รายชื่อนิสิต
รายวิชา206231 : Chinese Reading II
กลุ่ม3
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 61241402 นายนิษฐารัตน์ ปัดถา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
2 61260960 นายชลนะทีร์ จันทร์ย้าย ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
3 62260518 นางสาวขวัญใจ ศรีสถาน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
4 62260556 นางสาวเขมิกา คำนาน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
5 62260648 นางสาวจันทมณี กมลปราณี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
6 62260969 นางสาวเจนนภา แจ่มปัญญา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
7 62261102 นางสาวชนิฎามาศข์ อมฤกษ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
8 62261119 นางสาวชนิดา สุวรรณ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
9 62261157 นางสาวชมพูนุช เพชร์บุญมี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
10 62261225 นางสาวชลธิชา โทจำปา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
11 62261577 นางสาวณพรรษมน วีระกุล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
12 62261850 นางสาวณัฐพร ต่ายทอง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
13 62261980 นางสาวณิคศร แซ่เติ๋น ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
14 62262086 นางสาวดารินทร์ บุญทะวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
15 62262314 นางสาวธนพร จันทร ศศ.บ. (ภาษาจีน)50
16 62262482 นางสาวธัญรดา พิริยะศักดิ์จินดา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
17 62262550 นางสาวธันย์ชนก ทองวิชิต ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
18 62262932 นางสาวนัยนา อินธิพันธ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
19 62263021 นางสาวบุญสิตาพร สุดชนะ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
20 62263151 นางสาวปรรัชช์ จันทร์หอม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
21 62263168 นางสาวประกายดาว ยืนยงคีรีมาศ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
22 62263410 นางสาวเปมิกา ใจยวน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
23 62263700 นางสาวพัชรวี พิมพา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
24 62264004 นางสาวภนิตา กรรณิกากลาง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
25 62264158 นางสาวภาพร ยอดเยี่ยม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
26 62264271 นางสาวมานิสา พันธุ์ทอง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
27 62264509 นางสาวรุ่งตะวัน ใจชื่น ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
28 62264608 นางสาววรรณกร เหมือนจินดา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
29 62264646 นางสาววรัญญา โพธิบัลลังค์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
30 62264790 นางสาววิชญาพร วงศ์ตุ้ย ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
31 62265049 นางสาวศิริพร ศรีทับทิม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
32 62265070 นางสาวศิริรัตน์ แก้วศรีงาม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
33 62265391 นางสาวสิริยาภรณ์ อินทดก ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
34 62265476 นางสาวสุดารัตน์ บรรดาศักดิ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
35 62265513 นางสาวสุตาภัทร วิทยาฤทธิพากร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
36 62265759 นางสาวหยกมณี ตัน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
37 62265995 นางสาวอัจฉรียา สิงห์ทองลา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
38 62266077 นายอานนท์ ไทยวัฒนะ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)