รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม3
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะศึกษาศาสตร์
1 62410036 นางสาวกมลลักษณ์ สุยะ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 62410364 นางสาวกุลธิดา นครเนียม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 62410388 นางสาวกุลธิดา เปียชวด กศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 62410418 นางสาวเกษดาว อมฤตสถาวร กศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 62410456 นางสาวขวัญจิรา อินทร์โพธิ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 62410579 นางสาวจณิสตา นรินทร์นอก กศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 62410609 นางสาวจริญญา บุญมามาก กศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 62410661 นางสาวจิดาภา มูลบุตร กศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 62410685 นางสาวจิตรลดา วายุบุตร กศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 62410692 นางสาวจิตรลดา แหยมดี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 62410739 นางสาวจินตพร หางาม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 62410821 นางสาวจุติพร ตุระพงษ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 62410999 นางสาวชลธิชา ประสานทอง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 62411019 นางสาวชลธิชา คำยะอุ่น กศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 62411194 นางสาวญาณิศา รอดเกตุ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 62411408 นางสาวณัฐณิชา ศักดิ์ทอง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 62411668 นางสาวทิพากร พันธ์เดิมวงษ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 62411729 นายธนโชติ จามูล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 62411927 นางสาวธีรนาฎ ศิริวรรณ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 62412009 นางสาวนพวรรณ ทรัพย์ขำ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 62412023 นางสาวนริศรา ฟุ้งสุข กศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 62412153 นางสาวนันทิตา สังข์ทอง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 62412214 นางสาวนิภาวรรณ เพ็ชรรัตน์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 62412252 นางสาวบุษราภรณ์ รุ่งศิริการกุล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 62412344 นางสาวปภัสรา งอนไปล่ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 62412375 นายประดิพัทธ์ ตะระสอน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 62412382 นางสาวประภาพร แก้วเขียวเหลือง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 62412399 นางสาวปราชญา เมฆประยูร กศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 62412450 นางสาวปัญญิสา พูลเขตรวิทย์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 62412474 นางสาวป่านทิพย์ คำขันตี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
31 62412528 นางสาวปิยะนันท์ รูปงาม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
32 62412672 นางสาวพรนัชชา เพชรสุภา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
33 62412696 นางสาวพรรณิกา นามบุญ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
34 62413181 นางสาวภูริชญา ปราชญ์วีระกุล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
35 62414775 นางสาวอภิชา ชาติสวัสดิ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)