รายชื่อนิสิต
รายวิชา001276 : Energy and Technology Around Us
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 63164495 นางสาวอาทิตยา นิยมถิ่น วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
2 63164433 นางสาวอริยาภรณ์ สุวิทชาญวรกุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
3 63164044 นางสาวสุธามาศ ฉิมจิ๋ว วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
4 63163719 นางสาวศิริพร กาญจนสุวรรณ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
5 63162842 นางสาวภัทรวดี เขียวไสว วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
6 63160497 นางสาวจิณห์นิภา จันทร์ลอย วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
7 63160466 นางสาวจันทร์ปรียา รุ่งรอด วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)10
8 62163598 นายสุทธิพงษ์ มีสวัสดิ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
9 62163505 นางสาวสิริวิมล พุ่มจร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
10 62163437 นายสหฤษฎ์ อำมะระ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
11 62163338 นางสาวศุจินทรา หอมบุบผา วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
12 62163239 นางสาวศิณีนาฏ ราชเพียแก้ว วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
13 62162614 นางสาวชยษา ภัทรคำพงศ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
14 62162416 นายภัทรพงศ์ อินทรสูตร วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
15 62162348 นายภณภัทร จริยโกมล วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
16 62162270 นายพิสิทธิ์ โพธิ์พา วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
17 62162218 นายสหภาพ เสเปี้ย วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
18 62162157 นางสาวพัชรี สีสวย วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
19 62162089 นางสาวพรกนก นิลม้าย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
20 62161464 นายธีรทัต กิ่งรัก วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
21 62161280 นายธนภูมิ โรจน์บุนส่งศรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
22 62161068 นายณัฐภัทร เพลินจิตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
23 62161013 นางสาวณัฐธิดา เอกตาแสง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
24 62160900 นายฐิติกร จูงวงษ์สุข วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
25 62160856 นางสาวชุติพร คชเวช วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
26 62160436 นางสาวจันจิรา ใจทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
 คณะเภสัชศาสตร์
27 62211503 นางสาวสิริกัลยา จันทร์สุกรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
28 62211459 นางสาวศุภาพิชญ์ สิทธิ วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
29 62211251 นางสาวรุ่งรวีวรรณ์ ด้วงเฟื่อง วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
30 62210599 นางสาวธนสรณ์ ปานมณี วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
 คณะวิทยาศาสตร์
31 63312438 นายนิธิศ ศรีแจ่มดี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)50
32 63312131 นายธีรภัทร นรากรณ์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
33 63311370 นายณัฐกิตติ์ เนินทอง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)50
34 62316956 นายรัชชานนท์ จุ้ยกระยาง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
35 62316949 นางสาวรจนา รักษาคม วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
36 62316369 นายเอกภวิษย์ มังคละ วท.บ. (เคมี)10
37 62316185 นางสาวอัฐภิญญา ฦาชา วท.บ. (ฟิสิกส์)10
38 62316093 นางสาวอริสรา พาอินทร์ วท.บ. (เคมี)10
39 62315607 นางสาวสุชัญญา เสียงหาญ วท.บ. (เคมี)10
40 62315591 นางสาวสุจิตรา ทองคำ วท.บ. (ชีววิทยา)10
41 62315249 นางสาวสมใจ สุขแท้ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
42 62314723 นางสาววิรัญชนา จิตอารีย์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
43 62314624 นางสาววลัยลักษณ์ รองทอง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
44 62314334 นางสาวรัฐติกาญจน์ โชตินิกร วท.บ. (เคมี)10
45 62314150 นางสาวมัลลิกา อยู่เพชร วท.บ. (ชีววิทยา)10
46 62314020 นางสาวภาสินี หาญแท้ วท.บ. (เคมี)10
47 62313917 นางสาวภัทรวดี หมอกเมฆ วท.บ. (ชีววิทยา)10
48 62313665 นางสาวพิชญา โตเปลี่ยน วท.บ. (ชีววิทยา)10
49 62313214 นายประนิวัฒน์ แก้วเสมอ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
50 62313160 นายปณิธิ ยอดนิล วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
51 62313092 นางสาวบุษราภรณ์ บุญญะตา วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
52 62312842 นางสาวนวพร พุทธน้อย วท.บ. (เคมี)10
53 62312736 นายนนทิพัฒน์ พิบูลย์มณี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
54 62312422 นางสาวธนัญญา ศรีแสง วท.บ. (เคมี)10
55 62312200 นายธนกร รุจิกาญจนรัตน์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
56 62312194 นายเทิดเกียรติ เทียนเงิน วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
57 62312132 นางสาวทิพรัตน์ มาโพธิ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
58 62312118 นางสาวทัสญภรณ์ ลานพลอย วท.บ. (ฟิสิกส์)10
59 62312057 นายเดชาพล เขียวแก้ว วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
60 62311838 นายณัฐพงษ์ ศรีอาวุธ วท.บ. (เคมี)10
61 62311678 นายณัฐกิตติ์ จิตนาธรรม วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
62 62311647 นายณัฐกานต์ เสือแก้ว วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
63 62311463 นางสาวโชษิตา ศิตศิรัตน์ วท.บ. (เคมี)10
64 62311418 นางสาวชิษฐานันท์ จันตะสา วท.บ. (เคมี)10
65 62311159 นางสาวชนิกานต์ อินชัน วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
66 62311111 นางสาวชนากรณ์ เมณฑ์กูล วท.บ. (ฟิสิกส์)10
67 62311012 นายชญานนท์ ใจดี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
68 62310565 นางสาวกุลธิดา แก้วเจ็ดคำ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
69 62310329 นายก่อพงศ์ ขันสิงห์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
70 63368213 นายสิทธิกร สร้อยสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
71 63367643 นางสาวอริสา ขันรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
72 63367568 นายอรรฆรัตน์ สืบศรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
73 63367513 นางสาวอรนาฎ สิงห์ทา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
74 63367308 นางสาวอนุชศรา เฉลิมโชคอำนวย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
75 63367223 นางสาวหทัยรัตน์ กว้างนอก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
76 63367056 นางสาวสุภาวดี พันล้ำ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
77 63366936 นางสาวสุนิกานต์ ทองสี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
78 63366752 นางสาวสุดารัตน์ สิงห์มณี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
79 63366431 นายสรวิศ สิทธิสุทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
80 63366110 นางสาวศศิภา พรหมลัทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
81 63365328 นายรัชชานนท์ รอดแตง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
82 63365083 นางสาวมินตรา อินต๊ะยา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
83 63364994 นายมงคลวัฒน์ ใสยอด วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
84 63364987 นายมงคล ซิมทิม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
85 63364970 นายภูษิต แปงล้วน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
86 63364918 นายภูผา ชีพธำรง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
87 63364901 นายภูเบศท์ จิวหานังกุล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
88 63364888 นายภูบดินทร์ กลิ่นกลั่น วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
89 63364604 นายภมรพล เสือนิล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
90 63364321 นางสาวพาณิภัค ขาวพรม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
91 63364314 นางสาวพาณิณี อุลปาทร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
92 63364093 นายพยนต์ อินทร์โท วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
93 63363584 นางสาวเบญจมาศ พาหา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
94 63363386 นางสาวนารีรัตน์ ดีดำแดง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
95 63362860 นายธีร์ทัต คำอุดม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
96 63362631 นางสาวธนัชชา แสงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
97 63362419 นายธนกร คำเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
98 63362136 นายณัฐศิษฎ์ บำรุงไทย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
99 63362020 นายณัฐภัทร กอคูณกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
100 63361870 นางสาวณัฐชา เเก้วเพ็ง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
101 63361825 นายณัฐกุล แก้วคง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
102 63361788 นางสาวณัฎฐินันท์ แรงขิง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
103 63361740 นายณภัทร ทองแจ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)12
104 63361689 นางสาวฐิติยาภรณ์ พลแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
105 63361580 นางสาวญาณิศา เสวียนวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
106 63361238 นางสาวชฎาพร กุลมล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
107 63361092 นางสาวจิราภรณ์ ขวัญประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
108 63361047 นางสาวจิรวรรณ สื่อเฉย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
109 63360958 นางสาวจารุวรรณ ของดี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
110 63360927 นายจาตุรนต์ หลักแหลม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
111 63360750 นายคุณากร พาพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)50
112 63360491 นายกิตติทัต สร้อยมี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
113 63360224 นางสาวกฤติชญาภร นาคคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
114 63360071 นางสาวกนกพรรณ มลฑาทิพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
115 63360064 นางสาวกนกพร มลฑาทิพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
116 62367682 นายสิทธิชัย อยู่มา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)50
117 62367491 นางสาวอุบลรัตน์ ประกอบผล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
118 62367422 นางสาวอาทิตยา ชูผกา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
119 62367309 นางสาวอโรชา สระกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
120 62367293 นางสาวอรัญญา สร้างยศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
121 62367170 นางสาวอภิชญา โลมปลา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
122 62366968 นายเสนีย์ เสวีวัลลภ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
123 62366951 นายเสถียรพงษ์ มีสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)50
124 62366784 นางสาวสุธาวัลย์ อ่ำปาง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
125 62366760 นายสุทธิพงษ์ สุขสงคราม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
126 62366333 นางสาวสตรีรัตน์ ผาสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
127 62366180 นายศิริศักดิ์ เงินคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
128 62365855 นางสาววีรดา ใจจาย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
129 62365800 นางสาววิชิดา นพรัตน์สุดากุล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
130 62365763 นางสาววารินี ทองดอนยอด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
131 62365565 นางสาวณัชชากัญญ์ จักปั่น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
132 62365510 นายวงศกร สิงห์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
133 62365497 นางสาวลินดา วงษ์จันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
134 62365138 นางสาวมาริสา บุญจริง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
135 62365121 นางสาวมาริษา มาตรสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
136 62365077 นางสาวมนัสวี อยู่ครอบ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
137 62365053 นายมนัญชัย โชติน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
138 62364889 นางสาวเอกสุรีย์รวิ พ่วงบุใหญ่ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
139 62364407 นายพิทวัส เจนจบ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
140 62364049 นางสาวผกามาศ ใจคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
141 62363981 นางสาวปาริชาติ พุ่มทับทิม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
142 62363943 นางสาวปัทมา วะลาสิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
143 62363783 นายปภพ พันเลิศพาณิชย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
144 62363660 นางสาวบุณสิตา ปวงอาจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
145 62363653 นางสาวบุญศิตา โตหรั่ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
146 62363608 นางสาวนุชรดี หมื่นยงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
147 62363578 นายนิรัตติศัย ทนุ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
148 62363530 นายนิพพิชฌน์ เทวะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
149 62363233 นายนพกร ถุงเวียง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
150 62363202 นายนนทกร รุ่งจรัสศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
151 62362786 นายธนวินท์ หล่อวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
152 62362762 นายธนวัฒน์ แสงพา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
153 62362601 นางสาวธนกร หลีเกษม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
154 62362458 นายต่อเขต เจอหลวง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
155 62362335 นายณัฐวุฒิ นามวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
156 62362304 นางสาวณัฐมน โฮมเปือย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
157 62362236 นางสาวณัฐนิชา บุญลาภ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
158 62362021 นางสาวณัฏฐธิดา เครือราษฎร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
159 62362014 นายณัฏฐกิตต์ สียะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
160 62361826 นางสาวฐานวีร์ ชมภูมิ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
161 62361772 นางสาวชุติมา ศรีสุขใส วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
162 62361413 นางสาวชญานิษฐ์ เลิศสถิตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
163 62361390 นายเฉลิมชัย บุญยปรารภชัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
164 62361321 นายเจษฎา น่วมประวัติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
165 62361260 นางสาวจุฑามณี ชมไกล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
166 62361215 นางสาวจิราวรรณ นันฝั้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
167 62360942 นายเขตโสภณ เป็กเครือ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
168 62360881 นายเกียรติศักดิ์ แก้วพิลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
169 62360799 นางสาวกุลิสรา นุจัตุรัส วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
170 62360478 นายกฤษฎิ์ สมศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
171 62360454 นายกฤษขจร เพ็งเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
172 62360386 นางสาวกฤตพร บุญจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
173 62360362 นางสาวกรวิภา คำเครือ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
174 62360171 นายชินกิตติ์ บุญกองรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
175 62360157 นางสาวปานวณี ทุ่งเจ็ด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
176 61365351 นายวรวัชร เถาะสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
177 61365269 นายอิศวะ คิดนอก วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
178 61365108 นางสาวอาภากร แป้นลาภ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
179 61365085 นางสาวอาชิรญาณ์ ยาสมุทร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
180 61365047 นางสาวอักษราภัค ขันสาวะดี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
181 61364774 นางสาวสุวิภา ทองอยู่ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
182 61364453 นายสิทธิศักดิ์ สิทธิ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
183 61364194 นางสาวศุภษร สนแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
184 61364118 นายศุภกฤต รีเรียง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
185 61363876 นายวีรพล คำดิษฐ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
186 61363760 นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
187 61363722 นายวาทิต บุญนิธิ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
188 61363593 นางสาววรัญญา ลาวัลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
189 61363579 นางสาววรรณวิสาข์ ถิ่นไทยงาม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
190 61363463 นางสาวริญญารัศมิ์ ศรีประสม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
191 61363302 นางสาวมณีรัตน์ โตเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
192 61362671 นายปิยณัฐ สุวรรณวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
193 61362619 นางสาวปรีญา มะโน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
194 61361933 นายธนัชชา แก้วไกรสร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
195 61361872 นายธนภูมิ สุทธาพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
196 61361483 นายณัฐวุฒิ สิงหาบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
197 61361162 นางสาวฐิตาภา เนื่องเถื่อน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
198 61361100 นางสาวชุติมา บุญคุ้ม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
199 61360837 นายเจษฎา สัธนะพรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
200 61360813 นายเจตพล หม่องผัน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
201 61360639 นางสาวจันทิมันต์ เป็นต้น วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
202 61360554 นายโฆสิต พงษ์ไพร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
203 61360455 นางสาวเกศินี ณรงค์ศิริรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
204 61360417 นางสาวกุลศิริ รุ่งบาง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
205 61360158 นายกฤศกร สุขนรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
206 60365291 นายสุบรรณ คำโสภา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
207 60363921 นางสาวรสสุคนธ์ สิงห์ธนะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
208 60363617 นางสาวภัทรภรณ์ ยิ่งยืน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
209 60363198 นางสาวพรรัตน์ แก้วบริบัตร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
210 60362580 นางสาวบัณฑิตา สุขสมบูรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
211 60361538 นางสาวดาวเรือง ทนงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
212 60361323 นางสาวณัฐธยา นุชลา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
213 60360357 นายกัลยกร นาแหลม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
214 60360128 นางสาวกรกนก ศิริรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
 คณะศึกษาศาสตร์
215 63413913 นายเศรษฐพงศ์ จันทราพันธ์ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
216 63413593 นางสาววาทินี ทองดี กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
217 63413517 นางสาววริษรา ยาบูฮา กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
218 63412916 นางสาวพิมอักษร อิ่มศิล กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
219 63412534 นางสาวปิยพร ช่วยบุญ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
220 63412381 นางสาวประธานพร มูลเมือง กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
221 63412312 นางสาวเบญญา คำสีแดง กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
222 63411872 นายธีรวัฒน์ ที่ระลึก กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
223 63411827 นายธีรนัย ฉ่ำกมล กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
224 63411728 นางสาวธัญญลักษณ์ ปัทมคัมน์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
225 63411711 นางสาวธัญชนก บุญมีสุโพธิ์ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
226 63411315 นายณัฐภูมิ ฉิมมุดฉา กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
227 63411056 นายฐิติกร สายสุจริต กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
228 63410349 นางสาวกิตติยา กระตุฤกษ์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
229 63410301 นายกิตตกานต์ คำเเถลง กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
230 62414454 นางสาวสุพิชญา เพชรไทย กศ.บ. (ชีววิทยา)10
231 62414126 นางสาวสายฝน มีดี กศ.บ. (ชีววิทยา)10
232 62413884 นางสาวศิรประภา ลดาวัลย์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
233 62413716 นางสาววิกาวี ศรีจันทร์ กศ.บ. (เคมี)10
234 62413631 นางสาววราทิพย์ มนต์รัตน์ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
235 62413488 นางสาวรุ่งนภา โพธิ์ศรี กศ.บ. (ชีววิทยา)10
236 62413075 นางสาวภริตรา ขัติยศ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
237 62412726 นางสาวพรสวรรค์ หอมหวล กศ.บ. (เคมี)10
238 62412627 นางสาวพนิดา ประสาทงาม กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
239 62412566 นางสาวโปรดปราน วงค์สาม ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
240 62412306 นางสาวปณัฐฌา มหาวรรณ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
241 62412139 นางสาวนันท์นภัส นวลผ่อง กศ.บ. (เคมี)10
242 62412108 นางสาวนัทธ์หทัย บัวริคาน ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
243 62411903 นางสาวธิติพร กิติยะ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
244 62411897 นางสาวธิดารัตน์ แก้วภู กศ.บ. (เคมี)10
245 62411835 นายธเนศพล วงศ์ศิลา กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
246 62411705 นายธนกฤต ไชยมาตย์ ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
247 62411354 นางสาวณัฏฐนิช อยู่สายบัว กศ.บ. (ชีววิทยา)10
248 62411002 นางสาวชลธิชา คำทุม กศ.บ. (เคมี)10
249 62410951 นายชนินทร์ เบ้าทอง กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
250 62410791 นายจิราธร ทาสุวรรณ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
251 62410647 นางสาวจารุวรรณ พุ่มพวง กศ.บ. (ชีววิทยา)10
252 62410630 นายจักรพันธ์ เหล่าเขตกิจ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
253 62410562 นางสาวจณิสตา จันทร กศ.บ. (เคมี)10
254 62360034 นายณัฐธยาน์ เครือแก้ว ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
255 56412524 นางสาวปัณรส ธนะศรี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
256 63473887 นางสาวสุพิชญา บุญศรี วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
257 63473801 นางสาวสุนันตรา สุขุมานันท์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
258 63473641 นางสาวสัจจพร ชมภูมิ่ง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
259 63473481 นางสาวศศิวิมล รางคำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
260 63470725 นางสาวจิราพัชร พงษ์คำ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
261 61473032 นางสาวสุจิตรา เทวีสิทธิ์ พท.ป.บ.10
262 61473025 นางสาวสุกัญญา วิสิฐศรีพานิชย์ พท.ป.บ.10
263 61472141 นางสาวภัทรวดี จันทร์น้อย พท.ป.บ.10
264 61472028 นางสาวพิชชาพร ศรีสุราช พท.ป.บ.10
265 61470475 นางสาวจิตราภรณ์ ทองดอนเกลื่อง พท.ป.บ.10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
266 63523308 นางสาวมาทิกานต์ เกตุเมฆ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
267 63521885 นางสาวธัญลักษณ์ คำวอน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
268 63521717 นางสาวธนภร ประเสริฐสุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
269 63520925 นายชัยพฤกษ์ บุญส่ง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
270 63520284 นางสาวกัลยา กุ่นทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)50
271 62524641 นางสาวอนุศรา กรวยสวัสดิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
272 62524344 นางสาวสุภาวดี สอนง่าย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
273 62524177 นางสาวสุชาวดี สันทารุนัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
274 62523972 นางสาวสไบทิพย์ ธงหนึ่ง วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
275 62523255 นางสาวรัตนากร ปรางค์สมจิตร์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
276 62523064 นายมนัสนันท์ ยาปัน วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
277 62522746 นางสาวพิชญา จันทโรจน์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
278 62522449 นางสาวปิยธิดา เจริญศิลป์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
279 62522401 นางสาวปานทิพา พิมพ์ภักดิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
280 62521626 นายธนินทร์ภัค ศรีเนตร วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
281 62521466 นางสาวทิตยาภา คงสัมฤทธิ์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
282 62521282 นายณัฐภัทร ศรีอักษร วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
283 62521213 นางสาวณัฐณิชา เทียนสุข วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
284 62520940 นางสาวชุลีพร สืบสาย วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
285 62520179 นางสาวกัญชพร ปั้นนาค วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
 คณะทันตแพทยศาสตร์
286 62610603 นางสาวเอม ฤทธิ์วิรุฬห์ ท.บ.10
287 62610597 นายเอกดนัย อันปัญญา ท.บ.10
288 62610580 นายอัครวินท์ รัชตะสาคร ท.บ.10
289 62610566 นางสาวอภิญญา แดงลา ท.บ.10
290 62610559 นายอธิคุณ วิวรวงษ์ ท.บ.10
291 62610542 นางสาวสุพิชญา คงธีรภัทร ท.บ.10
292 62610528 นางสาวสิรีนน่า โชโลส ท.บ.10
293 62610511 นายวริทธิ์ เดชะไกศยะ ท.บ.10
294 62610504 นายวราวุธ เพ็งทอง ท.บ.10
295 62610481 นายรัฐพล เพ็งคำ ท.บ.10
296 62610474 นางสาวรัชนีกร คำลือ ท.บ.10
297 62610467 นายภานุวัฒน์ รัสสัยการ ท.บ.10
298 62610450 นายภาณุวัฒน์ เอียกุล ท.บ.10
299 62610436 นางสาวพิมพ์พิศา ปันติ๊บ ท.บ.10
300 62610412 นางสาวพิชญาภา ตางจงราช ท.บ.10
301 62610405 นางสาวพิชชา ชีพอารนัย ท.บ.10
302 62610399 นางสาวพันไมล์ เกื้อสกุล ท.บ.10
303 62610375 นางสาวปุณณภา ธัญญเจริญ ท.บ.10
304 62610368 นางสาวปุณณภา กระแสร์ตานนท์ ท.บ.10
305 62610351 นางสาวปัณณะระสี วชิรวัฒก์ ท.บ.10
306 62610344 นางสาวปัณฑารีย์ กิจพ่วงสุวรรณ ท.บ.10
307 62610337 นายปริญญา รวมคำ ท.บ.10
308 62610320 นางสาวประพิณพร ศรีสว่าง ท.บ.10
309 62610313 นายปฐกานต์ วชิรัคกุล ท.บ.10
310 62610306 นายปกป้อง ฤทธิ์ขจร ตั้งใจ ท.บ.10
311 62610290 นางสาวบุญรักษา ฉิมชั้น ท.บ.10
312 62610269 นายนรภัทร สิทธิตัน ท.บ.10
313 62610252 นางสาวธิญาดา อนันต์ศิลา ท.บ.10
314 62610245 นางสาวธัญวรัตน์ พูลพร ท.บ.10
315 62610238 นางสาวธัญญาอรอัณณ์ ชูลักษณะเดชา ท.บ.10
316 62610221 นายธัชชัยภูเมศ รฐารุ่งชัยโชคนิธิ ท.บ.10
317 62610207 นายธนพล เล้าเจริญสกุล ท.บ.10
318 62610191 นางสาวทัชนิกา ขันจันทร์ ท.บ.10
319 62610184 นายเตชินท์ วงศ์สมุท ท.บ.10
320 62610160 นางสาวณัฐชตา ล้อชัยเวช ท.บ.10
321 62610153 นางสาวฐิติอาพร ศิริสวัสดิ์ ท.บ.10
322 62610146 นางสาวญาตาวี พรหมมิ ท.บ.10
323 62610115 นางสาวชนิสรา ศิริวัฒน์ ท.บ.10
324 62610108 นายชนาธิป ขำเอี่ยม ท.บ.10
325 62610092 นายฉันทวัฒน์ คล้ายสุบรรณ ท.บ.10
326 62610085 นายเจตนันท์ เทียนสว่างกุล ท.บ.10
327 62610078 นายคมกฤช บุญข่าย ท.บ.10
328 62610061 นายคมกฤช บุญมาคำ ท.บ.10
329 62610054 นายกิตติพงษ์ ชั่งภู่ ท.บ.10
330 62610047 นางสาวกัญญาพัชร สุดพิมศรี ท.บ.10
331 62610030 นางสาวกัญญาณัฐ ทิพย์ถิระพงศ์ ท.บ.10
332 62610023 นางสาวกนกอร ฉัตรเกื้อกูลวงศ์ ท.บ.10
333 62610016 นายกนกชัย ตลอดกาล ท.บ.10
 คณะสหเวชศาสตร์
334 62662848 นางสาวทิพย์อัปสร บูรณจารี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
335 62662824 นายวัชรากร ละครจุ่น วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
336 62662787 นายชัชวาลย์ บำเพ็ญเชาว์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
337 62662503 นางสาวสุภาวดี อะคะเส วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
338 62662497 นางสาวสุภาวดี พลวัชรินทร์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
339 62662428 นางสาวสุพรรษา มาดี วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
340 62662350 นางสาวสิรินันท์ จันทร์ยวง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
341 62662329 นายสิทธิชัย ชินบุตร วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
342 62662299 นายสรวิชญ์ บุตรฟองคำ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
343 62662091 นายศรัณย์ โมลา ทศ.บ.10
344 62662077 นายวิรัช ฉันทพานิช วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
345 62662053 นางสาววิชุดา บรรลือ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
346 62662039 นายวิชญ์ภาส พัฒนเจริญ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
347 62662022 นางสาววาลาสิณี แสงไทย วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
348 62661995 นางสาววริศรา เดชสำเภา วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
349 62661957 นางสาววรัชยา สิทธิ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
350 62661896 นางสาวลัดดาวรรณ คีรีธีระกุล วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
351 62661872 นางสาวลดามณี เชื้อดี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
352 62661728 นายภูวเนศวร์ อ้ายเปี้ย ทศ.บ.10
353 62661711 นางสาวภูริดา เบ้าเจริญ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
354 62661650 นางสาวภัชญา กงบังเกิด วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
355 62661629 นายพีรณัฐ ผู้รุ่งเรือง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
356 62661612 นางสาวพิมวรีย์ ดวงเงา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
357 62661599 นางสาวพินทุณิชา รอดแก้ว ทศ.บ.10
358 62661520 นางสาวพรวดี ยอดเมือง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
359 62661513 นางสาวพรพิสุทธิ์ โฉมสุข วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
360 62661490 นางสาวพนิดา ปัญญาวงค์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
361 62661407 นางสาวปัญญวีร์ ยะรี วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
362 62661315 นางสาวปนัดดา แก้วน้อย วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
363 62661292 นางสาวปณิดา เขียวทับทิม วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
364 62661285 นางสาวปฐมาวดี ดอนพนัส วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
365 62661223 นางสาวนิภาพร ตะเอกา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
366 62661209 นางสาวนิธิพร เกตุแก้ว วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
367 62661148 นายนราทิตย์ จันแรง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
368 62661087 นางสาวธีราภรณ์ จีนยี่ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
369 62661063 นางสาวธีมาพร สงหนู ทศ.บ.10
370 62661001 นางสาวธมลพร ปิยะนันท์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
371 62660974 นายธนวัฒน์ ต่ำจันทร์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
372 62660844 นางสาวณิชมน ฉวีนวล วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
373 62660769 นางสาวณัฐชา ทองก้อน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
374 62660691 นางสาวณภัชนันท์ สะอาด วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
375 62660684 นางสาวฐิติวรดา ติณะคัด วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
376 62660622 นางสาวมารตี บุญเมือง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
377 62660592 นายชินวัฒน์ สุรินทร์ไชย ทศ.บ.10
378 62660554 นายชาคริต ถวิลถึง ทศ.บ.10
379 62660462 นายชลชาติ เเสนคำ ทศ.บ.10
380 62660417 นางสาวชนัญธิดา อ่อนกาสินธุ์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
381 62660349 นางสาวจุฑามาศ ม่วงบ้านยาง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
382 62660240 นางสาวจันธิมา เกตุมิ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
383 62660196 นางสาวกิจฐมนตรา ทองชั่ง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
384 62660189 นางสาวกันธิชา จูเปรมปรี วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
385 62660172 นางสาวกัญญาภัค หล่อเทียนชัย ทศ.บ.10
386 62660097 นายกฤตนัย อินทโชติ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
387 62660011 นางสาวกชกร บังเอิญ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
388 62524818 นายอัฏฐวิชช์ สิงห์กสิกรรม วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
389 62522418 นางสาวปานฝัน ปานกลิ่น วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
390 61662436 นางสาวออมทอง เทียนขาว วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
391 63711767 นายเรวัต เอมโอด ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
392 63710623 นายณัฐการ สิริธัญกิจ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
393 59711297 นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง ผลพัฒนกุล สถ.บ.40
 คณะนิติศาสตร์
394 63193013 นางสาวศศิธร เครือทิพย์ น.บ.10
395 63192061 นางสาวพิจิตรา สุขอร่าม น.บ.10
396 63190678 นายเจษฎา ทองสถิตภู น.บ.12
397 63190562 นางสาวจิราวรรณ ศรีจันทร์ น.บ.10
398 63190531 นายจิรพัส ทับมีบุญ น.บ.10
399 63190388 นางสาวเกวลิน อุ่นเรือน น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
400 63263433 นางสาวพัชลัดดา วรรณบุตร ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
401 62266183 นางสาวอิศริยา มีอ่อน ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
402 62265865 นายอนุสิกข์ วิชิตไพรบูรณ์ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
403 62265315 นายสามารถ ศรีกีรติการ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
404 62265124 นายศุภกร มั่นภักดี ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
405 62261560 นางสาวณฐพร พิบูลสถิตรัตน์ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
406 62260730 นางสาวจิตติมา ปาทาน ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
407 62260563 นายคมสัน เจตตะพันธ์ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
408 62260266 นางสาวกษฎาภรณ์ ก๋าคำ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
409 62260044 นางสาวกนกพิชญ์ จิตอาษา ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
410 63349441 นางสาวอารียา เพชรกันหา ศ.บ.10
411 63348598 นางสาวสุพรรษา คำเลิศ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
412 63348499 นางสาวสุนันทา ศรีนวล นศ.บ.10
413 63348437 นางสาวสุดารัตน์ บุญทศ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
414 63348208 นางสาวสิริกานต์ พรหมน้อย บธ.บ. (การเงิน)10
415 63348048 นางสาวสรณ์สิริ วงษ์มามี บธ.บ. (การเงิน)10
416 63347911 นางสาวศุจีภรณ์ แพงย้อย บธ.บ. (การเงิน)10
417 63346273 นางสาวเนตรณิชา ศรีวงค์พรรณ ศ.บ.10
418 63343999 นายนัทธพงศ์ ทองเพชร บธ.บ. (การเงิน)10
419 63343975 นางสาวนัฐสุดา กลิ่นษร บธ.บ. (การเงิน)10
420 63343678 นายธีรพัฒน์ หล้าสุก นศ.บ.10
421 63342756 นายณัฐวุฒิ อุปแก้ว นศ.บ.10
422 63341698 นางสาวชลธิชา วรรณพัฒน์ นศ.บ.10
423 63341551 นางสาวชนิดาพร อุ่นตาน้อย นศ.บ.10
424 63244104 นางสาวฐิตาพร เขียวเรือง นศ.บ.10
 คณะสังคมศาสตร์
425 63243985 นางสาวขวัญชฎา จามรพิทักษ์พันธ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
426 63243794 นางสาวอารียา พงศ์พจมาน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
427 63243749 นางสาวอาทิตยา ยกตระกูล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
428 63243473 นางสาวสุมินตรา นำฟู วท.บ. (จิตวิทยา)10
429 63242056 นายปุณณภัทร พุทธภูมิ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
430 63241394 นายธวัชชัย อรรถโสภา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
431 63241059 นางสาวณัฐชา ไป๋สกุล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
432 63241004 นางสาวณัฏฐนันท์ สิทธิสุนทรพูน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
433 63240953 นางสาวณัชฌาวี ใจเอิบ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
434 63240663 นายชนินทร์ เพ็ชร์สว่างเกิด ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)