกี๋ยงคำ น.บ.10
404 63190555 นายจิรายุ วังคีรี น.บ.10
405 63190517 นายจิตตภณ จงสมจิตต์ น.บ.10
406 63190401 นางสาวขวัญสกุล สืบสม น.บ.10
407 63190364 นางสาวกุลณัชชา โพธิ์อินทร์ น.บ.10
408 63190357 นางสาวกีรนันท์ ศรีนวล น.บ.10
409 63190340 นายกิตติศักดิ์ สุวรรณคีรี น.บ.10
410 63190166 นายกรรชัย เขียวแก้ว น.บ.10
411 63190159 นายกรภัทร์ พิมพา น.บ.10
412 63190074 นายสรายุ ตันติสุขารมย์ น.บ.10
413 63190067 นางสาวสุธินี พลภักดี น.บ.10
414 63190029 นางสาวกนกกร แซ่เจี่ย น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
415 63266076 นายไชยพศ จันทร์แสงสุก ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
416 63266045 นายสุทธิภัทร ทรงกลด ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
417 63266038 นายวศิน สิงห์ชา ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
418 63265970 นางสาวพิชญาภา อสิพงษ์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
419 63265963 นายพิชญ์พงศ์ สุ่มนาค ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
420 63265956 นายปุริศ โพธิ์เงิน ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
421 63265925 นางสาวธัญยพร เสนาใจ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
422 63265918 นายธนทัต วัฒนวงศ์สุโข ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
423 63265901 นายทวีเกียรติ เรือนจุมปู ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
424 63265895 นายณัชพล ตระกูลอินทร์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
425 63265888 นางสาวชนชม ปราบคเชนทร์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
426 63265796 นางสาวอาทิตยา พร้าเพรียง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
427 63265772 นายอัฐธพล เพ็ชรนา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
428 63265727 นางสาวอสมาภรณ์ หนูนาค ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
429 63265406 นางสาวสุภาวดี อุทัยทา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
430 63265260 นางสาวสุพรรณิกา ธนสัมบัณณ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
431 63264683 นางสาวศรีดา นาแล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
432 63264355 นายวชิรวิทย์ งอบโคกกรวด ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)60
433 63264270 นางสาวฤทัยรัตน์ วงศ์เขียน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
434 63264263 นางสาวรุจีรา บุทธิจักร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
435 63263990 นายเมธัส ยมเกิด ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
436 63263495 นางสาวพิชญดา พัฒนประดิษฐ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
437 63263303 นางสาวพรรณวดี ชมกลิ่น ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
438 63263181 นางสาวพรณัฐชา อ้นอิน ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
439 63263112 นางสาวพนิดา เจนจบ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
440 63262962 นางสาวปัทมา กันมา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
441 63262771 นางสาวบุษกร แก้วอ่ำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
442 63262658 นายนิธิศ ทุกขนิโรธ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
443 63262641 นางสาวนิธิพร วงศ์พานิช ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
444 63262610 นางสาวนิชาภา บุญทิพย์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
445 63262566 นางสาวนันทิพาภรณ์ ปัญญาวิเศษกาล ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
446 63262528 นางสาวนันทศิริ กล่ำคุณ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
447 63262283 นายธีรพงษ์ โพธิ์ขำ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
448 63261828 นางสาวตรีทิพ ฟูปิง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
449 63261255 นายชินดนัย พันธ์เจริญพร ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
450 63261071 นางสาวชญาพัฒน์ มุ้งกุลณา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
451 63260654 นางสาวคัทลียา ดวงตัน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
452 63260555 นางสาวเกวลี หาญพล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
453 63260364 นางสาวกาญจนาพร มโนมัย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
454 63260166 นางสาวกรกนก คำวิจิตร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
455 63260111 นางสาวกนกวรรณ สอนนิล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
456 62315621 นางสาวสุทธิดา ห้วยผัด ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
457 62310718 นางสาวจณิสตา สายอ้น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
458 62265681 นายสุริเยนทร์ คมขำ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
459 62265100 นายศิวพงษ์ พงษ์เซียงซา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
460 62264974 นางสาวศศิมาภรณ์ เทียนมงคล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
461 62264936 นางสาวศวิตา หอมสุวรรณ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
462 62264899 นางสาวศรัญญา กันมา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
463 62264660 นางสาววราภรณ์ ตันติกุล ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
464 62264370 นายรณกร ยินดี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
465 62264301 นางสาวมินทร์ธิรา หะฉิมมา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
466 62264264 นางสาวมานิตา สุนทรพจน์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
467 62264233 นางสาวมนัสนันท์ มาเวหา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
468 62264202 นางสาวมนพร แสนศิลา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
469 62264028 นางสาวภัคชนัญ กิติวรธนากุล ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
470 62263656 นางสาวพลอยบุญ บุญพลอย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
471 62263557 นางสาวพรพรหม พันธ์ภู่ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
472 62263496 นางสาวพรนภา จันทร ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
473 62263311 นางสาวปิยธิดา ชัยภูมิ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
474 62263250 นางสาวปะนัตฎา ปันคำ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
475 62263090 นางสาวเบญจวรรณ เกตุมี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
476 62262895 นางสาวนัทกาญจน์ กาฬภักดี ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
477 62262697 นางสาวนนทวรรณ บุญมาก ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
478 62262574 นางสาวธันยมนย์ คงคาน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
479 62262499 นางสาวธัญลักษณ์ เฉยชู ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
480 62262239 นางสาวทิพย์เกษร สมพงษ์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
481 62262215 นางสาวทัศนีย์วรรณ คำโมง ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
482 62262031 นางสาวณิชาภัทร บุบผา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
483 62261805 นายณัฐนนท์ น้อยเหนื่อย ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
484 62261775 นางสาวณัฐธิดา ศรีภิรมย์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
485 62261751 นายณัฐดนย์ ปุ้ยพันธวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
486 62261690 นายณัฐชนน ศรีบุญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
487 62261454 นางสาวญาณิศา พลัง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
488 62261386 นางสาวชาลิสา จากกิ่งเรืองโรจน์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
489 62261300 นายชัชวาลย์ บริสุทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
490 62261249 นางสาวชลนิภา พงศธรพฤกษ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
491 62261119 นางสาวชนิดา สุวรรณ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
492 62260938 นางสาวจุฑามาศ บัวส้ม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
493 62260761 นางสาวจิรกานต์ เล็กจินดา ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
494 62260747 นางสาวจิตสุภา มณีกาศ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
495 62260518 นางสาวขวัญใจ ศรีสถาน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
496 62260471 นางสาวเกศินี คงศรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
497 62260020 นางสาวกชวรรณ พรมคำ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
498 62243078 นางสาวภัคจีรา พั้วเบ้า ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
499 62242798 นางสาวพัชนิดา ด้วงอินทร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
500 63263624 นางสาวพีรดา ผิวเหลือง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
501 62520049 นางสาวกนกพร แพ่งเสือ นศ.บ.10
502 62349152 นางสาวไอริณ แพรปาน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
503 62349138 นางสาวอิสริยา สิทธิไกรพงษ์ นศ.บ.10
504 62349114 นางสาวอินทิรา ขำพงศ์ นศ.บ.10
505 62349091 นางสาวอินทิรา สมพงษ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
506 62349077 นางสาวอินทิรา พรมมา บช.บ.10
507 62349060 นายอิทธิพล พลอยประดับ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
508 62348926 นางสาวอัยมีย์ มาคราม ศ.บ.10
509 62348889 นางสาวอัญชนา ดานวล นศ.บ.10
510 62348674 นายอมรเลิศ ปัญจะมงคล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
511 62348650 นางสาวอมรรัตน์ เป๊กตะนะ บช.บ.10
512 62348636 นายอภิสิทธิ์ พุ่มจันทร์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
513 62348605 นายอภิลักษณ์ บุญโห้ นศ.บ.10
514 62348568 นายอนุสรณ์ กิตินันท์กุล บธ.บ. (การเงิน)10
515 62348551 นายอนุกูล แต้ห่าน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
516 62348506 นายอธิวัฒน์ พันพิพัฒน์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
517 62348452 นางสาวหทัยภัทร หล่อประดิษฐ์ ศ.บ.10
518 62348292 นางสาวสุพิชญา แก้วเวียน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
519 62348261 นางสาวสุพิชฌาย์ พัฒนศักดิ์สุธี นศ.บ.10
520 62348254 นางสาวสุพิชฌาย์ คชสีห์ บช.บ.10
521 62348247 นางสาวสุพัตรา มาเนตร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
522 62348193 นางสาวสุนิสา ขันกะสิกรรม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
523 62348186 นางสาวสุนิษา ประนัดโส ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
524 62348100 นางสาวสุธาพร อากาศเย็น บช.บ.10
525 62347912 นายสิปปวิชญ์ พรมมีเดช บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
526 62347837 นางสาวสาริศา บุญผล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
527 62347738 นางสาวสรินญา มาตโค้ง นศ.บ.10
528 62347714 นายสรายุทธ ยอดเพ็ชร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
529 62347691 นายสรณัฐ ล้อสินคำ ศ.บ.10
530 62347646 นางสาวศุศิรา สินธุ์ญา ศ.บ.10
531 62347585 นางสาวศุภสุดา เชื้อเทียม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
532 62347561 นายศุภวิชญ์ เกิดปั้น นศ.บ.10
533 62347554 นายศุภฤกษ์ ฟองคำ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
534 62347493 นายศุภชัย ชินบุตร นศ.บ.10
535 62347431 นางสาวศิริลักษณ์ มีโต บช.บ.10
536 62347387 นางสาวศิริภัคร์ มุ้งทอง บช.บ.10
537 62347332 นางสาวศิรประภา เปรมกระโทก นศ.บ.10
538 62347301 นายศักดิ์สิทธิ์ เรือนแก้ว นศ.บ.10
539 62347059 นางสาววิสสุตา เขียวน้ำชุ่ม บช.บ.10
540 62347028 นางสาววิรดา แสงเจริญ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
541 62346977 นางสาววิภาวี เพิ่มพูล บช.บ.10
542 62346847 นางสาววาสินี ฉิมพาลี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
543 62346809 นางสาววันวิสาข์ วิชัยรัมย์ นศ.บ.10
544 62346731 นางสาววริศรา ทานาฤทัย ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
545 62346595 นางสาววรรณวริน ช่างสันเทียะ นศ.บ.10
546 62346373 นางสาวลักษิกา วงศ์บุญจันทร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
547 62346311 นางสาวรินรณี จินะ บช.บ.10
548 62346045 นางสาวเมขลา วงษ์โสภา บช.บ.10
549 62345840 นางสาวภิญญดา สุขเขียว บช.บ.10
550 62345758 นายภาคภูมิ พรหมเมธ นศ.บ.10
551 62345574 นางสาวภัณฑิรา โรจน์ยินดี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
552 62345499 นางสาวแพรพลอย อินทราวุธ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
553 62345192 นางสาวพิชญาภา เงินพล บช.บ.10
554 62345154 นางสาวพิชชาพร ตู้ทอง บช.บ.10
555 62345123 นางสาวพัสตราภรณ์ แวงชัยภูมิ ศ.บ.10
556 62345024 นายพศวัต หาบุตร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
557 62344928 นางสาวพรพรรณ สายสร้อย บช.บ.10
558 62344768 นางสาวพณิดา ดีสงเคราะห์ บช.บ.10
559 62344706 นายแผ่นดิน สั่งการ นศ.บ.10
560 62344652 นางสาวปุญญิศา นันต๊ะ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
561 62344645 นางสาวปิยาภรณ์ รอดนิ่ม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
562 62344621 นางสาวปิยมาภรณ์ พลยงค์ นศ.บ.10
563 62344218 นางสาวปณิตา อินยา บธ.บ. (การเงิน)10
564 62344201 นายปฏิภาค หมีคุ้ม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
565 62344171 นายปกรณ์ กุลจันทร์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
566 62344126 นางสาวเบญญทิพย์ ปิติวรโชติธนันท์ บช.บ.10
567 62343884 นายนิปุณ แข็งขัน ลัลล์ลลิล นศ.บ.10
568 62343716 นางสาวนัทธ์ชนัน วุฒิธรรม นศ.บ.10
569 62343679 นางสาวนวพรทิพย์ ธูปหอม บธ.บ. (การเงิน)10
570 62343396 นายธีระพล ตันยะเวช นศ.บ.10
571 62343334 นางสาวธีรดา ศรีสุวรรณ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
572 62343143 นางสาวธัญลักษณ์ คำพัน บช.บ.10
573 62343112 นางสาวธัญญาลักษณ์ คนโท บช.บ.10
574 62343099 นายธวัลรัตน์ ราชกิจ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
575 62343006 นายธนากร คงกล้า นศ.บ.10
576 62342788 นายธนกฤต สกุลอ๊อด ศ.บ.10
577 62342689 นางสาวทิพวรรณ สายหยุด บธ.บ. (การเงิน)10
578 62342597 นายตรีศูล สุวรรณนุช บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
579 62342542 นางสาวดวงหทัย ยวงคำ นศ.บ.10
580 62342474 นางสาวณิชาภัทร วงษ์ภูมิ บช.บ.10
581 62342078 นางสาวณัฐณิชา กองแก้ว ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
582 62342061 นางสาวณัฐณิชา สุขกล่อม บธ.บ. (การเงิน)10
583 62342054 นางสาวณัฐณิชา จันทะสุวรรณ์ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
584 62341835 นางสาวฐิตินันท์ กันทะคีรี บช.บ.10
585 62341798 นางสาวฐานมาศ ฤทธิ์ทอง ศ.บ.10
586 62341736 นางสาวญาณิศา สวัสดิ์ดิเรกศาล บช.บ.10
587 62341705 นางสาวโชติรส คำปินตา นศ.บ.10
588 62341651 นางสาวชุตินันท์ หยัดน้ำ บช.บ.10
589 62341248 นางสาวชญานิศฐ์ ไคล้คง บช.บ.10
590 62341224 นางสาวชญานิชฐ์ มิ่งกลิ่น บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
591 62340883 นางสาวจารุวรี วิลัย บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
592 62340845 นางสาวจามจุรี ทองน้อย บช.บ.10
593 62340821 นางสาวจันทิมา จันทิมาพร บช.บ.10
594 62340548 นางสาวกานต์สินี กวีศรีเดชา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
595 62340494 นางสาวกัลยกร ช่วยสุด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
596 62340456 นายกัณต์รพี ทองมา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
597 62340388 นางสาวกัญญาณัฐ ทองธานี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
598 62340371 นางสาวกัญญ์วรา พลอาภา นศ.บ.10
599 62340166 นางสาวกมลชนก วิรัชวงษ์ บช.บ.10
600 62340098 นางสาวกนกพร ศุภกิจกาญจนา นศ.บ.10
601 62340029 นางสาวภัสสรา ขัดนาค นศ.บ.10
602 62264912 นางสาวศรุตา ศิริโรจน์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
603 62261553 นางสาวฐิติมา ปิ่นแก้ว บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
604 62163697 นางสาวสุภัสสรา ทารมนต์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
 คณะสังคมศาสตร์
605 62244655 นางสาวโสรญา จารุณะ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
606 62241562 นายโดมชัย ส่งศรี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
607 62241234 นายณัชนนท์ แสงนาค ร.บ.10
608 62240442 นางสาวขวัญนรี อยู่หอม ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
609 62240282 นางสาวกานต์พิชชา จิรธัญญ์ธนันดา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)