รายชื่อนิสิต
รายวิชา206231 : Chinese Reading II
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 61263183 นายภคิน สุรมาตย์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
2 62260051 นางสาวกนกลักษณ์ หมวดดี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
3 62260235 นายกฤษฎากร อนุคุต ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
4 62260396 นายกิตติพิชญ์ พันธุ์ณรงค์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
5 62260532 นางสาวขวัญมนัส โตวิจารณ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
6 62260679 นางสาวจารุวรรณ บูรณะชาติ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
7 62261454 นางสาวญาณิศา พลัง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
8 62261461 นางสาวญาดา บัวป้อม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
9 62261706 นางสาวณัฐชา โคมุด ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
10 62262055 นางสาวดลใจฝัน ต๊ะวัน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
11 62262178 นางสาวถวัลย์รัตน์ แสงดาว ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
12 62262345 นางสาวธนภรณ์ สังข์จันทร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
13 62262406 นายธนายุทธ แตงพรม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
14 62262468 นางสาวธัญนันท์ นิชนันท์คุณากร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
15 62262697 นางสาวนนทวรรณ บุญมาก ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
16 62263762 นางสาวพัทธนันท์ พิทักษ์วนิชยกุล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
17 62263793 นางสาวพิชชา แก้วบุรี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
18 62263908 นางสาวพิไลพร ดลสา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
19 62264066 นางสาวภัทรมน สมสาย ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
20 62264295 นางสาวมินตรา จิตติวัฒน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
21 62264424 นายรัชกาล วันดี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
22 62264431 นายรัชชานนท์ คำมี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
23 62264462 นางสาวรัตนลักษณ์ ว่องชัยณรงค์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
24 62264585 นางสาววรพิชชา จำปาเงิน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
25 62264769 นางสาววาริพินทุ์ ภู่เอี่ยม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
26 62264820 นางสาววิภาวดี ทองโตนด ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
27 62265650 นางสาวสุรัตน์ติกานต์ คำฤทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
28 62265728 นางสาวโสภิศ สุเปง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
29 62265919 นางสาวอภิญญา นุ่มจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)