รายชื่อนิสิต
รายวิชา001276 : Energy and Technology Around Us
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 63164082 นางสาวสุพิชชา พิทักษ์ทิม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
2 63163351 นางสาววรรณยุดา บวบมี วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
3 63162163 นางสาวเบญจวรรณ หิรัญหลวง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
4 63161838 นายธีรวุฒิ แสงจันทร์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
5 63161210 นางสาวณัฐพร ทองหล่อ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
6 63161074 นายณัชพล บ่อทอง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
7 63160985 นางสาวฐิตารีย์ รักงาน วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
8 63160534 นางสาวจิรภัทร์ อ่อนบ้านแดง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
 คณะเภสัชศาสตร์
9 63211472 นางสาวอธิชา ฉันทะโส ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
10 63211427 นายเสถียรพงศ์ แก้วเมธีกุล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
11 63211366 นางสาวสุพิชญ์ชาดา สงคราม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
12 63211342 นางสาวสุขใจ ย่านสากล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
13 63211335 นายสุกัลย์ สงครามโต ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
14 63211243 นายศุภกร ชังปลื้ม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
15 63210888 นางสาวพิชญาภัค กันแก้ว ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
16 63210772 นายปุณยวัจน์ นีลพัธน์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
17 63210765 นายปิยะภูมิ จักรสาน ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
18 63210673 นายปฐพล ศรีรัตนพงษ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
19 63210598 นางสาวนาถญาดา เจียมศักดิ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
20 63210550 นางสาวนภิสา ไป๋งาม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
21 63210536 นายธีรณัฐ โพธิ์รุ่งเรือง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
22 63210321 นางสาวณัฐชยา นพผล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
23 63210314 นางสาวณัฐกมล พึ่งทรัพย์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
24 63210291 นางสาวณัชชา เรืองจันทร์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
25 63210147 นางสาวจิราภรณ์ จิตตุรงค์อาภรณ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
26 63210079 นางสาวกัลยกร โพธิกิจ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
27 62211268 นางสาวรุจิราภา ปันแดง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
28 62210100 นางสาวกิรณา เวชคุณานุกูล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
29 63367988 นายคุณากร เรืองไพศาล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
30 63367681 นายอฤทัย จันทไทย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
31 63367582 นายอรรถพล วงค์เดือน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
32 63364697 นางสาวภัทราพร รับบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
33 63364666 นายภัทรพล จ้อยสุดใจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
34 63364628 นางสาวภัณฑิลา พรพระรักษา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
35 63364598 นางสาวแพรวพิชชา บัวงาม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
36 63364376 นายพิทักษ์ บัวทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
37 63364062 นายพงศธร เทียนสันต์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
38 63362396 นายธญานนท์ รอดสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
39 63362242 นายไตรรัตน์ ช่อชั้น วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
40 63361955 นายณัฐพงศ์ ศักดิ์อมรชัย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
41 63361214 นางสาวชญาดา บุรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
42 63360903 นางสาวจันทิมา ด่านนอก วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
43 62360164 นายพงศ์ชิต จันยอด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
44 61362480 นางสาวบุษกร ศรีวงวาด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
45 61360882 นายชนะชัย แก้วมะไฟ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
46 61360578 นายจักรธร กันอาทา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
47 60365499 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวบาน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
48 60365222 นายสุทธิสิทธิ์ จันทร์สุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
49 60364898 นายสถาพร ผลสุข วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
50 60363891 นางสาวเยาวภา สีทอง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
51 60363808 นายยศกร โตแทนสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)40
 คณะศึกษาศาสตร์
52 63414637 นางสาวอลิศรา จันมา กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
53 63413791 นางสาวศิริพร เพ็งยิ้ม กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
54 63413289 นางสาวรุ้งพร เปี่ยมวัฒนา กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
55 63413227 นางสาวรัฐนันท์ อินทร์จันทร์ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
56 63412060 นางสาวนัณฐิญา จันทร์นุ่ม กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
57 63411803 นางสาวธิญาดา เผือกคล้าย กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
58 63411476 นางสาวตวิษา สัทธานนท์ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
59 63411407 นางสาวณิชากร ทองแจ่ม กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
60 63410806 นางสาวชลธิชา สุขอิ่ม กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
61 63410356 นายกิตธิกรณ์ กุลวัฒชัยสีห์ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
62 62414935 นางสาวอาภาศิริ ดาอินทร์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
63 62414867 นางสาวออมรัก จ้อนแจง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
64 62414829 นางสาวอมลณัฐ หุ่นธานี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
65 62414782 นายอภิชิต จีนเพชร์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
66 62414621 นายเสฏฐวุฒิ ใจทำดี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
67 62414584 นางสาวสุรีย์พร บำรุง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
68 62414546 นายสุรวิช จิตชู กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
69 62414508 นางสาวสุภิสร์สรา บุญชู กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
70 62414362 นางสาวสุธาสินี อุตสาย กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
71 62414348 นายสุทธิพงศ์ ซาเสน กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
72 62414225 นางสาวสิริมา ป้วนป้อม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
73 62414171 นายสิริดนย์ แจ้งโห้ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
74 62414041 นายสรวิชญ์ ประเทศ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
75 62413761 นายวุฒินันท์ เทพอินทร์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
76 62413679 นายวัชรพล นามวงศ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
77 62413310 นางสาวยุดารัตน์ คำแก้ว กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
78 62413105 นายภาธร พรมพิชัย กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
79 62413013 นางสาวภัคศุภร อยู่บาง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
80 62412801 นางสาวพิชชาพร ทองทา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
81 62412795 นางสาวพัทธนันท์ นิ่มมณี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
82 62412665 นางสาวพรนภัส เปรมวัฒนะ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
83 62412504 นางสาวปิยวรรณ แก้วทิม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
84 62412436 นางสาวปวีณ์ธิดา ชูสงฆ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
85 62412429 นางสาวปริมธัญญ์ คงศิริรัตน์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
86 62412412 นางสาวปรินทร ใจวงค์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
87 62412207 นายนิติยะ มะลิวัลย์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
88 62411781 นายธนภัทร บุญศิลป์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
89 62411323 นางสาวณัฎฐณิชา สวนที กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
90 62411279 นางสาวณภัสภรณ์ จันทโชติ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
91 62411101 นายชาตโยดม จันมา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
92 62411057 นายชวิน ไชยมหา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
93 62410975 นางสาวชยุดา เกิดเที่ยง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
94 62410883 นางสาวชญานิศ สิทธิวงศ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
95 62410678 นางสาวจิดาภา รุ่งราบสูง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
96 62410548 นายคำภีร์ ทัศเกตุ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
97 62410500 นางสาวคฑามาศ สีเทศ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
98 62410296 นายกิตติธัช พรหมสุวรรณดี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
99 62410142 นายก้องภพ ธีรสฤษกุล กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
100 61411577 นายธนวัฒน์ ทองคำขาว กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
101 63474433 นางสาวอุษา จงบริบูรณ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
102 63474419 นางสาวอุทัยวรรณ กางถิ่น ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
103 63474303 นางสาวอลิสดา เกตดา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
104 63474174 นายอภิวัฒน์ นันใจ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
105 63473399 นางสาววิลาสิณี สาตเวช วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
106 63473191 นางสาวลักษิกา พันอะ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
107 63473092 นางสาวรินรดา บุญยิ่ง วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
108 63473054 นายรัชพล อยู่อิ่ม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
109 63472941 นางสาวเมธาวี อุ่นมา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
110 63472774 นางสาวภรณ์ทิพย์ อ่อนโสภา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
111 63472736 นายพุฒิเมธ เฉิดฉาย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
112 63472378 นายพงศกร เงินฉลาด ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
113 63472279 นางสาวปาริฉัตร นาคะเกตุ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
114 63472118 นางสาวประภัสสร มาลา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
115 63471982 นางสาวบัณฑิตา อินทรเสนา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
116 63470930 นางสาวชลธิชา เขื่อนปัญญา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
117 63470640 นางสาวจริญญา มูลตองคะ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
118 63470619 นางสาวคีตภัทร พิมอาจหาญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
119 63470596 นางสาวครองขวัญ ศรีโยวงศ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)60
120 63470282 นางสาวกัญญารัตน์ บุญสิม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
121 63470190 นายกฤษดา เหระวรรณ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
122 61522150 นางสาวสมิตานัน พรมชัย วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
123 61521740 นางสาวศุภิสรา สาธุพงษ์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
 คณะสหเวชศาสตร์
124 63662823 นายอิทธิกร เทศสมบูรณ์ ทศ.บ.10
125 63662816 นางสาวอาวิภา ลำพึงกาล ทศ.บ.10
126 63662748 นางสาวอัญชิสา สมานจิตร วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
127 63662618 นางสาวเหมือนฝัน ไฝ่ชอบ ทศ.บ.10
128 63662465 นางสาวสุชาวดี เม่งมั่งมี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
129 63662397 นางสาวสิริสกุล ทองคำเปลว ทศ.บ.10
130 63662335 นางสาวสมฤทัย โชติสนธ์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
131 63662137 นายวัชรวิชญ์ ภิมาลย์ ทศ.บ.10
132 63661970 นางสาวรุ้งรวี เรืองโรจน์ ทศ.บ.10
133 63661925 นางสาวยุรกานต์ อ้นจันทร์ ทศ.บ.10
134 63661772 นางสาวเพชรศิริ อยู่เพชร วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
135 63661642 นางสาวพิชญาภัค ชัยสมทิพย์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
136 63661598 นางสาวพัชรพร ประเสริฐสันเทียะ ทศ.บ.10
137 63661420 นางสาวปรวีร์ โทนแจ้ง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
138 63661390 นางสาวปภาวรินท์ อ่อนละไม วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
139 63661352 นางสาวปณัฐฐา ญาณฤกษ์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
140 63661208 นายนพวิทย์ รัตณะวรรณ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
141 63661024 นายธนากร โฉมอุปฮาด ทศ.บ.10
142 63661017 นางสาวธนัญญา ตู้ธนสาร วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
143 63660973 นางสาวธนพร เวรอักษร ทศ.บ.10
144 63660966 นางสาวธนพร ใจตาวงศ์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
145 63660928 นางสาวดวงฤทัย อยู่นอน ทศ.บ.10
146 63660881 นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์ร้อน ทศ.บ.10
147 63660836 นายณัฐนันท์ อินนุ่ม ทศ.บ.10
148 63660799 นางสาวณัฐณิชา พุ่มไม้ ทศ.บ.10
149 63660768 นางสาวณัฏฐนิช รอดวินิจ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
150 63660720 นางสาวณหทัย เขตขัน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
151 63660591 นายชาญยุทธ ลีนิติธรรม ทศ.บ.10
152 63660553 นายชวัลกร ตัณฑารักษ์ ทศ.บ.10
153 63660485 นางสาวชนม์นิภา จำนงค์ศรี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
154 63660447 นางสาวเจนจิรา หล้าเตจา ทศ.บ.10
155 63660355 นางสาวจิตติมา ยอดคำ ทศ.บ.10
156 63660171 นางสาวกัญญารัตน์ การะยม ทศ.บ.10
157 63660089 นางสาวกมลลักษณ์ เทพนาลัย ทศ.บ.10
158 63660065 นางสาวกมลพร วานิช วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
159 63660058 นางสาวกนิษฐา วรรณา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
160 62523934 นางสาวศุภาพิชญ์ วิชาเรือง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
161 63712221 นางสาวเอกปวีร์ หมัดสมัน สถ.บ.10
162 63711873 นางสาววิลาสินี ศิริเวช ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
163 63711675 นายมานพ กลิ่นทอง สถ.บ.10
164 63711606 นางสาวภัทรสุดา เจนสาริกรณ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
165 63711590 นางสาวภัทรภร สุขการ สถ.บ.10
166 63711408 นางสาวพรหมพร อินพรม ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
167 63711132 นายบดี บำบัดทุกข์ สถ.บ.10
168 63710661 นายณัฐภัค อยู่สม ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
169 63710517 นางสาวฐิตาภรณ์ บัวเป็ง สถ.บ.10
170 63710302 นางสาวเจตปรียา ปันชุน ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
171 62712413 นายอินทัช มอตต์ สถ.บ.10
172 62712390 นางสาวอาทิตยา ณ น่าน สถ.บ.10
173 62712383 นายอัสนี พะสริ สถ.บ.10
174 62712291 นายอภินันท์ เชื่อมบางแพ สถ.บ.10
175 62712284 นายอภิณพ สมรูป สถ.บ.10
176 62712222 นางสาวสุวภัทร ปันจันตา สถ.บ.10
177 62712130 นายสุธาสิน สอนสมฤทธิ์ สถ.บ.10
178 62712062 นางสาวสิรินดา ใจกล้า สถ.บ.10
179 62711836 นางสาววิมลศิริ ชนะฤทธิชัย สถ.บ.10
180 62711690 นายรวิชญ์ จิระวงศ์ตระกูล สถ.บ.10
181 62711652 นางสาวเมริษา พันธุ์จินดา สถ.บ.10
182 62711577 นายภานุพงษ์ วงศ์ทองแดง สถ.บ.10
183 62711379 นายพลรัตน์ ฉัตรวิทยานนท์ สถ.บ.10
184 62711362 นางสาวพรรณพฤกษา โอชะกุล สถ.บ.10
185 62711201 นายบุญหลง ประกอบเพียร สถ.บ.10
186 62711171 นางสาวบาจรีย์ แสงประจักษ์ สถ.บ.10
187 62711140 นายเนติพงษ์ จิตต์ทิพย์ สถ.บ.10
188 62710921 นางสาวธันย์ชนก คำโมง สถ.บ.10
189 62710549 นางสาวญาตินันท์ บัวคลี่ สถ.บ.10
190 62710525 นางสาวญาณิศา มั่นแก้ว สถ.บ.10
191 62710495 นางสาวชุติพร เหล่าสันติสุข สถ.บ.10
192 62710419 นายชัยชนะ ฉายแสง สถ.บ.10
193 62710365 นายชนสรณ์ ภูสันติสกุลวงศ์ สถ.บ.10
194 62710341 นางสาวฉัตรภัสร์ ลังกาปอน สถ.บ.10
195 62710112 นางสาวกัญญภรณ์ สุขศรีสันต์ สถ.บ.10
196 61710410 นายณพชพนธ์ เดียวสุรินทร์ สถ.บ.10
197 61363159 นางสาวภัทราภรณ์ ภูรินทวัฒนา สถ.บ.10
198 59471382 นายกิตติศักดิ์ โสภา สถ.บ.10
 คณะนิติศาสตร์
199 63193556 นางสาวอนัญญา ทองน้อย น.บ.10
200 63193280 นางสาวสุณิสา สุขประเสริฐ น.บ.10
201 63191828 นางสาวปาล์มรัศมี นพรัตน์ น.บ.10
202 63191248 นางสาวธนพร หาญสุจริตกุล น.บ.10
203 63190999 นางสาวณัฐกานต์ เหมืองแก้ว น.บ.10
204 63190753 นางสาวชลธิฌา พรมชาติ น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
205 63712078 นางสาวสุภาวดี มาน้อย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
206 63265857 นางสาวอุไรวรรณ ชายนอก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
207 63265819 นางสาวอาริสา อินตา ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
208 63265680 นางสาวอริสรา กันติยะ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
209 63265673 นายอรัญชยปารุส ลิขิตสิทธิคู ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
210 63265598 นางสาวอนุธิดา กาเผือก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
211 63265574 นางสาวอนัญพร แสงสุด ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
212 63265284 นางสาวสุพรรษา คำเคลือคง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
213 63265116 นางสาวสุดาพร อินยิ้ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
214 63264997 นางสาวสิริกาญจน์ วรพันธ์ตระกูล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
215 63264799 นางสาวศิริวิมล ม่วงทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
216 63264713 นายศวัสกร เห็มทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
217 63264591 นายวิรุฬห์ แก่นทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
218 63264409 นางสาววรรณิภา สิงห์บ้านหมอ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
219 63264393 นางสาววรรณิดา เทพวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
220 63264348 นายวชิรวิทย์ บัวทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
221 63264010 นายยุทธนา บุญลึก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
222 63263822 นางสาวภัทราพร ประทุมมาศ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
223 63263761 นางสาวภัทรนันท์ ผดุงวัย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
224 63263563 นางสาวพิมพ์กมล อุบลราช ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
225 63263532 นายพิพัฒน์พล ใจจันติ๊บ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
226 63263341 นายพรเอนก ไล้ทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
227 63263235 นางสาวพรนิภา นินคำ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
228 63263105 นายพชร ลิ้มบุญดี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
229 63263013 นางสาวปาริฉัตร เฉลาประโคน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
230 63262412 นางสาวนริศรา สำเนียง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
231 63262252 นางสาวธิดารัตน ตั้งพิทักษ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
232 63261736 นางสาวณิชารีย์ สังข์ทอง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
233 63261651 นายณัฐยศ กันธัญญะทรัพย์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
234 63261545 นางสาวณัฐณิชา สุวรรณศรี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
235 63261521 นางสาวณัฐชารัศม์ จันทวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
236 63261378 นายฐิติวุฒิ รักธรรม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
237 63261286 นางสาวญาณิกา เอี่ยมป๊อก ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
238 63260807 นางสาวจารุวรรณ จันทร์แดง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
239 63260784 นางสาวจันทรวิมล บุญจูบุตร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
240 63260609 นางสาวเกษราภรณ์ แสงทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
241 63260586 นายเกษมสันต์ เจริญยิ่ง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
242 63260517 นางสาวกุลสตรี กินร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
243 63260425 นายกิตติภูมิ สุริวงค์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
244 63260357 นางสาวกัลยรัตน์ นาลาย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
245 63260234 นางสาวกฤติมา เหมือนจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
246 63260050 นางสาวกนกพร กุลบุตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
247 63241691 นางสาวนันทนา คำหว่าน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
248 63661567 นางสาวพรนภัส นัยนาพิศุทธิ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
249 63361894 นางสาวณัฐณิชา ดุษฎีพาณิชย์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
250 63350294 นางสาวพรชิตา พึงไชย ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
251 63350225 นางสาวนันทิชา เติมกิจเจริญรัตน์ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
252 63350157 นางสาวชุติกานต์ ผาบเมฆ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
253 63349335 นางสาวอาฑิมา ยศพิมพ์ ศ.บ.10
254 63349267 นางสาวอัจฉรา แก้วขำ ศ.บ.10
255 63349199 นางสาวอรุชญา อำพิน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
256 63349113 นางสาวอรวรรณ ไล้ทอง นศ.บ.10
257 63349106 นายอรรถพล กางถิ่น บช.บ.10
258 63349083 นางสาวอรธิชา เสนนะ นศ.บ.10
259 63349069 นางสาวอมรรัตน์ พุทธเฮง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
260 63348987 นายอนุพงษ์ คำแหง บช.บ.10
261 63348864 นางสาวสุวิมล นาคบัว บช.บ.10
262 63348833 นางสาวสุวรรณี แสวงเจริญ บธ.บ. (การเงิน)10
263 63348819 นางสาวสุวนันท์ พลอยเจริญ บช.บ.10
264 63348734 นางสาวสุภาวดี ชัยสน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
265 63348710 นางสาวสุภาพร ธนะสังข์ บช.บ.10
266 63348703 นางสาวสุภัสสรา แซ่ลอ บธ.บ. (การเงิน)10
267 63348550 นางสาวสุปริญญา ทิมจีน บช.บ.10
268 63348482 นางสาวสุนันทา วรรณสกุลเจริญ นศ.บ.10
269 63348376 นางสาวสุชัญญา มาสังข์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
270 63348314 นางสาวสุกัญญา บุญล้ำ บช.บ.10
271 63348086 นางสาวสริญญา เส็งเอี่ยม บช.บ.10
272 63348055 นายสรทรรศน์ สินาคม บช.บ.10
273 63348000 นางสาวศุภิสรา ไชยบุญเรือง นศ.บ.10
274 63347676 นางสาวศศิชา ศิริบูรณ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
275 63347591 นางสาวศรัณย์พร โพธิกุล นศ.บ.10
276 63347584 นางสาวศรัญย์ภรรัชต์ ด้วงบ้านยาง บธ.บ. (การเงิน)10
277 63347461 นายวิทวัส วะทา บธ.บ. (การเงิน)10
278 63347430 นางสาววิชญาดา จันทโรภาส บช.บ.10
279 63347379 นางสาววันวิสา แซ่อุ้ย นศ.บ.10
280 63347331 นายวัชระ บุตรสุ้ย ศ.บ.10
281 63347300 นางสาววศินี คัชมาตย์ นศ.บ.10
282 63347294 นางสาววลัยลักษณ์ ลอยฟู บช.บ.10
283 63347201 นางสาววรินทร เม่นขาว ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
284 63347188 นางสาววราภรณ์ กันหา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
285 63347126 นางสาววรรณษา เอี่ยมสาย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
286 63347034 นางสาววนิดา วณิชเรืองชัย นศ.บ.10
287 63347027 นางสาววนิดา บนดิน บธ.บ. (การเงิน)10
288 63346839 นางสาวรัตติญาพร โพธิปลัด บช.บ.10
289 63346778 นางสาวรักษณาลี เงินมณี บธ.บ. (การเงิน)10
290 63346709 นายรพีภัทร สรรคพงษ์ นศ.บ.10
291 63346587 นายยศกร ราชวงศ์ บธ.บ. (การเงิน)10
292 63346563 นางสาวเมษนา อินโองการ บธ.บ. (การเงิน)10
293 63346532 นางสาวมุทิตา ม่วงโมด บธ.บ. (การเงิน)10
294 63346402 นางสาวมธุรส แก้วมะโน นศ.บ.10
295 63346204 นางสาวภัทรภรณ์ ศรีโสภา บช.บ.10
296 63346167 นายภัทรพล พรมดี ศ.บ.10
297 63346143 นางสาวภัทรพร เขาแก้ว บช.บ.10
298 63346051 นายภคพงษ์ สมบูรณ์มี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
299 63346037 นางสาวฟ้าประทาน คุณยงค์ นศ.บ.10
300 63346013 นางสาวแพรวภาพรรณ แสนวิทยากร บช.บ.10
301 63345979 นางสาวเพ็ญมณี กิ่งฉ่าย บช.บ.10
302 63345924 นายพุทธกานต์ แจ่มแจ้ง นศ.บ.10
303 63345856 นางสาวพีรดา ด้วงอินทร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
304 63345733 นางสาวพิมพ์นารา ปั้นกล่ำ บธ.บ. (การเงิน)10
305 63345702 นางสาวพิมพ์ขวัญ เมทา ศ.บ.10
306 63345566 นายพันธ์อนันท์ อินทร์อิ่ม บช.บ.10
307 63345504 นางสาวพัชรินทร์ อินทสอน นศ.บ.10
308 63345382 นางสาวพฤกษา รอดไทยแก้ว นศ.บ.10
309 63345283 นางสาวพรพรรณ พุ่มคนสิน บธ.บ. (การเงิน)10
310 63345108 นายพงศกร บุญเกิด บธ.บ. (การเงิน)10
311 63345030 นางสาวนิตยตา รื่นกลาง บธ.บ. (การเงิน)10
312 63344859 นางสาวปานทิพย์ อินทพรหม บช.บ.10
313 63344781 นางสาวปัฐมาวดี ศรีบุญเรือง บธ.บ. (การเงิน)10
314 63344767 นางสาวปรียาภรณ์ คงสิบ บช.บ.10
315 63344750 นางสาวปรียานันท์ ปรางทอง บช.บ.10
316 63344743 นางสาวปรีชาภรณ์ มาพิจารณ์ บช.บ.10
317 63344736 นางสาวปรีชญา บุญชู บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
318 63344712 นางสาวปริวรัดา ด้วงสงกา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
319 63344569 นางสาวประพิมพรรณ หลักคำ บธ.บ. (การเงิน)10
320 63344521 นางสาวปภาวรินทร์ พงษ์อยู่ นศ.บ.10
321 63344446 นางสาวเบญญาภา สุวรรณดารักษ์ บช.บ.10
322 63344187 นายนิติรัตน์ โตพูล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
323 63344088 นางสาวนันทิยา งามสุพรม ศ.บ.10
324 63344019 นางสาวนันท์นภัส จันโท นศ.บ.10
325 63343951 นางสาวนวัตมน อยู่สุภาพ บช.บ.10
326 63343906 นางสาวนริศรา เอี่ยมสอาด ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
327 63343890 นางสาวนริศรา ชนะกุล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
328 63343821 นางสาวนภัสวรรณ ถายา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
329 63343784 นางสาวนภสร ทับทิมเงิน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
330 63343708 นางสาวนงนภัส นิลขาว บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
331 63343685 นางสาวธีรมาพร อัตถาผล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
332 63343616 นางสาวธิดา คงคาปรีชาเดช บช.บ.10
333 63343579 นางสาวธันยาภรณ์ จันทะขัน บช.บ.10
334 63343500 นางสาวธัญพร สอนกองแดง บช.บ.10
335 63343463 นางสาวธัญญชนก หิรัญพานิช บช.บ.10
336 63343456 นางสาวธัญชนก พลหมอ นศ.บ.10
337 63343340 นางสาวธนาพร เทพคำปลิว บธ.บ. (การเงิน)10
338 63343302 นางสาวธนัญญา ศรีนุธรรม บธ.บ. (การเงิน)10
339 63343241 นายธนวัฒน์ เผือกชาวนา บช.บ.10
340 63343203 นายธนภัทร ทะนันไชย บธ.บ. (การเงิน)10
341 63343166 นายธนพล พัดทอง นศ.บ.10
342 63343067 นายทีปกร ผัดดี นศ.บ.10
343 63343050 นางสาวทิวาพร สายบุญตั้ง บธ.บ. (การเงิน)10
344 63342831 นางสาวณิชากร พลอยประดิษฐ์ บธ.บ. (การเงิน)10
345 63342664 นางสาวณัฐรินีย์ ยิ้มมี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
346 63342411 นางสาวณัฐกฤตา รามศิริ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
347 63342336 นายณรงเดช โรจน์อรุณ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
348 63342282 นางสาวฑิตยา คำน้อย บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
349 63342251 นางสาวฐิติวรดา ทองเสา ศ.บ.10
350 63342220 นางสาวฐิติพร ศรีทองกิติกุล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
351 63342206 นางสาวฐิตินี แก้วพวง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
352 63342183 นางสาวฐิตินัน แก้วพวง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
353 63342169 นางสาวฐิตารีย์ จรัสศรี บธ.บ. (การเงิน)10
354 63342046 นางสาวญาณิน คลังพลอย ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
355 63341773 นายชวัลวิทย์ กระแสร์ บธ.บ. (การเงิน)10
356 63341766 นางสาวชวนรรณ ปัญญา ศ.บ.10
357 63341735 นางสาวชลธิชา โยธาราษฎร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
358 63341643 นางสาวชรินดา ตรีหยัน บช.บ.10
359 63341605 นางสาวชนิภรณ์ ฆ้องสุข นศ.บ.10
360 63341599 นางสาวชนินาถ ฟองฟู บช.บ.10
361 63341438 นายเจษฎา มากเมือง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
362 63341384 นางสาวจุฑาลักษณ์ ปิ่นศักดิ์ บธ.บ. (การเงิน)10
363 63341278 นางสาวจิรัชญา นุสุคำ บช.บ.10
364 63341216 นางสาวจิรนันท์ สีดาวงษ์ บช.บ.10
365 63341155 นางสาวจิตินันท์ กองจันทร์ บช.บ.10
366 63341025 นายจักรภัทร ธุระกิจ บธ.บ. (การเงิน)10
367 63340974 นายคุณานนต์ ทองอินทร์ บธ.บ. (การเงิน)10
368 63340943 นายคมสันต์ พรหมมาก บช.บ.10
369 63340905 นายไกรสนธ์ ผัดเวียง นศ.บ.10
370 63340851 นางสาวเกศมณี ปิ่นแก้ว บช.บ.10
371 63340660 นางสาวกานติมา ชาญเชี่ยว บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
372 63340646 นางสาวกานต์ธิดา ศักดิ์โสภิณ บช.บ.10
373 63340615 นางสาวกัลยารัตน์ วังแก้ว บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
374 63340561 นางสาวกันยารัตน์ รักภูธร บช.บ.10
375 63340530 นางสาวกันตา ไชยเนตร์ ศ.บ.10
376 63340448 นางสาวกัญญาพร กุลศิริ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
377 63340103 นางสาวกนกพร เลาหพิบูลรัตนา นศ.บ.10
378 63340097 นางสาวกนกพร อุปะสัมปะกิจ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
379 63262344 นางสาวนภสร แสงสุข นศ.บ.10
380 63242131 นางสาวพรปฏิภาณ ด่านปาน นศ.บ.10
381 62162386 นายภัทรดนัย แสงทอง ศ.บ.10
382 61348736 นายพัชรพล สุวรรณเศรษฐ นศ.บ.10
383 61348682 นายธนยศ กิตติวิชญ์จิรสิน นศ.บ.10
 คณะสังคมศาสตร์
384 63349120 นางสาวอรวรรณ ชัยปัญหา ร.บ.10
385 63243732 นายอาชาวิน ทองทิพย์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
386 63243381 นางสาวสุพรรณิการ์ ฟักกลิ่ม ร.บ.10
387 63243374 นางสาวสุประวีณ์ เฉิดพงษ์ตระกูล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
388 63243343 นางสาวสุธาสินี อ่ำเอี่ยม ร.บ.10
389 63243275 นางสาวสุฑามาศ คำปาน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
390 63242940 นางสาววิชญาพร พูลด้วง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
391 63242230 นางสาวพัชรณัฏฐ์ กันธระ วท.บ. (จิตวิทยา)10
392 63242186 นางสาวพรรวษา บุญทิพย์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
393 63241943 นางสาวปริชากรณ์ เถาจันทร์ต๊ะ ร.บ.10
394 63241639 นางสาวนลินทิพย์ วงศ์โห้ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
395 63241578 นางสาวนภสร ประพฤติธรรม วท.บ. (จิตวิทยา)10
396 63241233 นางสาวณิชารัตน์ สริเจริญ ร.บ.10
397 63241189 นางสาวณัฐมน ทิพย์โพธิ์ ร.บ.10
398 63240991 นางสาวณัฏฐณิชา โมรานิล ร.บ.10
399 63240977 นางสาวณัชริกาญจน์ สุรเชษฐพงษ์ ร.บ.10
400 63240878 นายไชยวัฒน์ มีเอนก ร.บ.10
401 63240755 นางสาวชัญญานุช ชาตรี วท.บ. (จิตวิทยา)10
402 63240304 นายกิตติพงศ์ มาคำ ร.บ.10
403 61242225 นางสาวพิมพ์มาดา คาร์ดเวลล์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)