รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 62240787 นางสาวฉัฐนันท์ หิรัญงาม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 62242798 นางสาวพัชนิดา ด้วงอินทร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 62243238 นางสาวมณีรัตน์ ทรงประดิษฐ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 62243955 นางสาวศศิพิมพ์ ใจผ่อง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 62244969 นางสาวอักษราภัค มากโพธิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 62260129 นางสาวกมลวรรณ พรมส้มซ่า ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 62260143 นางสาวกรกนก ศรีวิชัย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 62260440 นางสาวกุลธิดา ทนทาน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 62260945 นางสาวจุฑามาศ ทับแปลง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 62260976 นางสาวเวณิกา พิมพ์แก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 62261072 นางสาวชนาภา ธารทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 62261096 นางสาวชนิกานต์ สีสัน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 62261287 นางสาวชวัลลักษณ์ ศิริเกตุ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 62261430 นางสาวโชติกา พวงจำปา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 62261539 นางสาวฐิติพร เตอะอำภา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 62261546 นางสาวฐิติมา พุ่มเรียบ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 62261652 นางสาวณัฎฐพร บัวแย้ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 62261676 นางสาวณัฐกมล ยศยิ่งยงค์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 62261768 นายณัฐดนัย ทัพพุ่ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 62261935 นางสาวณัฐวดี ปานบุญ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 62262369 นางสาวธนัตดา เปรมเขียว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 62262390 นางสาวธนาภรณ์ ธรกิจ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 62262604 นางสาวธีร์จุฑา ขำสวัสดิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 62262628 นางสาวธีรดา พรินทรากูล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 62262772 นางสาวนริศรา อยู่จุ้ย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 62262802 นายนฤดม เมฆศิริ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 62262901 นางสาวนัทธ์ชนัน เพชรศิริโชค ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 62263342 นางสาวปิยวรรณ พวงมณี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 62263663 นางสาวพลอยพรรณ ภู่คำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 62263892 นางสาวพิรุณรัตน์ สีดาน้อย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
31 62264097 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์พุทธะ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
32 62264240 นางสาวมนัสนันท์ วิเชียรโชติ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
33 62264288 นายมารวย มีสุข ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
34 62264868 นางสาววีรวรรณ กันภัย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
35 62265261 นายสหรัฐ ศรีดาฟอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
36 62265544 นางสาวสุธีกานต์ ใจน้ำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
37 62265612 นางสาวสุภัสสรา พลบูรณ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
38 62265674 นางสาวสุรางคนา การเกษ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
39 62265902 นางสาวอภิชยา เจริญสุข ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
40 62266169 นางสาวอินทิรา หาญรักษ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
41 62266176 นางสาวอินทิรา คร้ามปั่น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
42 62266282 นายณัฐพรรธ มีไชยโย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
43 62266343 นางสาวปริณดา เอกพานิช ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
44 62266404 นางสาวศิรัญญา มีไชยโย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
45 62266435 นายหฤษฎ์ งิ้วดี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
46 62266473 นายจีรายุทธ พันธุ์เอี่ยม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
47 62266480 นายสหทรัพย์ ซ้อมจันทา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
48 62266510 นางสาวสุทธิรัตน์ ฟักบ้านใหม่ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)