รายชื่อนิสิต
รายวิชา001276 : Energy and Technology Around Us
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 62160498 นางสาวจิณณพัต สุขหู วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
2 62160733 นางสาวชนิสรา สร้อยทา วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
3 62161051 นายณัฐพล ทองมี วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
4 62161235 นายทรงยศ คำภักดี วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
5 62162652 นางสาวรสพร ใจฉ่ำ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
6 62163147 นางสาวศรัณยา ศรีชื่น วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
7 62163758 นางสาวสุมินตรา ขาวสวัสดิ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
8 63160039 นางสาวพิมลสิริ โตนุ่ม วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
9 63160190 นางสาวกัญชพร เพ็งนุ่ม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
10 63160275 นางสาวกานติมา บำรุงกิจ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
11 63160305 นายกิตติพงษ์ จันทร์เนตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
12 63160343 นางสาวกีรติยา สุขสวัสดิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
13 63160480 นางสาวจารุภา แหยมนาค วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
14 63160749 นางสาวชญานี เอี่ยมพงษ์ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
15 63160756 นางสาวชนกนันท์ แสนยะเสนีย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
16 63160879 นางสาวชาลินี รุ่งเรือง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
17 63160947 นางสาวญาดา สมนา วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
18 63161005 นางสาวฐิตินันท์ ศรีชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
19 63161012 นางสาวฐิติวรดา โจ่มาลา วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
20 63161128 นายณัฐชนน สิงห์หะ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
21 63161241 นายณัฐภัทร สนิท วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
22 63161326 นางสาวดวงทิพย์ โสพิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
23 63161364 นางสาวดารุณทิพย์ หมื่นโฮ้ง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
24 63161623 นายธนากร พันพิทักษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
25 63161630 นายธนากร บุญเอี่ยมศรี วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
26 63161685 นางสาวธัญกร ไข่ทา วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
27 63161692 นางสาวธัญชนก คุ้มจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
28 63161746 นางสาวธิดารัตน์ อินหลี วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
29 63161791 นายธีรพัฒน์ จันสา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
30 63161821 นายธีรวัฒน์ สิงห์เรือง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
31 63161845 นายธีรัตม์ สาตร์ทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
32 63161937 นางสาวนริศรา กาสา วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
33 63162040 นางสาวนิพาดา พิจารย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
34 63162071 นางสาวนิรมล ห้อยดอกหอม วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
35 63162194 นางสาวปพิชญา ตันติโภคิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
36 63162224 นางสาวปรัชนียา เลิศธัญญา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
37 63162378 นางสาวปิยธิดา จำปาขาว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
38 63162545 นางสาวพรรณิตา ปานคง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
39 63162569 นางสาวพรหมพร พรมจันที วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
40 63162644 นางสาวพิจิตรา เลิกอินทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
41 63162675 นางสาวพิชญธิดา ลายลักษณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
42 63162729 นางสาวพิมพ์ประภา มงคลชัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
43 63162736 นางสาวพิมพ์วิภา โพธิ์ศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
44 63162835 นางสาวภัชราวดี บุญลือ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
45 63162880 นายภาณุวัฒน์ ประสพลาภ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
46 63162989 นางสาวภูษณิศา เซียววงษ์ครอบ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
47 63163139 นายรัชพล เนินพลับ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
48 63163184 นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยเชษฐ์ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
49 63163214 นางสาวรุ่งนภา ปู่เหลือง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
50 63163443 นางสาววริษฐา แก้วอาสา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
51 63163450 นายวสวัตติ์ ปานสุวรรณ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
52 63163467 นายวันมงคล สันตะวัน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
53 63163603 นางสาวศศิวิมล บุญทวี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
54 63163610 นางสาวศศิวิมล มีแก้ว วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
55 63163818 นางสาวศุภลักษณ์ หวานฉ่ำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
56 63163900 นางสาวสลิลทิพย์ สอนสังข์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
57 63163986 นางสาวสุชาดา สิงห์ทรัพย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
58 63163993 นางสาวสุชาดา ศรสุรินทร์ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
59 63164037 นางสาวสุทธิตา ผดาวัลย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
60 63164136 นางสาวสุเมธา สุขอินทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
61 63164150 นางสาวสุรีมาศ ปิ่นแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
62 63164181 นางสาวเสาวรี บุญโสภณ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
63 63164211 นางสาวหยาดทิพย์ ปรัชญ์ฐากรณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
64 63164303 นางสาวอภิชญา รินฤทธิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
65 63164334 นายอภิสิทธิ์ ทัตเศษ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
66 63164501 นางสาวอาทิตยา หนูยัง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
67 63164631 นายเอกณัฐ กุลทองคำ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
68 63164709 นางสาวกัญญาณัฐ สงฆ์จันทร์ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
69 63164860 นายพงศกรณ์ ชนะดี วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
70 63164938 นายวุฒิชัย เรืองเพชร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
71 63165003 นางสาวอวภาส์ คำระภี วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
72 63316122 นายธนายุต ปานภู่ทอง วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
 คณะเภสัชศาสตร์
73 62210391 นางสาวชัญญา พรหมพีรพัฒน์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
74 62210681 นายธีรดนย์ นิลสนธิ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
75 63210048 นางสาวกัญญาณัฐ สันติภูบาล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
76 63210086 นางสาวขวัญจิรา อินทนันชัย ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
77 63210123 นางสาวจิดาภา ศรีจันทร์ฉาย ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
78 63210406 นายธนธัช ธำรงโสตถิสกุล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
79 63210468 นางสาวธนาพร ดาอินทร์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
80 63210628 นางสาวบัณฑิตา จูเขียว ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
81 63210635 นายบารเมษฐ์ โคตรคันทา ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
82 63210642 นางสาวบุษยมาศ อุ่นอมรชัยกุล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
83 63210734 นางสาวประภัสสร แสงตุ๊ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
84 63210741 นางสาวปัทมพร สิงห์ลอ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
85 63210802 นางสาวพนาน่าน คำแสน ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
86 63210840 นายพัฒนชัย ชูมลัยวงษ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
87 63210857 นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์พรมศรี ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
88 63210970 นางสาวภัณฑิรา ทิมอรรถ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
89 63211014 นางสาวมาลัย ไวที ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
90 63211021 นางสาวมีรดา คำบุญเรือง วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
91 63211038 นางสาวยวิษฐา โสภณวิชญ์กุล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
92 63211151 นายวัฒนชัย ณ ลำปาง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
93 63211182 นางสาววิภากร บุญเรือง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
94 63211304 นางสาวสิมินลักษณ์ อินทจักร์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
95 63211328 นางสาวศิริลักษณ์ ใจแสน วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
96 63211496 นายอภิสิทธิ์ โกสุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
97 63211502 นางสาวอมรรัตน์ เทศแย้ม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
98 63211557 นางสาวฬิษา พณสหภาษณ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
99 63211618 นายจักรภัทร เศษจันทร์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
 คณะวิทยาศาสตร์
100 63310038 นายนฤบดินทร์ ตรียานุสรณ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
101 63310069 นายวิชชากร ศรีบุรินทร์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
102 63310182 นายกมล เที่ยงตรง วท.บ. (สถิติ)10
103 63310243 นางสาวกรเกตุ เหมชานันท์ วท.บ. (สถิติ)10
104 63310496 นางสาวเกตน์นิภา อินต๊ะเม้า วท.บ. (เคมี)10
105 63310533 นางสาวเกษลดา พยอม วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
106 63310793 นางสาวจิราพัชร์ แบนปิง วท.บ. (สถิติ)10
107 63310915 นางสาวชญานิษฐ์ มีแสง วท.บ. (ชีววิทยา)10
108 63310960 นางสาวชนธิชา ใจแสน วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
109 63311042 นางสาวชลิตตา บัวป้อม วท.บ. (ชีววิทยา)10
110 63311233 นางสาวฐิติรัตน์ ศรีอิ่นแก้ว วท.บ. (ชีววิทยา)10
111 63311271 นางสาวณัชชา พรธาดาวิทย์ วท.บ. (เคมี)10
112 63311301 นางสาวณัฎฐณิชา ไพราม วท.บ. (เคมี)10
113 63311332 นางสาวณัฏฐนิชา จังพล วท.บ. (เคมี)10
114 63311363 นางสาวณัฐกฤตา คงสมเพชร วท.บ. (เคมี)10
115 63311462 นายณฏฐพงษ์ วงศ์ประพันธ์ วท.บ. (เคมี)10
116 63311592 นางสาวทัดษพร อินทร์แปลง วท.บ. (เคมี)10
117 63311608 นายทัศน์พล จันทร์ศรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
118 63311646 นางสาวทิวาพร วงศ์เชียงยืน วท.บ. (เคมี)10
119 63311875 นางสาวธมณพรรษธร เหลื่อมมะลัง วท.บ. (ชีววิทยา)10
120 63311998 นางสาวธัญลักษณ์ อินตา วท.บ. (ชีววิทยา)10
121 63312216 นางสาวนภัสรา เพ็ชรมี วท.บ. (เคมี)10
122 63312278 นางสาวนฤมล จินานาง วท.บ. (เคมี)10
123 63312292 นางสาวนัชธิชา เกตุทิม วท.บ. (เคมี)10
124 63312384 นางสาวนารีรัตน์ พงษ์สระพัง วท.บ. (เคมี)10
125 63312483 นางสาวเนตรนภา หาญวิเศษมงคล วท.บ. (เคมี)10
126 63312919 นางสาวปัณณพร คนคล่อง วท.บ. (เคมี)10
127 63312933 นางสาวปิณฑิรา กล่ำทวี วท.บ. (ชีววิทยา)10
128 63312957 นางสาวปิยธิดา คำเหลือง วท.บ. (เคมี)10
129 63313053 นางสาวพรปภัสสร เพชรไทย วท.บ. (เคมี)10
130 63313060 นางสาวพรพรรณ วงศาสัก วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
131 63313091 นางสาวพรรณนิภา ทับใจดี วท.บ. (ฟิสิกส์)10
132 63313190 นางสาวพลอยไพลิน บัวบาน วท.บ. (เคมี)10
133 63313268 นางสาวพัชรินทร์ ใจศรี วท.บ. (เคมี)60
134 63313374 นางสาวพิยดา หลวงโปธา วท.บ. (เคมี)10
135 63313510 นางสาวภัทรนันท์ งานอ่อน วท.บ. (ชีววิทยา)10
136 63313831 นางสาวรินทร์ลภัส ธนากูลวรานนท์ วท.บ. (เคมี)10
137 63313886 นายวงศธร นามเหลา วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
138 63314050 นางสาววรางคณา ชัยวงค์ษา วท.บ. (เคมี)10
139 63314210 นางสาววิภาดา สีสังข์ วท.บ. (เคมี)10
140 63314319 นายเวสารัช ส้มแก้ว วท.บ. (ชีววิทยา)10
141 63314425 นางสาวศิริชนก อ่ำบางกระทุ่ม วท.บ. (เคมี)10
142 63314579 นางสาวศุภาวรรณ สิริปา วท.บ. (เคมี)10
143 63314609 นางสาวสพิชชา อินถา วท.บ. (ชีววิทยา)10
144 63314647 นายสรวิชญ์ วงค์ทาฝั้น วท.บ. (ฟิสิกส์)10
145 63314654 นายสรวิศ บุญมากาศ วท.บ. (ชีววิทยา)10
146 63314661 นายสรศักดิ์ คำพัน วท.บ. (เคมี)10
147 63314678 นายสรอรรถ พ่วงเต็ง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
148 63314838 นางสาวสุขุมาภรณ์ เพิ่มพล วท.บ. (เคมี)10
149 63314869 นางสาวสุชาดา สวัสดี วท.บ. (เคมี)10
150 63314999 นางสาวสุพักตร์ษร พิมพ์อินทร์ วท.บ. (เคมี)10
151 63315118 นางสาวสุวรรณภา โม้ป้อ วท.บ. (เคมี)10
152 63315156 นางสาวโสรยา แป้นจันทร์ วท.บ. (เคมี)10
153 63315293 นางสาวอมรรัตน์ กำจาย วท.บ. (เคมี)10
154 63315545 นางสาวอารีรัตน์ ช้ำวอน วท.บ. (เคมี)10
155 63315651 นายเพชรพันธ์พงษ์ พลประเสริฐ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
156 63315774 นางสาวกัลยรักษ์ ดาวัน วท.บ. (ชีววิทยา)10
157 63315811 นางสาวเกวลิน ชูติธวัช วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
158 63315835 นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สถิตย์ วท.บ. (เคมี)10
159 63315897 นางสาวจุฑามาศ โชคพรประเสริฐ วท.บ. (เคมี)10
160 63315903 นางสาวจุฑามาศ ปัญญา วท.บ. (เคมี)60
161 63315941 นางสาวชลิตา ดีแย้ม วท.บ. (ชีววิทยา)10
162 63315989 นางสาวญาณิศา ดอกไม้เทศ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
163 63316016 นางสาวณัฐณิชา ทองเทศ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
164 63316061 นายไตรรัตน์ โพธิ์แส วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
165 63316078 นายถนัชชานันท์ พร้อมสุข วท.บ. (ชีววิทยา)60
166 63316153 นางสาวธัญลักษณ์ แก้วลุง วท.บ. (สถิติ)10
167 63316177 นางสาวธารารัตน์ โพธิ์หอม วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
168 63316238 นายเนติชัย ยอดหาญ วท.บ. (ชีววิทยา)60
169 63316306 นางสาวพชรกมล กาศลังกา วท.บ. (เคมี)10
170 63316337 นางสาวพัชรินทร์ รุ่งเรือง วท.บ. (ชีววิทยา)10
171 63316375 นางสาวพีรยา ขันทอง วท.บ. (ชีววิทยา)10
172 63316450 นางสาวภันทิลา วิทยาสมานสกุล วท.บ. (ชีววิทยา)10
173 63316474 นายภูวเนศวร์ กลั่นหุ่น วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
174 63316535 นายวัทธิกร จงพานิช วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
175 63316634 นางสาวสิริกร มั่นสมใจ วท.บ. (ฟิสิกส์)10
176 63316696 นายสุรเชษฐ์ กลั่นหุ่น วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
177 63316702 นางสาวสุวนันท์ สังคง วท.บ. (ชีววิทยา)10
178 63316733 นางสาวหนึ่งธิดา แสนสุข วท.บ. (ชีววิทยา)10
179 63316740 นางสาวอทิตยา คนงาม วท.บ. (ชีววิทยา)10
180 63316757 นางสาวอภิชญา อำนาจสมบูรณ์สุข วท.บ. (ชีววิทยา)10
181 63316795 นายก้องกิดากรณ์ จันทร์ศร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
182 63316849 นายปฏิภาณ นามแก้ว วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
 คณะศึกษาศาสตร์
183 63162767 นายพิษณุ โตนาราง กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
184 63410233 นางสาวกัญญาพร สุขถนอม กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
185 63410257 นางสาวกันทรากร เมืองธรรม กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
186 63410394 นางสาวกุลนันทน์ คำดำ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
187 63410486 นายคณานนต์ สองสี กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
188 63410578 นางสาวจิณณพัต ขีดดี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
189 63410745 นางสาวชฎาพร เอี่ยมเจริญ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
190 63410905 นางสาวชุติกาญจน์ คงรอด กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
191 63410998 นางสาวญาณิน คำสิม กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
192 63411100 นางสาวณวรา เหลือน้อย กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
193 63411308 นางสาวณัฐพัชร อินจำโรง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
194 63411582 นายธนเทพ เก่งเขตรกิจ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
195 63411636 นางสาวธนวรรณ มากมูล กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
196 63411704 นางสาวธัญชนก จิตรละเอียด กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
197 63412190 นางสาวนิรัชพร ปอใจ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
198 63412251 นายบุญชัย ยิ้มมี กศ.บ. (เคมี)10
199 63412299 นางสาวเบญจ์ปิยะศิริ สิริปัญญาธิรัตน์ กศ.บ. (เคมี)10
200 63412664 นางสาวพรรณพัชร หมื่นทอง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
201 63412756 นางสาวพัชร์วรี ธรรมวิลัยพันธุ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
202 63412831 นางสาวพิมทอง แสนภิบาล กศ.บ. (ชีววิทยา)10
203 63412985 นายภราดร วงศ์หมื่นเนตร กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
204 63413029 นางสาวภิญญดา บุญตั้ง กศ.บ. (เคมี)10
205 63413050 นายภูพิสิษฐ์ คำพุฒ กศ.บ. (เคมี)10
206 63413180 นายรพีพงษ์ ปิงยอง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
207 63413432 นางสาววรรัตน์ พุทธานุเสกสรร กศ.บ. (เคมี)10
208 63413456 นางสาววรวีร์ ปั้นนาค กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
209 63413555 นางสาววัชรี ชาวโคตร กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
210 63413708 นางสาวศศิธร ศรีไทย กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
211 63413838 นายศิวกร กันธุระ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
212 63414170 นางสาวสุชานันท์ ยะขาว กศ.บ. (ภาษาไทย)10
213 63414187 นางสาวสุชานันท์ พุฒหมื่นไว กศ.บ. (เคมี)10
214 63414521 นางสาวอภัสรา ลี้ลับ กศ.บ. (เคมี)10
215 63414583 นางสาวอรพินท์ ต่วนโต กศ.บ. (เคมี)10
216 63414781 นางสาวอารีรัตน์ นันทกุล กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
 คณะแพทยศาสตร์
217 63460221 นายชามิล ชายกุล พ.บ.10
218 63460603 นายเนติธร วงค์ธิดา พ.บ.10
219 63460702 นางสาวปาลินี คงวัฒนานนท์ พ.บ.10
220 63460726 นายปิยะสิริ สิริสุข พ.บ.10
221 63460887 นางสาวโยษิตา นันทพรนิรชา พ.บ.10
222 63460962 นางสาวศริญญา วันทิ พ.บ.10
223 63461020 นายเศรษฐศาสตร์ สีชุมภู พ.บ.10
224 63461167 นางสาวอนัตตา วิริยะบรรเจิด พ.บ.10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
225 62312705 นางสาวธีระนาฏ เมฆอนันต์ธวัช วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
226 62470122 นางสาวกฤตญวรรณ บุตรวงค์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
227 62470139 นายกฤตยชญ์ เงินเสือ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
228 62470610 นายจิรวัฒน์ เติมศิลป์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
229 62470757 นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์ลือ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
230 62470788 นางสาวฉัตรยาลักษณ์ บรรดิษฐ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
231 62470801 นางสาวชญาน์นันท์ ฤทธิ์สกุลวงษ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
232 62470917 นางสาวชมภูนุท ไทยใหม่ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
233 62470931 นางสาวชลธิชา ชื่นจันทร์เกิด วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
234 62470993 นายชัยวัฒน์ รัตนวิภาคกุล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
235 62471082 นายโชครวี คำอั้น ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
236 62471167 นายณรงค์เดช นาดี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
237 62471228 นายณัฐกร เทพรังสฤษฎิ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
238 62471235 นางสาวณัฐกานต์ เสือเจริญ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
239 62471303 นายณัฐพงศ์ ทัพทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
240 62471389 นางสาวณิชาภัทร ภคพงศ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
241 62471488 นางสาวติชิลา จันทะเล็ก ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
242 62471518 นายทิพานันท์ สุขโขเจริญ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
243 62471556 นางสาวธนภรณ์ สาระชาติ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
244 62471570 นางสาวธนาภรณ์ รู้ธำรงกุล วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
245 62471600 นายธนินทร กลิ่นซ้อน วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
246 62471693 นางสาวธันย์ชนก วานิช วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
247 62471709 นายธาม ทัศจันทร์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
248 62471761 นายธีระพงศ์ ประจวบจันทร์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
249 62471938 นางสาวนลิน ย่องหาญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
250 62471990 นางสาวน้ำฝน แสงตะคร้อ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
251 62472027 นางสาวนิภา สงวนวงษ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
252 62472409 นางสาวปวีณา ศรีสมบัติ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
253 62472614 นางสาวพรชนก สอนทิ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
254 62472812 นายพิทวัส ขันติ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
255 62472836 นางสาวพิมพ์นารา ดงสา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
256 62472843 นางสาวพิมพ์นารา เป็งมา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
257 62473024 นางสาวภคนันท์ มากพา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
258 62473079 นางสาวภัทรวดี เพ็ชจีน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
259 62473123 นายภานุวัตร สมุทธารักษ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
260 62473222 นางสาวมนทกานติ จันทร์จำรัส ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
261 62473239 นางสาวมัลลิกา เฉลิมพงษ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
262 62473277 นางสาวเมธาวี ณ.อิ่น ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
263 62473574 นายวรกันต์ พงษ์สุขพิณ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
264 62473581 นางสาววรดา ปัญญาลือ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
265 62473604 นายวรปรัชญ์ สัณฐิติวิฑูร วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
266 62473840 นางสาววิภาวรรณ สุคง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
267 62473901 นางสาววิไลวรรณ ซ้อนเพชร วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
268 62473963 นายศักดิ์พล เกษามูล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
269 62474076 นายศิวภาค เพ็ญสุภา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
270 62474083 นายศุภกิตติ์ สิงห์พยา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
271 62474212 นางสาวสาธิตา ศรีทอง วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
272 62474397 นางสาวสุกัญญา สีบุ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
273 62474489 นางสาวสุทธิดา ผาตี วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
274 62474632 นางสาวสุภาวดี สว่างเมฆ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
275 62474670 นางสาวเสนานี เจริญนุ่ม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
276 62474717 นางสาวหทัยกานต์ สมอินทร์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
277 62474823 นางสาวอภิญญา ไชยมี วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
278 62474885 นางสาวอรรีญา จรรยารักษ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
279 62475059 นายอิทธิพัทธ์ สารบรรณ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
280 63316191 นางสาวธีรรัตน์ ฟักเขียว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
281 63316405 นางสาวภัคจิรา จันทร์ประเสริฐ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
282 63316498 นางสาวรัตนธิดา บัวเข็ม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
283 63162446 นางสาวเปมิกา ชมภูทวีป วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
284 63315927 นางสาวชญาภา มหาสัตย์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
285 63316245 นางสาวปทิตตา สาศิริ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
286 63316368 นางสาวพิมพ์พิศา เพียรไธสง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
287 63521540 นางสาวตอฮีเราะห์ กาซอ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
288 63521564 นางสาวทิฆัมพร ปอสันเทียะ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
289 63522981 นายพิพัฒน์ โพธิ์พันธุ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
290 63523421 นางสาวรัชฎาพร ใจกว้าง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
291 63523988 นางสาวศศิธร ปิ่นพิมาย วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
292 63524701 นางสาวหัทยา จันสะวะ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
293 63524787 นางสาวอรณิชา น้อมสิริ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
 คณะพยาบาลศาสตร์
294 63560259 นางสาวณัฐกานต์ หอมรื่น พย.บ.10
 คณะสหเวชศาสตร์
295 62660677 นางสาวฐิติรัตน์ เผือกทอง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
296 62661117 นางสาวนพเก้า ศุภกนิษฐถวิล ทศ.บ.10
297 62661544 นายพศุตม์ สวนกูล วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
298 62662336 นางสาวสิริกร กรีอุทัย ทศ.บ.10
299 62662510 นางสาวสุภาวดี ทรัพย์สิน ทศ.บ.10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
300 61710137 นายเกรียงไกร โนจรมา สถ.บ.10
301 61710151 นายคุณัชญ์ ทุคหิต สถ.บ.10
302 61710168 นางสาวจารุวรรณ อินยา สถ.บ.10
303 61710243 นางสาวจุฑาทิพย์ สุขทอง สถ.บ.10
304 61710632 นายธนาธิป ยาวิลาศ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
305 61710755 นายนครินทร์ มูลฐี สถ.บ.10
306 61710762 นายนนทนันท์ รณคนา สถ.บ.10
307 61710779 นายนนทพัทธ์ ขันคำนันต๊ะ สถ.บ.10
308 61710786 นายนรภัทร สินขุนทด สถ.บ.10
309 61710793 นางสาวนันทพร พันธุ์รักษ์ สถ.บ.10
310 61710816 นางสาวนิธิกานต์ ห่อหุ้ม สถ.บ.10
311 61710861 นางสาวเนตรนภา พันธุ์กาง สถ.บ.10
312 61710885 นางสาวปราญชลี ปิ่นแก้ว สถ.บ.10
313 61710991 นายพชร เอี่ยมมะ สถ.บ.10
314 61711028 นายพฤฒภณ สีบานเย็น สถ.บ.10
315 61711042 นางสาวพิชญา กิตติธาราทรัพย์ สถ.บ.10
316 61711073 นางสาวเพ็ญพิชชา พรมอินทร์ สถ.บ.10
317 61711080 นางสาวเพนนี แสงอาวุธ สถ.บ.10
318 61711127 นางสาวภัทราภรณ์ ขาวพุ่ม สถ.บ.10
319 61711141 นายภาณุวัฒน์ จันธิมา สถ.บ.10
320 61711158 นายภานุพงษ์ เน่าบู่ สถ.บ.10
321 61711189 นายภูริเดช บุญคุ้ม สถ.บ.10
322 61711271 นายรัชนัย รัชบุตร สถ.บ.10
323 61711349 นายวรนนท์ ชูอินทร์ สถ.บ.10
324 61711462 นางสาวศศิวรรณ แจ้งกระจ่าง สถ.บ.10
325 61711561 นางสาวสินิทรา นฤสุขสวัสดิ์ สถ.บ.10
326 61711578 นางสาวสิริกร ยารักษ์ สถ.บ.10
327 61711585 นางสาวสิริวงค์ คำยี่ สถ.บ.10
328 61711615 นางสาวสุทิศา เรืองฤทธิ์ สถ.บ.10
329 61711677 นางสาวสุพัชกานต์ โลหะเวช สถ.บ.10
330 61711776 นางสาวอมรรัตน์ วังแสง สถ.บ.10
331 62710105 นางสาวกอปรบุญ วิชัยขัทคะ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
332 62710167 นางสาวเกศกนก จันทร์ทอง สถ.บ.10
333 62710174 นางสาวขนิษฐา หงษ์สร้อยคำ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
334 62710280 นายจิรภัทร ช่วยหลำ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
335 62710327 นางสาวจิราวรรณ ปาณะดิษฐ์ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
336 62710563 นางสาวฐานิยา รุ่งเรือง ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
337 62710655 นายณัฐกรณ์ กัตฐะ สถ.บ.10
338 62710914 นางสาวธัญลักษณ์ ใจงาม ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
339 62711065 นายนภัสถ์ เสริมสุข ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
340 62711188 นายบุญเดช มั่งมีมหาศาล ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
341 62711195 นายบุญเยี่ยม คำปัน ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
342 62711300 นางสาวผกามาส เดชะผล สถ.บ.10
343 62711423 นายพิชญุตม์ ทรัพย์อนันต์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
344 62711430 นางสาวพิมพกา กั้วจำนงค์ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)60
345 62711683 นางสาวโยษิตา เปินสมุทร ศป.บ. (ทัศนศิลป์)60
346 62711744 นางสาวรัตนพร เทพทอง สถ.บ.10
347 62711812 นางสาววันวิสา สุธรรมมา ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
348 62712000 นางสาวสมิตา เลิศกระจ่างจินดา สถ.บ.10
349 62712147 นางสาวสุธินี เจริญวิกกัย สถ.บ.10
350 62712185 นางสาวสุภชา สุประการ สถ.บ.10
351 62712352 นางสาวอัญชิสา ผลทอง สถ.บ.10
 คณะนิติศาสตร์
352 63190029 นางสาวกนกกร แซ่เจี่ย น.บ.10
353 63190067 นางสาวสุธินี พลภักดี น.บ.10
354 63190074 นายสรายุ ตันติสุขารมย์ น.บ.10
355 63190159 นายกรภัทร์ พิมพา น.บ.10
356 63190166 นายกรรชัย เขียวแก้ว น.บ.10
357 63190340 นายกิตติศักดิ์ สุวรรณคีรี น.บ.10
358 63190357 นางสาวกีรนันท์ ศรีนวล น.บ.10
359 63190364 นางสาวกุลณัชชา โพธิ์อินทร์ น.บ.10
360 63190401 นางสาวขวัญสกุล สืบสม น.บ.10
361 63190517 นายจิตตภณ จงสมจิตต์ น.บ.10
362 63190555 นายจิรายุ วังคีรี น.บ.10
363 63190593 นางสาวจุฑาภรณ์ เกี๋ยงคำ น.บ.10
364 63190630 นางสาวจุฑาลักษณ์ พรพฤฒิพงศ์ น.บ.10
365 63190654 นางสาวเจตสิกา จำนงประโคน น.บ.10
366 63190784 นายชัยรัตน์ ทองมา น.บ.10
367 63190791 นางสาวชิดชนก ทรัพย์ประเสริฐดี น.บ.10
368 63190883 นายณธรเทพ สุขโท้ น.บ.10
369 63190913 นางสาวณัชชา น่วมวัฒน์ น.บ.10
370 63190951 นายณัฏฐพล กุลโสธร น.บ.10
371 63191118 นางสาวณิชากร ทองเครือมา น.บ.10
372 63191422 นางสาวธัญลักษณ์ กริ่งทอง น.บ.10
373 63191446 นางสาวธันยพร บุญเพ็ง น.บ.10
374 63191491 นายธีรศักดิ์ สีนวล น.บ.10
375 63191675 นางสาวนิสารัตน์ แสงเลื่อม น.บ.10
376 63191682 นางสาวเนตรชนก ขำปลอด น.บ.10
377 63191712 นางสาวบุญธิดา แก้วย้อย น.บ.10
378 63191743 นายปฏิภาณ ต่อรัมย์ น.บ.10
379 63191750 นายปฐมพงศ์ ไอยศูรย์ น.บ.10
380 63191774 นายประวิทย์ ทมิฬชัย น.บ.10
381 63191798 นางสาวปริยาภัทร กาตะคุ น.บ.10
382 63191842 นางสาวปิยธิดา ดอกคำ น.บ.10
383 63191903 นายพงศ์พณิช ประเสริฐศักดิ์ น.บ.10
384 63191989 นายพลอธิป เขจรศาสตร์ น.บ.10
385 63191996 นางสาวพลอยชมภู ศรีราชเลา น.บ.10
386 63192030 นางสาวพัชราภา ภู่ระหงษ์ น.บ.10
387 63192054 นางสาวพัณณิตา เส็งขำ น.บ.10
388 63192092 นางสาวพิชญา ทองไทย น.บ.10
389 63192177 นางสาวพิรดา วีระพันธ์ น.บ.10
390 63192207 นายพีรพัฒน์ ถิ่นจอม น.บ.10
391 63192269 นายภัทรชัย สวนนุ่ม น.บ.10
392 63192313 นางสาวภัทราภรณ์ ผึ้งแย้ม น.บ.10
393 63192344 นายภานุวัฒน์ ชูขำ น.บ.10
394 63192382 นายภุชิสส์ ค้อมทอง น.บ.10
395 63192481 นางสาวมนัสวรรณ องอาจ น.บ.60
396 63192559 นางสาวยุวดี คุ้มบำรุง น.บ.10
397 63192801 นางสาววสุกาญจน์ สิทธิอ่วม น.บ.10
398 63192962 นางสาวศจิกานต์ อยู่นิ่ม น.บ.10
399 63193006 นางสาวศศิกานต์ พ่วงความสุข น.บ.10
400 63193105 นายศุภณัฐ แก้วกลิ่น น.บ.10
401 63193143 นายสมพชร นามแก้ว น.บ.10
402 63193181 นางสาวสโรชา ทองดอนจุ้ย น.บ.10
403 63193303 นางสาวสุธิษา แก้วจันทร์ น.บ.10
404 63193334 นางสาวสุนทรี นิ่มเป็นสุข น.บ.10
405 63193396 นางสาวสุพิชญา จิตอารีย์ น.บ.10
406 63193402 นางสาวสุภาณี จันทะดวง น.บ.10
407 63193419 นางสาวสุภาพร เขื่อนสุวรรณ์ น.บ.10
408 63193440 นายสุรชัช วงค์ถาติ๊บ น.บ.10
409 63193457 นายสุรศักดิ์ เพิ่มพิพัฒน์ น.บ.10
410 63193495 นางสาวหนึ่งฤทัย เชื้ออินทร์ น.บ.10
411 63193754 นางสาวอัญชิสา อินเสือ น.บ.10
412 63193853 นางสาวณัฏฐริตา ดีศรี น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
413 62242798 นางสาวพัชนิดา ด้วงอินทร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
414 62243078 นางสาวภัคจีรา พั้วเบ้า ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
415 62260020 นางสาวกชวรรณ พรมคำ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
416 62260471 นางสาวเกศินี คงศรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
417 62260518 นางสาวขวัญใจ ศรีสถาน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
418 62260747 นางสาวจิตสุภา มณีกาศ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
419 62260761 นางสาวจิรกานต์ เล็กจินดา ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
420 62260938 นางสาวจุฑามาศ บัวส้ม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
421 62261119 นางสาวชนิดา สุวรรณ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
422 62261249 นางสาวชลนิภา พงศธรพฤกษ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
423 62261300 นายชัชวาลย์ บริสุทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
424 62261386 นางสาวชาลิสา จากกิ่งเรืองโรจน์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
425 62261454 นางสาวญาณิศา พลัง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
426 62261690 นายณัฐชนน ศรีบุญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
427 62261751 นายณัฐดนย์ ปุ้ยพันธวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
428 62261775 นางสาวณัฐธิดา ศรีภิรมย์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
429 62261805 นายณัฐนนท์ น้อยเหนื่อย ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
430 62262031 นางสาวณิชาภัทร บุบผา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
431 62262215 นางสาวทัศนีย์วรรณ คำโมง ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
432 62262239 นางสาวทิพย์เกษร สมพงษ์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
433 62262499 นางสาวธัญลักษณ์ เฉยชู ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
434 62262574 นางสาวธันยมนย์ คงคาน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
435 62262697 นางสาวนนทวรรณ บุญมาก ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
436 62262895 นางสาวนัทกาญจน์ กาฬภักดี ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
437 62263090 นางสาวเบญจวรรณ เกตุมี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
438 62263250 นางสาวปะนัตฎา ปันคำ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
439 62263311 นางสาวปิยธิดา ชัยภูมิ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
440 62263496 นางสาวพรนภา จันทร ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
441 62263557 นางสาวพรพรหม พันธ์ภู่ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
442 62263656 นางสาวพลอยบุญ บุญพลอย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
443 62264028 นางสาวภัคชนัญ กิติวรธนากุล ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
444 62264202 นางสาวมนพร แสนศิลา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
445 62264233 นางสาวมนัสนันท์ มาเวหา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
446 62264264 นางสาวมานิตา สุนทรพจน์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
447 62264301 นางสาวมินทร์ธิรา หะฉิมมา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
448 62264370 นายรณกร ยินดี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
449 62264660 นางสาววราภรณ์ ตันติกุล ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
450 62264899 นางสาวศรัญญา กันมา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
451 62264936 นางสาวศวิตา หอมสุวรรณ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
452 62264974 นางสาวศศิมาภรณ์ เทียนมงคล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
453 62265100 นายศิวพงษ์ พงษ์เซียงซา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
454 62265681 นายสุริเยนทร์ คมขำ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
455 62310718 นางสาวจณิสตา สายอ้น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
456 62315621 นางสาวสุทธิดา ห้วยผัด ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
457 63260111 นางสาวกนกวรรณ สอนนิล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
458 63260166 นางสาวกรกนก คำวิจิตร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
459 63260364 นางสาวกาญจนาพร มโนมัย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
460 63260555 นางสาวเกวลี หาญพล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
461 63260654 นางสาวคัทลียา ดวงตัน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
462 63261071 นางสาวชญาพัฒน์ มุ้งกุลณา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
463 63261255 นายชินดนัย พันธ์เจริญพร ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
464 63261828 นางสาวธัญทิพย์ นิธิศพงศ์ไพศาล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
465 63262283 นายธีรพงษ์ โพธิ์ขำ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
466 63262528 นางสาวนันทศิริ กล่ำคุณ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
467 63262566 นางสาวนันทิพาภรณ์ ปัญญาวิเศษกาล ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
468 63262610 นางสาวนิชาภา บุญทิพย์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
469 63262658 นายนิธิศ ทุกขนิโรธ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
470 63262771 นางสาวบุษกร แก้วอ่ำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
471 63262962 นางสาวปัทมา กันมา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
472 63263112 นางสาวพนิดา เจนจบ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
473 63263181 นางสาวพรณัฐชา อ้นอิน ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
474 63263303 นางสาวพรรณวดี ชมกลิ่น ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
475 63263495 นางสาวพิชญดา พัฒนประดิษฐ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
476 63263990 นายเมธัส ยมเกิด ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
477 63264263 นางสาวรุจีรา บุทธิจักร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
478 63264270 นางสาวฤทัยรัตน์ วงศ์เขียน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
479 63264355 นายวชิรวิทย์ งอบโคกกรวด ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)60
480 63264683 นางสาวศรีดา นาแล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
481 63265260 นางสาวสุพรรณิกา ธนสัมบัณณ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
482 63265406 นางสาวสุภาวดี อุทัยทา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
483 63265772 นายอัฐธพล เพ็ชรนา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
484 63265796 นางสาวอาทิตยา พร้าเพรียง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
485 63265888 นางสาวชนชม ปราบคเชนทร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
486 63265895 นายณัชพล ตระกูลอินทร์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
487 63265901 นายทวีเกียรติ เรือนจุมปู ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
488 63265918 นายธนทัต วัฒนวงศ์สุโข ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
489 63265925 นางสาวธัญยพร เสนาใจ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
490 63265956 นายปุริศ โพธิ์เงิน ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
491 63265963 นายพิชญ์พงศ์ สุ่มนาค ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
492 63265970 นางสาวพิชญาภา อสิพงษ์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
493 63266038 นายวศิน สิงห์ชา ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
494 63266045 นายสุทธิภัทร ทรงกลด ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
495 63266076 นายไชยพศ จันทร์แสงสุก ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
496 60662475 นางสาวสุธาธิณี เผือกจีน ศ.บ.10
497 62163697 นางสาวสุภัสสรา ทารมนต์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
498 62261553 นางสาวฐิติมา ปิ่นแก้ว บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
499 62264912 นางสาวศรุตา ศิริโรจน์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
500 62340029 นางสาวภัสสรา ขัดนาค นศ.บ.10
501 62340098 นางสาวกนกพร ศุภกิจกาญจนา นศ.บ.10
502 62340166 นางสาวกมลชนก วิรัชวงษ์ บช.บ.10
503 62340371 นางสาวกัญญ์วรา พลอาภา นศ.บ.10
504 62340388 นางสาวกัญญาณัฐ ทองธานี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
505 62340456 นายกัณต์รพี ทองมา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
506 62340494 นางสาวกัลยกร ช่วยสุด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
507 62340548 นางสาวกานต์สินี กวีศรีเดชา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
508 62340821 นางสาวจันทิมา จันทิมาพร บช.บ.10
509 62340845 นางสาวจามจุรี ทองน้อย บช.บ.10
510 62340883 นางสาวจารุวรี วิลัย บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
511 62341224 นางสาวชญานิชฐ์ มิ่งกลิ่น บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
512 62341248 นางสาวชญานิศฐ์ ไคล้คง บช.บ.10
513 62341651 นางสาวชุตินันท์ หยัดน้ำ บช.บ.10
514 62341705 นางสาวโชติรส คำปินตา นศ.บ.10
515 62341736 นางสาวญาณิศา สวัสดิ์ดิเรกศาล บช.บ.10
516 62341798 นางสาวฐานมาศ ฤทธิ์ทอง ศ.บ.10
517 62341835 นางสาวฐิตินันท์ กันทะคีรี บช.บ.10
518 62342054 นางสาวณัฐณิชา จันทะสุวรรณ์ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
519 62342061 นางสาวณัฐณิชา สุขกล่อม บธ.บ. (การเงิน)10
520 62342078 นางสาวณัฐณิชา กองแก้ว ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
521 62342474 นางสาวณิชาภัทร วงษ์ภูมิ บช.บ.10
522 62342542 นางสาวดวงหทัย ยวงคำ นศ.บ.10
523 62342597 นายตรีศูล สุวรรณนุช บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
524 62342689 นางสาวทิพวรรณ สายหยุด บธ.บ. (การเงิน)10
525 62342788 นายธนกฤต สกุลอ๊อด ศ.บ.10
526 62343006 นายธนากร คงกล้า นศ.บ.10
527 62343099 นายธวัลรัตน์ ราชกิจ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
528 62343112 นางสาวธัญญาลักษณ์ คนโท บช.บ.10
529 62343143 นางสาวธัญลักษณ์ คำพัน บช.บ.10
530 62343334 นางสาวธีรดา ศรีสุวรรณ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
531 62343396 นายธีระพล ตันยะเวช นศ.บ.10
532 62343679 นางสาวนวพรทิพย์ ธูปหอม บธ.บ. (การเงิน)10
533 62343716 นางสาวนัทธ์ชนัน วุฒิธรรม นศ.บ.10
534 62343884 นายนิปุณ แข็งขัน ลัลล์ลลิล นศ.บ.10
535 62344126 นางสาวเบญญทิพย์ ปิติวรโชติธนันท์ บช.บ.10
536 62344171 นายปกรณ์ กุลจันทร์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
537 62344201 นายปฏิภาค หมีคุ้ม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
538 62344218 นางสาวปณิตา อินยา บธ.บ. (การเงิน)10
539 62344621 นางสาวปิยมาภรณ์ พลยงค์ นศ.บ.10
540 62344645 นางสาวปิยาภรณ์ รอดนิ่ม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
541 62344652 นางสาวปุญญิศา นันต๊ะ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
542 62344706 นายแผ่นดิน สั่งการ นศ.บ.10
543 62344768 นางสาวพณิดา ดีสงเคราะห์ บช.บ.10
544 62344928 นางสาวพรพรรณ สายสร้อย บช.บ.10
545 62345024 นายพศวัต หาบุตร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
546 62345123 นางสาวพัสตราภรณ์ แวงชัยภูมิ ศ.บ.10
547 62345154 นางสาวพิชชาพร ตู้ทอง บช.บ.10
548 62345192 นางสาวพิชญาภา เงินพล บช.บ.10
549 62345499 นางสาวแพรพลอย อินทราวุธ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
550 62345574 นางสาวภัณฑิรา โรจน์ยินดี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
551 62345758 นายภาคภูมิ พรหมเมธ นศ.บ.10
552 62345840 นางสาวภิญญดา สุขเขียว บช.บ.10
553 62346045 นางสาวเมขลา วงษ์โสภา บช.บ.10
554 62346311 นางสาวรินรณี จินะ บช.บ.10
555 62346373 นางสาวลักษิกา วงศ์บุญจันทร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
556 62346595 นางสาววรรณวริน ช่างสันเทียะ นศ.บ.10
557 62346731 นางสาววริศรา ทานาฤทัย ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
558 62346809 นางสาววันวิสาข์ วิชัยรัมย์ นศ.บ.10
559 62346847 นางสาววาสินี ฉิมพาลี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
560 62346977 นางสาววิภาวี เพิ่มพูล บช.บ.10
561 62347028 นางสาววิรดา แสงเจริญ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
562 62347059 นางสาววิสสุตา เขียวน้ำชุ่ม บช.บ.10
563 62347301 นายศักดิ์สิทธิ์ เรือนแก้ว นศ.บ.10
564 62347332 นางสาวศิรประภา เปรมกระโทก นศ.บ.10
565 62347387 นางสาวศิริภัคร์ มุ้งทอง บช.บ.10
566 62347431 นางสาวศิริลักษณ์ มีโต บช.บ.10
567 62347493 นายศุภชัย ชินบุตร นศ.บ.10
568 62347554 นายศุภฤกษ์ ฟองคำ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
569 62347561 นายศุภวิชญ์ เกิดปั้น นศ.บ.10
570 62347585 นางสาวศุภสุดา เชื้อเทียม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
571 62347646 นางสาวศุศิรา สินธุ์ญา ศ.บ.10
572 62347691 นายสรณัฐ ล้อสินคำ ศ.บ.10
573 62347714 นายสรายุทธ ยอดเพ็ชร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
574 62347738 นางสาวสรินญา มาตโค้ง นศ.บ.10
575 62347837 นางสาวสาริศา บุญผล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
576 62347912 นายสิปปวิชญ์ พรมมีเดช บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
577 62348100 นางสาวสุธาพร อากาศเย็น บช.บ.10
578 62348186 นางสาวสุนิษา ประนัดโส ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
579 62348193 นางสาวสุนิสา ขันกะสิกรรม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
580 62348247 นางสาวสุพัตรา มาเนตร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
581 62348254 นางสาวสุพิชฌาย์ คชสีห์ บช.บ.10
582 62348261 นางสาวสุพิชฌาย์ พัฒนศักดิ์สุธี นศ.บ.10
583 62348292 นางสาวสุพิชญา แก้วเวียน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
584 62348452 นางสาวหทัยภัทร หล่อประดิษฐ์ ศ.บ.10
585 62348506 นายอธิวัฒน์ พันพิพัฒน์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
586 62348551 นายอนุกูล แต้ห่าน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
587 62348568 นายอนุสรณ์ กิตินันท์กุล บธ.บ. (การเงิน)10
588 62348605 นายอภิลักษณ์ บุญโห้ นศ.บ.10
589 62348636 นายอภิสิทธิ์ พุ่มจันทร์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
590 62348650 นางสาวอมรรัตน์ เป๊กตะนะ บช.บ.10
591 62348674 นายอมรเลิศ ปัญจะมงคล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
592 62348889 นางสาวอัญชนา ดานวล นศ.บ.10
593 62348926 นางสาวอัยมีย์ มาคราม ศ.บ.10
594 62349060 นายอิทธิพล พลอยประดับ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
595 62349077 นางสาวอินทิรา พรมมา บช.บ.10
596 62349091 นางสาวอินทิรา สมพงษ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
597 62349114 นางสาวอินทิรา ขำพงศ์ นศ.บ.10
598 62349138 นางสาวอิสริยา สิทธิไกรพงษ์ นศ.บ.10
599 62349152 นางสาวไอริณ แพรปาน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
600 62520049 นางสาวกนกพร แพ่งเสือ นศ.บ.10
601 63162477 นายพชรพล สังข์สุวรรณ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
602 63263624 นางสาวพีรดา ผิวเหลือง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
603 63265727 นางสาวอสมาภรณ์ หนูนาค ศ.บ.10
 คณะสังคมศาสตร์
604 62240282 นางสาวกานต์พิชชา จิรธัญญ์ธนันดา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
605 62240442 นางสาวขวัญนรี อยู่หอม ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
606 62241234 นายณัชนนท์ แสงนาค ร.บ.10
607 62241562 นายโดมชัย ส่งศรี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
608 62244655 นางสาวโสรญา จารุณะ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
609 63262641 นางสาวนิธิพร วงศ์พานิช ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)