รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 62160320 นางสาวเกศราภรณ์ ประจงแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 62161129 นางสาวณิชกุล สังข์เมือง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 62162850 นางสาววรนุช พุ่มพวง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 62260068 นางสาวกนกวรรณ ศรีแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 62260112 นางสาวกมลวรรณ นุ่มตูม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 62260198 นางสาวกรรณิการ์ นากล้า ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 62260655 นางสาวจันทรวิมล บุญปั๋น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 62261188 นางสาวชลธิกร ทุมพร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 62261201 นางสาวชลธิชา ปิ่นแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 62261331 นายชัยนิวัฒน์ สวนใจ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 62261584 นายณภัทร บุญส่ง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 62261737 นางสาวณัฐณิชา ดอนดีไพร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 62261973 นางสาวณัฐสุดา ราทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 62262499 นางสาวธัญลักษณ์ เฉยชู ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 62262727 นายนพวิชญ์ เอี่ยมสืบทัพ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 62262994 นายนุ ศรีชะฎา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 62263007 นางสาวบัณฑิตา เปรมศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 62263120 นางสาวโบชฎา รุ่งรพิพรรณ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 62263205 นางสาวปรางทิพย์ บึกนันตา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 62263359 นายปิยะชาติ เขียวเฮียว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 62263632 นายพฤทธิ์ โพธิ์อินทร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 62263960 นางสาวไพลิน อินต๊ะสืบ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 62264011 นางสาวภัคจิรา ฟองจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 62264080 นางสาวภัทราพร แสงราช ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 62264172 นางสาวภูษนิล กันธิยะ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 62264325 นางสาวยมลภัทร ศรีดวง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 62265018 นางสาวศิริญญา แสงแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 62265056 นางสาวศิริรักษ์ ธีระบุตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 62265186 นางสาวศุภรดา ศิลปะ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 62265490 นางสาวสุดารัตน์ พ่วงรอด ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
31 62265537 นางสาวสุธาสินี บุญกิม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
32 62265582 นางสาวสุพิชา บัวทรัพย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
33 62265636 นางสาวสุภาวิดา ทับหุ่น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
34 62265773 นางสาวหฤทัย นัทฤทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
35 62265957 นางสาวอริยา สไตโก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
36 62266015 นายอัษฎาวุธ ยุติรัตน์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
37 62266053 นางสาวอาทิมา จันทรัตน์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
38 62266060 นางสาวอาทิมา จันทร์ดา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
39 62266138 นางสาวอารีรัฐ ธิปันแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
40 62310718 นางสาวจณิสตา สายอ้น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
41 62315621 นางสาวสุทธิดา ห้วยผัด ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)