รายชื่อนิสิต
รายวิชา001212 : English Critical Reading for Effective Communication
กลุ่ม93
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 63314760 นายสินธพ คำเลิศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
2 63360095 นางสาวกนกอร บัตรยางนอก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
3 63360248 นายกฤษฎากรณ์ รอดจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
4 63360262 นายกฤษดา มากพิณ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
5 63360378 นางสาวกัญธิกา คงคา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 63360491 นายกิตติทัต สร้อยมี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
7 63360972 นางสาวจำรองลักษณ์ ราชทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
8 63360996 นายจิตติพัฒน์ บางอ่ำ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
9 63361085 นางสาวจิราพร นาคท้วม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
10 63361207 นายเฉลิมพล ใสบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
11 63361412 นางสาวชลิต์ญา นาคทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)60
12 63361450 นายชัยพร ปัญญางาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
13 63361528 นายชินวัตร บัวเก๊า วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)50
14 63361696 นายณชพนธ์ นรรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
15 63361900 นายณัฐดนัย ทาแกง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
16 63361917 นางสาวณัฐธิดา น้อยนึ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
17 63361948 นางสาวณัฐนันท์ ดวงปัญญาสว่าง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
18 63362167 นางสาวณิชา คงใบชา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)50
19 63362174 นายดนัยวุฒิ วังทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
20 63362211 นางสาวดุษฎี สีสด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
21 63362235 นางสาวติสิลา ด้วงสงกา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
22 63362303 นายทรงศักดิ์ นูแป วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
23 63362457 นายธนกฤติ เชื้อเมืองพาน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)60
24 63362488 นายธนโชติ ครองสิน วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
25 63362570 นายธนภัทร รักพ่วง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
26 63362853 นายธีรโชติ เที่ยงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
27 63363027 นางสาวนชกานต์ อินทรภาษิต วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
28 63363119 นางสาวนภัสพร เปี่ยมสิน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
29 63363126 นางสาวนภัสร พูลหอม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
30 63363256 นายนวพล นาคอาจหาญ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
31 63363287 นางสาวนัฐฐินันท์ เข็มพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
32 63363447 นายนิพิฐพนธ์ สอนวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
33 63363614 นายปกรณ์ โพธิพฤกษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
34 63363683 นายปพน อุตรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
35 63363720 นายปรเมฆ เกาะทอง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
36 63363737 นางสาวประภัสสร ราชเนตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
37 63364031 นายปุริมพัฒน์ เพชรกล่อง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
38 63364161 นายพลวรรธน์ กลิ่นแย้ม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
39 63364178 นางสาวพลอยชมภู ภิญโญ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
40 63364185 นางสาวพลอยไพลิน เพชรแพ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
41 63364413 นางสาวพิยดา บุญมาแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
42 63364536 นายพีรันธร จิโน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
43 63364543 นายพีรียุตม์ นันติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
44 63364635 นางสาวภัทร์นรินทร์ แซ่ว่าง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
45 63364659 นายภัทรพล สร้อยทา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
46 63364680 นางสาวภัทรยา เมฆย้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
47 63364802 นายภาณุพัฒน์ บุญโญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
48 63364826 นายภาณุวิชญ์ จินดารัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
49 63365052 นางสาวมัชฌิมา ดำรงพานิชชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
50 63365199 นายยุทธภูมิ เกิดพิมาน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
51 63365359 นางสาวรัชนีพร ฟักรักษา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
52 63365397 นายรุ่งฤทธิ์ บุญวิเศษ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
53 63365878 นายวิชญ์ภาส พรถึง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
54 63365946 นายวิริทธิ์พล คงเทศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
55 63365984 นายวีรพล สร้อยทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
56 63366059 นางสาวศรีสุดา รักแย้ม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
57 63366295 นายศุภกิตติ์ มาลัยวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
58 63366400 นายสมศักดิ์ คงอยู่นาน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
59 63366431 นายสรวิศ สิทธิสุทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
60 63366448 นายสราวุฒิ ชาญชุตินันต์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
61 63366691 นางสาวสุกัญญา วันดี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
62 63366707 นางสาวสุกัญญา แย้มเขน็ง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
63 63366820 นายสุทธิชัย ขึมจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
64 63367179 นายเสฏฐวุฒิ เหล็กเพ็ชร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
65 63367360 นายอนุพงษ์ เทพกัณฑ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
66 63367483 นายอภิสิทธิ์ ศรีสาคร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
67 63367957 นายเพชรอนันต์ พรเสน่ห์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)50
68 63368213 นายสิทธิกร สร้อยสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
69 63368244 นายพงศ์พิเชษฐ์ บุตรธงชัย วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)